Billeder på siden
PDF
ePub

καλώς ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

ερίφοις 7, 53. επ' ανθρώπους μοι elidiert 4, 58. 11, 4.

μόνον m. Imp. 10, 21. ερείκη 5, 64.

ο Δάφνις und daneben Δαμoίτας έρπυλλος Epigr. 1, 2.

ohne Art. 6, 1. Vgl. 22, 34. 26, 1. έχει ταύτα 15, 18. έχω έλκος 30, Artikel charakterisierend 3, 19. 10. έχω πόδα ich hemme den 8, 86. Art. fehlt bei άλλος 22, Schritt 25, 221. έχειν πόνον 22, 178. το εχθές 2, 144. το αύριον 187. 7, 139. έχων ώχετο 2, 7. 13, 4. τα Λύκωνος, τα Μίκωνος, έχει με τις 2, 96.

Grundstück u. s. w. 2, 76. 5, 112. ζώστρα 2, 122.

το καλόν

το

μεσαμ: ή lang vor Vocalen 25, 170. 16, 62. βρινόν, meridie 3, 3. 1, 15. ο verkürzt 18, 30.

ποιος; 5, 5. Stellung in ροικών ή πα 4, 3. ή ρα γέ τοι 2, 20. ή το λαγοβόλον 4, 49. Νom. m.

δ' ουκ -5 1, 98. ή ρα νυ 25, Art. bei Anreden 4, 45. Art. 40. ή μήν 22, 152. η μάνα του meus, tuus, stus 11, 67. φυτο8, 21.

σκάφοι οι πολύεργοι 25, 27. Vgl. θερσεϊσα 28, 3.

16, 44. 2, 148. Γερόν ύδωρ ι. 8. ν. 25, 10. ουδέν όγε 25, 77. ιερόν εστι 5, 21-22.

όδε 4, 48. ευγξ 2, 17.

όλοχος aol. = άλοχος 28, 9. και δε 1, 90. και τότε im όμμιμνασκόμενος Bol. 30, 22.

Nachgatze 24, 21. και in der όμνα στην aol. 29, 26.
Frage 4, 7. και συ 5, 55. και

όπως, ubi 24, 23. m. Fut. 1, 112. nach ούπω 7, 11. και in Erwi

m. Opt. 6, 24. derungen 5, 96. τρις και τετράκις οράν έαρ 13, 45.

2, 155. άμα και 2, 21. συν και 7, 2. όροδαμνίς 7, 138. κακός, Stellung 25, 168.

όρπετον aol.

έρπετον 29, 13. κατά m. Genet. 1, 118. 7, 135. 3, όσον, ein wenig 25, 73.

54. 17, 62-63. m. Acc. κατ' εμόν νόον 7, 30. κατά γνώμαν 15, 38.

οστέα αυτα λοιπά 2, 89-90. εις κατά θυμόν 13, 14.

οστέον 3, 17.

ότε μέν κίσθος 5, 131.

άλλοτε δε 4, 17. ότε κίσσα 5, 136.

nach μέμνημαι 5, 116. 118. ότε κισσός 1, 29-30. 3,

m. Optat. 7, 108. 22.

ότι elidiert 11, 54, nicht el. 1, 88. κνακός, κνάκων 7, 16. κνύζα 4, 25.

ού. ες τίνος ουκ επέρασα; 2, 90. κόμαρος 5, 129.

ούτι m. Fat. 8, 68. Negat. fehlt κορύνη. Quant. 25, 63. .

im ersten Gliede Epigr. 6, 6. κότινος 5, 32.

ουδάλλος 6, 46. κρήγυος 20, 19.

ούν. μήτε μήτ' ούν 5, 68-69. κρίνον 11, 58 Anm.

ούτος, heus tu 5, 76. s. ταύτα. κύαμος 7, 66.

οφρύς. δι' οφρύγων, aol. 30, 7. κυκλάμινος 5, 123.

πάραυα aol.

παρειά 30, 5. κυνόσβατος 5, 92.

πάντα, τα 7, 98. κύτισος 5, 128.

πελλός 5, 99. λεπτέδρακέ με δι' οφρύγων 30, 7.

7 περ εών 22, 97. 25, 100. όσον περ λεύκη 2, 121.

17, 39. 17, 66. 26, 21. όσοι τε λευκόιον 7, 64.

περ 7, 60. συ περ 25, 34. 5, 52. uã Interjection 15, 89.

εί τί περ 7, 4. urns, ñol. 29, 15.

περί πίδακας αμφί πωτώντο, 7, μειδίαι, aol. 30, 5.

142. γηθέα περί τινι 1, 54. ταμέμφομαι πρός τινα 30, 24.

ράσσεσθαι περί τινι 13, 55. περί μέν τε 25, 92.

elidiert 25, 242. μεσάτη οδός 7, 10.

πισεύς 25, 2018 μετά m. Dat. fast

praeter 1, 39. πίτυς. 5, 49. μετά χερσί 25, 2. μετά προτέροισι πολύς. το πλέον 8, 17. επί το πλέον 25, 93. δεύτερος μετά 2, 131. 1, 3.

3, 47. μετέρχομαι, adeo precibus 29, 25. ποταμείβομαι 1, 100.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

16, 4.

ποτέ. ποκ” ήδη 5, 143. πράν ποκα τερπνόν, deliciae 2, 158. 2, 115.

τηλέφιλος 3, 28-30. πότιμος, mitis 29, 31.

tis, einer von Bedeutung 11, 79. πρίν ή nach oύ πρίν 1, 51. πρίν ge- spöttisch, jemand, gewisse Leute

dehnt 25, 222. το πρίν 10, 2. 5, 120. χιών ως τις 7, 76. βάπρος m. Dat. 7, 138. 1, 18. S. μέμφο- τραχος ώς τις 7, 41. πολύν τιν' μαι.

έπινες 18, 11. αδύ τι 1, 1. δύσδάμνος 4, 57.

ερώς τις 1, 85. τις τorangestellt δέουσι τρίχες εκ κεφαλής 2, 89. . 1, 32. εί τι εσθλόν 7, 4. Epigr. δoικόν λαγοβόλον 4, 49. βόμβος 2, 17 Anm.

τοι. ή δά γέ τοι 2, 20.

η μάν σαύρα 2, 58.

του 8, 21. δή του 25, 142. μηκέτι σέλινον in Kranzen 3, 23.

του 7, 122. σίον 5, 125.

tolos im Anfange des Verses 2, 161. σκίλλα 5, 121.

τρίτος, ego cum duobug 2, 119. où nach Adjectiven 5, 40. S. auch υ aol. für o. υμάρτη 28, 3. ύμοιος Pronomen.

29, 20. από 28, 16. υμάλιξ 30, 20. συν Moίσαις 7, 12. συν δαίμονι 2, υάκινθος 10, 28.

28. συν και τρίτος 7, 2. fehlt bei υπό m. Dat. 24, 31. m. Acc. 7, αυτούς ναύταις 22, 18.

76. 16, 5. 18, 19. σχίνος 5, 129.

υπομάσσω 2, 59. . tálas mit kurzer Ultima 2, 4. φυλάσσω 2, 120. ταυροπάτωρ = apis, Syr. 3.

. 3

χαϊται, Same der Distel 6, 16. ταύτα, ideo 14, 3. ταύτα ο ανήρ, χαός 7, 5. daran ist. schuld 15, 8. χροΐζω 10, 18.

και samt 2, 77. δέ τε 1, ωδε, hic 1, 13 Anm. 74. όσοι τε περ 7, 60. και ρα τε ώς κεν m. Conj. 1, 143. m. Opt. 2, 25, 191. μέν τε 25, 92. τε an der 142. ως m. Ιnd. Prater. 7, 87 vierten Stelle 4, 54.

Anm. m. Opt. 24, 98. ώς τις 7, Téxos von der Ziege Epigr. 6, 3. 76. ως nicht zu supplieren 14, 49. τέρμινθος Epigr. 1, 6.

14, 51. 30, 2.

[ocr errors]
[ocr errors]

τε

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Grammatischer Index.

[ocr errors]
[ocr errors]

Accusativ PI. auf -ανς p. 308 8 47.

auf -οις 8 50. Accusativ. φράζεο έρωτα όθεν ίκετο

2, 69. Appos. zu einem Satze 25, 274.

bei φέρβεσθαι 7, 85. bei Verb. der Bewegung 13, 66–67. 25, 258. 1, 140. μογείν ακάνθας 24, 32. αριστεύειν 15, 98.

λεπτά τίλλω 3, 21. όμματα ορθός 22, 66. - όζον απ' όζω 15, 122. Ell. des Acc. 2, 101. Quantität von -as in

der 1. Decl. 1, 83. Adjectiv scheinb. statt Adv. 25, 56.

24, 93. 13, 33. statt des Genet. eines Nomen propr. 15, 110. καθαρόν θέειον 24, 94. Zwei Adj. beisammen 18, 38. Malende Adj.

λευκός 11, 48, χλωρός 11, 13. Adverb. πρόαν λέγομεν πάντα 15,

15. τον Λιβύαθε προς Χρόμιν 1, 24. ο εξ Ελίκηθεν 25, 180. έαρ

εξαπίνας 9, 34. το πρίν 10, 2. Anticipation des Subjectes 2, 69. Aorist von wiederholt eintretenden

Thatsachen 17, 30. 18, 29. 22, 21.
Aor. Ind, nach ως 4, 49. – εφίλησα

, , .
15, 100 von Gottern. Part. Aor.
von Verben des Affects, αιδεσ-

θείς 30, 8. γελάσσας 7, 128. Artikel. Ś. ó. Asyndeton 5, 2. 7, 141. 17, 82. 22, 85.

26, 12. 22, 167. 22, 181. 24, 99.

7, 99. Attraction 5, 28. 12, 14, 12, 8-9.

Attr. des Vocative 17, 66. 18, 9. Conditionalsatz. ει αν έδέχεσθε 2,

124. άρεσαίμην αν εαν 1, 60.

[ocr errors]

Conjunctiv. ηγχον μή δρύψη 25, 267.

αίκεν ρύηται 7, 56. Dativ der Zeit 13, 29. έρχεται

μοι 16, 58. Dat. des Ortes 3, 16. 2, 121. 7, 16. αυτούς ναύταις 22, 18. πυκηθμό 25, 98. Dat. bei Subst. 28, 1-2. Ellipse des

Dat. 4, 47. Dehnung der kurzen Silbe im 2.

Fufse 25, 69. 25, 257. 16, 62. 25, 73. 25, 49. im dritten Fufae 1, 115, im 4. False ενί δεινoίσι 22, 190. όθι λίς 25, 211. υπό λαγόνας 25, 246. ναίον άτλητα 25, 203. από νευρής 25, 235. από μελέων 25, 273. παρα ρόον 25, 10. θεός επιδευέα 25, 50. εμόν άχος 3, 12. im 5. Fufse τε σηκούς 25, 87. και οι υπερθεν 24, 42. χαλεπος ο πατήρ μευ 8, 15.

im 6. Fulse σθένεϊ ω 25, 138. ποταμός

ώς 25, 201. Dual und Plur. verbunden 22, 213.

24, 17. Elision von uol 4, 58. El. des Inf.

άρχεσθαι 10, 50, des Imperat. ίθι 8, 51. Elision im ersten Fusse 7, 119, vor caes. πενθημ. 14, 64.

im fünften Fasse 7, 145. Ellipsen von Subst. 1, 49. 18, 11.

6, 22. Ell. des Verbums 5, 3.
12, 8. Ell. von εισί 10, 45, τon
εσμέν 14, 46, von ήλθες 15, 1.
Vgl. 15, 60. Ell. eines Obj. bei
γιγνώσκω 3, 28, 29, 5.
scias 2, 142. keine Ell, von ws,

8. ως. Frageform 22, 64. Frage als Befehl

[ocr errors]
[ocr errors]

von

[ocr errors]

von

tu 10,

Neutrum. τα πρώτα 10, 29.

Personen 20, 31, παιδικά 29 Einl. Nomen propr.

ego 1,103. 38. oming 7, 99-100. 26, 26.

Nomina auf -αιθα 2, 101 Anm. Nominativ. δυ' αλώπεκες ή μέν 1,

48. beim befehlenden Inf. von der dritten Person νέεσθαι άστρεπτος 24, 93-94. = en tibi 15, 51.

= Vocat. 4, 45. Optativ mit άν 25, 195. ohne αν 8, 13. 8, 20. mit όπως 6, 24.

nach αϊκε 11, 73. nach ότε 7, 108.

mit εί 15, 70. - Vordersatz εάν 1, 60. Optativ und

Imperat. beisammen 22, 214-215. Ordinalia. τρίτος = συν δυσί 2, 119. Ortsanschauung. από scheinbar

έν 22, 120. εξ όρεος δρέψασθαι

[ocr errors]

11, 27.

er

mit ουκ 5, 3. Sarkastisch 4, 7.

Zeichen des Unwillens 15, 89—90. Futur. Stellung im Verse 16, 73. Genetiv nach χαρίζεσθαι 25, 188. άζω 1, 28. πίνω u. 8. w. 2, 151

152 Anm. απολείπεσθαι 10, . 4. - αποτρώγω 10, 6. -, είπείν 15, 25.

επιχείσθαι άκρατόν τινος 14, 19. Genet. mat. 1, 58.

brachyl. beim Comparat. 2, 15.

abs. ohne αυτού 17, 109, nach Dat. 25, 67. Gleichklang 26, 30. Hendiadys 7, 57. Hiatus vor d. Hauptcäsur 3, 42.

in d. Casur κατα τρίτον τροχαίον 22, 116.

im 1. Fusse nach 17, 104. 17, 114. παύε 15, 32. τμητη ούτε 25, 275. - im 2. Fusse 2, 152. πoκα αμνόν 8, 14 Anm.

im 4. Fufse δόμω ένι 17, 106. 18, 58. βαρει ενεδ. 24, 27. επεί ούκ 25, 274. vor der bukol. Cäsur 1, 67. - im 5. Fufse χθαμαλα Αίγυπτος 17, 79. ζαθεώ Ελικώνι ι. 8. w. 25, 209 Anm. δρύψη ονύχεσαι 25, 267. Hiatus vor verschiedenen Wörtern, welche Digamma hatten 25, 37 Anm. χαίρε "Αδων 15, 149. ή 16, 62. 25, 170. τι ο 3, 24. ότι ου 1, 88.

τι ενεύδειν 5, 10. For ευ 7, 8. ται όιες 11, 12. τα "Ήρα 4, 22. Imperativ wiederholt 24, 8. Imperfect. έθήλαζε, έτρεφε 3, 16.

ενίκα 6, 46. erzählend άειδε 8, 30. 2, 140. beschreibend 7, 135-147. 6, 44. nach ως 7, 87. - στωμύλος ήσθα 5, 79. τίς

. ήν θεός 23, 4. ήν άρα 30, 16. Impf. unter Aoristen 22, 151.

ohne äv im Nachsatze 16, 43. Infinitiv. φευγέμεν δειλίσσετο 25,

74. ώπασε έμμεναι 25, 119. επόρουσε χρίμψασθαι 25, 144. Inf.

als Befehl s. Nominativ. Kürze bei Vergleichungen 2, 15. Medium 8, 13. 24, 132. Metrisches. S. Dehnung.. Hiatus. Spond. – θεών einsilbig Epigr. .

. 12, 2. ας kurz in τάλας 2, 4. Αcc. Plur. 1. Decl. kurz in bukol. Ged. 1, 83 p. 308 8 47. Dasselbe Wort in demselben Verse mit versch.

Quantität 6, 19. Muta cum liq. macht Positionslänge.

οία χρή 14, 64. το πρίν 10, 2.

Perfect scheinb. Fut. 3, 27.

zählend 25, 64. Plural. σάρκες 22, 112. ημείς

εγώ 5, 106. Ρlural rhetorisch von

einer Sache 7, 152. Präsens. νικώ 1, 113. ακούω von

kürzlich hinterbrachten Nachrichten 15, 23. deidaus du kannst

singen 1, 19. Präs. Futur. 1, 5. Pronomen fehlt im Genet. abs. 25,

67. 22, 107. 17, 109. Pron. poss. in der Anrede 5, 1. ω δειλά τυ 15, 76. σφοίτερος, σφέτερος α. 8. W., saus u. 8. w. 25, 55 Anm. o παρ' ημίν, qui est in terra nostra 11, 7. Singular. κύαμος, βολβός, οις 7, 66.

14, 17. 8, 45. Sing. and Plur. bei

sammen 8, 45. Spondeus im 5. Fufse 1, 71. 25, 173. Verbum aus dem Folg. zu ergänzen

5, 28. fehlt 10, 45. Wiederholung. λις - ωμοφάγος λίς

13, 62. Wiederholung des Anfangewortes nach der Hauptcäsur 1, 83. 1, 12. S. Wortstellung. nach der bukol. Cäsur 1, 64. Vgl. 1, 101. Wiederholung ganzer oder halber Verse 5, 101 Anm. Wiederh. in Diverbien 8, 11-12. Verdoppelung des Wortes vor der bukol. Cäsur 6, 8. Wiederh. des Pron. 1, 71. des Imperat. 24, 7 - 8. des Vocat. 7, 89. Epische Wiederholung 13, 44. Wortstellung. "Dasselbe Wort im

ersten und sechsten Fusse 15, 1. 2, 21. 1, 80. 15, 93. im ersten Fusse und nach der Cäsur 1, 83.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »