Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

244

St. Matthæi

Evangelium.

1. Capitel.

THE GOSPEL

ACCORDING TO

S. MATTHEW.

CHAPTER I.

book of the generation of

Esu Chrifti, Davids Sons, Abra-Jesus Christ, the son of David, Jhume Eons, Slægtes Bog.

2. Abraham avlede Isak; men Isak avlede Jakob; men Jakob avlede Juda og hans Brødre.

3. Men Juda avlede Phares og. Zara med Thamar; men Phares avlede Esrom; men Esrom avlede Aram.

4. Men Aram avlede Aminadab; men Aminadab avlede Naasson; men Naasfon avlede Salmon.

5. Men Salmon avlede Boas med Rachab; men Boas avlede Obed med Ruth; men Obed avlede Jsai.

6. Men Isai avlede Kong David; men Kong David avlede Salomon med Urice (Hustru).

7. Men Salomon avlede Roboam; men Roboam avlede Abia; men Abia avlede Asa.

8. Men Asa avlede Josaphat; men Josaphat avlede Joram; men Joram avlede Ussia.

9. Men Ussia avlede Jotham; men Jotham avlede Achas; men Achas avlede Ezechiae.

10. Men Ezechias avlede Manasse; men Manasse avlede Amon; men Amon avlede Josias.

11. Men Josias avlede Jcchonias og hans Brødre, ved den Babyloniske Udlændigheds (Tid).

12. Men efter den Babyloniske Udlændighed (var begyndt), avlede Jechonias Salathiel; men Salathiel av lede Zorobabel. ́

13. Men Zorobabel avlede Abind;

|

the son of Abraham.

2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;

3 And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram; 4 And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;

5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;

6 And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;

7 And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia, and Abia begat Asa;

8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;

9 And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;

10 And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias ;

11 And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:

12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;

13 And Zorobabel begat Abiud ; 271969

men Abiud avlede Eliakim; men Eliafim avlede Azor.

14. Men Azor avlede Sadok; men Sadok avlede Achim; men Achim avlede Eliud.

15. Men Eliud avlede Eleazar; men Eleazar avlede Matthan; men Matthan avlede Jakob.

16. Men Jakob avlede Joseph, Macice Mand; af hende er JEsus født, som faldes Christus.

17. Altsaa ere alle Led fra Abraham indtil David fjorten Led; og fra David indtil den Babyloniske Udlændig hed fjorten Led; og fra. den Babyloniske Udlændighed indtil Christus fjorten Led.

18. Men JEsu Christi Fødsel gif faa til: Der Maria hans Moder var bleven trolovet med Joseph, befandtes hun, førend de fom tilhobe, at være frugtsommelig af den Hellig Aand.

19. Men Joseph hendes Mand, som var retfærdig, og som ikke offentlig vilde beskjæmme hende, vilde hemmelig stille sig fra hende.

20. Men idet han tænkte derpaa, see, da aabenbaredes HErrens Engel for ham i en Drøm, og sagde: Joseph, Davids Son! frygt iffe for at annamme din Hustru Maria; thi det, som er avlet i hende, er af den Hellig Aand.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;

14 And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim, and Achim begat Eliud;

15 And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;

16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.

17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.

18 Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.

19 Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily. 20 But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.

21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shail save his people from their sins.

22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,

23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.

24 Men der Joseph vaagnede op af 24 Then Joseph, being raised
Sovnen, gjorde han. som HErrens from sleep, did as the angel of the
Engel havde befalet ham; og han an- | Lord_had_bidden him, and took
nammede sin Hustru.
unto him his wife:

[merged small][ocr errors]

25. Og han holdt sig ikke til hende, Indtil hun havde født sin Son den førstefødte, og han faldte hans Navn JEsus.

2. Capitel.

25 And knew her not till she had brought forth her first-born son: and he called his name JESUS.

CHAPTER II.

Mehemi Ibus par fost i Bethle-NOW when Jesus was born in

en der JEsus født

Judæa, udi Kong Herodis Dage, see, da kom Vise fra Østen til Jerusalem, og sagde:

2. Hvor er den Jødernes Konge, som (nu) er født? thi vi have seet hans Stjerne i Østen, og ere fomne for at tilbede ham.

3. Men der Kong Herodes det hørte, blev han forfærdet, og al Jerusalem med ham.

4. Og der han havde forsamlet alle de Opperste-Præfter og Skrifttloge iblandt Follet udspurgte han af dem, hvor Christus sfulde fødes.

5. Men de sagde til ham: iBethlehem i Judæa; thi der er saa skrevet ved Propheten:

6. Og du Bethlehem, i Judæa Land, er ingenlunde den ringeste iblandt Judæ Fyrster; thi af dig skal udgaae en Fyrste, som skal være mit Folk Israels Hyrde.

7. Da faldte Herodes de Vise hemmelig, og udspurgte af dem noie Tiden, naar Stjernen havde ladet fig tilsyne.

8. Og han sendte dem til Bethlehem, og sagde: gaaer hen, og udspørger noie om Barnet; men naar I have fundet det, da forkynder mig det, at jeg og fan fomme og tilbede det.

9. Men der de havde hørt Kongen, droge de bort; og see, Stjernen som de havde feet i Østen, gif hen for dem, indtil den kom, og stod ovenover, hvor Barnet var.

10. Men der de faae Stjernen, bleve de ganske meget glade.

11. Og de gif ind i huset, og fandt Barnet med dets Moder Maria, faldt ned, og tilbade det, og oplode Deres

Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,

2 Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.

3 When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. 4 And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.

5 And they said unto him, In Bethlehem of Judea: for thus it is written by the prophet,

6 And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel. 7 Then Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared.

8 And he sent them to Bethlehem, and said, Go, and search diligently for the young child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also.

9 When they had heard the king, they departed; and lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child

was.

10 When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. 11 ¶ And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and

Liggendefæ, og offrede det Gaver: | fell down, and worshipped him: and Guld, og Røgelse, og Myrrha.

12. Og der de vare blevne advarede af Gud i en Drøm, at de ikke skulde vende tilbage til Herodes, fore de ad en anden Vei bort til deres Land.

13. Men der de vare bortfarne, see, da aabenbaredes HErrens Engel for Joseph i en Drøm, og sagde: staae op, og tag Barnet og dets Moder, og flye til Egypten, og bliv der, indtil jeg siger dig til; thi Herodes vil søge efter Barnet, for at omfomme det.

14. Men han stod op, tog Barnet og dets Moder om Natten, og veeg hen til Ægypten.

15. Og han blev der, indtil Herodes var død; at det skulde fuldkommes, som var sagt af HErren ved Propheten, som siger: jeg kaldte min Søn ud af Ægypten.

when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense, and myrrh.

12 And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.

13 And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dreani, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him.

14 When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt:

15 And was there until the death of Herod : that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my Son.

16 Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and

16. Der Herodes da faae, at han var sfuffet af de Vise, blev han saare vred; og sendte hen, og lod ihjelslaae alle Drengebørn, som vare i Bethlehem, og i alle dens Egne, fra to Aar og derunder, efter den Tid, som han hav-in all the coasts thereof, from two de noie udspurgt af de Vise.

17. Da blev det fuldkommet, som fagt er af den Prophet Jeremias, som siger :

18. Udi Rama blev hørt en Rost, Graad og Efrig, og megen Hylen : Rachel begræd sine Børn, og vilde iffe lade sig husvale, thi de ere ikke (mere Live).

19. Men der Herodes var død, see, da aabenbaredes HErrens Engel for Joseph i en Drøm, i Ægypten, sigende:

20. Staae op, og tag Barnet og dets Moder, og drag hen til Israels Land; thi de cre døde, som søgte efter Bar nets Liv.

i

[ocr errors]

years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men.

17 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying,

18 In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »