Billeder på siden
PDF

G. Norrie, Korpslæge, tillige ved Garnisons: , Johan Frederik Hempel, Overlæge, (R.*), sygehuset i Kjøbenhavn og 3. Regt.

ved Korpsets Stab og Skole, tillige ved flere

af Artilleriets Afdelinger, Skydeskolen, Hæ. Niels Rothenborg Muus, Reservelæge, tillige

rens Militærarbejderdepot og Sundhedstrop. ved 3. Regt.

pernes Depot. || Hans Valdemar Holme, Reservelæge, ved

Korpsets Stab og Skole, tillige ved Hærens

Militærarbejderdepot og Sundhedstroppernes Sekondløjtnantskolen for Fodfolket. Depot.

(Kronborg.)
Forstander.

Iste Generalkommandointendantur. Kaptajn af Fodfolket B.R.H.Fog, (R.Stan.3.). 233.

(se Side 13.) Midlertidig tjenstgerende.

2den Generalkommandointendantur. Premierløjtnant ved 28. Bat. H. E. Wolf. 468.

(se Side 13.) -- ved 26. Bat. C. A. A. Bosse.

520.

- --- ved 27. Bat. L. Biering. -- ved Livg. Liniebat. C. M. Appeldorn. 525.

Materielintendanturen. -- ved 5. Bat. T. E. Falgren-Schäfer. 635. Stabsintendant Frederik Feddersen Jantzen,

(K.ʻD.M.), (E.M.2.), Chef.

Overintendant Carl Theodor Jahnsen, (E.M.2.), Overlæge J. T. Møller, (R.*), tillige ved 2. Magasinforvalter ved Munderingsdepotet.

Regt. og Chef for Garnisonssygehuset i Intendant Hans Peter Hansen, Forvalter Helsingør.

ved Inventariedepotet. Reservelæge V. Worsaae, tillige ved 2. Regt. ! - Thorvald Sandstød Olsen, Bogholder og og Garnisonssygehuset i Helsingør.

Kasserer ved Munderingsdepotet. - Thomas Nielsen.

523.

[merged small][ocr errors][merged small]

206.

Auditørkorpset.

Dr. med. C. S. Ulrich, Korpslæge, tillige ved

3. Regt. Hans Christian Steffensen,(K.'D.M.), General. auditør.

Forplejningskorpsets BesigtigelsesAuditor J. H. T. Gad, Kancellist hos General. | auditøren, tillige ved 3. og 4. Regt. Samt

kommission. Lærer ved Officerskolen.

Oberstløjtnant af Forstærkningen A. S.

F. C. Kellner, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for Kbhvns. Væbn. 2. Bat.

103. Ritmester G. C. Muus, (R.*), Stabschef hos Hærens Forplejningskorps.

Generalinspektøren for Rytteriet, ekstra.

ordinært Medlem ved Behandling af de Oberst Hans Andreas Bache, (K.?D.M.), (E.M.

Sager, der angaa Rytteriet.

139. 2.), (S.V.3.'), (F.Æ.L.5.), Generalintendant og Kaptajn B. S. Schnell, (R.*), ved 23. Bat. 155. Chef for Korpset.

- V. S. L. Rathsack, (R.*), (N.St.0.3'.),

ved 4. Bat. Korpsets Stab.

-- J. 0. V. Schrøder, ved 1. Art.- Afd. 254. Stabsintendant

-- af Forstærkningen F. P. Grünwaldt, Christopher Julius Gold

(R.*), (E.M.2.), ved 35. Bat. schmidt. (R.*D.M.), Stabschef.

-- -- S. J. Rasmussen, (R.*), ved 33. Bat. 382. Overintendant Carl Ernst Waldemar Franck, !

Ritmester Edvard Waldemar Sass, (R.*), (E.M. (R.*).

2.), (R.St.A.3.). --- Jørgen Oluf Hansen, (R.*).

Chefen for Gymnastikskolen. -- Adolph Ludvig Sørensen, (R.*).

1 Kaptajn af Flaaden. Intendant Carl Christian Alfred Thrue.

Overlæge Dr. med. H. C. von Harten, (R.),

(S.N.3.), ved Lægekorpsets Stab, tillige Med

lem af Ingeniørkorpsets tekniske Komité. Korpsets Skole. Overintendant Johan Ludvig Carl Julius Thræn, (R.*), Forstander.

Hærens Lægekorps. Intendant Christian Emil Petersen. - Geory Alexander Valdemar Oluf Jensen. | Dr. med. Johan Christian Møller, (K.'D.M.),

(E.M.2.), (R.Stan.2*.), Generallæge og Chef for Korpset.

364.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Kjøbenhavns Væbning.

15.

424.

Generalmajor Christian Heinrich Ferdinand Carl Vilhelm Johannes Cai Rønnov. 1044.

Raymund Baumann, (K. 'D.M.), (E.M.2.), Alfred Severin Minor Maaloe Thesen. 1053. (N.St.0.2., (B.L.4.), Chef.

Jens Aage Bergh.

1054. Kaptajn Otto Carl Christian Larsen, Jens Peter Andersen.

1077. til Raadighed, tillige Fuldmægtig i Krigs Johannes Amsinck.

1082. ministeriet.

416. Peter Ernst Valdemar Bæklund. 1089. Peter Jacob Johan Johansen.

1096. Fodfolket. Søren Schibsbye.

1114. Christian Lauritz Jørgensen.

1147. Iste Bataillon. Carl Krag.

1154. Oberstløjtnant Johan Christian Waldemar

Christian Vilhelm Holstein Bentzon. 1158. Hirsch, (R.*), (E.M.2.), (0.J.Kr.3.), Chef. 110.

Johannes Herman Otto Neven.

1176. Axel Harald Linnemann.

1206. Poul Christian Stemann Rosenørn. Kompagnichefer.

1208. Carl Frederik Linnemann.

1252. Kaptajn Gustav Waldemar Timmé, Søren Sofus Carl Eilstrup Gudmandsen. 1254. (E.M.2.), Chef for 1ste Kompagni. 401. Jens Plouborg.

1271. - Sophus Schoubye, Chef for 4de Kom

Poul Kristian Diderichsen.

1322. pagni. 417. Jens Peder Pedersen,

1334. - * John William Sørup, Chef for 2det Laurids Georg Godskesen.

1336. Kompagni.

Frantz Christian Lahuus Just.

1343. Løjtnant Christian Emil Victor Emanuel

ValdemarJohannes Strojer Christiansen. 1349. Andersen, Chef for 3die Kompagni. 876. Christian Lund Schyth.

1354. Leon Etienne Eugen Aubertin.

1364. Leitnanter. Niels Einar Hansen.

1369. Andreas Windfeldt Rosenbom.

832.

Holger Esmann. Carl Frederik Hermann Rosen, (M.f.D.R.). 836, Paul Bang.

1395. Andreas Tiap Stybe, Fuldmægtigi Krigs

Christian Peder Georg Anders kouv. 1417. ministeriet. 8.53. Lars Jensen,

1423. Simon Nielsen Pallisgaard. 855. Hans Christian Marius Hansen.

1434. Carl Alexander Ole Nielsen. 867. Peder Christian Bertelsen.

1436. Viggo Adolph Valdemar Hoff. 874. Albert Conrad Vilhelm Paulsen.

1448. Christian Mathias Edvard Søren Høberg

Peter Ulrik Frederik Schjøtt.

1505. Wildt.

Jorgen Alfred Andersen.

1515. Axel Francis Fridolin Aubertin,

910. Charles George Vilhelm Claudius Fistaine. 919.

2den Bataillon. Rudolf Wasmann.

920.

Oberstløjtnant August Stephan Frede. Niels Carl Rudolph Hansen.

922.

rik Christian Kellner, (R.* D.M.), (E.M. Carl Peter Ludvig Jürgensen.

2.), Chef, Medlem af ForplejningsViggo Henningsen.

936.

korpsets Besigtigelseskommission. 103. Frederik Brøckner.

969. Eilert Anton Restrup.

974. Georg Vilhelm Johannes Müller.

980.

Kompagnichefer. Viggo Valdemar Larsen.

Kaptajn Hans Julius Rasmussen, Chef Thorvald Viggo Piper. 1001. for lste Kompagni.

415. Otto Edvard Christian Petersen. 1003. Premierløjtnant Johan Frederik Emanuel Christian Frederik Hæger Osterv aldt. 1021. Lowsen, Chef for 4de Kompagni. 830. Jules Ferdinand Lund.

1023. i Løjtnant Rasmus Christian Schiøler, Henrik Wergeland Bekkevold.

1030. Chef for 3die Kompagni. Christian Thorvald Christensen.

1034.

- Alex Peter Harald Lund, Chef for Lorentz Nicolaj Petersen. 1041, \| 2det Kompagni.

841;

1382.

897.

928.

cision

995.

[ocr errors]
[ocr errors]

860.

861.

888.

899.

851.

882.

929.

935.

Lojtnanter.
Carl Robert Allin.

1451.

Henning Günther Ludvig Lassen. 1457. Emil Ney Skovgaard Mortensen,

Otto Emil Andersen.

1460. Gustav Schau, (R.Stan.2.), (S.Kr.3.),

Johan Andreas Jensen.

1461. (S.H.E.4.), (S.Jub.M.).

835. Axel Carl Rothmann.

849. Erik Herman Bernhard Most, (M.f.D.R.). 852.

Artillerikompagnierne.
Carl Peter Ilansen.

Kompagnichefer.
Andreas Svanholm Frost.
Jens Carl Jensen.

870. Kaptajn Hans Erik Lyngbye, Chef for
Julius Lauritz Verner-Lassen.
875. 2det Kompagni.

414. Niels Oscar Ravn.

879. - Peter Constantin Holm, Chef for 1ste Carl Borromæus Lohrer.

Kompagni.

418. Vilhelm Carl Sofus Johannes Chri.

Lojtnanter. stensen. Esbern Frederik Berntsen.

900. Axel Christian Theodor Eriksen. 850 Edvard Christian Eriksan.

904. Mikkel Buch Christensen Kjær. Peter Theodor Vilhelm Rohde. 906, Sophus Cornelius Christensen.

872. Jens Pedersen Schmidt.

925. Erik Brockenhuus Løvenhjelm. Alexius Louis Ernst Reeh.

Jens Thygesen Holm.

893. Lars Carl Jonas Friis.

932. Carl Vilhelm Thalbitzer, (S.V.3.'),(G.F.4.). 903. Christian Frederik Rømer.

Ingiald Oluf Gjerulff.

909. Niels Marinus Antonius Emil Frede.

Frederik Christian Andreas Løwe. 912. riksen. 956. Christian Fahnge.

913. Jens Christian Larsen. 962. Aage Halfdan Wesenberg.

951. Niels Peter Nielsen. 970. Hermann Rohde.

975. Lars .Cornelius Larsen.

979. Jes Martin Emanuel Klaumann Krøyer. 1008. Jacob Peter Anton Rasmussen.

994.

Johan Ahrenth Gottfred Rasmussen. 1011. Cilius Marinus Nielsen. 998. Jens Christoffersen.

1013. Inimanuel August Eliesar Wolf-Jür.

Jens Christian Jensen.

1014. gensen.

1025. Sophus Theodor Peter Lichtenberg. 1024. Carl Ferdinand Jacobsen.

1042. August Frederik Ferdinand Lüchow. 1061. Lauritz Alexander Schiøttz-Christen.

Emil Kjær.

1065. sen. 1067 Aage Toft.

1100. Johan Adolph Jørgensen. 1050. Holger Louis Nielsen.

1128. Peder Hilbert Diederichsen. 1092. Carl Adolí Holm.

1209. Carl Marco Emil Baland.

1109. Peter Carl Maximilian Fjeldberg. 1210. Jens Julius Christian Jespersen. 1111. Carl David Fog.

1211. Hans Julius Knudsen. 1143. Arnold Vilhelm Qvistgaard.

1212. Andreas Peter Emil Lund. 1150. Thorvald Gundestrup.

1215. Ove Nicolai Sophus Emil Sihm. 1155. Søren Sørensen.

12F4. Lauge Albert Fanøe. 1159. Peter Vilhelm Fjelstrup.

1294. Anders Johannes Pedersen. 1173. Frithioff Jørgen Engelhardt.

1296. Anton Carl Leopold Viale. 1182. Carl Adolph Thomsen.

1299. Vilhelm Thorvald Bang. 1201. Valdemar Eduard Nielsen.

1301. Christen Kold Frandsen. 1221. Johannes Poulsen.

1402. Christian Schrøder. 1230. Holger Sibbern Køhler.

1403. Gotfred August Strømann. 1242 Valdemar Fabricius Hansen.

1452. Oliver d'Andrade Møller. 1261. Niels Henry Thisted.

1482 Andreas Thranum.

1281. | Victor EmanuelJakob Frederik Stendrup. 1493. August Frederik Levinsen.

1313. Johannes Daniel Andersen.

1325. Hans Hansen Brems.

1339, Axel Hugo Lindhard.

1341.! V. C. T. Olsen, Overintendant, tillige fung. August Julius Lund.

1352. Kontorchef i Krigsministeriet. Frands Peter Sørensen.

1361. C. E. Raaschou, Overlæge, ved Væbningens Viggo Kallerup.

1366. Fodfolk, tillige ved 1. Regt. Axel Blichfeld.

1390. Dr. med. J. A. N. Kier, (R.*), (S.N.3.), Korps. Kaare Teilmann.

1411. " læge, ved Artillerikompagnierne, tillige ved Arnold Valdemar Julius Jørgensen. 1421. flere af Artilleriets Afdelinger. Vilhelm Marius Schjellerup.

143 T. C. Schultz, Reservelæge, ved ArtilleriSven Scott Jørgen Lambert Sally. 1435. kompagnierne, tillige ved flere af Artilleriets Lars Hansen.

1439. Afdelinger.

[ocr errors]

Bornholms Væbning.

102.

873.

Oberst Frederik Wilhelm Krag, (R.*

Rytteriet D.M.), (E.M.2.), Chef, tillige Komman.

Eskadronschef. dant. Løjtnant af Artilleriet Hans Mathias

Løjtnant Herman Christen Koefoed. Nielsen, Adjutant, tillige Tøjmester. 871.

Løjtnant af Forstærkningen.

Jens Johan Hintze.
Fodfolket.

Sekondløjtnant.
Oberstløjtnant Fritz Christian Martin

Thomsen, (R.*), (E.M.2.), Bataillonschef. 109. || Lauritz Peter Olsen.

1293.

1710.

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »