Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

Θερσεῖσα 28, 3.

ἱερὸν ὕδωρ u. s. w. 25, 10. οὐδὲν ἱερόν ἐστι 5, 21-22. λυγξ 2, 17.

καὶ . . . δὲ 1, 90. καὶ τότε im Nachsatze 24, 21. καὶ in der Frage 4, 7. xai ov 5, 55. nai nach οὔπω 7, 11. καὶ in Erwiderungen 5, 96. τρὶς καὶ τετράκις 2, 155. ἅμα καὶ 2, 21. σὺν καὶ 7, 2. κακὸς, Stellung 25, 168.

κατὰ m. Genet. 1, 118. 7, 135. 3, 54. 17, 62-63. m. Acc. κατ ̓ ἐμὸν νόον 7, 30. κατὰ γνώμαν 15, 38. κατὰ θυμόν 13, 14.

κίσθος 5, 131.

κίσσα 5, 136.

κισσός 1, 29-30. 3, 22. κνακός, κνάκων 7, 16. κνύζα 4, κόμαρος 5, 129.

25.

κορύνη. Quant. 25, 63. κότινος 5, 32. κρήγυος 20, 19. κρίνον 11, 58 Anm.

κύαμος 7, 66.

κυκλάμινος 5, 123.

κυνόσβατος 5, 92.

κύτισος 5, 128.

λέπτ ̓ ἔδρακέ με δι ̓ ὀφρύγων 30, 7.

λεύκη 2, 121.

λευκόιον 7, 64.

μᾶ Interjection 15, 89.

μάτης, äol. 29, 15.

μειδίαι, äol. 30, 5.

μέμφομαι πρός τινα 30, 24. μέν τε 25, 92.

μεσάτη ὁδός 7, 10. μετά m. Dat. fast

=

praeter 1, 39. μετὰ χερσί 25, 2. μετὰ προτέροισι 25,93. δεύτερος μετὰ 2, 131. 1, 3. μετέρχομαι, adeo precibus 29, 25.

μοι elidiert 4, 58. μόνον m. Imp. 10, 21. ὁ Δάφνις und daneben Δαμοίτας ohne Art. 6, 1. Vgl. 22, 34. 26, 1. Artikel charakterisierend 3, 19. 8, 86. Art. fehlt bei ἄλλος 22, 178. τὸ ἐχθές 2, 144. τὸ αὔριον 13, 4. τὰ Λύκωνος, τὰ Μίκωνος, Grundstück u. s. w. 2, 76. 5, 112. τὸ καλὸν τὸ καλῶς, μεσαμ. βρινόν, meridie 3, 3, 1, 15. ὁ ποιος; 5, 5. Stellung in ῥοικὸν τὸ λαγωβόλον 4, 49. Nom. m. Art. bei Anreden 4, 45. Art. meus, tuus, suus 11, 67. φυτοσκάφοι οἱ πολύεργοι 25, 27. Vgl. 16, 44. 2, 148.

[ocr errors]

όγε 25, 77.

ὅδε 4, 48.

=

ὄλοχος ἄοΙ. = ἄλοχος 28, 9. ὀμμιμνασκόμενος äol. 30, 22. ὀμνάσθην ãol. 29, 26. ὅπως, ubi 24, 23.

[ocr errors][merged small]

=

m. Fut. 1, 112.

ἕρπετον 29, 13.

m. Opt. 6, 24. ὁρᾶν ἔαρ 13, 45. ὀροδαμνίς 7, 138. ὄρπετον οl. ὅσον, ein wenig 25, 73. ὀστέα αὐτὰ λοιπά 2, 89-90. εἰς ὀστέον 3, 17.

ὅτε μὲν ἄλλοτε δὲ 4, 17. ὅτε

-

nach μέμνημαι 5, 116. 118. m. Optat. 7, 108.

ὅτε

ὅτι elidiert 11, 54, nicht el. 1, 88. οὐ. ἐς τίνος οὐκ ἐπέρασα; 2, 90. οὔτι m. Fut. 8, 68. Negat. fehlt im ersten Gliede Epigr. 6, 6. οὐδάλλος 6, 46.

[ocr errors]

οὖν. μήτε μήτ' οὖν 5, 68-69. οὗτος, heus tu 5, 76. S. ταῦτα. ὀφρύς. δι ̓ ὀφρύγων, äol. 30, 7. παρειά 30,

=

πάραυα äol. πάντα, τὰ 7, 98.

πελλός 5, 99.

5.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

τερπνόν, deliciae 2, 158. τηλέφιλον 3, 28-30. τις, einer von Bedeutung 11, 79. spöttisch, jemand, gewisse Leute 5, 120. χιών ὥς τις 7, 76. βά, τραχος ως τις 7, 41. πολύν τιν ἔπινες 18, 11. αδύ τι 1, 1. δύσ ερώς τις 1, 85. τις vorangestellt 1, 32. εἴ τι ἐσθλόν 7, 4. Epigr. 16, 4. τοι. ἦ ῥά γέ τοι 2, 20. ἦ μάν του 8, 21. δή τοι 25, 142. μηκέτι του 7, 122.

τοῖος im Anfange des Verses 2, 161. τρίτος, ego cum duobus 2, 119. v äol. für o. ὑμάρτη 28, 3. ὅμοιος 29, 20. ἀπύ 28, 16. ὑμᾶλιξ 30, 20. δάκινθος 10, 28.

ὑπὸ m. Dat. 24, 31.

76. 16, 5. 18, 19. ὑπομάσσω 2, 59. φυλάσσω 2, 120.

m. Acc. 7,

χαῖται, Same der Distel 6, 16. χμός 7, 5.

χροΐζω 10, 18.

code, hic 1, 13 Anm.

ὥς κεν m. Conj. 1, 143. m. Opt. 2, 142. os m. Ind. Präter. 7, 87 Anm. m. Opt. 24, 98. ὥς τις 7, 76. ὡς nicht zu supplieren 14, 49. 14, 51. 30, 2.

Grammatischer Index.

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

Accusativ Pl. auf -avs p. 308 § 47. auf -ous § 50. Accusativ. φράζεο ἔρωτα ὅθεν ἵκετο 69. Appos. zu einem Satze 25, 274. bei φέρεσθαι 7, 85. bei Verb. der Bewegung 13, 66-67. 25, 258. 1, 140. ·μογεῖν ἀκάνθας 24, 32. ἀριστεύειν 15, 98. λεπτὰ τίλλω 3, 21. ὄμματα ὀρθός 22, 66. ὄξον ἀπ ̓ ὄξω 15, 122. Ell. des Acc. 2, 101. Quantität von -as in der 1. Decl. 1, 83. Adjectiv scheinb. statt Adv. 25, 56. 24, 93. 13, 33. statt des Genet. eines Nomen propr. 15, 110. nαθαρὸν θέειον 24, 94. Zwei Adj. beisammen 18, 38. Malende Adj. λευκός 11, 48, χλωρός 11, 13. Adverb. πρόαν λέγομεν πάντα 15, 15. τὸν Λιβύαθε πρὸς Χρόμιν 1, 24. ὁ ἐξ Ελίκηθεν 25, 180. ἔαρ ἐξαπίνας 9, 34. τὸ πρίν 10, 2. Anticipation des Subjectes 2, 69. Aorist von wiederholt eintretenden Thatsachen 17, 30. 18, 29. 22, 21. Aor. Ind. nach ὡς 4, 49. — ἐφίλησα 15, 100 von Göttern. Part. Aor. von Verben des Affects, aldeoθείς 30, 8. γελάσσας 7, 128. Artikel. S. 8.

Asyndeton 5, 2. 7, 141. 17, 82. 22, 85.

26, 12. 22, 167. 22, 181. 24, 99. 7, 99.

Attraction 5, 28. 12, 14. 12, 8-9. Attr. des Vocativs 17, 66. 18, 9. Conditionalsatz. εἰ ἂν ἐδέχεσθε 2, 124. ἀρεσαίμην ἂν ἐὰν 1, 60.

1.

Conjunctiv. ἦγχον μὴ δρύψῃ 25, 267. αἴκεν ῥύηται 7, 56. Dativ der Zeit 13, 29.

16.

ἔρχεται Mo 16, 58. Dat. des Ortes 3, 16. 2, 121. 7, αὐτοῖς ναύταις 22, 18. пvиηu 25, 98. Dat. bei Subst. 28, 1-2. Ellipse des Dat. 4, 47. Dehnung der kurzen Silbe im 2. Fulse 25, 69. 25, 257. 16, 62. 25, 73. 25, 49. im dritten Fufse 1, 115. im 4. Fufse Ėvì datτοῖσι 22, 190. ὅθι λις 25, 211. ὑπὸ λαγόνας 25, 246. ναῖον ἄτλητα 25, 203. ἀπὸ νευρῆς 25, 235. ἀπὸ μελέων 25, 273. παρὰ ῥόον 25, 10. θεὸς ἐπιδευέα 25, 50. ἐμὸν ἄχος 3,

12.

[ocr errors]
[ocr errors]

im 6.

im 5. Fulse tε oŋnovs 25, 87. ὅ οἱ ὕπερθεν 24, 42. χαλεπὸς ὁ πατήρ μευ 8, 15. Fulse σθένει ᾧ 25, 138. ποταμὸς ὥς 25, 201.

Dual und Plur. verbunden 22, 213. 24, 17.

Elision von uoɩ 4, 58. El. des Inf.

άoxɛóðaι 10, 50, des Imperat. iði 8, 51. Elision im ersten Fufse 7, 119, vor caes, nɛvoŋu. 14, 64. im fünften Fufse 7, 145. Ellipsen von Subst. 1, 49. 18, 11. 6, 22. Ell. des Verbums 5, 3. 12, 8. Ell. von ɛloi 10, 45, von ἐσμέν 14, 46, von ἦλθες 15, 1. Vgl. 15, 60. Ell. eines Obj. bei γιγνώσκω 3, 28. 29, 5. scias 2, 142. keine Ell. von os, s. cos. Frageform 22, 64. Frage als Befehl

[ocr errors]

von

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Cäsur 1, 67. im 5. Fulse xʊαμαλὰ Αίγυπτος 17, 79. ζαθεῷ Elinovi u. s. w. 25, 209 Anm. δρύψῃ ὀνύχεσσι 25, 267. Hiatus vor verschiedenen Wörtern, welche Digamma hatten 25, 37 Anm. χαῖρε Αδων 15, 149.

16, 62. 25, 170. τί ὁ 3, 24. ὅτι οὐ 1, 88.

[ocr errors]

τι ἐνεύδειν 5, 10. vor ἐν 7, 8. ταὶ ὄιες 11, 12. τα Ἥρα 4, 22. Imperativ wiederholt 24, 8. Imperfect. ἐθήλαζε, ἔτρεφε 3, 16. ἐνίκα 6, 46. erzählend ἄειδε 8, 30. 2, 140. beschreibend 7, 135-147. 6, 44. nach as 7, 87. στωμύλος ἦσθα 5, 79. τίς ἦν θεός 23, 4. ἦν ἄρα 30, 16. Impf. unter Aoristen 22, 151. ohne av im Nachsatze 16, 43. Infinitiv. φευγέμεν δειδίσσετο 25, 74. ὤπασε ἔμμεναι 25, 119. ἐπόρουσε χρίμψασθαι 25, 144. Inf. als Befehl s. Nominativ. Kürze bei Vergleichungen 2, 15. Medium 8, 13. 24, 132. Metrisches. S. Dehnung. Hiatus. Spond. ɛov einsilbig Epigr. 12, 2. as kurz in tálas 2, 4. Acc. Plur. 1. Decl. kurz in bukol. Ged. 1, 83 p. 308 § 47. Dasselbe Wort in demselben Verse mit versch. Quantität 6, 19. Muta cum liq. macht Positionslänge.

οἷα χρή 14, 64. το πρίν 10, 2.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

yo 5, 106. Plural rhetorisch von einer Sache 7, 152.

Präsens. νικώ 1, 113. ἀκούω von

kürzlich hinterbrachten Nachrichten 15, 23. άɛidɛıç du kannst singen 1, 19. Präs. = Futur. 1, 5. Pronomen fehlt im Genet. abs. 25, 67. 22, 107. 17, 109. Pron. poss. in der Anrede 5, 1. ὦ δειλὰ τύ 15,76. σφωίτερος, σφέτερος u. s. w. suus u. s. w. 25, 55 Anm. ô лag nuiv, qui est in terra nostra 11, 7. Singular. κύαμος, βολβός, οἷς 7, 66. 14, 17. 8, 45. Sing. und Plur. beisammen 8, 45.

Spondeus im 5. Fusse 1, 71. 25, 173. Verbum aus dem Folg. zu ergänzen 5, 28. fehlt 10, 45. Wiederholung. λις - ὠμοφάγος λις 13, 62. Wiederholung des Anfangswortes nach der Hauptcäsur 1, 83. 1, 12. S. Wortstellung. nach der bukol. Cäsur 1, 64. Vgl. 1, 101. Wiederholung ganzer oder halber Verse 5, 101 Anm. Wiederh. in Diverbien 8, 11-12. Verdoppelung des Wortes vor der bukol. Cäsur 6, 8. Wiederh. des Pron. 1, 71. des Imperat. 24, 7-8. des Vocat. 7, 89. Epische Wiederholung 13, 44. Wortstellung. Dasselbe Wort im

ersten und sechsten Fufse 15, 1. 2, 21. 1, 80. 15, 93. im ersten Fufse und nach der Cäsur 1, 83.

mit και 2, 113. 11, 63. 5, 60. 2, 43. dasselbe Wort im ersten und fünften Fufse 1, 64. Opposita. Stellung 4, 42. ὀγδώκοντα μόνος 4, 34. μιῆς πολλοί 22, 30. σκαιῇ σκαιήν 22, 119. Stellung des Genet. μεν μεν τὰν σύριγγα 5, 4. Pron. zwischen Art. und Subst. 7,

43. ἀπάνευθεν nachgestellt 16, 109. ἔσται im Anfange des Verses 16, 73. ̓Αρχίλοχον στᾶθι καὶ εἴσιδε Epigr. 19, 1. Malende Adj. im Anfange des Verses 11, 13. τὰ φρενῶν κέατ ̓ ἐν μυχῷ 29, 3. τοῦθ ̓ ὅ τι πρᾶν ἐν ὄρει τὸ μελύδριον ἐξεπόνασα 7, 61.

« ForrigeFortsæt »