Billeder på siden
PDF
ePub

J.S.1.2.3.4.5.....

Japanske opgaaende Sols Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder. J.H.S.1.2.3.4.5.

hellige Skats Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder. K. E. S......

Kongostatens Etoile de Service. K.L.1.2.3.4.5.61.6.6.

Løveorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder, Guld., Sølv., Bronzemedaille. L.A.K.1.2.3.4.

Lippeske Husorden, Æreskors af 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse. L.E.Kr.1.2.3.4.5.

Luxemborgske Egekroneorden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder.
M.S.Gr.1.2.*2.3.4. Meklenborg-Schwerinske Griforden: Storkors, Storkomtur, Komtur,

Æreskors, Ridder.
M.V.Kr.1.2.3.4. ........ Meklenborgske Husorden af den Vendiske Krone: Storkors, Storkomtur,

Komtur, Ridder.
M.Dan.1.1.21.22.3.. Montenegrinske Danilo I Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den

Klasse, Ridder.
N.G.L.1.2.3..

Nassauiske Gyldne Løve Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. N.F.1.2.3.4..

militær og civil Fortjenstorden: Storkors, Kommandør,

Officer, Ridder. N.L.1.2.3.

Nederlandske Løve Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. N.0.N.1.2.3.4.5. .

Oranje-Nassau Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør,

Officer, Ridder.
N.St.0.1.21.22.3.3?..... Norske St. Olafs Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og den Klasse,

Ridder af lste og 2den Klasse.
P.T.&S.1.2.3..

Portugisiske Taarn- og Sværdorden: Storkors, Kommandør, Ridder. P.V.V.1.2.3.

Undfangelses Orden af Villa Viçosa: Storkors, Kommandør,

Ridder. P.Chr.1.2.3.

Christus Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. P.S.B.A.1.2.*2.3..

São Bento d'Aviz Orden: Storkors, Kommandør af lsto

og 2den Klasse, Ridder. Pr.S.Ø....

Preussiske Sorte Ørns Orden. Pr.R.0.1.2.*2.3.4.

Røde Ørns Orden: Ridder af lste Klasse, af 2den Klasse

med eller uden Stjerne, af 3die og 4de Klasse. Pr.Kr.1.2.*2.3.4..

Kroneorden: 1ste Klasse, 2den Klasse med eller uden

Stjerne, 3die og 4de Klasse.
Rum.Kr.1.2.3.4.5....... Rumænske Kroneorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder.
Rum.S.1.2.3.4.5.

Stjerneorden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. Rum.J.K..

Jernkorsorden. R.St.Andr.

Russiske St. Andreas Orden. R.A.N.

Alexander Newsky Orden. R.H.Ø.

Hvide Ørn. R.St.A.1.2.*2.3.4.

St. Anna Orden: 1ste Klasse, 2den Klasse med eller uden

den kejserlige Krone, 3die og 4de Klasse. R.Stan.1.2.*2.3......

Stanislaus Orden: lste Klasse, 2den Klasse med eller uden

Stjerne og 3die Klasse. R.W.1.2.3.4.

Wladimirs Orden: 1ste, 2den, 3die og 4de Klasse. S.A.1.2.3.39

Sachsiske Albrechts Orden: Storkors, Kommandør, Ridder af 1ste og

2den Klasse. S.E.H.1.2.3.4.5. .

Hertugdømmerne Sachsens Ernestinske Husorden: Storkors, Stor

officer, Kommandør, Officer, Ridder. S.H.F.1.2.3.

Sachsen-Weimarske Hvide Falks Orden: Storkors, Kommandør,

Ridder. S.T.1.2.3.4.5.

Serbiske Takowa Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer,

Ridder. S.H.E.1.2.3.4.5. .

Siamesiske Hvide Elefants Orden: 1ste, 2den, 3die, 4de og te Klasse. S.M.Ch..

Maha Chakkri Orden. S.Kr.1.2*.2.3.4.5.

Kroneorden: lste Klasse, 2den Klasse med eller uden

Stjerne, 3die, 4de og 5te Klasse. S.Jub.M...

Jubilæumsmedaille. Sp.G.V

Spanske Orden af den gyldne Vlies. Sp.C.III.1.2.2.3.

Carl III's Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse,

Ridder. Sp.I.K.1.2*.2.3. .

Isabella den Katholskes Orden: Storkors, Kommandør af

1ste og 2den Klasse, Ridder. Sp.M.F.1.2.3.4..

militær Fortjenstorden: 4de, 3die. 2den og 1ste Klasse. Stb.H.

Storbritanniske Hosebaandsorden.

[ocr errors]

Stb.B.1.
Stb.V.1.2.3.4.
S.Sf.
S.Sv.1.21.22.31.3o.

S.N.1.2.3. .
S.V.1.21.22.31.32.

S.CarlXIII.
S.N.Jub.E.T.

Storbritanniske Bath Orden.

Victoria Orden: Storkors, Kommandør, Officer, Ridder.
Svenske Serafimerorden.

Sværdorden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den Klasse,
Ridder af 1ste og 2den Klasse.
Nordstjerneorden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Vasa Orden: Storkors, Kommandør af lste og 2den Klasse,
Ridder af 1ste og 2den Klasse.

Carl XIII's Orden.
Erindringstegn, stiftet i Anledning af Hans Majestæt Kong Oskar II

af Sverrig og Norges 25 Aars Regeringsjubilæum.
Tunesiske Nichan Iftikhar Orden: Storkors, Kommandør, Officer, Ridder.
Tyrkiske Osmanie Orden: 1ste, 2den, 3die, 4de og 5te Klasse.

Medjidie Orden.
Ungarske St. Stephans Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Østerrigske Jernkroneorden: Storkors, Kommandør, Ridder.

Frantz Josephs Orden: Storkors. Komtur af 1ste og 2den
Grad, Ridder.

T.N.I.1.2.3.4.
T.0.1.2.3.4.5.
T.M.1.2.3.4.5.
U.St.Steph.1.2.3.
Ø.J.Kr.1.2.3.
Ø.F.J.J.2.*2.3.

Det lille ved faste Officerer m. fl. i Aldersordenslisterne anførte Ciffer angiver den Lønningsklasse, til hvilken vedkommende hører.

For saa vidt der er tillagt Officerer en dobbelt Aldersorden, er den senere anført over den tidligere.

Hæren.

Hans Majestæt Kongen er højstbefalende over Hæren.
Hans kongelige Højhed Kronprinsen er General uden for Nummer i Hæren

samt Formand i Generalkommissionen og Hærinspektør. Hans kongelige Højhed Albert Edward, Prins af Wales, er Æresoberst i Garde

husarregimentet.

Første Afdeling.

I. Krigsministeriet.

Krigsminister. Generalmajor u. f. N. Johan Gustav Frederik Schnack, (K.D.M.), (E.M.2.), (S.Sv.1.),

(R.Stan.1.), (S.Kr.1.), (N.St.0.31.).

12.

Premierløjtnant ved 15. Bat. Carl Christian Frederik Moltke, (S.Sv.3.”), Adjutant, tillige tjenstgørende i Krigsministeriets lste Kontor.

492.

Oberstløjtnant af Fodfolket Alfred Theophilus Seedorff, (R.*D.M.), (R.Stan.2.), (N.St.0.3."),

(Pr.Kr.3.), (0.J.Kr.3.), (N.O.N.4.), (F.A.L.5.), tjenstgørende. Kaptajn af Generalstaben Anders Ludvig Hansen, (R*.), tjenstgørende.

98. 167.

Sekretariat. Ritmester Niels Olaus Carl Mynster Blume, (R.*), (S.N.3.), (T.M.3.), Fuldmægtig, fung. Sekretær. Løjtnant af Forstærkningen ved Ing.-Regt. Vilhelm Martin Jensen, Assistent.

1235.

1ste Departement. Oberstløjtnant u.f.N. iFodfolket Jens Vilhelm

Charles Gørtz, (R*.D.M.), (G.F.5.), Chef. 79.

Premierløjtnant ved Generalstaben Peter

Laurids Martin Birke,(N.St.0.3."), tjenstgørende.

535. ved 15. Bat. Frits Cramer, (R.Stan.3.), tjenstgørende.

637. Kaptajn Johan Christian Emil Marius Bernth.

(R.*), (E.M.2.), Assistent. Holger Jens Westergaard, Assistent. Krigsassessor Ole Olsen, (D.M.), (E.M.1.2.),

fung. Assistent.

iste Kontor. Kaptajn Eduard Madsen Jacob Have Christen

sen, (R.*), (N.St.0.3'.), Chef, tillige Lærer ved

Officerskolen.
Premierløjtnant ved 24. Bat. Axel Ebbe

Duus, tjenstgørende, fung. Fuld-
mægtig.

467. ved 15. Bat. Carl Christian Frederik Moltke, (S.Sv.3.2), Adjutant hos Krigsininisteren, tjenstgørende.

2det Kontor, Stabsintendant u. f. N. Albert Philip BregenKaptajn ved 31. Bat. Frantz Gerhard

492.

dahl Møller, (R.* D.M.), Chef. Rasmus Øllgaard Nielsen, (R.*), Fuldmægtig.

Wortziger, (R."), Fuldmægtig, Mini. steriets Regnskabsfører.

395. Sekondløjtnant ved 15. Bat. Svend Aage Hatting.

1547.

Assistenter. Kaptajn Peter Frederik Vilhelm

Schreiber, (R.*).

Bogholderkontor.
Overintendant Vilhelm Christian Theodor 01.

sen, fung. Chef, tillige ved Kbhvns. Væbn.
Intendant Peder Pedersen, fung. Fuldmægtig.
Oluf Martin Emil Jørgensen,
(R.*),

Assistenter.
Kaptajn Julius von Jessen,(R.*),
(E.M.2.),

Arkiv,
Frederik Marius Calmer, Fuldmægtig, Ministe.

riets Arkivar.
Kaptajn Henning Frederik Bilsted, (R.*), (E.M.

2.), Assistent, tillige til Raadighed for Læge. korpset.

3die Kontor. Kaptajn u. f. N. i Artilleriet Carl Ejner

Dahl, (R.*), (Pr.Kr.3.), (P.V.V.3.), Chef. 257. Løjtnant ved Kbhvns. Væbn. 1. Bat. An

dreas Trap Stybe, Fuldmægtig. 853. Kaptajn ved 39. Bat. Lauritz Lassen, (R."), (E.M.2.), (Pr.Kr.3.), Assistent.

371. Premierløjtnant ved Generalinspektøren

for Rytteriets Stab Jens Bolivar Grønbech, tjenstgørende.

513. 4de Kontor. Kaptajn u. f. N. i Ingeniørkorpset Anton

Levinsen, (R.), (S.N.3.), (J.S.5.), Chef, tillige Lærer ved Officerskolen.

245. Kaptajn ved Kbhyns. Væbn. Otto Carl

Christian Larsen, Fuldmægtig. 416. Norton Valdemar Kjerkgaard, Premierløjtnant Hans Bredahl. Assistenter.

Møller,

2det Departement. Oberst u. f. N. i Artilleriet Nicolai An.

dreas Meyer, (K.D.M.), (E.M.2.), Chef.

Kontor for den militære Klædefabrik. Oberstløjtnant Jacob Hansen, (R. D.M.),(E.M.2.),

(S.V.22.), fung. Chef. Ritmester af Forstærkningen CarlJoachim

Teisen (S.A.3.), Kammerjunker, Medlem af den militære Hallekommission, Assistent.

405.

25.

Hærinspektøren.

(Kjøbenhavn.) General uden for Nummer, Hans kongelige Højhed Kronprins Christian Frederik Wil.

helm Carl til Danmark, (R.E.'S.K md.*D.M.), (E.M.2.), (Gb.E.T.), (Sth.Hb.), (Sp.G.V.),
(S.Sf.), (S.CarlXIII.), (R.St.Andr.), (R.A.N.), (R.H.Ø.), (Pr.S.Ø.), (B.B.1.Z.), (I.A.), (S.M.Ch.),
(S.N.Jub.E.T.), (S.Sv.1.), (N.St.0.1.), (R.St.A.1.),(R.Stan.1.), (Pr.R.0.1.), (F.Æ.L.1.), (A.A.B.1.),
(G.F.1.), (P.T.&$.1.), (P.Chr.1.), (P.V.V.1.), (Stb.B.1.), (H.D.L.1.), (M.V.Kr.1.), (S.H.F.1.),
(N.G.L.1.), (B.L.1.), (N.L.1.), (U.St.Steph.1.), (Rum.S.1.), (S.E.H.1.), (H.Kal.1.), (T.0.1.),
(J.Chrysanth.l.), (S.H.E.1.), (R.W.4.), (G.F.5.), dekoreret med 2 russiske Medailler,
Hærinspektør, tillige Formand i Generalkommissionen.

1.

1.

Generalkommissionen. General uden for Nummer, Hans kongelige Højhed Kronprins Christian Frederik Wil

helm Carl til Danmark, Formand, tillige Hærinspektør.
Chefen for Generalstaben,
Generalinspektøren for Fodfolket,

Rytteriet, Medlemmer.
Artillerigeneralen,
Ingeniørgeneralen,

Generalauditøren,
Generalintendanten,
Generallægen,

kunne tilkaldes som stemmeberettigede Medlemmer.
Stabsdyrlægen,
Oberst af Generalstaben C. A. Schroll, (R.*D.M.), (E.M.2.), (S.V.31.), Stabschef ved 1ste
Generalkommando, Sekretær.

41.

10

Alfred Christian August, (D.M.), (E.M.2.), Kon

trollør og Regnskabsfører. Ludvig Herman Yhman, Maaler.

Det militære Klædeoplag. Intendant Walther Heinrich Christian Jür.

gensen, Forvalter.

Remontekommissionen. Oberstløjtnant af Rytteriet Hans Peter

Egede-Lund, (R.*D.M.), (Pr.Kr.3.), Formand, tillige Medlem af Ing.-Korpsets tekniske Komité,

91. Ritmester af Rytteriet

Christian Benzon, Eska. dronschef ved Gardeh.. Regt.,(Gb.E.T.).(R.Stan.2.), (S.A.3.4), (Pr.R.O.4.), Kam. merjunker,

234. Medlemmer. Premierløjtnant ved Gardeh..

Regt. Anton Willemoës,
Kammerjunker,

591. Overdyrlæge ved 2. Art.-Regt.

Werner Ludvig Dons Blædel,

Den militære Hallekommission. Oberstløjtnant Peter Hansen,

(R.* D.M.), (N.St.0.31.), Ritmester af Forstærkningen C. J. Teisen, (S.A.3.),

Medlemmer. Kammerjunker, Assistent i Krigsministeriet,

405. Grosserer C. Albeck, (R.*), Klædefabrikant I. Johnsen, Kaptajn Niels Peter Alfred Laurentius Reffs,

(R."), Suppleant.

Den militære Klædefabrik. Gustav Franck, (R.*), Fabrikør.

II.

3die Revisionsdepartement.

(Ved kgl. Resolution af 14de Februar 1868 henlagdes „De militære Ministeriers Revision og Decision“ under Finansministeriet fra 1ste April s. A. at regne. Ved kgl. Resolution af 19de Juni 1888 forandredes Benævnelsen „De militære Ministeriers Revision og Decision“ til „Zdie

Revisionsdepartement“ fra 1ste Juli s. A. at regne.)

Overkrigskommissær Andreas Christian

Schmidt, (K.?D.M.), (E.M.2.), (G.F.4.), Chef.

2det Revisionskontor. Carl Jacob Hertel Riise, (R.“), Chef. Detlev Georg Ludvig Lindberg,

FuldFrederik Carl Christian Hansen.

mægtige. Ross, Otto Valdemar Bauditz, Sophus Nicolai Brockdorff,

Assistenter.

lste Revisionskontor. Carl Frederik Lassen, Chef. Carl Smidth,

FuldAlfred Ernst Theodor Scheibel,l mægtige. Kaptajn Christian Herman Diete. richsen, (E.M.2.),

Assistenter. Maximilian Viale, Alfred Sahlertz,

Cand. pharm. Frantz Johan Anton Hlatky

militær Medicinalrevisor.

« ForrigeFortsæt »