Billeder på siden
PDF
ePub

21. Men han stod op, og tog Barnet og dets Moder, og kom til Jfracts Land.

22. Men der han hørte, at Archelaus regjerede i Judæa, i sin Faders Herodis Sted, frygtede han for at komme derhen; men han blev advaret af Gud i en Drøm, og veeg hen til Galilæas Egne.

23. Og han kom, og boede i en Stad, som kaldes Nazareth, at det skulde fuldkommes, som sagt er ved Propheterne, at han skal faldes Nazaræus.

Men

3. Capitel.

21 And he arose, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.

22 But when he heard that Archelaus did reign in Judea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither: notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee:

23 And he came and dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene.

CHAPTER III.

en i de famme Dage fremfto Baptist, preaching in the wil

Johannes den Døber, som prædifede i Judæas Ørken, og sagde: 2. Omvender eder; thi Himmeriges Rige er fommen nær.

3. Thi han er den, om hvilken Propheten Esaias haver talet, som siger: det er hans Røst, som raaber i Ørfenen: bereder HErrens Vei, gjører hans Stier rette.

4. Men Johannes, han havde sit Klædebon af Kameelhaar, og et Lœderbelts om sin Lend; men hans Mad var Græshopper og vild Honning.

5. Da udgit Jerusalem til ham, og det ganske Judæa, og alt Landet omFring Jordan.

6. Og de døbtes af ham i Jordan, de, som bekjendte deres Shuder.

7. Men der han faae mange Pharifæer og Sadducæer komme til sin Daab, sagde han til dem: J Øgleunger! hvo viste eder at flhe fra den tilfommende Brede?

8. Bærer derfor Omvendelsens værdige Frugter,

9. Og mener ikke, at I ville sige ved eder selv: vi have Abraham til Fader; thi jeg siger eder: at Gud fan opvætte Abraham Børn af disse Stene.

10 Men Øren ligger og allerede ved Roden af Træerne; derfor skal hvert

N those days came John the derness of Judea,

2 And saying, Repent ye; for the kingdom of heaven is at hand. 3 For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. 4 And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild honey.

5 Then went out to him Jerusalem, and all Judea, and all the region round about Jordan,

6 And were baptized of him in Jordan, confessing their sins.

7 ¶ But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?

8 Bring forth therefore fruits meet for repentance:

9 And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham.

10 And now also the axe is laid unto the root of the trees: there

Træ, som ikke bær god Frugt, afhug-fore every tree which bringeth not
ges, og kastes i Jlden.
forth good fruit is hewn down, and
cast into the fire.

11. Jeg døber eder vel med Vand til Omvendelse; men den, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, hvis Sfoe jeg ifte er værdig at bære; han skal døbe eder med den Hellig Aand og Jld.

12. Hans Kastesfovl er i hans Haand, og han skal igjennemrense sin Loe, og sante sin Hvede i Laden; men Avnerne skal han opbrænde med uslukkelig Jld.

13. Da fom JEfus fra Galilæa til Jordan til Johannes, for at døbes af ham.

14. Men Johannes formeente ham det meget, og sagde: jeg haver behov at døbes af dig, og du kommer til mig? 15. Men JEsus svarede, og sagde til ham: tilsted det nu; thi saaledes bør det os at fuldkomme al Retfærdighed. Da tilstedte han ham.

16. Og der JEsus var døbt, steeg han ftrag op af Vandet; og see, Himlene aabnedes ham, og han faae Guds Aand fare ned som en Due, og komme over ham.

17. Og fee, (der kom) en Røst af Himlene, som fagde: denne er min Son, den Elskelige, i hvilken jeg haver Velbehag.

4. Capitel.

a blev JEsus ført af Aanden til Ørkenen, for at fristes af Djœ

belen. 2. Og der han havde fastet fyrrethve Dage og fyrretyve Nætter, hungrede han omsider.

3. Og Fristeren gik til ham, og sagde: er du Guds Søn, da siig, at disse Stene blive Brod.

4. Men han svarede, og sagde: der er skrevet: Mennesket lever ikke alene ved Brød, men ved ethvert Ord, som udgaaer igjennem Guds Mund.

[ocr errors]

11 I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire: 12 Whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire.

13 Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him.

14 But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?

15 And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him.

16 And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:

17 And lo, a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

THEN

CHAPTER IV.

HEN was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.

2 And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungered.

3 And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.

4 But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.

H

5. Da tog Djævelen ham med sig til den hellige Stad; og satte ham paa Tindingen af Templet, og sagde til ham:

6. Er du Guds Søn, da kast dig selv her nes; thi der er skrevet: han sfat give fine Engle Befaling om dig, og de skulle bære dig paa Hænderne, at du ikke skal støde din Fod paa nogen Steen.

7. Da sagde JEsus til ham: der er atter skrevet: du skal ikke friste HErren din Gud.

8. Atter tog Djævelen ham med sig op paa et saare hoit Bjerg, og viste ham alle Verdens Riger og deres Herlighed, og sagde til ham:

9. Alt dette vil jeg give dig, om du vil falde ned, og tilbede mig.

10. Da sagde JEsus til ham: viig bort, Satan! thi der er skrevet: du skal tilbede HErren din Gud, og tjene ham alene.

11. Da forlod Djævelen ham; og fee, Englene gik til ham, og tjente ham.

12 Men der JEsus horte. at Johannes var overantvordet, veeg han hen til Galilæa.

13. Og der han havde forladt Nazareth, kom han, og boede i Capernaum, det, som ligger ved Søen paa Sebulons og Naphthalis Grændser,

14. at det sfulde fuldkommes, som er sagt ved Propheten Esaias, som siger:

15. Sebulons Land og Naphthalis Land ved Havets Vei paa denne Side Jordan, Hedningernes Galilæa:

16. det Folk, som sad i Mørke, haver feet et stort Ly8, og dem, som sad i Dodens Land og Skygge, dem er opgaaet et Lys.

17. Fra den Tid begyndte JEsus at prædike, og sige: omvender eder; thi Himmeriges Rige er kommet nær.

18. Men der JEsus vandrede ved

[ocr errors]

5 Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple,

6 And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.

7 Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God.

8 Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;

9 And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.

10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

11 Then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him.

12 Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee ;

13 And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea-coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim;

14 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying,

15 The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles:

16 The people which sat in darkness, saw great light; and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up.

17 From that time Jesus began to preach, and to say, Repent; for the kingdom of heaven is at hand. 18 And Jesus, walking by the

den Galilæiffe Sce, faae han to Bro- | sea of Galilee, saw two brethren,

[ocr errors]

dre, Simon, som faldes Petrus, og Andreas, hans Broder, soin kastede Garn i Søen thi de vare Fiskere. 19. Og han sagde til dem: følger efter mig, faa vil jeg gjøre eder til Menneske-Fisfere.

20. Men de forlode stray Garnene og fulgte ham.

21. Og der han gik frem derfra, faae han to andre Brødre, Jakobus, Zebedæi (Son), og Johannes, hans Broder, i Stibet med deres Fader Zebedæus, at de bødte deres Garn; og han faldte dem.

22. Men de forlode stray Skibet og deres Fader, og fulgte ham.

Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were fishers.

19 And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men.

20 And they straightway left their nets, and followed him.

21 And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets: and he called them.

22 And they immediately left the ship, and their father, and follow

ed him.

23. Og JEsus gik omkring i ganske 23 ¶ And Jesus went about all Galilæa, lærte i deres Synagoger, og Galilee, teaching in their synaprædikede Rigets Evangelium, og hel-gogues, and preaching the gospel bredede al Sygdom og al Skrobelighed iblandt Folket.

24. Og hans Rygte udkom over al Syria, og de førte til ham alle dem, som havde Oudt, som med adskillige Sygdomme og Piner vare beheftede, baade de Besatte, og Maanesyge, og Værfbrudne; og han helbredede dem.

25. Og der fulgte ham meget Folk fra Galilæa, og Decapolis, og Jerufalem, og Judæa, og fra hiin Side Jordan.

5. Capitel.

en der han faae Folket, gif han

Men op paa Bjerget, og der han

havde sat sig, gif hans Disciple til ham.

2. Og han oplod sin Mund, lærte dem, og sagde:

3. Salige ere de Fattige i Aanden ; thi Himmeriges Nige er deres.

4. Salige ere de, som sørge; thi de skulle husvales.

5. Ealige ere de Sagtmodige; thi de skulle arve Jorden.

of the kingdom, and healing all manner of sickness, and all manner of disease among the people.

24 And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy; and he healed them.

25 And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond Jordan

CHAPTER V.

ND seeing the multitades, he

went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him.

2 And he opened his mouth, and taught them, saying,

3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of hea

ven.

4 Blessed are they that mourn : for they shall be comforted.

5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth

6. Salige ere de, som hungre og tørste efter Retfærdighed; thi de skulle mættes.

7. Salige ere de Barmhjertige; thi dem ffal vederfares Barmhjertighed. 8. Salige ere de Rene af Hjertet ; thi de skulle see Gud.

9. Salige ere de Fredsommelige; thi de skulle fatdes Guds Børn.

10. Salige ere de, som lide Forfølgelse for Retfærdigheds Skyld; thi Himmeriges Rige er deres.

11. Salige ere I, naar man bespotter og forfølger eder, og taler allehaande Ondt imod eder for min Skyld, og lyver det.

12. Glæder og fryder eder, thi eders Lon skal være megen i Himlene; thi faa have de forfulgt Propheterne, som vare for eder.

13. Jere Jordens Salt, men om Saltet mister sin Kraft, hvormed sfat (da) det faltes? Det duer til Jntet mere, uden til at fastes ud, og nedtrædes af Menneskene.

14 Jere Verdens Lys; den Stad, som ligger paa et Bjerg, kan iffe skjules.

15. Man tænder heller ikke et Lh8, og sætter det under en Skjeppe, men paa en Lysestage; saa sfinner det for alle dem, som ere i huset.

16. Lader saa eders Lys skinne for Menneskene, at de see eders gode Gjerninger, og ære eders Fader, som er i Himlene.

17. I skulle ikke mene, at jeg er kommen for at afskaffe Loven eller Propheterne; jeg er iffe fkommen for at oplose, men at fuldkomme.

18. Thi sandelig siger jeg ever: indtil himmelen og Jorden forgoae, ffat iffe end een den mindste Bogstav eller een Toddel forgaae af Loven, førend de Ting sfee allesammen.

19. Derfor, hvo, som bryder eet af disse mindste Bud, og lærer Mennestene saaledes, han skal kaldes den mindste i Himmeriges Nige; men hvo,

6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness for they shall be filled.

7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.

8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

9 Blessed are the peace-makers: for they shall be called the children of God.

10 Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of hea

ven.

11 Blessed are ye when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.

:

12 Rejoice, and be exceeding glad for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.

13 Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men.

14 Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid.

15 Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick: and it giveth light unto all that are in the house.

16 Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.

17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.

18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.

19 Whosoever therefore shall break one of these least com. mandments, and shall teach men so, he shall be called the least in

« ForrigeFortsæt »