Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

V. Falbe-Hansen og Dr. Will. Scharling.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

HA 1485

r.5

yakowaNY-AGRICULTURE

1.

Dean's office

izc.

Indhold.

Side

Første Afsnit: Den igjennem Statsmyndighederne

udøvede Samfundsvirksomhed. .......... 1.

Oversigt over denne Virksomhed ........... 3—4 .
I. Kirke- og Undervisningsvæsen. Af V. Falbe-Hansen 5—72.
Samfundets Udgifter til Videnskab, Undervisning

og Kunst S. 5–7..
Universitetet, dets Historie og Organisation;

Fakulteterne, det rets- og statsvidenskabelige
Fakultet S. 9-11; Universitetets Lærere --
Studenterne, deres Antal før og nu, S. 14;
Examinerne, den theologiske Examen og Antallet
af theologiske Kandidater før og nu S. 15-16;
den fuldstændige juridiske Examen og Antallet
af juridiske Kandidater før og nu S. 16–18;
den statsvidenskabelige Examen og Antallet af
statsvidenskabelige Kandidater før og nu S. 18-19;
den medicinske Examen og Antallet af medicinske
Kandidater før og nu 8. 19; den filologisk-histo-
riske Examen og Antallet af filologiske Kandidater
før .og nu S. 20; Magisterkonferentserne S. 20;
de akademiske Grader. S. 21; den almindelige
Forberedelsesexamen S. 21; den juridiske Examen
for Ustuderede S. 22; den farmaceutiske Examen

S. 22; Tandlægeexamen S. 22.
Universitetets videnskabelige Samlinger:.

Universitetsbibliotheket S. 23; det, astronomiske
Observatorium S. 24; den botaniske Have S. 24;.
forskjellige andre Samlinger S. 24.

Kommunitetet S. 25.

Universitetets Legater. S. 26.
... Kollegierne: Valkendorfs Kollegium S. 26;

Kollegium Mediceum S. 26; Ehlers Kollegium S. 27.
Den polytekniske Læreanstalt S. 27-31:

Anstaltens Organisation og Virksomhed, An

[ocr errors]

tallet af polytekniske Examinander før og nu S. 29; Antallet af polytekniske Kandidater før

og nu, disses Stilling og Virksomhed S. 30—31. Det store kongelige Bibliothek S. 31–36:

Bibliothekets Historie; dets Størrelse og Be-
nyttelse. — Størrelsen af den literære Produk-
tion i Danmark S. 33–35; den danske Litera-
turs nuværende Størrelse, angivet i Antal Bind,
S. 36.

Det kongelige Gehejmearkiv S. 36.
Kongerigets Arkiv S.36.

De offentlige. Samlinger og Musæer S. 38–39. ... Statens lærde Skoler S. 39—45: Skolernes Hi- .

storie S. 39–40; Antal af Disciple før og nu S. 41-42; Afgangsexamen og dennes Resultat S. 43; hvilke Samfundsklasser benytte de lærde

Skoler? S. 44; Antal Lærere S. 44. Seminarierne, Skolelærer- og Skolelærer

inde-Examen S. 45-47: Seminarierne og
disses Dimittender S. 45; Antallet af Personer,
der have bestaaet Skolelærer- og Skolelærerinde-

Examen S. 46–47.
Folkekirken og Tienderne S. 47–72:

Befolkningens Fordeling mellem de forskjellige Religionssamfund S. 47; Landets Inddeling i gejstlig Henseende; Stifterne S. 48–49; Biskopperne S. 50; Provstierne og Provsterne S. 51-52; Antal af Sogne og Pastorater S. 53; Kapellaner S. 53; Sognepræsternes økonomiske Stilling; Præstegaardenė, Mensalgaarde og Annexgaarde - Indløsningssummerne S. 55; Præstegaardenes Antal, Tilliggende, Størrelse og Kapitalværdi S. 56-57; Præstekaldenes Indtægter, disses Art og Størrelse S. 58–60; Antal af Prester, der afskediges aarlig, S. 60; Antal af theologiske Kandidater, der aarlig befordres, Ŝ. 61. :

Klokkere, Gravere, Kordegne og lignende Bestillingsmænd, deres Antal og Indtægter' S. 61.

Kirkebygningerne S. 61.

Folkekirkens samlede Indtægt S. 61. Tienden S. 61-72: .

Tiendens Oprindelse og tidligere Ordning S. 61–62; Kongetiende (Bispetiende), Kirketiende og Præstetiende S. 63; Tiendepligtige . Jorder S. . 63–64; Korntiende og Kvægtiende S. 64; Smaaredsel, Midsommerstiende og Degnetrave S. 65; Naturaltiendens Afløsning S. 65; Størrelsen af det tiendeydende Hartkorn S. 67; ' . Tiendevederlaget, dettes Størrelse og Værdi.

S. 67--69; Tiendens Størrelse før og nu Side
S. 69—70; Er l'ienden endnu en Skat?

S. 71–72.
II. Medicinalvæsen og Sundhedspleje. Af Stiftsfysikus

Krebs og Sygehuslæge F. L. E. Smith i Vejle.73—108.
Sygeplejen i tidligere Aarhundreder S. 73–75. ..
1) Det danske Medicinalvæsens nugjældende
Ordning samt Sygeplejen S. 75—101.

Det kgl. Sundhedskollegium, Fysikaterne og
Lægedistrikterne samt disse to Embedsklassers
Pligter og Virksomhed m. v. S. 75–79; Kjøben-
havns Medicinalforfatning S. 79—80; Lægernes
Embedsstilling og Forhold til Folkemængden i
forskjellige Perioder af nærværende Aarhundrede
S. 80-81.

Jordemødrene, deres Uddannelse, Virksomhed
og Åntal S. 81–83. .

Apothekervæsnet – Antal af Apotheker
S. 83–85.

Sygehuse og Hospitaler: Frederiks Hospital
S. 85; Alm. Hospital S. 86; Fødselsstiftelsen
S. 86–87; Kjøbenhavns Kommunes Hospitaler
S. 87; Provindssygehuse, deres Antal, Indretning
og Udstyring S. 87-91; Anordninger des-
angaaende S. 91–92; Oversigt over Landets
santlige civile Sygehuse 1. Jan. 1880 S. 92–96;
de militære Sygehuse S. 96; Sindssygeanstalter
S. 96-98; Abnormanstalter S. 98—100. Tabella-
risk Oversigt over Læger, Apotheker, Jordemødre,

Tandlæger og Sygehuse S. 100-101. -
2) Sundhedsplejen S. 102-108.

Lovbestemmelser, vedrørende Sundhedsplejen (Begravelser — Vakcination — skadelige Næringsveje - Sundhedsforhold i Skolerne og Fattighusene — Bygningslove - Tilsyn med Fabrikarbejde — Tilsyn med Levnetsmidler) S. 102—5; Vandværker S. 105-6; Lov 12. Jan. 1858 (jfr. Lov 28. Marts 1868) om Sundhedsvedtægter

S. 107; Epidemi- og Kasantænevæsen S. 107—8. III. Retsplejen. Af Will. Scharling ....... .. 109–56.. : 1) Den civile Retspleje S. 110-28.

a) Domssager S. 110–20: Forligsmægling og dens Resultater S. 110-12; ordinære Domssager: Ejendoms- og Servituttrætter, Gjældssager og andre Sager“ i 1863—75 S. 113; de i extraordinære Procesformer behandlede Sager: Handelssager, Gjesterets- og Søretssager, Sager efter Frd.

« ForrigeFortsæt »