Billeder på siden
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

107.

[merged small][merged small][ocr errors]

40 de Bataillon.

(Aalborg.) Oberstløjtnant Julius Sophus Jensenius Møller, (R.*), (E.M.2.), Chef.

Kompagnichefer. Kaptajn Søren Christian August Linde, (R.*), Chef for 4de Kompagni.

387. - Niels Jørgensen, Chef for 3die Kompagni.

404. - Peter Daniel Bruun, (R.*), (F.M.C.), (T.N.1.3.), Chef for 2det Kompagni. 413.

Søren Christian Jensen Ravnkilde, Chef for 1ste Kompagni.

[ocr errors]

425.

953.

Kaptajner.
Jørgen Overgaard, (R.*), Chef for 2det
Kompagni.

171. Mogens Christensen, (R.*), Chef for 1ste Kompagni.

201. Edmund Frederik Albert Jacobsen, Chef for 3die Kompagni.

305. Waldemar Adolph Bering Pasbjerg, Chef for 4de Kompagni.

335. Premierløjtnanter. Carl Christian Poulsen. Johan Peter Koch.

571. Johan Julius Petersen.

577. Richard Volquartz Forman, Lærer ved Elevskolen.

613. Charles Mouritz David Schiær, Adjutant. 634. Kay Harald Holck.

810.

514.

Løjtnanter. Carl Ferdinand Philip.

838. Frederik Thomas Westenholz.

839. Jacob Nicolai Christian Hansen.

923. Ferdinand Victor Rottbøll-Petersen. 931. Niels Christian Frits Voss.

944. Josef Otto Johannes Wulff. Axel Hartsack Møller.

978. Jens Sørensen Lyng.

983. Emil Ole Ludvig Smith.

1017. Hans Christian Møller.

1050. Axei Theodor Casper Qvistgaard. 1075. Hans Anton Andersen.

1110. Otto Fabricius Carstensen.

1132. Christoffer Olesen.

1139. Ejnar Hoff.

1144, Niels August Møller.

1146. Christen Nielsen Sørensen.

1152. Henrik Frederik Schjøtt Grundtvig. 1170. Jacob Christiansen.

1194. Niels Nielsen.

1207. Henrik Vahl Møller.

1218. Niels Brüel.

1223. Carl Anton Kristensen.

1227. Conrad Johan Christian Harhoff Milling. 1232. Adolph Broch Jensen.

1241. Helmuth Villiam Dige.

1268, Poul Langgaard Pedersen.

1273. Christian Frederik Holstein.

1282. Andreas Svanholm.

1287. Anders Frederik Eriksen.

1358. Viggo Madsen.

1371. Ivar Christian Rønholdt Melskens. 1399. Nicolai Andersen.

1415. Niels Laurits Toft.

1444. Christian Frederik Holm.

1459. Niels Peder Nielsen.

1467. Oluf Johst.

1498. Otto Frederik Allerup.

1499. Hans Christian Hansen, (K.E.S.).

1513.

Sekondløjtnanter. Ejnar Thorup.

1529. Peder Jensen Pedersen.

1562. Carl Hans Christian Recke.

1579. Christian Søren Jacobsen.

1621. Julius Henrik Nielsen.

1706. Robert Heinrich Gotthilf Ludvig. 1708. Lauritz Christian Ludvigsen.

1709. Asgar Luja.

1758. Hans Julius Laub.

1817. Hans Leerbech Halvorsen.

1889. Jens Jørgen Jacobsen Ellegaard, Elev ved Officerskolen.

1958. Niels Larsen Nielsen.

1998. Carl Morten Frederik Hansen.

2001. i Carl Boswell Christoffer Greve Scheel, Elev ved Officerskolen

2012. Axel Gustav Gyllenkrok Feilberg Bang, Elev ved Officerskolen.

2015.

10. Regt. og 11. Bat.
Bat.
Overlæge.
Chef for Garnisonssygehuset i Aalborg.

419. 420.

483.

Officerer til Tjeneste uden for Afdelingerne. Oberstløjtnant Jens Vilhelm Charles

Görtz, (R.*D.M.), (G.F.5.), Departements: Oberst Christian Lütken, (R.’D.M.), (E.

chef i Krigsministeriet.

79. M.2.), (S.Sv.2.-), Kommandant i Kjøben.

- af Forstærkningen Axel Christian havn og Citadellet Frederikshavn. 29. 1

! Hessel Pætges, (R.*), (E.M.2.), højst- Jens Kraft Peter Ludvig Pontoppi.

befalende paa Korsør Søbatteri. 104. dan, (R.*D.M.), (E.M.2.), (R.Stan.2.). (S.

i - - Peder Erhard Marius Ramsing, Sv.2.2), (S.V.3.'), (F.A.L.5.), Kammer

(R.*D.M.), (E.M.2.), (S.Sv.3.'), (I.Kr.4.). 108. herre, til Raadighed for 2den General

Kaptajn Jens Peter Vollquartz, (E.M.2.), kommando.

32.

tjenstgørende ved den vestindiske Hær: Oberstløjtnant Peter Waldemar Ham.

styrke.

177. mer, (R.*D.M.), (E.M.2.), (N.St.0.2.9), (F.

i - Frands Frandsen.

355. Æ.L.4.), til Raadighed for 1ste General

- af Forstærkningen William Hakon kommando.

|| Ammon Børresen, (R.*), (E.M.2.). 391. - Alfred Theophilus Seedorff, (R.*D.M.),

- - Carl Eduard Friederich Franciscus (R.Stan.2.), (N.St.0.3.'), (Pr.Kr.3.), (0.J.

Buchwaldt, (E.M.2.), Kammerjunker. 392. Kr.3.),(N.O.N.4.),(F.Æ.L.5.), tjenstgørende

- - Jacob Bang (R.*D.M.), (E.M.2.). 398. i Krigsministeriet.

98.

--- Georg Friederich Weinschenck, Kaptajn Andreas Carl Emerentius Bor.

(E.M.2.).

399. gersen, (R.*), Chef for Hærens Militar

---- Alexander Henrik Valdemar Nor arbejderdepot, Kommandør for Sund.

gaard. hedstropperne.

121.

-- - Johan Christensen. - Georg Christian Wassmann, (R.*), (R.

- - Jacob Jensen Klinkby.

421. St. A.3.), til Raadighed for Generalstaben. 123.

- - Louis Edvard Weihe.

422 - Jacob Christian Johansen, (R.*), (N.St.

Premierløjtnant Peter Klein. 0.3.'), til Tjeneste hos Kommandanten

- Viggo Harald Ernst Kjær.

505. i Kjøbenhavn og Citadellet Frederiks:

- Ole Olufsen, (R.*), (R.St.A.3.), (13.8.3.). 557. havn.

128. - Jens Theodor Suhr Schouboe. 584. - Peter Julius Rasmussen, (R.*), til

Vilhelm Rothe.

590. Raadighed for Generalinspektøren for

- George Douglas Helland.

596. Fodfolket.

- Adolf Christian Barnekow.

643. - Harald Axel Hilarius-Kalkau, (R."),

- Ernst Gustav Adolf Niels Brix. 650. Chef for Gymnastikskolen.

- Hannibal Frode Kauffmann. 670. - Immanuel Lembcke, (R.*), (R.Stan.2.),

-- Svend Sofus Marius Lier Kyhl. 729. (R.St.A.2.), (L.Æ.K.3.), (G.F.4.), Kammer. junker, Adjutant hos Hs. Majestæt Kongen.

176. --- Bernhard Reginald Holbøll Fog, (R.

Fæstningsofficerer og GarnisonsaudiStan.3.), Forstander for Sekondløjtnant

tører m. fl. skolen for Fodfolket. - Axel Otto Tage Niels Basse Kauff. i

Kjøbenhavn og Citadellet Frederikshavn. mann, (R.*), (Gb.E.T.), (R.Stan.2.), (S.

Oberst af Fodfolket C. Lütken, (K.-D.M.), Kr.4.), (G.F.4.), Kammerjunker, Adjutant

(E.M.2.), (S.Sv.2.”), Kommandant. 29. hos Hs. Majestæt Kongen.

9241 Kaptajn af Fodfolket J. C. Johansen, -- Theodor Freiesleben, Kammerjunker,

(R.*), (N.St.0.3.", til Tjeneste hos KomSkoleofficer og Lærer ved Officerskolen. 248.! mandanten.

128. -- Mads Jensen Sand, til Raadighed for

| Auditør E. H. V. S. Bloch, Garnisonsauditør, Officerskolen.

263.

tillige ved Artilleriet. -- Peter Christian Anning-Petersen,

Gerhard Adam Gradman, Intendant. Chef for Skydeskolen.

272.

Kronborg Fæstning.
Chefen for 2. Regt., Oberst C. W. Chri-

stensen, (K?.D.M.), (E.M.2.), fung. Kom. Officerer uden for Nummer.

mandant. Oberstløjtnant Ehler Nicolai Barfoed, | Auditør C. A. C. Meyer, ved 2. Regt., GarniR.*1).M.).

65. sonsauditør.

233.

31.

Korsør Søbatteri.

Kaptajn af Fodfolket C. R. Kofoed. Oberstløjtnant uden for Nummer i Fod

Jensen, (R.*), i Terraintegning og folkets Forstærkning A. C. H. Pætges,

Ridsefjertegning.

195. (R.*), (E.M.2.), højsthefalende.

104. - af Artilleriet L. J. M. Ernst, (R.*), i Naturlære.

220. Fredericia Fæstning.

- u. f. N. i Ing.-Korpset A. Levinsen, Chefen for 7. Regt., Oberst C. H. C.

(R.*), (S.N.3.), (J.S.5.), Kontorchef i Krigs. Baggesen, (R.*D.M.), (E.M.2.), fung.

ministeriet, i beskrivende Geometri. 245. Kommandant.

35. - af Generalstaben E. Wolff (S.H.E.4.), Auditør F. C. C. Zahlmann, ved 7. Regt., i Krigskunst og Krigshistorie.

252. fung. Garnisonsauditør.

- af Artilleriet N. E. Lomholt, (S.V.31.), i Artilleri.

284. Bornholm.

-- af Ing.-Korpset A. G. Nyholm, i KrigsOberst af Forstærkningen F. W. Krag,

bygningskunst.

291. (R.*D.M.), (E.M.2.), Kommandant, tillige

- -- H. C. Faber, i Krigsbygningskunst. 292. Chef for Bornholms Væbning.

102.

1 - -- L. A. Madsen, i alm. Bygningskunst. 318.

- - T. Grut, i teknisk Mekanik. 323.

- af Fodfolket E. Holten-Nielsen, (S. Hærens Undervisningsanstalter. Sv.3.2), i Engelsk.

359. Officerskolen.

| Premierløjtnant af Fodfolket E. O. N. (Frederiksberg Slot.)

Castonier, (Ø.F.J3.), (S.Sv.3.2), (S.Kr.4.),

(Bulg.A.5.), Kammerjunker, i Topografi Officerer til stadig Tjeneste ved Skolen.

og Terraintegning.

445. Chef.

- af Artilleriet R. Kall, i Krigskunst og Oberstløjtnant af Rytteriet J. J. T. Boje. Krigshistorie.

489. sen-Trepka, (R*.D.M.), (E.M.2.), (B.L.5.). 52. - af Fodfolket H. L. C. Zeiler, i Tysk. 539. Skoleofficerer.

- - K. J. S. Ulrich, i Gymnastik. 541.

Underdirektør Aage Henning Michael RasKaptajn af Artilleriet H. C. Hammer

mussen, (R.* D.M.), i Skibsdampmaskinlære. (R.*), tillige Lærer i Artilleriets Eksercits

Kaptajn af Søofficerskorpset Helge Torben samt i Artilleri og Vaabenlære. 150.

Foss, (R.*), (R.Stan.2.), (P.V.V.2.). (S.Sv.3.'), Ritmester af Rytteriet L. N. Müller, (R.'), tillige Lærer i Ridning og Rytteriets

(I.St.M.FL.4.), i Søartilleri. Eksercits.

| Værftsingeniør, Premierløjtnant u. N. i Søof. 208.

ficerskorpset Niels Johan Wulfsberg Høst, af Fodfolket T. Freiesleben, Kam

i Skibsbygning. merjunker, tillige Lærer i Hærordning, Tjenestereglement og Fodfolkets Eks.

Auditør J. H. T. Gad, i Retslære.

wo Kontorchef i Krigsministeriet, Kaptajn E. M. ercits.

248.

J.H. Christensen, (R. *),(N.St.0,3."), i Dansk. Til Raadighed.

Dr. phil. Haldor Topsøe, (R.*D.M.), (E.M.2.), Kaptajn af Fodfolket Mads Jensen Sand,

i Kemi. Lærer i Geodæsi.

Bureauchef, Cand. jur. & polit. Cordt Einar Officerer m. fl., der ikke ere til stadig Tjeneste Trap, i Statistik. ved Skolen, samt andre Lærere.

Dr. phil. Hermann Heinrich Louis SchwaOberstløjtnant af Artilleriet C. A. Wagner,

nenflügel, i Historie. (R.* D.M.), (S.Sv.2.2), (F.A.L.5.), i Fransk. 60. Professor Peter Oscar Qvirin Dahlberg, i - - V. S. J. Raabye, (R. D.M.), (N.St.

Geografi. 0.22.), i Matematik,

61. Cand. mag. Christian Haunstrup, i Tysk. Kaptajn af Artilleriet N. V. S. Holbek, Cand. mag. Vilhelm Christian Frantz Ehren(R.*), i Fransk

147. crone-Müller, i Historie. --- H. L. H. Tuxen, (R.*D.M.), (S.Sv.3.'), (N.L.3.), i Maskinlære og Teknologi. 156.

Midlertidig tjenstgørende. – af Generalstaben B. P. Berthelsen, Premierløjtnant ved 5. Bat. L. A. Jør(R.), (S.Sv.3'.), i Krigskunst. 168. gensen.

506. - af Fodfolket H. F. Bennike, (R.*), i. - ved 20. Bat. T. Lillienskjold. 551. Matematik. 187. \ - ved 6. Bat. C. V. Nyholm.

691.

263.

[blocks in formation]
[subsumed][ocr errors][ocr errors]

Næstældste Klasse.

A.
Løjtnant ved 2. Art.-Bat. I. F. H. E.
Boeck,

1302. Sekondløjtnant ved 17. Bat. A. T. Knoblauch,

1604. - ved 28. Bat. 0. G. Christensen, 1615. - ved 25. Bat. C. D. Hansen, 1701. --- ved 4. Bat. I. G. Rung,

1780. - ved 18. Bat. C. E. Suhr-Hansen, 1847. - ved 8. Bat. P. Viale.

1848. ved 1. Bat. I. G. Becker, 1852. - ved 2. Bat. W. C. L. Haubroe, 1853. - ved 9. Bat. R. Wulff,

1859. - ved 24. Bat. F. C. Essemann, 1860. - ved 9. Bat. I. C. A. la Cour, 1863. - ved 6. Bat. A. Petersen, 1866. - ved 28. Bat. H. C. Juhl, - ved 22. Bat. E. Holm,

1871. - ved Livg. D. Baron Bille Brahe Selby,

1935. - ved 2. Bat. H. F. Krarup, 1938. Sergent ved Ing.-Regt. H. Hansen, menig ved 21. Bat. E. Bülow, - - C. D. 0. Lunn, - - P. E. F. B. Hyllested, - ved 22. Bat. E. H. A. Schrader, -- ved 23. Bat. F. 0. Jørgensen, - - A. Winther, -- ved 24. Bat. 0. H. Permin, - ved 26. Bat. V. Balslev,

- S. Rye, - - P. C. E. Krarup, - - K. O. Baron Reedtz-Thott,

1868.

Elever.

Elever.

[ocr errors]

B. Sekondløjtnant ved 1. Bat. J. F. B. 1 Hansen,

1688. | - ved 28. Bat. A. T. V. Gregersen, 1857. - ved 18. Bat. T. Hage,

1941. - ved 15. Bat. C. H. L. von der Heide Christensen,

1942. - ved 17. Bat. F. Haack.

1949. - ved 17. Bat. V. Stilling, 1950. -- ved 23. Bat. R. J. P. Keyper. 1951. - ved 26. Bat. C. H. Mackeprang, 1953

– ved 12. Bat. F. H. C. Pløyen: i Holstein,

1957. J

Elever.

gaard,

[ocr errors]

Elever.

[ocr errors]

Sekondløjtnant ved 30. Bat. J. J. J.

Ride- og Beslagskolen. Ellegaard,

1958.

(Kjøbenhavn.) - ved 6. Bat. J. M. Fabricius, 1960. - ved 8. Bat. H. V. B. Rørbye, 1961.

Ritmester af Rytteriet H. C. M. G. C. Han. - ved 14. Bat. M. C. Christensen, 2011.

sen, (R.*), Chef.

153.

Premierløjtnant af Rytteriet W. J. W. - ved 30. Bat. C.B.C. Greve Scheel, 2012. - ved 30. Bat. A. G. G. F. Bang, 2015.

Limkilde, Lærer.

456. Korporal ved 24. Bat. P. A. Erich.

1 Overdyrlæge Gustav Frederik Westring, sen,

(R.*), Beslaglærer, Medlem af Ingeniørkorpmenig ved 15. Bat. J. Jensen,

sets tekniske Komité. - - T. Juul.

-- -- -- --- - J. C. H. Brask,

J. F. Nielsen, (R.*), Overlæge, tillige ved Of. - - K. S. Prytz, - 13. Bat. V. 0. Hansen,

ficerskolen og Elevskolen. - 17. Bat. M. J. H. Davidsen, - 20. Bat. E. C. F. W. Koch.

Rytteriets Sekondløjtnant-, Sergent- og

Korporalskole.
Yngste Klasse.

(Jægersborg.) Sekondløjtnant ved 10. Bat. H. 0. S.

Ritmester af Rytteriet Hjalmar Edouard V. A rent,

1777.

Levy Munthe, (R. D.M.), (N.St.0.3.'), - ved 4. Art.-Afd. C. C. K. Bentzen, 1840.

Forstander.

125. - ved 27. Bat. C. V. Rømeling, 1849.

"Premierløjtnant ved 5. Drag.-Regt. L. G. - ved 18. Bat. A. F. C. J. Abkjær, 1858.

F. K. Jahnsen, Lærer.

• 459. - ved 14. Bat. E. F. Christensen, 1869.

-- ved 5. Drag.-Regt. C. G. Schøller. - ved 9. Bat. C. P. C. H. Lesser, 1873.

Lærer. - ved 25. Bat. G. W. Gertz, 1874.

- ved 3. Drag:-Regt. E. O. Baron Schaf- ved 6. Bat. L. T. T. Lauritzen, 1878.

falitzky de Muckadell. Lærer. 625. - ved 1. Art.-Bat. A. F. Beyer, 1879. - ved 21. Bat. C.S.F. Greve Trampe, 1936. -- ved 26. Bat. F. Neergaard, 1937.

Skydeskolen.
Korporal ved 2. Art.-Afd. P. A. Kyhn,

(Kjøbenhavn.)
Kaptajn af Fodfolket P. L. Anning. Pe-
tersen, Chef.

272. Frederik Ferdinand Tillisch, Overintendant. ; Premierløjtnant ved 23. Bat. E. J. LehJohan Frederik Nielsen, (R.*), Overlæge, til mann, (S.Sv.3.), Lærer.

458. lige ved Elevskolen og Ride- og Beslagskolen. , - ved 1. Bat. 0. Bølck, Lærer. 564.

Elever.

481.

J. F. Hempel, (R.*), Overlæge, tillige ved flere Elevskolen.

af Artilleriets Afdelinger, Forplejnings

korpsets Stab og Skole, Hærens Mili. (Frederiksberg Slot.)

tærarbejderdepot og SundhedstropperKaptajn af Artilleriet N. V. S. Holbek,

nes Depot. . (R.*), Chef. tillige Lærer ved Officer

E. J. Salomonsen, Reservelæge, tillige ved skolen.

flere af Artilleriets Afdelinger og Hærens Premierløjtnant til Raadighed for Art.

Militærarbejderdepot.
Generalen E. J. A. Klein, Lærer. 563.
Premierløjtnant ved 30. Bat. R. V. For

Gymnastikskolen. man, Lærer.

613.

(Kjøbenhavn.)

Kaptajn af Fodfolket H. A. Hilarius. J. F. Nielsen, (R.*), Overlæge, tillige ved Of.. Kalkau, (R.*), Chet.

162. ficerskolen og Ride. og Beslagskolen.

Premierløjtnant ved 23. Bat. K. J. S. Ul.

rich, Lærer, tillige Lærer ved OfficerI skolen.

541.

« ForrigeFortsæt »