Billeder på siden
PDF
ePub

45

50

Ἐντὶ δάφναι παρ' ἐμὶν, ἐντὶ ῥαδιναὶ κυπάρισσοι,
Ἐντὶ μέλας κισσὸς, ἔντ ̓ ἄμπελος & γλυκύκαρπος·
Ἐντὶ ψυχρὸν ὕδωρ, τό μοι & πολυδένδρεος Αἴτνα
Λευκᾶς ἐκ χιόνος, ποτὸν ἀμβρόσιον, προΐητι.
Τίς κεν τῶνδε θάλασσαν ἔχειν ἢ κύμαθ ̓ ἕλοιτο ;
Αἰ δέ τοι αὐτὸς ἐγὼν δοκέω λασιώτερος ἦμεν,
Ἐντὶ δρυὸς ξύλα μοι, καὶ ὑπὸ σποδῷ ἀκάματον πῦρ,
Καιόμενος δ' ὑπὸ τοῦς καὶ τὴν ψυχὴν ἀνεχοίμαν,
Καὶ τὸν ἕν ̓ ὀφθαλμὸν, τῶ μοι γλυκερώτερον οὐδέν.
Ὤιμοι, ὅτ ̓ οὐκ ἔτεκέν μ ̓ ἁ μάτηρ βράγχι ̓ ἔχοντα,
Ὡς κατέδυν ποτὶ τὶν, καὶ τὰν χέρα τεῦς ἐφίλασα, 55
Αἰ μὴ τὸ στόμα λῇς· ἔφερον δέ τοι ἢ κρίνα λευκὰ,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

alludes to the prophecy of Telemus. Comp. vi. 23. Homer, Odyss. i. 502. seqq. Kiessling conjectured : Καιόμενος δ ̓ ὑπὸ τοῦς, ναὶ τὰν ψυχὰν, ἀνεχοίμαν Καὶ τὸν ἕν ̓ ὀφθαλμόν : I swear by my life, &c.-Τεῦς. Comp. ii. 126. - 53. Τῷ μοι. Catull. iii. 5. σε Quem plus ilia oculis suis amabat.” Comp. Oppian, Hal. i. 703.

54. Ἔτεκέν με. For the use of the paragogic y here, consult D' Orville on Chariton, p. 283. and Van. Crit. pp. 70. and 328. Ernesti on Horner, Il. Γ. 388. Hermann Emend. Rat. Gr. Gr. Ρ: 13. and Matth. Gr. Gr. ή 43. Α μάτηρ. The sea-nymph Thoosa, daughter of Phoreye, was mother of Polyphemus. Neptune was his father. Comp. Homer, Odyss. A. 71. — 55. Ὡς κατέδυν. That I might descend to thee, &c. The aorist of the indicative with &s signifying to the end that has the force of a subjunctive. See Matth. Gr. Gr. 519. 6. and comp. vii. 86. 56, Λῇς. Comp. i. 12. iv. 14. —Ἔφερον δέ τοι. *Av may be supplied. Virgil, Ecl. ii. 45. "Tibi lilia plenis Ecce ferunt nymphæ calathis: tibi candida Nais Pallentes violas, et summa papavera carpens,”

60

Ἡ μάκων ἁπαλὰν, ἐρυθρὰ πλαταγώνι ἔχοισαν.
̓Αλλὰ τὰ μὲν θέρεος, τὰ δὲ γίνεται ἐν χειμῶνι,
Ὥστ ̓ οὐκ ἄν τοι ταῦτα φέρειν ἅμα πάντ' ἐδυνάθην.
Νῦν μὲν, ὦ κόριον, νῦν αὐτόθι νεῖν γε μαθεῦμαι,
Αἴκα τις σὺν ναὶ πλέων ξένος ὧδ ̓ ἀφίκηται,
Ως κεν ἴδω, τί ποθ ̓ ἡδὺ κατοικῆν τὸν βυθὸν ὄμμιν.
Ἐξένθοις, Γαλάτεια, καὶ ἐξενθοῖσα λάθοιο,
Ωσπερ ἐγὼν νῦν ὧδε καθήμενος, οἴκαδ ̓ ἀπενθεῖν.
Ποιμαίνειν δ ̓ ἐθέλοις σὺν ἐμὶν ἅμα, καὶ γάλ ̓ ἀμέλ.

γειν,

Καὶ τυρὸν πᾶξαι, τάμισον δριμεῖαν ἐνεῖσα.

65

̔Α μάτηρ ἀδικεῖ με μόνα, καὶ μέμφομαι αὐτῷ·
Οὐδὲν πά ποχ ̓ ὅλως ποτὶ τὶν φίλον εἶπεν ὑπέρ μεν,
Καὶ ταῦτ ̓ ἅμαρ ἐπ ̓ ἅμαρ ὁρεῦσά με λεπτὸν ἐόντα.
Φασῶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὰς πόδας αμφοτέρως μεν 70
Σφύσδειν, ὡς ἀνιαθῇ, ἐπεὶ κἠγὼν ἀνιῶμαι,

58. ̓Αλλὰ τὰ μέν. All these I could wish to bring you in the same season; but some of them grow, &c. The beautiful simplicity of this passage is universally admired. In Sicily the poppy was in flower in winter, and the white lily in spring.

[ocr errors]
[ocr errors]

65. Ποιμαίνειν. Virgil, Ecl. ii. 28. "O tantum libeat mecum tibi sordida rura Atque humiles habitare casas, et figere cervos, Hædorumque gregem viridi compellere hibisco! - 66. Tá. μισον δριμείαν. Having put in the sharp rennet. Comp. vii. 16. 60. Νῦν μάν. 63. Οὐδὲν πά ποκα. 'Now, now, dear Neque ulla maiden, will I learn to dive, If some via, ullo modo prorsus unquam aliquid kind sailor at our coast arrive; That dixit,” &c. Harles. See Hoogeveen, I may see what bliss is there below — xlv. § 2. p. 1056. — 69. Καὶ ταῦτα. What pleasures I would wish thee to And that although she saw, &c. Comp. forego.' Poluhele, Warton observes Matth. Gr. Gr. § 202. 12. that the use of ships was unknown to the Cyclops. Comp. Homer, Odyss. i. 125. seqq. — Αὐτόθι. Here, by the sea-shore. 61. Ὧδ ̓ ἀφίκηται. Comp. ν. 44. 62. Κατοικῆν. Comp. vss. 4. 44. Matth. Gr. Gr. § 202. 11.

70. Φασῶ. I will say to her, that, &c. "I, to alarm her, will aloud complain, And more disorders than I suffer feign.” Fawkes.—71. Σφύσδειν. Τoup, Koen, on Gregorius Cor. § 113. and Brunck, prefer σφύσδην. On this Kiessling observes ; "This form of the infinitive of barytons so frequently occurs in good MSS. that I am almost persuaded Theocritus used the termination ην every where (except when a short syllable was required, and then he

63. Ἐξένθοις. Emerge,&c. For this use of the optative, see Matth. Gr. Gr. §513. seqq. For the construction of λανθάνω with an infnitive, see Matth. Gr. Gr. § 530. 2. Comp. Pind. Pyth. ν. 30.

Ω Κύκλωψ, Κύκλωψ, πᾶ τὰς φρένας ἐκπεπότασαι ;
Λἴκ ̓ ἐνθὼν ταλάρως τε πλέκοις, καὶ θαλλὸν ἀμάσας
Ταῖς ἄρνεσσι φέροις, τάχα κεν πολὺ μᾶλλον ἔχοις νοῦν.
Τὰν παρεοῖσαν ἄμελγε· τί τὸν φεύγοντα διώκεις ; 75
Εὑρήσεις Γαλάτειαν ἴσως καὶ καλλίον ἄλλαν.
Πολλαὶ συμπαίσδεν με κόραι παρὰ θῖνα κέλονται,
Κιχλίσδοντι δὲ πᾶσαι, ἐπήν κ' αὐταῖς ὑπακοίσω·
Δηλονότ ̓ ἐν τῷ γᾷ κἀγὼν τὶς φαίνομαι ἦμες.

Οὕτω τοι Πολύφαμος ἐποίμαινεν τὸν ἔρωτα,

Μουσίσδων· ῥᾷον δὲ διάγ', ἢ χρυσὸν ἔδωκεν.

80

used the termination ev), and in the infinitive of contracted verbs îv.'

72. "Ω Κύκλωψ. Comp. ii. 19. Virgil, Ecl. ii. 69. “ Ah ! Corydon, Corydon, quæ te dementia cepit ? Quintus Calaber, H. 261. Ποῖ δὴ νῦν σοι ἐὺς νόος ἐκπεπότηται. Comp. Herod. iii. 155. · 73. Αἴκ ̓ ἐνθών. If you would go and weave, &c. Harles translates ἐνθὼν, “ statim,” “e vestigio." Comp. D'Orville on Chariton, P. 379. Θαλλόν. Comp. iv. 45. Virgil, Ecl. ii. 71. “ Quin tu aliquid saltem potius, quorum indiget usus, Viminibus mollique paras detexere junco ?” 74. Τάχα κεν. Perhaps you would have much more sense.

[ocr errors]

75. Τὰν παρεοῖσαν. Understand a cow, or a sheep. This line consists of two proverbs of the same import, i. e. Receive that which fortune offers you, and be content. This accounts for the masculine φεύγοντα. Ovid, Met. xiv. 28. “ Melius sequerere volentem Op

[blocks in formation]

"Nunc et Campus, et areæ,
Lenesque sub noctem susurri

Composita repetantur hora:
Nunc et latentis proditor intimo
Gratus puellæ risus ab angulo," &c.

-79. Κἠγὼν τίς. Comp. iv. 30. Viger, iii. § 11. 14. and Hermann thereon, p. 731. — Ημες. Comp. ii. 41.

80. Ἐποίμαινεν. Restrained. Ametaphor from tending sheep. Kiessling says, " Cantillando fallebat amorem.

81. Ρᾶον δέ. "More sweetly far with song he sooth'd his heart, Than if his gold had brib'd the doctor's art.” Fawkes.

ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΑΙ, Ἢ ΑΔΩΝΙΑΖΟΥΣΑΙ.

ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ ιε'.

ΓΟΡΓΩ, ΠΡΑΞΙΝΟΉ, ΓΡΑΫΣ, ΞΕΝΟΣ,
[ΕΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ, ΓΥΝΗ ̓ΑΟΙΔΟΣ.]

Ενδοῖ Πραξινόα ;

ΓΟΡΓΩ.

ΠΡΑΞΙΝΟΉ,

Γοργοί φίλα, ὡς χρόνῳ! Ενδοῖ.

Θαῦμ ̓, ὅτι καὶ νῦν ἦνθες. Ὅρη δίφρον, Εὐνόα, αὐτῷ· Εμβαλε καὶ ποτίκρανον.

ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΑΙ. THE SYRACUSIAN GOSSIPS, or WOMEN ATTENDING THE FESTIVAL OF ADONIS. Two trifling, talkative, Syracusian women, of the lower order, Praxinoë and her friend Gorgo, who, with their husbands, had fixed their abode at Alexandria, go as spectators to the Festival of Adonis, which was celebrated, with great splendour, under the auspices of Arsinoë, the widowed queen of Ptolemy Philadelphus. Their conversation sets forth, in a humorous manner, their domestic concerns and habits, and ludicrously exposes the vanity and fashion of the times. Towards the end of the Idyl, à music-girl is introduced, chanting song in honor of Adonis, in which the praises of Berenice and Arsinoë are not forgotten. - Reiske observes, that

a

with regard to sweetness and pleasantry, few of the Idyls can be compared with the Syracusian Gossips. Polwhele converts it into a Drama of three Acts, the second beginning at vs. 44. and the third at vs. 78.

1. Ενδοῖ Πραξινόα; Terence, Andr.

v. 2. 10. "Anne est intus Pamphilus?"-s xpóv. Supply Tápel. "O quam diuturna ex absentia ades. Reiske. See Schæfer on Bos, Ellips. p. 402. Eurip. Phoeniss. vss. 302. 313.-2. "Opη dippov. This is addressed to a servant : See for a chair, Eunoë. The present imperative of verbs in de contracts, in the Doric, ae inton, instead of a. Comp. vii. 50. Aristoph. Ach. 800. Matth. Gr. Gr. $201. 7.

ΓΟΡΓΩ.

Ἔχει κάλλιστα,

ΠΡΑΞΙΝΟΉ.

Καθίζει.

ΓΟΡΓΩ".

Ω τᾶς ἀδαμάτω ψυχᾶς ! μόλις ἔμμιν ἐσώθην,
Πραξινόα· πολλῶ μὲν ὄχλω, πολλῶν δὲ τεθρίππων·
Παντα κρηπίδες, παντα χλαμυδηφόροι ἄνδρες·
Α δ ̓ ὁδὸς ἄτρυτος· τὸ δ ̓ ἑκαστέρω ἄμμιν ἀποικεῖς.

ΠΡΑΞΙΝΟΉ.

Ταῦθ ̓ ὁ πάραρος τῆνος ἐπ ̓ ἔσχατα γᾶς ἔλαβ ̓ ἐνθών,

5

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

i. p. 179. — Τὸ δ ̓ ἑκαστέρω. Thus Herodotus, vi. 108. ὑμεῖς ἑκαστέρω οἰκέομεν, where Matth. Gr. Gr. § 457, supplies ἢ ὥστε ὑμᾶς δέχεσθαι.

8. Ταῦτα. For διὰ ταῦτα. — Ὁ πάρε προς τήνος. This crazy husband of mine. Πάραρος is derived from άρω, and is equivalent to the Latin "ineptus.” Comp. Eustath. on Homer, Il. Ψ. p. 1319. Kiessling says it is put for παρήορος, and derives it from ἀείρω The latter word is thus explained by Dionys. Halic. A. R. vii. 73. Σειραίος ἵππος, ὃν ἀπὸ τοῦ παρῃωρῆσθαι καὶ συν· εξεῦχθαι παρῄορον ἐκάλουν οἱ παλαιοί, Comp. Homer, Il. Θ. 87. Π. 152. 474. Hence it is said of a person, whose mind wanders from the path of right reason. Ἐπ ̓ ἔσχατα γᾶς. voyage from Sicily to Alexandria seemed to the unlettered gossip, 10 have brought her to the world's end. "Huc mecum in extremum orbis ter rarum cum venisset, hanc iste fatuus emit (vel conduxit) adiculam, a tuis adeo ædibus remotam, ut ne nos esse, mus vicina, ὅπως μὴ γείτονες άμες. Vulcken. Reiske and Toup think these words signify at the remotest part of

The

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »