Billeder på siden
PDF
ePub
[ocr errors]

I firehundred Aar har Chriftianer
Med Frederiker hersket over Daner,
Holdt Ledet lukket for det skjønne Vænge.
Uu prøver udenfra man det at sprænge.
Du Ottende ved Bommen ftande faft,
Som han den Fjerde ved den danske Mast!

I svare Cider Du dit Scepter tog,
Endnu Du ikke til med Sværdet flog,
Endnu Du holder Palmen i din Haand.
End er ej kuet Gammeldanmarks Aand.
Men i det fjerne Varselstordner rumte,
Og Skyer tyknes meer og mere skumle.

Spred dem med Guds og Folkets Hjelp, o Konge!
Selv gammel see Du Danemark det Unge!
Det Iduns Æble i Dit Æble skue,
At Folkelivet reent og skjært maae lue!
Da sidder fast, o Drot! Din Arvekrone.
Maae denne Sang en Spaadom for Dig tone!

Vor Folkekonge! Dig af folkelivet
Ieg tegner, faasom Musen mig har givet,
Hvad der er rigtig Dansk Alt er det ikke,
Som smukt og stort tiltrækker vore Blikke.
Tidt Sandhed kaldes broget

ikke saa Mit Billede skal, for min Konge staae!

St. St. Blicher.

Erindringer

af

Steen Steensen Blichers liv,

optegnede af ham selv.

Har

an er opkaldt efter Etatsraad Steen de Steensen til Aunsberg, og født i Vium, Lysgaard Herred, den 11te October 1782, i Midtpunktet af Nørrejylland, paa Sfjellet mellem Heden og Marken. Hans Fader var den i fit 91de Aar afdøde, som topographist og theologist Forfatter og latinsk Digter bekjendte Præst, Niels Blicher, hvis Fader, Bedstefader, Oldefader og Tipoldefader, alle havde været. Landsbypræfter her i Jylland, og hvis Tiptipoldefader var en Bondesøn fra Byen Horsens i Kjær Herred i Vensyssel. Denne heed Ove Horsens ; men da han var kommen i Kjøbmandslære i Aalborg hos en Blicher eller Blücher, maafkee fra Byen Blücher i det nordlige Tydskland, ægtede han dennes Datter, under Vilfaar at antage hans Slægtnavn. S. S. Blidyers Farmoder var en Ganßel, der udledte sin Herkomst fra Reformatoren Morten Luther, faavelsom fra en Grev Lindemann í Pfalz.

S. S. Blichers Moder var en født Curt, hendes Mober en født Steensen, Søster til ovennævnte Etatsraad og til en Generallieutenant Georg v. Steensen, der tjente sig op fra Lieutenant under Frederik den Store i Syvaarskrigen, og endnu i 1806 som Fæstningscom mandant tappert forsvarede Neisse i Schlesien mod den franske General Vandamme.

S. S. Blichers Mormoder var en Datterdatterdatter af Bifkop Doctor Niels Bang i Odense († 1676). Denne Bisp og Adelsmand, hvis Bibel (en af Christian IVdes) endnu er i S. S. Blichers Eje, og som der er skrevet foran i samme havde hans og Hustrus, Ane Eriksdatters, Vaaben i Sølv befæstet paa Bindet (Sølvet er borte, paa Stifterne nær, thi S. S. Blicher har faaet den af fremmed Værge), nedledte fin Herkomst fra Absalons Farfader Skjalm Hvides Søn Asker Rygs Søn Esbern Snare.

S. S. Blicher havde i sin Barndom et svagt Næmme, og hans Sjæleevner udviklede sig meget langsomt. Han blev underviist i de gamle Sprog af fin Fader, til han i en Alder af 14; Aar kom ind som den nederste i Mesterlectien i Randers lærde Skole under Rector Peter Estrup, hvem han stedse har i fjærlig og taknemmelig Erindring. Han fandt i fin Skolegang ingen saa værdig som denne Rector til at bære Aristides's skjønne Tilnavn, „den Retfærdige, og han har fjendt faa Mennesker, der saaledes forstode at gjøre fig elskede.

« ForrigeFortsæt »