Billeder på siden
PDF
ePub

III. I øvrigt maa Oplysningerne søges som følger:

Ved Ingeniørkorpset for Personer af Ingeniørtropperne samt af 1ste og 2den Ingeniørbataillon;

ved 1ste Artilleriregiment for Personer af Artilleriets danske Brigade og Artilleriregimentet;

ved 2det Artilleriregiment for Personer af Artilleriets holstenske Brigade; ved Tøjhusafdelingen for Personer af Tøjetaten i Kjøbenhavn;

ved Gardehusarregimentet for Personer af Husarregimentet, Gardehusardivisionen, Ordonnanseskadronen, den kongelige Livgarde til Hest, den kongelige Livgardeeskadron, Livregimentet Kyradserer og lste Dragonregiment;

ved 2det Dragonregiment for Personer af Livregimentet lette Dragoner, det holstenske Dragonregiment og det holstenske Lansenerregiment;

ved 3die Dragonregiment for Personer af Prins Frederik Ferdinands Regiment lette Dragoner, Fyenske Regiment lette Dragoner og 6te Dragonregiment;

ved 4de Dragonregiment for Personer af Sjællandske Lansenerregiment;

ved 5te Dragonregiment for Personer af Slesvigske Kyradserregiment og Jydske Regiment lette Dragoner;

ved Livgardens Liniebataillon for Personer af den kongelige Livgarde til Fods;
ved lste Bataillon for Personer af 1ste Livregiment til Fods;
ved 2den Bataillon for Personer af 2det Livregiment til Fods;

ved 4de Bataillon for Personer af Kronens Regiment til Fods, ved allerhøjeste Resolution af 4de December 1839 givet Navn af 3die Livregiment til Fods;

ved 5te Bataillon for Personer af Kongens Regiment til Fods, ved allerhøjeste Resolution af 4de December 1839 givet Navn af Kronens Regiment til Fods;

ved 6te Bataillon for Personer af Prins Christian Frederiks Regiment, ved allerhøjeste Resolution af 4de December 1839 givet Navn af Kongens Regiment til Fods;

ved 7de Bataillon for Personer af 1ste Jydske Infanteriregiment;
ved 9de Bataillon for Personer af 2det Jydske Infanteriregiment;
ved 11te Bataillon for Personer af 3die Jydske Infanteriregiment;
ved 12te Bataillon for Personer af Fyenske Infanteriregiment;
ved 13de Bataillon for Personer af Slesvigske Infanteriregiment;

ved 14de Bataillon for Personer af den lauenborgske Jægerbataillon og 14de Infanteribataillons Depot;

ved 15de Bataillon for Personer af Holstenske Infanteriregiment og 1ste Holstenske Kontingentbataillon;

ved 16de Bataillon for Personer af Oldenborgske Infanteriregiment og 2den Holstenske Kontingentbataillon;

ved 17de Bataillon for Personer af Dronningens Livregiment til Fods og 3die Holstenske Kontingentbataillon;

ved 18de Bataillon for Personer af Sjællandske Jægerkorps og 2det Jægerkorps;

ved 19de Bataillon for Personer af Jydske Jægerkorps og 3die Jægerkorps; ved 20de Bataillon for Personer af 1ste Jægerkorps;

ved 24de Bataillon for Personer af Lauenborgske Jægerkorps, 5te Jægerkorps, Holstenske Kontingent-Jægerbataillon og 22de Infanteribataillons Depot;

ved 27 de Bataillon for Personer af Slesvigske Jægerkorps, 4de Jægerkorps; og 21de Infanteribataillons Depot;

hos Kommandanten i Kjøbenhavn for Personer af Kjøbenhavns Garnisonsbatailloner og Garnisonskompagniet i Citadellet Frederikshavn;

hos Hærens Generalauditør i Kjøbenhavn for Personer af de i Tidsrummet fra Marts 1848 til Reservens og Forstærkningens Opløsning i Foraaret 1852 bestaaende Reserve, Forstærknings- og frivillige Afdelinger, Depotkompagnier og Eksercerskoler; for Personer af Trainkuskeklassen, der have været til Tjeneste fra Aaret 1848 indtil Udgangen af Aaret 1852, samt for Personer, der under krigen i 1864 have gjort Tjeneste ved nogen af de i Anledning af Krigen oprettede, men kun midlertidigt under den bestaaende Afdelinger og Institutioner. Generalauditøren kan imidlertid kun meddele, om de ved de anførte Afdelinger ansatte have været stillede for Krigsret, men i øvrigt ikke om nogen virkelig har været ansat ved Afdelingerne.

For Trainkuske og andre Militærarbejdere, der have været til Tjeneste efter den 1ste Januar 1853, ville Oplysninger være at søge ved den Afdeling, ved hvilken de have været til Tjeneste, eller ved Militærarbejderdepotet i Kjøbenhavn; – for de Trainsoldater (Kuske), der ere mødte i Tidsrummet fra 1ste Juni 1865 til 1ste November 1880, ville Oplysninger dog ikke være at søge ved Militærarbejderdepotet, men ved det Artilleriregiment, ved hvilket de ere mødte.

For Sygepassere og Hestepassere ville Oplysninger være at søge ved den Afdeling m. fl., ved hvilken de have været til Tjeneste eller, for saa vidt de ere mødte før Januar 1868, ved Militærarbejderdepotet, for saa vidt de ere mødte efter sidstnævnte Tidspunkt, henholdsvis ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn og ved det Rytterregiment, ved hvilket de paagældende ere uddannede.

Nærværende Bekendtgørelse træder i Stedet for Krigsministeriets Bekendtgørelse af 29 de Februar 1868.

[graphic][subsumed]
[graphic][subsumed][subsumed]
« ForrigeFortsæt »