Billeder på siden
PDF
ePub

Χάλκωνος, Βούρινναν ὃς ἐκ ποδὸς ἄνυε κράναν,
Εὖ γ ̓ ἐνερεισάμενος πέτρᾳ γόνυ· ταὶ δὲ παρ ̓ αὐτὰν
Αἴγειροι πτελέαι τε ἐΰσκιον ἄλσος ἔφαινον,
Χλωροῖσιν πετάλοισι κατηρεφέες κομόωσαι.
Κοὔπω τὰν μεσάταν ὁδὸν ἄνυμες, οὐδὲ τὸ σῶμα
̔Αμῖν τῶ Βρασίλα κατεφαίνετο, καί τιν ̓ ὁδίταν
Ἐσθλὸν σὺν Μοίσαισι Κυδωνικὸν εὕρομες ἄνδρα,
Ωνομα μὲν Λυκίδαν, ἧς δ ̓ αἰπόλος· οὐδέ κέ τίς μιν
Ἠγνοίησεν ἰδὼν, ἐπεὶ αἰπόλῳ ἔξοχ ̓ ἐῴκει.
Ἐκ μὲν γὰρ λασίοιο δασύτριχος εἶχε τράγοιο
Κνακὸν δέρμ ̓ ὤμοισι, νέας ταμίσοιο ποτόσδον

10

15

This is put in apposition with xaŵv τῶν ἐπάνωθεν. See the Scholiast, according to whom Clytia was the daughter of Merops, and married Eurypilus, king of the Coans. Her son Chalcon succeeded to the kingdom of Cos. Comp. Homer, Il. B. 677.—6. Ἐκ ποδός. I. e. ποδί. Having impressed his knee firmly on the rock, he caused the fountain to gush forth with a kick of his foot. So Valckenaer.-8. Ἔφαινον. "Reddebant," “ efficiebant.” So the Scholiast: ἐποίουν. Brunck reads ὕφαινον, which Graefe thinks more elegant. Thus Virgil, Ecl. ix. 41. “ Hic candida populus antro Imminet, et lente texunt umbracula vites.”—9. Χλωροῖσιν πετάλοισι, Springing into an arched shade with their verdant foliage. Comp. Virgil, Ecl. ii. 3. and Horace, Od. i. 21. 5. Koeppen on Homer, II. A, 45. observes that all adjectives, compounded of ἐρέφω, imply an idea of covering like an arch. Wakefield, Sylv. Crit. P. i. p. 121. reads thus : Αἴγειροι πτελέαι τε κατηρεφέες κομόωσαι Χλωροῖσιν πετάλοισιν ἐΰσκιον ἄλσος ἔφαινον. His object might be attained, however, without this transposition of the hemistichs, by simply removing the point after ἔφαινον.

10. Κοὔπω τὰν μεσάταν. The particles οὔπω. καὶ are equivalent to

[ocr errors]

...

the Latin " nondum
cum,” the καὶ
standing for ὅτε. See Hoogeveen on
Viger, p. 523. Virgil, Ecl. ix. 59.
« Hinc adeo media est nobis via: nam-
que sepulcrum Incipit apparere Bia-
noris." The tombs of heroes and other
eminent persons were usually erected
by the road side. Hence the origin
of epitaphs beginning with the words
"Siste viator." 12. Σὺν Μοίσαισι,
By the favour of the Muses. Comp.
ii. 28.— Κυδωνικόν. A native of Cy-
don in Crete, now called Canea.—13.
Οὐδέ κέ τίς μιν. And any person hav-
ing seen him, could not have mistaken
him.

[ocr errors]

15. Ἐκ μὲν γάρ. Ovid, Met. ii. 680. “ Illud erat tempus, quo te pas torea pellis Texit; onusque fuit dextræ sylvestris olivæ.” Comp. Coluthus, vs. 105. - 16. Κνακόν. Comp. iii. 5. − Νέας ταμίσοιο. Redolent of fresh rennet. Τάμισος is a Doric word, of the same signification as πυτία, rennet, i. e. the liquor found in the stomach of young calves and other animals, used for coagulating milk in the manufacture of cheese, and also in dressing skins. Comp. xi. 66. Harles translates the passage: “ Pellem hirco rea cens detractam redolet.” The Scholiast accounts for the smell of the rennet, by saying, that cheese-makers, for want

̓Αμφὶ δέ οἱ στήθεσσι γέρων ἐσφίγγετο πέπλος
Ζωστῆρι πλακερῷ· ῥοικὰν δ ̓ ἔχεν ἀγριελαίω
Δεξιτερᾷ κορύναν, καί μ ̓ ἀτρέμας εἶπε σεσαρὼς
Ὄμματι μειδιόωντι-γέλως δέ οἱ εἴχετο χείλευς.
Σιμιχίδα, πᾶ δὴ τὰ μεσαμέριον πόδας ἕλκεις,
̔Ανίκα δὴ καὶ σαῦρος ἐφ ̓ αἱμασιαῖσι καθεύδει,
Οὐδ ̓ ἐπιτυμβίδιοι κορυδαλλίδες ἠλαίνονται ;
Ἢ μετὰ δαῖτα κλητὸς ἐπείγεαι; ἤ τινος ἀστῶν
Λανὸν ἐπιθρώσκεις; ὡς τεῦ ποσὶ νεισσομένοιο
Πᾶσα λίθος πταίοισα ποτ ̓ ἀρβυλίδεσσιν ἀείδει.
Τὸν δ ̓ ἐγὼ ἀμείφθην· Λυκίδα φίλε, φαντὶ τὸ πάντες
Εμμεν συρίκταν μέγ ̓ ὑπείροχον ἔν τε νομεῦσιν,

of napkins, were accustomed to wipe their hands on their skin mantles.-17. Γέρων. This belongs to πέπλος. The Scholiast explains it τριβακὸν ἱμάτιον. Comp. Homer, Odyss. x. 184.- · 18. Ζωστῆρι πλακερῷ. Toup explains this as being a girdle of twisted rope. Schneider, deriving πλακερὸς from πλὰξ, pronounces it to be of the same signif. cation as πλατύς.— ̓Αγριελαίω. Harles says this is put for ἀπὸ ἀγριελαίου, "ex oleastro." See Matth. Gr. Gr. $374. Comp. vs. 64.- 19. Κορύναν. Comp. vs. 43.Καί μ ̓ ἀτρέμας. And showing his teeth he mildly addressed me with a smiling countenance. Σεσαρὼς is Doric for σεσηρὼς, perf. part. of σαίρειν, to open the mouth and show the teeth like angry dogs. Hence to grin with anger, or malice, or sarcastically. Comp. xx. 14. Here it merely signifies to open the mouth widely, as rustics sometimes do.. 20. Χείλευς. For a smile adhered to (hung upon) his lips.

21. Πᾶ δὴ τύ. Comp. ii. 19. Vir gil, Ecl. ix. 1. “ Quo te, Mori, pedes? an, quo via ducit, in urbem ?”Theocritus is represented by the name Simichidas. — Μεσαμέριον. Adverbially. Comp. i. 15. x. 48. Toup conjec

25

"ma

tured μεσαμέριος, which Brunck re-
ceived into the text. See Matth. Gr.
Gr. § 446. 8. 22. ̔Ανίκα δὴ καί.
Virgii, Ecl. ii. 9. “ Nunc virides etiam
occultant spineta lacertos.” Comp. ii.
58. Brunck translates αἱμασιὰ,
ceria," a wall of dry stones: Harles
renders it Hecke, “ a hedge.” Comp.
i. 47. - 23. Επιτυμβίδιοι κορυδαλλίδες.
The crested larks. Comp. vs. 141. *
Some say these birds are called ἐπιτυμ-
βίδιοι from the circumstance of having
a crest resembling a cippus; others
say, with more probability, from the
peculiar habit of this species of lark, of
sitting upon hillocks, low walls, stones
in the field, and on low pillars, used as
tomb-stones, and so frequenting tombs.
- Ἠλαίνονται. For ἀλῶνται. Ἠλαίνω
for ἀλάομαι is, according to Portus,
peculiar to Theocritus. ̓Αλαίνω, how-
ever, occurs in Euripides, Cyclops, 79.
· 25. Ως τεῦ. Comp. v. 19.
such your speed, the pebbles on the
ground, Dash'd by your clogs, at every
step resound.” Fawkes. ̓Αρβυλὶς was
a kind of wooden shoe, armed with iron
nails, peculiar to the Bootians, with
which they used to tread the grapes in
the wine-press.

27. Φαντὶ τύ.

«For

Comp. i. 56. ii. 45.

Εν τ' ἀμητήρεσσι· τὸ δὴ μάλα θυμὸν ἰαίνει
Αμέτερον· καί τοι, κατ ̓ ἐμὸν νέον, ἰσοφαρίσδεν
Ελπομαι· ὁ δ ̓ ὁδὸς ἅδε Θαλυσιάς· ἦ γὰρ ἑταῖροι
̓Ανέρες εὐπέπλῳ Δαμάτερι δαῖτα τελεῦντι,
Ολβω ἀπαρχόμενοι· μάλα γάρ σφισι πίονι μέτρῳ
̔Α δαίμων εὔκριθον ἀνεπλήρωσεν ἀλωάν.
̓Αλλ ̓ ἄγε δὴ, ξυνὰ γὰρ ὁδὸς, ξυνὰ δὲ καὶ ἀὼς,
Βωκολιασδώμεσθα· τάχ ̓ ὥτερος ἄλλον ἀνασεῖ.
Καὶ γὰρ ἐγὼ Μοισᾶν καπυρὸν στόμα, κἠμὲ λέγοντι
Πάντες ἀοιδὸν ἄριστον· ἐγὼ δέ τις οὐ ταχυπειθὴς,
Οὐ Δᾶν· οὐ γάρ πω, κατ ̓ ἐμὸν νέον, οὔτε τὸν ἐσθλὸν
Σικελίδαν νίκημι τὸν ἐκ Σάμω, οὔτε Φιλητᾶν,
̓Αείδων· βάτραχος δέ ποτ ̓ ἀκρίδας ὥς τις ἐρίσδω.
Ως ἐφάμαν ἐπίταδες· ὁ δ ̓ αἰπόλος, ἁδὺ γελάξας,

- 30. Καί τοι. Although I hope to claim equality with you. 31, Α δ ὁδός. But this journey of mine_is to the festival of Ceres.- Η γάρ. Comp. i. 16. —— 32. Εὐπέπλῳ Δαμάτερι. Ceres was said to have worn a black veil, either as a sign of sorrow for the loss of Proserpine, or to conceal her grief from observation. See Hoole's translation of Homer's Hymn to Ceres. The veil was used in very early times as an ornamental part of dress.-33. Ολβω ἀπαρχόμενοι. Offering the firstfruits of their wealth. -Μάλα γάρ. Virgil, Georg. i. 95. “ Neque ipsum Flava Ceres alto nequicquam spectat Olympo.”

35. ̓Αλλ ̓ ἄγε δή. But come now. Comp. Homer, Il. E. 718. Homer writes ἀλλ ̓ ἄγε νῦν, Ιl. Ζ. 340. 354. See Hoogeveen, and Viger, viii. § 5. 5. seqq.- Ξυνὰ γὰρ ὁδός. For the way is common, the day is common. Α proverbial expression, which is well illustrated by Symmachus, Epist. ix. 1. "Omnibus in hac vita positis ac locatis communis est cœli spiritus et lux diei.”. Comp. Apoll. Rhod. i. 336.

30%

35

40

iii. 172. ̓Αὼς is put for ἡμέρα. See Schrader on Musæus, vs. 110. and Gesner on Orpheus, Argon. 652. ed. Herman.-36. Βωκολιασδώμεσθα. Virgil, Ecl, ix. 64. “ Cantantes licet usque, minus via lædet, eamus.”— ̓́Αλλον. For ἕτερον. Comp. vi. 46. and Schrader on Musæus, 151.

-

p.

37. Καὶ γὰρ ἐγώ. Virgil, Ecl. ix. 32. “ Et me fecere poëtam Pierides : sunt et mihi carmina me quoque dicunt Vatem; sed non ego credulus illis.”. · Καπυρόν. Ardent, or glowing, literally: Harles and Portus interpret it eloquent; Kiessling, clear-sounding, sonorous. Comp. ii. 85. vi. 16. -- 39., Οὐ Δᾶν. Comp. iv. 17. - Οὐ γάρ πω. Virgil, Ecl. ix. 35. "Nam neque adhuc Vario videor, nec dicere Cinna Digna, sed argutos inter strepere anser olores.". 40. Σικελίδαν. Asclepiades, the son of Sicelidas. The father's name

is

put for the son's. Asclepiades was a Samian poet, a writer of epigrams. Philetas was a native of Cos. Both are mentioned in the beautiful Idyl which Moschus wrote on the death of Bion, vs. 96. seqq.

[ocr errors]

Τάν τοι, ἔφα, κορύναν δωρύττομαι, οὕνεκεν ἐσσὶ
Πᾶν ἐπ' ἀλαθείᾳ πεπλασμένον ἐκ Διὸς ἔργος.
Ως μοι
καὶ τέκτων μέγ ̓ ἀπέχθεται, ὅστις ἐρευνῇ
Ἶσον ὄρευς κορυφᾷ τελέσαι δόμον Ωρομέδοντος,
Καὶ Μοισᾶν ὄρνιχες, ὅσοι ποτὶ Χῖον ἀοιδὸν
̓Αντία κοκκύζοντες ἐτώσια μοχθίζοντι.
̓Αλλ ̓ ἄγε, βωκολικᾶς ταχέως ἀρχώμεθ ̓ ἀοιδᾶς,
Σιμιχίδα· κἠγὼ μὲν, ὅρη φίλος, εἴ τοι ἀρέσκει
Τοῦθ ̓ ὅ τι πρὰν ἐν ὄρει τὸ μελύδριον ἐξεπόνασα.
Ἔσσεται ̓Αγεάνακτι καλὸς πλόος ἐς Μιτυλάναν,
Χῶταν ἐφ ̓ ἑσπερίοις ἐρίφοις νότος ὑγρὰ διώκῃ

4.5

50

43. Τάν τοι κορύναν. Virgil, Ecl. v. 88. "At tu sume pedum." Comp. vs. 19. Δωρύττομαι is Doric for δῶρέομαι. The common editions have the future δωρήσομαι. See Gregorius Cor. de Dial. p. 294. - Οὕνεκεν ἐσσί. Because thou art a son of Jove wholly formed for truth. Comp. Pindar, Isthm. 47. Euripides, Phoen. 198.

[ocr errors]

- 45. Οστις ἐρευνῇ. Constr. ὅστις ἐρευνᾷ τελέσαι δόμον ἶσον κορυφῇ ὄρους Ωρομέδοντος. Oromedon was a very high mountain in the island of Cos, and took its name from a giant slain and buried there. 47. Καὶ Μοισᾶν ὄρνιχες. Comp. v. 48. Poets are often called the birds of the Muses. Horace, Od. i. 6. 1. calls Varius a bird of Mæonian song :

“ Scriberis Vario fortis, et hostium Victor, Mæonii carminis aliti.” Comp. Callimachus, Hym. Del. 252. D'Orville, Van. Crit. vii. 5. p. 149. Χῖον ἀοιδόν. Homer. 48. ̓Αντία KOKK. “Who crow defiance to the Chian bard.” Fawkes. But κοκκίζειν here signifies to croak; in verse 124.

[blocks in formation]

51. Ὅ τι πρὰν ἐν ὄρει. “ The strains I lately labour'd on the hill.” ._ Polwhele. Virgil, Ecl. v. 13. " Immo hæc, in viridi nuper quæ cortice fagi Carmina descripsi, et modulans alterna notavi, Experiar” Comp. Ecl. ix. 21. Heinsius for πρὰν ἐν ὄρει reads with Eustathius πρὰν ὥρη, nuper vere novo." Comp. Valckenaer Adoniaz. p. 366.- Ἐξεπόνασα. Comp. Valckenaer on Euripides, Phoen. 1642.

66

52. Καλὸς πλόος. This poem of Lycidas seems to have given Horace the hint for the third ode of the first book, on Virgil's voyage.-53. Χῶταν ἐφ ̓ ἑσπερίοις. And when the south wind attendant upon the setting Kids, &c. The time alluded to is about the middle of December. See Aratus, Phoen. 678. The Kids are two stars in the left hand of the constellation Auriga. Their rising and setting were considered dangerous to sailors. Virgil, Æn. ix. 668. “ Quantus ab occasu veniens, pluvialibus Hædis, Verberat imbér humum. Horace, Od. iii. 1. 26.

[ocr errors]

Neque
Tumultuosum solicitat mare
Nec sævos Arcturi cadentis
Impetus aut orientis Hædi."
Comp. Plin. N. H. xviii. 28. Manil

60

Κύματα, κωρίων ὅτ ̓ ἐπ ̓ Ωκεανῶ πόδας ἴσχει·
Χάλκυόνες στορεσεῦντι τὰ κύματα, τάν τε θάλασσαν
Τόν τε νότον, τόν τ ̓ εὖρον, ὃς ἔσχατα φυκία κινεῖ·
̔Αλκυόνες, γλαυκαῖς Νηρηΐσι ταί τε μάλιστα
Ορνίχων ἐφίλαθεν, ὅσαις τέ περ ἐξ ἁλὸς ἄγρα.
̓Αγεάνακτι πλέον διζημένῳ ἐς Μιτυλάναν
Ωρια πάντα γένοιτο, καὶ εὔπλοον ὅρμον ἵκοιτο.
Κἠγὼ τῆνο κατ ̓ ἦμαρ, ἀνήθινον ἢ ῥοδόεντα,
Ἢ καὶ λευκοΐων στέφανον περὶ κρατὶ φυλάσσων,
Τὸν Πτελεατικὸν οἶνον ἀπὸ κρητῆρος ἀφυξῶ,
Πὰρ πυρὶ κεκλιμένος· κύαμον δέ τις ἐν πυρὶ φρυξεῖ,
Χἁ στιβὰς ἐσσεῖται πεπυκασμένα ἔστ' ἐπὶ πᾶχυν
Κνύζα τ ̓ ἀσφοδέλῳ τε, πολυγνάμπτῳ τε σελίνῳ.
Καὶ πίομαι μαλακῶς, μεμναμένος ̓Αγεάνακτος,
Αὐταῖσιν κυλίκεσσι καὶ ἐς τρύγα χεῖλος ἐρείδων. 70

i. 372. Statius, Theb. viii. 407. seqq.
Colum. xi. 2. 78. — 54. Κὠρίων ὅτε.
And when Orion rises, i. e. about the
second week in March. Virgil, En.
*. 763. “ Quam magnus Orion, Cum
pedes incedit medii per maxima Nerei
Stagna, viam scindens, humero super-
eminet undas." Orion is called by the
poets 66 nimbosus," 66
39 66
sævus,
tis infestus,” &c. Comp. Mitsch. on
Horace, Od. i. 28. 21. iii. 27. 17.

nau

57. χάλκυόνες. In spring if the halcyon, or kingsfisher, confined itself to the shore, the ancients dreaded an impending storm ; but when that bird entrusted itself to the ocean, they expected fine weather. See the story of Ceyx in Ovid, Met. xi. 410. seqq. Στορεσεῦντι. Virgil, Ecl. ix. 57. Et nunc omne tibi stratum silet æquor." Comp. Odyss. Γ. 153. Apoll. Rhod. i. 1154. 58. Ἔσχατα φυκία. The lowest sea-weed, i. e. that which lies at

the bottom of the sea.

[ocr errors]

- 59. Ταί τε μάλιστα. Which of all birds that have their living from the sea

65

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« ForrigeFortsæt »