Billeder på siden
PDF
ePub

Tillæg II.

Bekendtgørelse af 1ste Juni 1881

om

ved hvilke af Hærens Afdelinger m. fl. Straffeattester og andre herhen. hørende Oplysninger for Personer, som tiltales ved Domstolene,

fremtidigt kunne indhentes.

Til fornøden Efterretning for vedkommende Embedsmænd om, hvor de skulle søge oplyst, hvor vidt Personer, som tiltales for Forbrydelser ved Domstolene, have tjent ved de Troppeafdelinger, som de angive, og ved disse ere blevne tiltalte eller straffede, skal Krigsministeriet herved bekendtgøre, som følger:

I. For Personer, der efter den 1ste November 1880 have tjent ved Hæren, maa slige Oplysninger søges ved de nu bestaaende Stabe, Regimenter, Batailloner, Afdelinger m. fl., hvis Garnisonssteder for Tiden ere følgende: Generalstaben

Kjøbenhavn. 1ste Generalkommandos Stab

Kjøbenhavn.
2 den

Aarhus.
Fodfolket.
Generalinspektøren for Fodfolket..

Kjøbenhavn.
1ste Sjællandske Brigades Stab.

Kjøbenhavn.
2den

Kjøbenhavn.
Fyenske Brigades Stab.

Odense.
1ste Jydske

Aarhus. 2den

Aalborg. 1ste Regiment

Kjøbenhavn 2det

Helsingør. 3die

Kjøbenhavn. 4de

Kjøbenhavn. 5te

Nyborg.

Odense. 7de

Fredericia. 8de

Aarhus, 9de

Viborg
10de

Aalborg.
Livgarden.

Kjøbenhavn.
1ste Bataillon.

Kjøbenhavn.

6te

[merged small][ocr errors]

2den Bataillon. 3die 4de 5te 6te 7de 8de 9de 10de 11te 12te 13de 14de 15de 16de 17de 18de 19 de 20de 21de 22de 23de 24.de 25de 26de 27de 28de 29 de 30te 31te 32te 33te 34te 35te 36te 37te 38te 39te 40de

Kjøbenhavn. Helsingør. Kjøbenhavn. Odense. Viborg. Nyborg. Viborg. Aalborg. Fredericia. Aalborg. Fredericia. Kjøbenhavn. Aarhus. Kjøbenhavn. Odense. Kjøbenhavn. Helsingør. Nyborg. Aarhus. Kjøbenhavn. Helsingør. Kjøbenhavn. Kjøbenhavn. Nyborg. Odense. Fredericia. Aarhus. Viborg. Aalborg. Kjøbenhavn. Helsingør. Kjøbenhavn. Kjøbenhavn. Nyborg. Odense. Fredericia. Aarhus. Viborg. Aalborg

1

Rytteriet.

Generalinspektøren for Rytteriet
Gardehusarregiment
2det Dragonregiment
3 die
4de
5te

Kjøbenhavn. Kjøbenhavn. Odense. Aarhus. Næstved. Randers.

1

1

Artilleriet.
Artillerigeneralen...

Kjøbenhavn.
1ste Artilleriregiment

Kjøbenhavn. 2det

Kjøbenhavn. 1ste Artilleriafdeling

Kjøbenhavn. 2den

Kjøbenhavn. 3die

Aarhus.
4de

Kjøbenhavn.
Trainafdelingen

Kjøbenhavn.
Fæstningsartilleriregimentet

Kjøbenhavn.
1ste Artilleribataillon

Kjøbenhavn. 2den

Kjøbenhavn.
3die

Kjøbenhavn.
Direktøren for Artilleriets tekniske Tjeneste Kjøbenhavn.
Tøjhusafdelingen.

Kjøbenhavn.
Laboratorieafdelingen

Kjøbenhavn.
Ingeniørkorpset.
Ingeniørkorpsets Stab

Kjøbenhavn.
1ste Ingeniørdirektion...

Kjøbenhavn. 2 den

Kjøbenhavn.
3die

Kjøbenhavn.
Ingeniørregimentet..

Kjøbenhavn.
Kommandanten (Souskommandanten) i.. Kjøbenhavn.
Officerskolen

Kjøbenhavn.
Elevskolen..

Kjøbenhavn.
Ride- og Beslagskolen...

Kjøbenhavn.
Skydeskolen ...

Kjøbenhavn.
Gymnastikskolen.

Kjøbenhavn.
Hærens Forplejningskorps

Kjøbenhavn.
Hærens Lægekorps.....

Kjøbenhavn.
Hærens Dyrlæge korps

Kjøbenhavn.
Garnisonssygehuset i..

Kjøbenhavn.
Hærens Militærarbejderdepot..

Kjøbenhavn.
Kjøbenhavns Væbning.

Kjøbenhavn.
Bornholms Væbning

Rønne.

II. For Personer, der i Tidsrummet fra 1ste Juli 1842 til 31te Oktober 1880 have tjent ved Stabe, Regimenter, Batailloner, Afdelinger m. fl. ved Hæren, maa Oplysningerne søges ved de nu bestaaende Stabe, Regimenter, Batailloner, Afdelinger m. fl. af samme Nummer og Navn, uden Hensyn til, at der er foregaaet mindre væsentlige Forandringer i Fodfolksafdelingernes Benævnelse, saasom at en Del af de nuværende Batailloner have haft Navn af Linie- eller lette Batailloner eller fra November 1863 til November 1864 af Regimenter; dog ville Oplysninger for Personer, der førend den 1ste Oktober 1867 have tjent ved 21de eller 22de Infanteribataillon, være at indhente henholdsvis ved 27de eller 24de Bataillon.

« ForrigeFortsæt »