Billeder på siden
PDF
ePub

130

Κάστορι δ ̓ οὔτις ὁμοῖος ἐν ἁμιθέοις πολεμιστὰς
̓́Αλλος ἔην, πρὶν γῆρας ἀποτρίψαι νεότητα.
Ωδε μὲν Ἡρακλῆα φίλα παιδεύσατο μάτηρ.
Εὐνὰ δ ̓ ἦς τῷ παιδὶ τετυγμένα ἀγχόθι πατρὸς,
Δέρμα λεόντειον, μάλα οἱ κεχαρισμένον αὐτῷ·
Δεῖπνον δὲ κρέα τ ̓ ὀπτὰ, καὶ ἐν κανέῳ μέγας ἄρτος 135
Δωρικὸς, ἀσφαλέως κε φυτοσκάφον ἄνδρα κορέσσαι·
Αὐτὰρ ἐπ ̓ ἄματι τυννὸν ἄνευ πυρὸς αἴνυτο δόρπον·
Εἵματα δ' οὐκ ἀσκητὰ μέσας ὑπὲρ ἕννυτο κνάμας.
[Λείπει τὸ τέλος τοῦ παρόντος Εἰδυλλίου.]

Fawkes. Comp. the Scholiast on Homer, 1. c. Apollodorus, i. 8. and Muncker on Hyginus, Fab. 69.

132. Παιδεύσατο. Had him instructed. The Latin translator renders this incorrectly “ edocuit.” Comp. vs. 101. Hesychius : Επαιδεύσατο τὸν υἱὸν ὁ πατήρ· ἐπαίδευσε δὲ διδάσκαλος.

133. Εὐνὰ δ ̓ ἦς. Comp. ii. 90. 134. Δέρμα λεόντειον. Virgil, An. vii. 87. "" Pellibus incubuit stratis, somnosque petivit.” For the very ancient custom of sleeping on skins, see Cerda on this passage of Virgil. Hence the Latin verbi “ dormire” is derived: ἀπὸ τοῦ δέρματος. See Vossius, Εtym. Segestris.”

V. "

135. ̓́Αρτος Δωρικός. Coarse bread like those cakes which the Athenians called πέλανοι. Schol. on Apollonius Rhod. i. 1077. Φησὶ δὲ τοὺς ἀκαθάρτους καὶ εὐτελεῖς ἀρτους, οὓς ὁ Θεόκριτος Δωρικούς φησιν - 136. ̓Ασφαλέως.

Certainly sufficient to satisfy, &c. The dinner of Hercules became proverbial. Comp. Aristophanes, Vesp. 60. Ran. 62. ̓Αν. 1689. Pac. 741. and Apol. lodorus, ii. 4. 4. Alciphron, iii. 38. makes mention of a certain Phrygian,

who could eat as much as four labourers.

137. Ἐπ ̓ ἄματι. At the close of the day. See Gronovius on Lucian, tom. i. p. 358. Ἐπ ̓ ἡματι in Homer, Il. K. 28. is explained by the Scholiast ev μιᾷ ἡμέρᾳ. Comp. Il. Τ. 229. Hesiod, 'Epy. 43. Τυννὸς is a Doric word synonymous with μικρός. — 138. Οὐκ ἀσκητά. Not ornamented. Ασκητὸς is an epithet usually applied to rich and splendid garinents. Comp. Homer, Il. Ξ. 179. The garments of Hercules were unadorned and reached midway between the knee and the ancle.

Εννυτο. See Matth. Gr. Gr. § 233.

[ocr errors]

GREEK INDEX.

[blocks in formation]

αἴγειμος, 7, 8.

αἰγίπυρος, 4, 25.

αἰθαλίωνες τέττιγες, 7, 139.

αἴθε (εἴθε), with an optative, 3, 12. 5,
62. with an indicat. 7, 86. 10, 32.
αἰθίοπες, 7, 113.

αἰθριοκοιτεῖν, 8, 78. αίθριος, 4, 43.
αἴκα (εἴκε, ἐὰν), 1, 4. αἴκε, 5, 55.
αἷμα μέλαν, 2, 12.

αἱμασιὰ, 1, 47.
αἱμοβόρος, 24, 18.
aiveîv, 4, 32.

αἰνόθρυπτος,

αἶπος, 7, 148.

15, 27.

αἴρειν, 15, 27. 15, 20.

ἀΐω, 6, 26.
ἀϊὼν (ἠϊὼν), 11, 14.
ἀκάματον πῦρ, 11, 51.
ἀκανθὶς, 7, 141.
ἄκανθος, 1, 55, 132.
ἀκάχω. ἀκάχοιτο, 8, 91.
ἄκρα, 15, 112, 142.
ἀκράτιστος, 1, 51.
ἀκράχoλος, 24, 60.
ἀκρέσπερον, 24, 75.
ἄκρηβος, 8, 93.
ἀκριβὴς, 15, 81.
ἀκριδοθήκα, 1, 52.
ἀκρὶς, 5, 34.
ἄκτιος, 5, 14.

ἄκυλος, 5, 94.

ἀλάβαστρον, 15, 114.

ἀλέγω, 15, 95.

ἄλειφαρ, 7, 147.

ἁλεῦμαι (ἁλοῦμαι), 3, 25.
ἄλευρον, 15, 116.

ἀλιθίως, 10, 40.
ἅλις ὄξος, 10, 13.
ἀλιτρὸς, 10, 18.
ἁλίτρυτος, 1, 45.

ἀλλὰ, 2, 10, 18. ἀλλὰ γὰρ, 5, 29, 44.
ἀλλ ̓ ἔμπας, 10, 29. ἀλλ ̓ οὖν, ἀλλά
γε, 5, 22. ἀλλ ̓ ἄγε δὴ, 7, 35. ἀλλ ̓
ὅτε δὴ, 24, 20.

ἀλλᾷ, 2, 1.
ἄλλοκα μὲν

· ἄλλοκα δὲ, 4, 43.

ἄλλος, 6, 46. 7, 36.
ἄλλως νεύειν, 7, 109.
ἀλοιᾷν, 10, 48.
ἄλσος, 2, 67.

ἄλφιτα, 2, 18.

ἁλωὰ, 1, 46. 7,34, 155. 24, 101.
ἁμᾶ (ἅμα), 9, 4.

ἀμαθύνω, proper meaning of, 2, 26.
ἀμαλλοδέτης, 10, 44.

ἀμᾷν, 10, 16. 11, 73. ἀμάντεσσι, 6, 41. ἁμαξιτός, 2, 76.

ἆμαρ (ἦμαρ), 6, 4. ἆμαρ ἐπ ̓ ἆμαρ, 11, 69. ἐπ ̓ ἄματι, 24, 137. ἔσται δὴ τοῦτ ̓ ἁμαρ, 24, 84. ἀμβαίνειν ἀναβαίνειν), 24, 78. ἀμβάλλεσθαι (ἀναβάλλεσθαι), 10, 22. ἀμβρόσιος, 11, 48. ἀμβροσία, 15, 108. ἁμὲ (ἡμᾶς), 11, 42. ἀμείβεσθαι, 2, 104. ἀμείνων, 4, 9.

ἀμέλγειν τὰν παρεοῖσαν, 11, 75.

ἀμητὴρ, 7, 29.

ἀμήχανος, 1, 85.

ἁμίθεος, 24, 130.

ἄμμε (ἡμᾶς), 5, 61.

ἄμμες (ἡμεῖς),

5, 67. ἄμμι and ἄμμιν (ἡμῖν), 1, 15,

102.

ἀμνίδες, 5, 3.

ἀμοιβαία ἀοιδὰ, 8, 31.

ἀνέχειν, 1, 96. ἄνηθον, 15, 119. ἀνήτινος, 7, 63. ἀνθέριξ, 1, 52. ἄνθος, 2, 1.

àvía, 2, 39. àviậy, 2, 23. 11, 71. àviaρὸς (ἀνιηρὸς), 2, 55. ἀνίημι, 11, 22.

ἁνίκα (ἡνίκα), 2, 147. ἀνιστάναι, 24, 36. ἀννείμῃ, 18, 48.

ἀντία, 7, 48.

ἀντλεῖν. ἐκ πίθω ἀντλεῖς δῆλον, 10, 13. ἀντολὴ (ἀνατολὴ), 5, 103.

ἄντυξ, a chariot, 2, 166.

ἀνύειν, 1, 93. ἀνύεσθαί τι, 5, 144.
ἀνύναι, 2, 92. 7, 10.
ἄνω, 15, 125.

ἄνωγα, 24, 67.

ἁμὸς (ἡμὸς, ἡμέτερος), 5, 108. ἁμᾶς ἀπάγχεσθαι, 3, 9.

(ἡμῆς, ἡμετέρας), 2, 146.

ἄνωθεν, 15, 91.

ἀμολγεὺς, 8, 87.

ἀοιδὸς, 7, 47. 15, 97.

ἀπάρθενος, 2, 41.

ἀπάρχεσθαι, 7, 33.

ἀπειλεῖν, 24, 16.

ἀπειπεῖν, 5, 22.

ἆμος (ἦμος), 4, 61.

ἀμπαύειν (ἀναπαύειν), 1, 17.

ἀμπέχονον, 15, 21.

ἄμπυξ, 1, 33.

̓́Αμυκλαι, 10, 35.

ἄμυλος, 9, 21.

[blocks in formation]

ἀπέχθεσθαι, 7, 45.

ἀπεχθὴς, Ι, 101, 141.

ἄπληστος, 15, 30.

ἀποβαίνειν, 15, 38.

ἀπόκλαξον, 15, 43.

ἀποκλίνειν. ἀποκλίνας ἐπ ̓ ἀριστερὰ, 7,

130. ἀποκλινθεὶς πρός τι, 3, 38.

ἀπόκομμα, 10, 7.

ἀπολύειν, 7, 147.

ἀποπαύεσθαι, 1, 137.

ἀποῤῥεῖν, 7, 121.

ἀποσβεννύναι. ἀπέσβας, 4, 39.

ἀποσκυλεύειν τί τινος, 24, 5.

ἀποστάζειν, 15, 108.

ἀπότιλμα, 15, 19.

ἀναμετρεῖσθαι λόχον δυσμενέων, 24, ἀποτρώγειν τᾶς αὔλακος, 10, 6.

125.

ἀνάριστος, 15, 147.

ἀνάρσιος, 2, 7.

ἀνάστατος (ἀνήσσητος), 6, 46.

ἀνατρέπεσθαι, 8, 90.

ἀναΰω. ἀνάϋσαν, 4, 37.

ἀναφύειν, 10, 40.

ἄνδηρα, τὰ, 5, 93.

ἀνδρίον, 5, 40.

ἀνέλπιστος, 4, 42. ἀνεμώνη, 5, 92.

ἀνερωτᾷν. ἀνηρώτευν, 1, 81,

[blocks in formation]

ἄρκευθος, 1, 133. 5, 97.

ἄρκτος, 7, 112. 24, 11.
ἁρμοῖ, 4, 51.

ἀρνακὶς, 5, 50.

ἄρουρα, 24, 106.

ἄρτι, 2, 80. with a present tense, now,

2, 104. 11, 9. 24, 63.
ἄρτος Δωρικὸς, 24, 135.
ἄσκαλος, 10, 14.
ἀσκητὸς, 1, 33. 24, 138.
ἀσπάλαθος, 4, 57. 24, 87.
ἆσσόν τινος ἰέναι, 1, 112.
ἄστοργος, 2, 112.
ἀστράγαλος, 10, 37.
ἄστρεπτος, 24, 94.
ἀστυκὸς, 20, 4, 31.
ἥσυχα (ἥσυχα), 2, 11.
ἀσφαλὴς, 2, 34.
ἀσφόδελος, 7, 68.

ἀτάσθαλος, 7, 79.

ἀτέραμνος, 10, 7.

ἀτιμαγελεῖν, 9, 5.

ἀτιτάλλειν, 15, 111.

ἀτρακτυλλίδες, 4, 52.
ἀτρέμας, 7, 19.
ἄτροπος ὕπνος, 3, 49.
ἄτρυτος, 15, 7.
ἀτύζειν, 1, 56.
αὖ. αὖ πάλιν, 4, 49.
αὐγὰ (αὐγὴ), 6, 38.
ἀΰειν, 8, 28.

αὖλαξ, 10, 6.

αὐλεία, 15, 43.

αὐλεῖν, 6, 44. 7, 71.

αὐλητρὶς, 2, 146.

αὔλιον, 7, 153.
avos, 8, 48. 9, 19.

αὐτὰς, final short, 3, 2.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

βέντιστος (βέλτιστος), 5, 76.
βλοσυρὸς, 24, 116.

βοηνόμος, 20, 41.

βόλος. ἐς βόλον, 1, 40.

βομβεῖν, 1, 107. 3, 13.

βουκαῖος, 10, 1, 57.

βουκολεῖν, 7, 92.

βούτας, βώτας (βούτης), 1, 80, 86,

113. 6, 44. 7, 73. 20, 34.

βράβυλον, 7, 146.

βράγχια, 11, 54.

βρίθειν, 15, 119. βέβριθε, 1, 46.

βύσσος, 2, 73.

βωκολιάκτας (βουκολιαστής), 5, 68.
βωκολιαξῇ, 5, 44. βωκολιάσδεν, 5, 60.
βωκολιάδεο, 9, 1. βωκολιασδώμεσθα,
7, 36.
βωκολικὸς, 1, 20.
βῶκος, 10, 38.
βῶς (βοῦς), 8, 48.

βωστρεῖν. βωστρέωμεν, 5, 66. βωστρή-
σομες, 5, 64.

[blocks in formation]

γεραίρειν, 7, 94.

γεραίτερος, 15, 139.

γέρανος, 10, 31.

γέρας, 1, 5, 10.

γεώλοφον, 1, 13. 5, 101.

δάκνειν, 15, 40.
δακρύειν, 15, 41.

δάκτυλος, 8,23. δάκτυλα, plural, 19,3.
δαλεῖσθαι (δηλεῖσθαι), 4, 36. 15, 48.
δαμάλη, 1, 75.

δασπλῆτις, an epithet of Hecate, fem.
from δασπλῆς, 2, 14.
δασύθριξ, 7, 15.
δασύκερκος, 5, 112.
δαψιλέως, 7, 145.

δέδμανται (δέδμηνται), 15, 120.
δεδοίκω, 15, 58. δεδοίκαμες, 1, 16.
δεδύκειν, 1, 102.
δεικανάασκε, 24, 56.
δείλαν, 10, 5.
δεκάμηνος, 24, 1.
δέος, 24, 35.

δέρκεσθαι, 6, 11.
δέρμα, 2, 90.
δεῦτε, 8, 50.

δὴ not a superfluous particle, 1, 18.
δήλεσθαι, 5, 27.

δῆλον, forsooth, 10, 13.

διὰ, 5, 22. δι ̓ ἀμοιβαίων, 8, 61.

γιγνώσκω. οὐδ ̓ ἔγνω, neither did he ask, διάγειν, 11, 7, 81.

2, 5. γινώσκειν, 11, 5.

γίνομαι, 11, 4.

γλαυκὸς, 7, 59.

γλάχων (γλήχων), 5, 26.

γλυκύκαρπος, 11, 46.

γλυκύμαλον, 11, 39.

γλυκυφωνεῖν, 15, 146.

γλύφανον, 1, 28.

γόνυ, 24, 74.

γραία, 2, 91.

γραῖος. γραῖαν, 15, 19.

γραμμὰ (γραμμή).

ἀπὸ γραμμᾶς κινεῖν

λίθον, 6, 18.

γράμμα, τὸ, 18, 47. 24, 103. Hence

γραπτὸς, 10, 28.

15, 81.

γράφειν γράμματα,
γριπεὺς, 1, 39. 3, 26.
γυμνάσιον, 2, 80.

γυνὰ (γυνὴ), 1, 32. γυναῖκες, 20, 30.
γυναικοφίλας (γυναικοφίλης), 8, 60.

Δ.

δᾶ (γῆ), 4, 17. 7, 39.
δαγὺς, 2, 110.
δάειν. δεδαημένος, 8, 4.
δαιδάλεος, 18, 33. 24, 42.
δαίδαλμα θεῶν, 1, 31.
δαίμων. σὺν δαίμονι, 2, 28.

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »