Billeder på siden
PDF

Tillæg II.

Bekendtgørelse af 1ste Juni 1881

om

ved hvilke af Hærens Afdelinger m. fl. Straffeattester og andre herhen. hørende Oplysninger for Personer, som tiltales ved Domstolene,

fremtidigt kunne indhentes.

Til fornøden Efterretning for vedkommende Embedsmænd om, hvor de skulle søge oplyst, hvor vidt Personer, som tiltales for Forbrydelser ved Domstolene, have tjent ved de Troppeafdelinger, som de angive, og ved disse ere blevne tiltalte eller straffede, skal Krigsministeriet herved bekendtgøre, som følger:

'''''.

-

............

[ocr errors]

I. For Personer, der efter den 1ste November 1880 have tjent ved Hæren, maa slige Oplysninger søges ved de nu bestaaende Stabe, Regimenter, Batailloner, Afdelinger m. fl., hvis Garnisonssteder for Tiden ere følgende: Generalstaben ......

.... Kjøbenhavn. 1ste Generalkommandos Stab ........... Kjøbenhavn. 2 den

- ........... Aarhus.
Fodfolket.

Generalinspektøren for Fodfolket........... Kjøbenhavn.
1ste Sjællandske Brigades Stab..

Kjøbenhavn.
2den --

Kjøbenhavn.
Fyenske Brigades Stab......

.. Odense.
1ste Jydske --

Aarhus. 2den - -

Aalborg. 1ste Regiment ..

Kjøbenhavn 2det

Helsingør. 3die

Kjøbenhavn. 4de

Kjøbenhavn. 5te

Nyborg. 6te

Odense. 7de

Fredericia. 8de

Aarhus. 9de

Viborg.
10de

Aalborg.
Livgarden ....

Kjøbenhavn.
1ste Bataillon......

.. Kjøbenhavn.

I i III

2den Bataillon......
3die
4de
5te
6te
7de
8de
9de
10de
11te
12te
13de
14de
15de
16de
17de
18de
19 de
20de
21de
22de
23de
24de
25de
26de
27de
28de
29de
30te
31te
32te
33te
34te
35te
36te
37te
38te
39te

40de Rytteriet.

Generalinspektøren for Rytteriet
Gardehusarregiment ........
2det Dragonregiment .......
3die
4de
5te

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Kjøbenhavn.
Helsingør.
Kjøbenhavn.
Odense.
Viborg.
Nyborg.
Viborg.
Aalborg.
Fredericia.
Aalborg.
Fredericia.
Kjøbenhavn.
Aarhus.
Kjøbenhavn.
Odense.
Kjøbenhavn.
Helsingør.
Nyborg.
Aarhus.
Kjøbenhavn.
Helsingør.
Kjøbenhavn.
Kjøbenhavn.
Nyborg.
Odense.
Fredericia.
Aarhus.

Viborg.
.. Aalborg.

Kjøbenhavn.
Helsingør.

Kjøbenhavn. ..... Kjøbenhavn.

Nyborg.
Odense.
Fredericia.
Aarhus.
Viborg.
Aalborg.

Kjøbenhavn. Kjøbenhavn. Odense. Aarhus. Næstved. Randers.

Artilleriet.
Artillerigeneralen......

Kjøbenhavn.
1ste Artilleriregiment ....

Kjøbenhavn. 2det

Kjøbenhavn. 1ste Artilleriafdeling ..

Kjøbenhavn. 2den

Kjøbenhavn. 3die

.... Aarhus.
4de

Kjøbenhavn.
Trainafdelingen ....

Kjøbenhavn.
Fæstningsartilleriregimentet

Kjøbenhavn.
1ste Artilleribataillon .........

Kjøbenhavn. 2den

Kjøbenhavn.
3die

Kjøbenhavn.
Direktøren for Artilleriets tekniske Tjeneste Kjøbenhavn.
Tøjhusafdelingen ........

Kjøbenhavn.
Laboratorieafdelingen .................... Kjøbenhavn.
Ingeniørkorpset.
Ingeniørkorpsets Stab ......

Kjøbenhavn.
1ste Ingeniørdirektion......

Kjøbenhavn. 2den

.. Kjøbenhavn.
3die

Kjøbenhavn.
Ingeniørregimentet......

Kjøbenhavn.
Kommandanten (Souskommandanten) i.. Kjøbenhavn.
Officerskolen ....

.. Kjøbenhavn.
Elevskolen ..........

.. Kjøbenhavn.
Ride- og Beslagskole

Kjøbenhavn.
Skydeskolen ......

Kjøbenhavn.
Gymnastikskolen............

Kjøbenhavn.
Hærens Forplejningskorps

Kjøbenhavn.
Hærens Lægekorps .........

Kjøbenhavn.
Hærens Dyrlægekorps .........

Kjøbenhavn.
Garnisonssygehuset i............... ..... Kjøbenhavn.
Hærens Militærarbejderdepot..... Kjøbenhavn.
Kjøbenhavns Væbning .............

Kjøbenhavn.
Bornholms Væbning ..................... Rønne.

........

II. For Personer, der i Tidsrummet fra 1ste Juli 1842 til 31te Oktober 1880 have tjent ved Stabe, Regimenter, Batailloner, Afdelinger m. fl. ved Hæren, maa Oplysningerne søges ved de nu bestaaende Stabe, Regimenter, Batailloner, Afdelinger m. fl. af samme Nummer og Navn, uden Hensyn til, at der er foregaaet mindre væsentlige Forandringer i Fodfolksafdelingernes Benævnelse, saasom at en Del af de nuværende Batailloner have haft Navn af Linie- eller lette Batailloner eller fra November 1863 til November 1864 af Regimenter; dog ville Oplysninger for Personer, der førend den 1ste Oktober 1867 have tjent ved 21de eller 22de Infanteribataillon, være at indhente henholdsvis ved 27de eller 24de Bataillon,

« ForrigeFortsæt »