Frederiksberg

Forsideomslag
Forlagsbureauet, 1888 - 4 sider
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 105 - ... Bænkene, laae i Klynger paa Græsplainerne eller vare ifærd med i al Rolighed at plukke Frugt, som der i 1807 var rig Overflødighed af. Allerede her viste sig, af den Sikkerhed, hvormed Englændere og Kjøbenhavnere bevægede sig Side om Side i stor Gemytlighed, at begge Partier fandt hinanden, af Fjender at være, meget fremkommelige og omgængelige. Ikke førend ude ved Slottet begyndte dog rigtigt det store militaire Skuespil med mange livligt afvexlende Scener. En Mængde Irlændere, smukke,...
Side 63 - Ja, hun maa kjøbe sig Glutternes Ro Med sine søvnløse Nætter. Hist over Slotshavens sjunkne Terrasser Hviler Nattens Dug som et grædende Hav; Slottet, man nedrev i uhyre Masser, Vidner Kirken om, lig et Kors paa en Grav. Egnen er øde, Mathilde, hvor Du Flygtig har redet den flygtige Ganger; Blot Dine Lidelser mindes endnu Af den tungsindige Sanger.
Side 106 - ... Leir. Overalt, paa Plainerne og imellem de store Stammer, viste sig et broget og for os forbausende malerisk Røre. Udenfor og inde i Teltene, ved de utallige Geværpyramider og omkring de mangfoldige Ildsteder, der vare gravede i Jorden og hvorved der uafladeligt holdtes Kjøkken, stode, gik og laae, i de smukke røde Munderingstrøier, med hjelmformede Casquer, tærnede Skjørter, af forskjelligt farvede Baand flettede Gamacher og nøgne Laar, de kraftige, krigerske Mænd livligt grupperede...
Side 104 - ... sig i Studiestræde tilhest med - bare brune Laar, hvad der vakte stor Forargelse hos nogle Fruentimmer, som løb skrigende ind i Porte og Døre, ledsagede af de muntre Skotters Skoggerlatter. Den første Søndag efter at Fæstningens Porte vare blevne aabnede gik mine Forældre ud med os for at see de engelske Tropper. En umaadelig Menneskemængde trak, ligesom vi, igjennem Frederiksberg Allee, efter at være gaaet udenom den af Sandsække opkastede Skandse foran Jernporten. Med Undtagelse af...
Side 172 - Aldrig en Skov jeg saa yndig har funden, „Kiær for mit Hierte, som Søndermarkslunden, „Aldrig et Tag .Huldt majestætisk og skiønt for mit Øie, „Som Frederiksberg, med de lysgule Fløie, „Paa en forfriskende Midsommerdag.
Side 106 - ... ret en eventyrlig Charakteer. Denne lille Skov, der allerede havde en egen Tillokkelse, ved at den ellers var strengt lukket for Alle undtagen Hoffet, saa at der iblandt Folket, som maatte nøies med at titte igjennem Stakittet, kun var dunkle Sagn om dens Eremitbolig, Grotte og andre Herligheder, stod nu aaben og var Skotternes Leir. Overalt, paa Plainerne og imellem de store Stammer, viste sig et broget og for os forbausende malerisk Røre. Udenfor og inde i Teltene, ved de utallige Geværpyramider...
Side 105 - Blokskibet", - laae dengang kun fire fem Lyststeder i Alleen (alle paa høire Side fra Broen) og dem havde Eierne hovedkulds forladt ved Fjendens Komme. Husene brugtes nu til Officeerqvarterer og de store Haver stode aabne uden Tilsyn. Folkesværmen maatte naturligviis benytte den gode Leilighed til i Ro og Mag at see sig om i disse de Riges ellers tillukkede Elysier, og allerede i enhver af disse Haver var der for os, som sjeldent kom ud, noget mærkeligt Nyt at betragte. Forskjelligt uniformerede...
Side 124 - Langt mere af Malmen saa hvid og saa rød Fik andre i Bjærg og i Bytte; Hos danske dog findes det daglige Brød Ej mindre i Fattigmands Hytte; Og da har i Rigdom vi drevet det vidt, Naar faa har for meget, og færre for lidt. Langt ædlere Konger med Landsfader-Navn Maaske kan en Gang man opdage; Men Ætten i Lejre og i Kjøbenhavn Dog spørger endnu om sin Mage; Thi prise vi Stammen af Skjold og af Dan, Gid immer den blomstre i Fædrenes Land!
Side 105 - ... disse de Riges ellers tillukkede Elysier, og allerede i enhver af disse Haver var der for os, som sjeldent kom ud, noget mærkeligt Nyt at betragte. Forskjelligt uniformerede Englændere og kjøbenhavnske Spidsborgere med Koner og Børn slenterede mellem hverandre om i Gangene, sade paa Bænkene, laae i Klynger paa Græsplainerne eller vare ifærd med i al Rolighed at plukke Frugt, som der i 1807 var rig Overflødighed af. Allerede her viste sig, af den Sikkerhed, hvormed Englændere og Kjøbenhavnere...
Side 35 - Det er vist, at vi leve som Eremiter. Folk beklage sig over, at de ikke faa Kongen og Dronningen at se, og jeg véd intet andet Middel til at se Folk hyppigere end ved Assembléer: jeg ser heller ikke, at deri ligger noget ondt; det kan ikke vel være anderledes ved Hofferne, og det er saaledes ved alle andre Hoffer; kun her ikke«.

Bibliografiske oplysninger