Billeder på siden
PDF
ePub

Καὶ τύ νιν οὐ ποθόρησθα, τάλαν, τάλαν, ἀλλὰ κάθησαι Αδέα συρίσδων. πάλιν ἅδ', ἴδε, τὰν κύνα βάλλει, "Α τοι τῶν δΐων ἕπεται σκοπός· ἡ δὲ βαύσδει

10

Εἰς ἅλα δερκομένα· τὰ δέ νιν καλὰ κύματα φαίνει,
Ασυχα καχλάζοντος ἐπ ̓ αἰγιαλοῖο θέοισαν.
Φράζεο μὴ τᾶς παιδὸς ἐπὶ κνάμαισιν ὀρούσῃ
Ἐξ ἁλὸς ἐρχομένας, κατὰ δὲ χρόα καλὸν ἀμύξῃ.
Α δὲ καὶ αὐτόθε τοι διαθρύπτεται, ὡς ἀπ' ἀκάνθας 15
Ταὶ καπυραὶ χαῖται, τὸ καλὸν θέρος ἁνίκα φρύττει·
Καὶ φεύγει φιλέοντα, καὶ οὐ φιλέοντα διώκει.

Comp. vs. 13. — Καλεῦσα. Comp. ii. 125. - 8. Καὶ τύ. Galatea is represented as a wanton nymph, in love with Polyphemus, and vexed at his indifference, and endeavouring, by every possible means, to make him notice her. - Ποθόρησθα, From the Doric verb ποθόρημι. The second person in ns, both in the subjunctive and indicative of verbs in μ, and the Doric form of verbs in w, was often lengthened in the old language by the addition of the syllable a, which has remained in the Molic, Doric, Ionic, and in some words in the Attic dialect. Comp. vss. 22. 25. and see Matth. Gr. Gr. 201. p. 318. Others write ποθορῆσθα, Doric and Æolic for προσορᾷς. 9. Αδέα συρίσδων. Virgil, Edl. i. "Tu Tityre lentus in umbra Formosam resonare doces Amaryllida syl10. Α δὲ βαΰσδει. The dog is represented as running along the shore, and barking at his own shadow in the water. So Schneider understands this passage. The Commentators, however, in general, take vivas signifying Galatea. 12. "Ασυχα. The same as ἡσύχως, the neuter of the adjective for the adverb. Comp. ii. 100. Some read καχλάσδοντα, referring it to the waves. Vossius construes the sentence thus : Τὰ δὲ καλὰ κύματα, ἐπ ̓ αἰγιαλοῖο ἅσυχα καχλάζοντα, φαίνει νιν θέοισαν: which he explains in the

.4.

vas. -

following manner: "Pulchri fluctus maris leniter effervescentis (agitationibus sc. et discursibus Galateæ sub aqua latentis) ostendunt vel produnt lascivam puellam, quæ emersa subinde, ut Polyphemi oves et canem, tanquam ipso sibi cariores Polyphemo, malis petat; tum subito in undarum tegmina refugit. Illic sub aqua ludibundam aspiciens canis e littore allatrat; unde pastor metuit, ne puellæ crura, cum e mari progressa fuerit, dilaniet.”

13. Φράζει. Take care. The middle verb φράζεσθαι properly signifies to refect, or consider. Comp. ii. 69. Ἐπὶ κνάμαισιν. Tmesis for ἐπορούσῃ, &c. So in the next verse: καταμύξῃ δὲ χρόα καλόν,

15. Καὶ αὐτόθε. Even of her own accord. Here Galatea comes out of the water, and sports wantonly about the shore, to attract the attention of Polyphemus. Διαθρύπτεται. Comp. iii. 36. Matth. Gr. Gr. 404. — Ὡς ἀπ' ἀκάνθας. Like the sun-dried down of the thistle, &c. See Hoogeveen on Viger, ix. § 1. 16. Inconstancy is compared to the dry down of the thistle, which fits here and there in the breeze. Comp. Homer, Odyss. E. 327. Nicander, Alex. 126. 16. Ταὶ καπυραί. Comp. ii. 85. — 17. Καὶ φεύγει. “ Flies him that loves, and follows him that hates.” Fawkes. Terence, Eun. iv. 7. 42. “Novi ingenium: Nolint, ubi

Καὶ τὸν ἀπὸ γραμμᾶς κινεῖ λίθον· ἦ γὰρ ἔρωτι Πολλάκις, ὦ Πολύφαμε, τὰ μὴ καλὰ καλὰ πέφανται. Τῷ δ' ἔπι Δαμοίτας ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδεν,

ΔΑΜΟΙΤΑΣ,

20

Εἶδον, καὶ τὸν Πάνα, το ποίμνιον ἁνίκ ̓ ἔβαλλε,
Κου μ' ἔλαθ ̓, οὐ τὸν ἐμὸν τὸν ἕνα γλυκὺν, ᾧ ποθόρημι
Ἐς τέλος· αὐτὰρ ὁ μάντις ὁ Τήλεμος, ἔχθρ ̓ ἀγορεύων,
Ἐχθρὰ φέροιτο ποτ ̓ οἶκον, ὅπως τεκέεσσι φυλάξῃ.
̓Αλλὰ καὶ αὐτὸς ἐγὼ κνίσδων πάλιν οὐ ποθόρημι, 25
Αλλ' ἄλλαν τινὰ φαμὶ γυναῖκ ̓ ἔχεν· ὁ δ ̓ ἀΐοισα

velis : ubi nolis, cupiunt ultro.” Horace, Sat. i. 2. 107. "Meus est amor huic similis; nam Transvolat in medio posita, et fugientia captat." This is nearly a literal translation of Callimachus, Epigr. 33, 18. Καὶ τὸν ἀπὸ γραμμᾶς. And she moves the stone from the line; a proverbial expression signifying that she is resorting to the last shift. The lines traced on a board for playing the game πεττεία, somewhat resembling chess, were called γραμμαί. The line in this game, from which the pebble was moved only in the extremity, was called γραμμὴ ἱερά. Hence the proverb ἀπὸ γραμμῆς ἱερᾶς κινεῖ λίθον. See Bos, Ellips. in v. γραμμὴ, p. 91. ed. Schaf. “The original, allusive probably to the game of chess, appears to be a proverbial saying, expressing a false step ; or a situation not Warranted by the rules of propriety. She moves her King from his proper place, or from the line into check, contrary to the rules of chess. In other words, Galatea, blinded by passion, flies her lover, and follows her scorner a false move in the game of love.” Poluhele. Reiske derives the expression from the " stadium," the remote boundary of which also was called γραμμή, and marked by a stone. See his note in Kiessling's edition. — Η

[blocks in formation]

20. Τῷ δ' ἔπι. After him Damatas began, &c. For this meaning of åvaβάλλεσθαι, see the commentators on Homer, Odyss. Α. 155. whence this verse is copied. Comp. viii. 71. x. 22. and Merick and Northmore on Tryphiodorus, vs. 467,

21, Ανίκα, Comp. ii. 147. — 22. Κοὔ μὲ ἔλαβε. And she did not escape me,-no, I swear by this my single precious eye. Οφθαλμὸν is to be supplied. See Bos, Ellips. p. 759. With οὐ τὸν ἐμὸν compare iv. 17. vii. 39. Ὧι ποθόρημι. With which I shall see till death in despite of Telemus. The present for the future. Comp. iv. 28.

- 23. Ἐς τέλος. Supply βίου. See Bos, Ellips. in v, βίος. Some interpret ἐς τέλος, “ in perpetuum.” See D'Orville, Charit. p. 460. Ovid, Met. xiii. 771. "Telemus Eurymides, quem nulla fefellerat ales, Terribilem Polyphemon adit, lumenque quod unum Fronte geris media, rapiet tibi, dixit, Ulysses.' Comp. Homer, Odyss. I. 509. seqq. Εχθρὰ φέροιτο. Virgil, Æn. viii. 484, « Dii capiti ipsius generique reservent." Comp. Homer, Odyss. B. 178. Virgil, Æn. xi. 399.

-

25. Αὐτὸς ἐγὼ κνίσδων. I too in my turn, &c. Comp. v. 122. 26. Φαμί.

με

30

Ζαλοῖ μ', ὦ Παιὰν, καὶ τάκεται· ἐκ δὲ θαλάσσας
Οἰστρεῖ παπταίνοισα ποτ ̓ ἄντρα τε καὶ ποτὶ ποίμνας.
Σίγα δ ̓ ὑλακτεῖν νιν καὶ τῇ κυνί· καὶ γὰρ ὅκ ̓ ἤρων
Αὐτᾶς, ἐκνυζῆτο ποτ' ισχία ρύγχος ἔχοισα.
Ταῦτα δ ̓ ἴσως ἐσορεῦσα ποιεῦντά πολλάκι πεμψεῖ
Αγγελον. αὐτὰρ ἐγὼ κλαξῶ θύρας, ἔστε κ ̓ ὀμόσσῃ
Αὐτά μοι στορέσειν καλὰ δέμνια τᾶσδ ̓ ἐπὶ νάσω.
Καὶ γάρ θην οὐδ ̓ εἶδος ἔχω κακὸν, ὡς με λέγοντι.
Ἦ γὰρ πρὰν ἐς πόντον ἐσέβλεπον, ἧς δὲ γαλάνα,
Καὶ καλὰ μὲν τὰ γένεια, καλὰ δ ̓ ἐμὶν ἁ μία χώρα,
Ὡς παρ' ἐμὶν κέκριται, κατεφαίνετο· τῶν δέ τ ̓ ὀδόντων
Λευκοτέραν αὐγὰν Παρίας ὑπέφαινε λίθοιο.

Ως μὴ βασκανθῶ δὲ, τρὶς εἰς ἐμὸν ἔπτυσα κόλπον.
Ταῦτα γὰρ ἁ γραία με Κοτυτταρὶς ἐξεδίδαξεν,

Comp. ii. 161. Αΐοισα. Doric for ἀΐουσα, from άτω, a poetical verb for ἀκούω. — 27. Ζαλοί με. She becomes jealous of me. — -28. Οἰστρεῖ. She rushes furiously. Comp. Val. Flac. iii. 581. and Euripides, Iph. A. 77.

29. Σιγα δέ. Supply ἐπιτάσσω, οι κελεύω, and take σιγα adverbially in the sense of ἡσυχῶς: Σίγα δὲ κελεύω καὶ τῷ κυνὶ ὑλάκτειν νιν. See Matth. Gr. Gr. § 146. obs. - Καὶ γὰρ ὅκ ̓ ἤρων. "For when I lov'd, he fawn'd and gently whin'd, And softly on her knees his head reclin'd." Polwhele. Horace, speaking of Cerberus fawning upon Bacchus, expresses himself almost in the same words, Od, ii. 19. 30.

"leniter atterens Caudam; et recedentis trilingui

Ore pedes tetigitque crura.' · 30. Ρύγχος. Ῥὶς ἐπὶ ἀνθρώπων, ῥύγχος ἐπὶ κυνῶν, ῥάμφος ἐπὶ ὀρνέων. Moschop. ap. Valckenaer.

33. Στορέσειν. Comp. Homer, Il. A. 31. Viger, iv. 6. v. § 3. 2. and Hoogeveen's note 87. Some constitute an Ellipsis : ὅτι αὐτὰ βούλεται στο ρέσειν, &c.

35

40

34. Καὶ γάρ θην. Virgil, Ecl. ii. 25. « Nec sum adeo informis: nuper me in littore vidi, Cum placidum ventis staret mare.” Ovid, Met. xiii. 840. « Certe ego me novi, liquidæque in margine vidi Nuper aquæ: placuitque mihi mea forma videnti." Portus calls τὴν in this verse an expletive. It has the same signification as on, and may be translated indeed. 35. Πράν. Comp. ii. 115. — Ἦs δὲ. Comp. ii. 90.- 36. Καλὰ δ ̓ ἐμίν. Comp. ii. 144. Κώρα is Doric for κόρη, the pupil of the eye, put for the eye itself. 38. Παρίας λίθοιο. Horace, Od. i. 19.5.

11

[merged small][ocr errors][merged small]

Α πρὰν ἀμάντεσσι παρ' Ἱπποκόωντι ποταύλει.
Αὔλει Δαμοίτας, σύρισδε δὲ Δάφνις ὁ βώτας.
Ωρχεῦντ ̓ ἐν μαλακᾷ ταὶ πόρτιες αὐτίκα ποίᾳ·
Νίκη μὲν οὐδ ̓ ἄλλος, ἀνάσσατοι δ ̓ ἐγένοντο.

45

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

ΘΑΛΥΣΙΑ.

ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ Γ.

Ἦς χρόνος ἁνίκ' ἐγών τε καὶ Εὔκριτος ἐς τὸν Αλεντα
Εἵρπομες ἐκ πόλιος, σὺν δὲ τρίτος ἄμμιν ̓Αμύντας·
Τα Δηοῖ γὰρ ἔτευχε θαλύσια καὶ Φρασίδαμος,
Κ' Αντιγένης, δύο τέκνα Λυκωπέος, εἴ τί περ
ἐσθλὸν
Χαῶν τῶν ἐπάνωθεν, ἀπὸ Κλυτίας τε καὶ αὐτῶ

5

ΘΑΛΥΣΙΑ. ΤHE FESTIVAL OF FIRSTFRUITS in honor of Ceres ; HARVESTHOME. Comp. Homer, Il. I. 530. and Spanheim on Callimachus, Hymn. Cer. vss. 20. and 137. In some MSS. and several editions a second title is added: ἢ Ἐαρινὴ Ὁδοιπορία, or The Vernal Voyage. But as the feast of the First fruits was celebrated in Autumn, this has been rejected by modern editors. Heinsius thinks this Idyl may be entitled The Vernal Voyage of Ageanax.The poet gives an account of a journey in company with two friends, Eucrytus and Amyntas. As they proceed they meet Lycidas a goatherd, and agree to beguile the way with singing. “In the Thalysia there is a novelty of form, an originality of combination, in every part delightful. We at first regret the interruption of Lycidas, since we had promised ourselves exquisite pleasure at the Harvest-feast: but eager as we are to see our poet and his friends at the end of their journey, we are soon reconciled to the Cretan goatherd, and thank him for his charming music. At the feast of Ceres, however, the interest of the piece is wonderfully heightened, and our enthusiasm called forth, amidst the most variegated landscape, the most elegant assemblage of rural imagery to

be met with in Theocritus.” Polyhele, Warton, Reiske, and some others think this Idyl was not written by Theocritus.

1. Ης χρόνος. Simichidas explains the cause of his journey. Comp. ii. 90. —Αλεντα. A river in the island of Cos, mentioned also by Moschus, iii. 98. Another river of this name occurs in Theocritus, v. 123. — 2. Εἵρπομες. Comp. i. 105. ν. 44.. Ἐκ πόλιος. From Cos, the chief city in the island of the same name.→→ ̓́Αμμιν. Comp. i. 15. — 3. Τα Δηοῖ, Α poetical form for τῇ Δήμητρι, το Ceres. - 4. Εἴ τί περ ἐσθλόν. That is, ἐσθλοὶ, εἴ τί περ ἐσθλὸν, &c. Good, if anything good remains of the ancient nobility: or, as the Scholiast explains it: εἴ τί ἐστιν ἀγαθὸν ἀπὸ τῶν ἔτι ὄνε των ἀρχαίων ἀγαθῶν τῶν ἀπὸ τῆς Κλυτίας τε, καὶ αὐτοῦ τοῦ Χάλκωνος, οὗτοί εἰσι τὸ ἀγαθὸν ἐκεῖνο. Similar forms of expression occur in Theocritus, Epigr. xvi. 4. Apollonius Rhod. iii. 347. Horace, Sat. i. 6. 1. Comp. Kuster on Aristophanes, Eccl. 53. and Hemsterhuis on Lucian, tom. i. p. 171. - 5. Χαῶν τῶν ἐπάνωθεν, "Ex nobilibus antiquis." Xads is the same as χαιός, good, noble. Ἀπὸ Κλυτίας. From Clytia and from her son Chalcon.

« ForrigeFortsæt »