Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

Καὐτὰ συναγείρομαι ἤδη.

Ιππον καὶ τὸν ψυχρὸν ὄφιν ταμάλιστα δεδοίκω
Ἐκ παιδός. σπεύδωμες· ὅσος ὄχλος ἄμμιν ἐπιῤῥεῖ!

[blocks in formation]

Ἐς Τροίαν πειρώμενοι ἦνθον ̓Αχαιοί, Καλλίστα παίδων, πείρᾳ θὴν πάντα τελεῖται.

ΓΟΡΓΩ.

Χρησμὼς ὁ πρεσ6ῦτις ἀπῴχετο θεσπίξασα.

60

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

ΠΡΑΞΙΝΟΉ.

Πάντα γυναῖκες ἴσαντι, καὶ ὡς Ζεὺς ἀγάγεθ ̓ Ἥραν.

ΓΟΡΓΩ.

Θᾶσαι, Πραξινόα, περὶ τὰς θύρας ὅσσος ὅμιλος. 65

ΠΡΑΞΙΝΟΉ.

Θεσπέσιος· Γοργοῖ, δὸς τὰν χέρα μοι· λαβὲ καὶ τὺ,
Εὐνόα, Εὐτυχίδος· πότεχ ̓ αὐτᾷ, μὴ τὸ πλανηθῇς.
Πᾶσαι ἅμ ̓ εἰσένθωμες· ἀπρὶξ ἔχει, Εὐνόα, ἁμῶν.
Ω μοι δειλαία, δίχα μευ τὸ θερίστριον ἤδη
Ἔσχισται, Γοργοῖ. ποττῶ Διὸς, εἴ τι γένοιο
Εὐδαίμων, ὦ ἄνθρωπε, φυλάσσει τὠμπέχονόν μευ.

[blocks in formation]

70

64. Καὶ ὡς Ζεύς. Even how Jupiter married Juno. Plautus, Trinum. i. 2. 171. seems to have imitated this of Theocritus : “ Idque quod in aurem rex reginæ dixerit Sciunt: quod Juno fabulata est cum Jove.” Comp. Homer, Il. E. 295. seq. Diodorus Sic. v. 72. Heyne on Apollod. i. 3. 1.

65. Θᾶσαι. Comp. i. 147. Koen on Gregorius Cor. p.222.

67. Πότεχ ̓ αὐτῷ. For πρόσεχε αὐτῇ : Attend to her. Here voûv is to be supplied. Comp. Aristoph. Nub. 566. It is generally translated stick close to her; but incorrectly. - 68. ̓Απρὶξ ἔχει ἁμῶν. Supply ἐξ: Stick firmly by us. So ὑμέων γὰρ ἀπρὶξ ἔχονται, Sophron. Similar to this is ὀδὰξ ἔχεσ

θαι. Comp. Soph. Αj. 308. and Lobeck, p. 384.

69. Θερίστριον. A summer cloak. An Alexandrian word. Winckelmann and Schleier interpret it a head-dress. 70. Εἴ τι γένοιο. May you somehow be happy, good man, and take care of my cloak. Et here is put for εἴθε, as in Homer, Il. Ω. 74. See Viger, viii. § 6. 2. seqq.

72. Οὐκ ἐπ ̓ ἐμίν. It is not in my power; or, it does not depend upon me. See Matth. Gr. Gr. § 585. a. Viger, ix. § 4. 10.-73. 'Ev kaλ eiμés. We are now in safety. Τόπῳ or χώρῳ may be supplied. See Bos, Ellips. Gr. p. 484. ed. Schaf.

ΠΡΑΞΙΝΟΉ.

Κεὶς ὥρας, κἤπειτα, φίλ ̓ ἀνδρῶν, ἐν καλῷ εἴης,
̓́Αμμε περιστέλλων· χρηστῶ κᾠκτίρμονος ἀνδρός. 75
Φλίβεται Εὐνόα ἄμμιν· ἄγ ̓, ὦ δειλὰ τὺ, βιάζευ.

ΓΟΡΓΩ.

Πραξινόα, πόταγ ̓ ὧδε· τὰ ποικίλα πρᾶτον ἄθρησον,
Λεπτὰ καὶ ὡς χαρίεντα· θεῶν περονάματα φασεῖς.

ΠΡΑΞΙΝΟΉ.

80

Πότνι ̓Αθαναία· ποῖαί σφ ̓ ἐπόνασαν ἔριθοι !
Ποῖοι ζωογράφοι τἀκριβέα γράμματ ̓ ἔγραψαν !
Ὡς ἔτυμ ̓ ἑστάκαντι, καὶ ὡς ἔτυμ ̓ ἐνδινεῦντι !
Εμψυχ ̓, οὐκ ἐνυφαντά. Σοφόν τι χρῆμ ̓ ἄνθρωπος.
Αὐτὸς δ ̓ ὡς θαητὸς ἐπ ̓ ἀργυρέῳ κατάκειται
Κλισμῷ, πρᾶτον ἴουλον ἀπὸ κροτάφων καταβάλλων, 85

The

74. Keis pas. Till the next year, and afterwards, &c. i. e. may you long be happy. Comp. Plutarch, Pericl. c. 13. and Casaubon on Athenæus, ii. 14. -75. Περιστέλλων. Taking care of, attending to. — · Χρηστῶ. What a good and compassionate man! genitive stands alone in exclamations, with and without an interjection, or a word that expresses admiration, &c. Comp. Xenoph. Cyr. ii. 2. 3. Matth. Gr. Gr. § 371. An interjection is added, iv. 40. x. 40.

76. Φλίβεται. Eolic for θλίβεται. Comp. Sturz. on Maittaire, p. 202.

78. Πραξινόα, πόταγε. The gossips have now forced their way into the hall of the palace.—Τὰ ποικίλα. The varieguted tapestry. Telemachus in a simiJar manner, Odyss. Δ. 71. seqq. admires the furniture of Menelaus's palace at Sparta. — 79. Θεῶν περονάματα. The embroidery of the gods. Portus in his Doric Lexicon explains περόνημα by ἔργον περόνῃ πεποιημένον, “ opus

acu pictum.” Comp. Homer, Odyss, K. 222, 223.

80. Πότνι ̓Αθαναία. Praxinoë in

vokes Minerva, as being the inventor of such works. Σφὲ is poetical for αὐτά. See Matth. Gr. Gr. § 147. 8. -82. Ἑστάκαντι. For εἰσί. — Ως ἔτυμ ̓ ἐνδινεῦντι. How naturally they move! Comp. Cicero ap. Non. Marcell. v. Inanima,” Horace, Sat. ii. 7.99. Virgil, An. vi. 848. Propert. iii. 7.9. 83. Σοφόν τι χρῆμα. See Viger, iii. 13. 1. The Latins use res and "negotium" in the same manner. Comp. Ovid ex Ponto, ii. 7. 57. Fast. i. 103.

[ocr errors]
[ocr errors]

84. Αὐτός. Adonis. At the festival

of Adonis his image was always placed on a magnificent couch. Bion, i. 69. Ἔστ ̓ ἀγαθὰ στιβὰς, ἔστιν ̓Αδώνιδι φυλλὰς ἑτοίμα· Λέκτρον ἔχει, Κυθέρεια, τὸ σὸν τόδε νεκρὸς ̓́Αδωνις. — 85. Πρᾶτον ἴουλον. Herodian, i. 7. 5. Ιουλοί τε αὐτοῦ κατιόντες ταῖς παρειαῖς ἐπήνθουν. Virgil, An. x. 324, “ Flaventem prima

̔Ο τριφίλατος ̓́Αδωνις, ὃ κὴν ̓Αχέροντι φιλεῖται,

ΕΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ.

Παύσασθ ̓, ὦ δύστανοι, ἀνάνυτα κωτίλλοισαι· Τρυγόνες· ἐκκναισεῦντι πλατειάσδοισαι ἅπαντα.

ΓΟΡΓΩ.

Μᾶ, πόθεν ἄνθρωπος ; τί δὲ τὶν, εἰ κωτίλαι εἰμές ;
Πασάμενος ἐπίτασσε· Συρακοσίαις ἐπιτάσσεις ;
Ως εἰδῆς καὶ τοῦτο, Κορίνθιαι εἰμὲς ἄνωθεν,
Ως καὶ ὁ Βελλεροφῶν· Πελοποννασιστὶ λαλεῦμες·
Δωρίσδεν δ ̓ ἔξεστι, δοκῶ, τοῖς Δωριέεσσι.

ΠΡΑΞΙΝΟΉ.

Μὴ φύη, Μελιτῶδες, ὃς ἁμῶν καρτερὸς εἴη

ΓΟΡΓΩ.

Σίγα, Πραξινόα· μέλλει τὸν ̓́Αδωνιν ἀείδειν

lanugine malas.” — 86. Ο κήν. For ὃ καὶ ἐν.

88. Τρυγόνες. Τρυγόνος λαλίστερος is an expression of Menander, and seems to have been proverbial. Hence talkative women were called turtles.

Comp. Ælian H. A. xii. 10. and Fischer on Anacreon, ix. 36.—Ἐκκναισεῦντι. Doric for ἐκκναισοῦσι. They will kill us all speaking so broad, Valckenaër makes ἅπαντα the accusative after the participle.

89. Μa. An Aolic and Doric abbreviation of μᾶτερ, οι μήτερ, put elliptically for μῆτερ γῆ, mother earth! Comp. Aschyl. Suppl. 869. 878. "Indeed! Who are you? Though we talk, shall you curb us? Seek those who will listen ; nor dare to disturb us!” Poluhele.—90. Πασάμενος. Having become our masters, then command us. Sophocles, Ed. Col. 839. Μὴ ἐπίτασσ ̓ μὴ κρατεῖς. Plautus, Pers. ii. 4. 2. “ Emere oportet, quem tibi obedire velis." Comp. x. 32.

90

96

91. ̓́Ανωθεν. By descent. Syracuse was colonised from Corinth. Comp. Thucyd. vi. 3.77. D’Orville on Chariton, p. 569. -92. Πελοποννασιστί. "And as to our tongue, you've no reason to tease us : 'Tis our own mother language of Peloponnesus.” Polwhele,-93. Δοκῶ. I suppose, Ironically.

94. Φύη. An optative; for which see Buttmann's Lexilogus, German ed. p. 56. and Complete Gr. Gr. p. 320. Hermann reads φυίη. Comp. Matth. Gr. Gr. § 210. 6. § 254. p. 444.-. Μελιτώδες. Μελιτώδης, honeyed, was an epithet of Proserpine.--Ος ἁμῶν καρτερὺς εἴη. Who shall rule over us. Comp. Homer, Odyss. Ο. 533. Horace, Od. i. 3. 1.

96. Τὸν ̓́Αδωνιν. A song in praise of Adonis. Propertius tells us that Adonis was killed by a boar in Cyprus : "Percussit Adonim Venantem Idalio vertice durus aper.” The anniversary of his death was celebrated through

̔Α τᾶς ̓Αργείας θυγάτηρ πολύϊδρις ἀοιδος,
Ατις καὶ Σπέρχιν τὸν ἰάλεμον ἀρίστευσε·
Φθεγξεῖταί τι, σάφ ̓ οἶδα, καλόν· διαθρύπτεται ἤδη.

ΓΥΝΗ ̓ΑΟΙΔΟΣ.

Δέσποιν, ἃ Γολγώς τε καὶ Ἰδάλιον ἐφίλασας,
Αἰπεινόν τ ̓ Ἔρυκα, χρυσῷ παίσδοισ ̓ Αφροδίτα,
Οἷόν τοι τὸν ̓́Αδωνιν ἀπ ̓ ἀενάω ̓Αχέροντος
Μηνὶ δυωδεκάτῳ μαλακαίποδες ἄγαγον Ὥραι,

all the Pagan world. Aristophanes reckons the feast of Adonis among the chief festivals of the Athenians. The Syrians observed it with all the violence of grief. It was celebrated at Alexandria in Saint Cyril's time; and when Julian the Apostate made his entry at Antioch, in the year 362, they were celebrating the feast of Adonis. The ancients differ greatly in their accounts of this divinity. Athenæus says he was the favourite of Bacchus. Plutarch maintains that he and Bacchus are the same; and that the Jews abstained from swine's flesh, because Adonis was killed by a boar. Ausonius, Epigr. xxx. affirms that Bacchus, Osiris, and Adonis, are one and the

same.

-98. "Atis kai ΣTépxw. Who also gained the prize in singing the dirge called Sperchis. Comp. Herod. vii. 134. seqq. The commentators generally supply deídovoa, which Kiessling thinks unnecessary, referring to Musgrave on Sophocles, Elect. 122. 'IdλeMos, as an adjective, signifies plaintive, doleful; but, as a substantive, a mournful song, a dirge. Comp. Euripides, Troad. 606. Phoen. 1047. lalemus was a son of Calliope, the author of frigid and insipid poems.

100. Toxys. Golgi and Idalium were cities in the island of Cyprus, sacred to Venus. Comp. Catull. xxxvi. 11. xiv. 96. Virgil, Æn. i. 680. Pausan. viii. 5.-101. Ерuка. Eryx, a steep mountain in Sicily near Drepanum. It gave the title of Erycina

100

to Venus, who had a temple there. Comp. Apollodorus, iv. 914. Polyb. i. 55. — Xpvocê malodowa. “O Venus rejoicing in thy golden temples." Warton. She is called golden by the poets in general. "Auro ludens," say the Latin translators. The Scholiast says: Διὰ τούτου δηλοῖ, ὅτι οἱ ἐρῶντες χρυσῷ πείθουσι τοὺς ἐρωμένους. "At potius est xpuo xaipovoa, s. auro ornata.' Kiessling. Scaliger conjectured xpvowπίζουσ ̓ Αφροδίτα.

102. Οἷόν τοι, How beautiful an Adonis have the soft-footed Hours brought to thee, &c. "The superstitious mystery of lamenting for Adonis may be thus explained: Adonis was the Sun. The upper hemisphere of the earth was anciently called Venus: the under Proserpine. When the Sun, therefore, was in the six inferior signs, they said it was with Proserpine; when in the six superior, with Venus. By the boar that slew Adonis, they understood Winter-not unaptly represented by so gloomy an animal. On another view of the matter, we may suppose that they meant by Adonis the Fruits of the Earth; which are for one while buried, but at length appear flourishing to the sight. When, therefore, the seed was thrown into the ground, they said Adonis was gone to Proserpine; but when it sprouted up, they said he had revisited the light and Venus. Hence, probably, it was, that they sowed corn and made gardens for Adonis." Universal Hist. vol. ii.

« ForrigeFortsæt »