Billeder på siden
PDF
ePub

1

tigen bekjende: at han aldrig skulde skiltes vel ved fin flere Gange gjennemlæste, korte Tale paa Himmelbjerget 1838, hvis han ej havde havt Hovedmomenterne opskrevne inden i sin Hattepul. Nu, paa de 4 sidste Aar, er det bleven anderledes. Ved at gjennemlæse et Digt, en Tale, 3 høist 4 Gange, lærer han det læste, og husker det.

Det var først i fine modnere Aar, at Blicher hørte og fulgte Musens Kald, og, slog han end i sin tidligere Ungdom stundom Lyrens Strenge, eller gav fine Følelser Luft i Sang, og Vers, saa tilhører dog det første blandt yang Digte, der (1814) blev Publicums Ejendom, Aaret 1810, eller hans Alders 28de Aar, altsaa den Periode af hans liv, hvor han maatte fige Ungdommens Jdealer og dens gyldne Drømme Farvel!

Hans hidtil udkomne Værker ere følgende: Ossians Digte, oversatte af Engelsk, 1ste og 2den D.,

Kbhvn. 1807—9. Bør Jøden taales i Staten? Aarhuus 1813. Bedømmelse 'over Skriftet „Moses og Jesus“, Aar

huus 1813. Digte af S. S. Blicher, 1ste D., Aarhuus 1814. Jyllandsreisen i ser Døgn, udført og beskreven af

S. S. Blicher og S. S. Barbeer i Nibe; Aarhuus

1817; (fører ogsaa Titelen: Digte 2den D.) Abelard og Heloise, et Digt, Kbhyn. 1818. Generalprøven i Kragehul, Comedie i tre Acter.

Ikke opført; Aarhuus 1819.

(løn som forskyldt, Comedie i 3 Acter, og: Avis:

frieriet, Comedie i 1 Act, ere, saavidt mindes,

iffe færskilt tryfte.) Bautastene, en Samling af Digte, Odense 1823. Stormnatten den 3die og 40 Febr. 1825, et

Digt, Viborg 1825. Johanne Gray, Tragedie paa Vers, Kohvn. 1825.

Opført paa den kongelige Sfueplads samme Aar,

men siden henlagt. Sneeflokken, en Nytaarsgave, Viborg 1826. Nordlyset, et Maanedsskrift, udg. af S. S. Blicher

i Forening med Bogtrykker I. M. Elmenhoff i Ran

ders; Randers 1827–29, 12 Bind. Danmarks nærværende Tilstand fortelig frem

stillet, Randers 1828. Noveller, 1ste-5te Bind, Kohvn. 1833–36. Samlede Digte, 1ste og 2det BD., Kbhvn. 1835–36;

med Forfatterens Portræt. Et andet Portræt har

ledsaget Portefeuillen for 1840. Præsten i Wakefield, en Oversættelse af Goldsmiths

„The yicar of Wakefield“; Kbhvn. 1837. Svithiod, Efteraarserindringer fra en Sommerrejse i

Sverrig i Aaret 1836; Randers 1837. Træffuglene, en Naturconcert; Kbhvn. 1838. Vestlig Profil af den cimbriske Halvøe, en

humoristisk Reise; Kbhvn. 1839.

Samlede Noveller og Digte, Supplementbind

(indeholder, foruden enkelte andre Ting, ogsaa

baade ,,Svithiod“ og „Iræffuglene“); Kbhvn. 1840. Spornmodn, en Samling af Noveller og Digte, Kbhvn.

1840. Endnu et Bind Noveller 1842, „FBindstouw“, Fortællinger

og Digte i jydsk Bondesprog, „Min Tidsalder", og tre

Novelle - Samlinger under Titel: „Vinterbestilling". Viborg Amts Beffrivelse (forfattet efter landhuus:

holdnings-Selskabets Anmodning), Kbhvn 1840.

I Forening med Dr. Efborn i Göthaborg tilfigtede han 1836 Udgivelsen af en „Poetisk Union 8s calender“, men overlod senere Ideen til Udgiveren af Tidsskriftet „Brage og ydun“.

Desforuden har B. leveret til forskjellige Tidsskrifs ter og periodiske Blade mangfoldige (tildeels anonyme) Stykfer : humoristiske, satiriske, politiske, landoeconomiske 0. s. v., der vel udgjøre en 60 Ark eller derover, og af hvilke Forfatteren mulig vil foranstalte et samlet Udvalg,

Endelig var han ogsaa alene Redactør af det periodiske Strivt „Diana", et Tidsskrift for Jagtelffere, 9 Hefter, Randers 1832–38; hvilket Skrift imidlertid standsede af Mangel paa Afsætning.

Utrykte ere: Elysium, Comedie i 4 Acter, der ligesaalidt som de

tre tidligere anførte Comedier er antagen af Theas terdirectionen; dog er den opført af et reisende Sels

skab med meget Bifald *). — Dgsaa „Avisfrieriet" er opført paa de fleste Privattheatre i landet.

Til den Folfecalender, som Trykkefrihedsselskabet agter at udgive, har han leveret „De tre Helligaftes ner“, en Novelle; og nok en Novelle har han leveret til det af Siesby bebudede nye æsthetiske Tidsskrift. (Begge optagne i en senere Novellesamling.)

Brændt (i Bombardementet) er: Fostbrødrene, en Tragedie i 5 Acter.

Af hvad B. har virket for Landoeconomien i Almins delighed og for det kongelige danske Landhuusholdningss Selskab i Særdeleshed, er (foruden Viborg Amts Bes skrivelse) følgende det, som han især troer her at kunde fortiene at nævnes:

Medens han var Landmand, leverede han flere Afhandlinger til Drewsens landoeconomiske Tidender, hvoriblandt en om en Opfindelse der siden fandt flere Efterlignere af Faarefolde paa Triller, og en anden om Vereldrift.

For 16 Aar siden forfattede han en fuldstændig og nøjagtig Afhandling om den højstvigtige Bindeindustrie i Jyllands Hedeegne, og indsendte samme i Manuskript til Landhuusholdnings - Selskabet, blandt hvis bestyrende Medlemmer, saavelsom hos Deconomies og Commerces Collegiet, den circulerede. Af denne Afhandling tryktes *) Manuskriptet har han laant ud, og aldrig flden funnet

faae tilbage, saa det maae ansees for tabt.

et Uddrag i Handelss og Industrie-Tidenden. Men ogsaa her fornægtede sig ikke hans Skjæbne, idet man angan hans Fader som Afhandlingens Forfatter, skjøndt hans eget Navn stod tydelig nok paa Titelbladet. Manuskriptet har han siden aldrig funnet faae tilbage, og maatte altsaa, ved Viborg Amts Beskrivelse, begynde dette møjsommelige Arbejde forfra igien.

Aaret efter indgav han sin Afhandling om Hørins dustrien i Sønderlyng Herred. En lignende er ligeledes indrykfet i Viborg Amts Beskrivelse.

1826 begyndte B. i Forening med den derværende Stiftamtmand Schønheyder i Viborg, at foranstalte Inds kjøb af jydske Lærreder til General-Krigs-Commissariatet; og oversendte i en Tid af tre Aar over 30,000 Alen. Varerne vare vel 30 til 40 Procent dyrere, end dem man hidtil havde forskrevet fra Tybfkland; men faa vare de igien 100 Procent bedre og derover. Der var føls gelig dobbelt Fordeel herved, da mange tusinde Rigsdaler saaledes funde komme Landets egne flittige Børn tilgode; men hvad vilde saa leverandeurerne af det fremmede lærred have sagt dertil? – Da B. i Aaret 1836 var i Sverrig, hjembragte han fra Stockholm, og foreviste den nu afdøde Konge, Prøver af norlandsk Lærs red, af Priser fra 24 Skilling indtil 2 Bankdaler (1 Rbd. 3 ME. danst) pr. svensk Alen (den svenske Aten er omtrent en Lomme fortere end den danske). Dette

« ForrigeFortsæt »