Den høiere danske adel

Forsideomslag
C. Steen & søn, 1866 - 265 sider
0 Anmeldelser
Anmeldelserne verificeres ikke af Google, men Google tjekker indholdet og fjerner det, hvis det er falsk.
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 11 - Mand er forpligtet til med sin Person at bidrage til Fædrelandets Forsvar efter de nærmere Bestemmelser, som Loven foreskriver.
Side 190 - Stampe er en gammel norsk og dansk Adelsslægt, saaledes var Haagen Stampe blandt de norske Rigsraader, som i Aaret 1384 underskreve saavel det Brev, hvorved Erik af Pommern fik...
Side 181 - ... Successionsforholdene. De om Arvefølgen ved Funderingen af Stamhuset af Henrik Stampe vedtagne Bestemmelser bleve ved Baroniets Oprettelse confirmerede. Testamentet og Patentet udvise, at Stamhuset er oprettet nærmest for...
Side 24 - Forfatteren vil i nedenstaaende Fortegnelse paavise de Brancher og de Personer, der maatte være arveberettigede til vedkommende Lehn. Denne Fortegnelse vil netop i dette...
Side 181 - om Selveierbønder« er hans Værk. I Anledning af hans Fortjenester bleve Stampernes gamle Adelsrettigheder ved Diplom af 4/5 1759 fornyede i hans Person.
Side 192 - Descendenter, og, at det blandt disse skal gaae i Arv efter Førstefødselsretten, og efter deres Uddøen skal tilfalde Oluf Stampes mandlige Descendenter og først efter deres Afgang gaae over paa Qvindesiden og dernæst i begge Linier efter de samme Regler, der ifølge Kongeloven have været gjældende for det danske Kongehuus. Franz Testrup Stampe
Side 24 - Kundskab om den nærmere eller fjernere Adgang, som de maatte have til vedkommende Lehn, eftersom Grundlovens § 98 indeholder Bestemmelser, der antyde, at de nu existerende Lehnsgodser i Tidens Løb kunne overgaae til fri Eiendom.

Bibliografiske oplysninger