Billeder på siden
PDF

Elevskolen. Efter afholdt Afgangsprøve i April Maaned afgik et Antal af 19 Elever, 15 til Artilleriet og 4 til Ingeniørkorpset.

Der optoges derefter 22 ny Elever.

Ride- og Beslagskolen. Efter afholdt Prøve er der i Oktober afgaaet 2 Premierløjtnanter og 2 Underofficerer af Rytteriet samt 2 Underofficerer af Artilleriet. Fra Udgangen af Oktober er der som Elever tilgaaet 2 Premierløjtnanter og 3 Underofficerer af Rytteriet samt 3 Underofficerer af Artilleriet.

Skydeskolen. I Skolens almindelige Kursus blev der optaget 11 Premierløjtnanter og 23 Underofficerer af Fodfolket, 2 Underofficerer af Rytteriet, 1 Underofficer af Artilleriet, 1 Underofficer af Ingeniørkorpset, samt 3 Underofficerer af Flaaden. 1 Premierløjtnant afgik fra Skolen i Maj paa Grund af Sygdom. I det udvidede Kursus blev der i Midten af Juli optaget 6 Premierløjtnanter og 10 Underofficerer af Fodfolket samt 1 Underofficer af Flaaden.

I et Instruktionskursus for Kaptajner, hvilket er afholdt fra den 17de Juli til den 16de August, blev der beordret 4 Kaptajner af Fodfolket og 1 Ritmester af Rytteriet, samt fra den 24de Juli desuden 8 Kaptajner og 1 Premierløjtnant af Fodfolket.

I et Repetitionskursus for Skydelærere, hvilket er afholdt fra den 29 de Oktober til den 24de November, beordredes 17 Underofficerer af Fodfolket, 3 af Rytteriet, 2 af Artilleriet og 1 af Ingeniørkorpset.

Gymnastikskolen, Af de Elever, der i forrige Aar indtraadte i Skolens Kompagpilærerkursus, optoges ved Udgangen af April Maaned 1 Premierløjtnant og 9 Underofficerer af Fodfolket, 1 Underofficer af Rytteriet og 2 af Artilleriet samt 1 Underofficer af Flaaden i Skolens Gymnastiklærerkursus. De øvrige Elever afgik til Tjeneste ved deres Afdelinger.

Den 30te August afgik Eleverne i ældste Afdeling af Skolens Gymnastiklærerkursus, 2 Premierløjtnanter og 11 Underofficerer af Hæren samt 1 Underofficer af Flaaden, til Tjeneste ved deres Afdelinger.

I Skolens Kompagnilærerkursus optoges den 1ste November 7 Officerer og 32 Underofficerer af Fodfolket. 2 Underofficerer af Rytteriet, 8 af Artilleriet og 2 af Ingeniørkorpset samt 3 Underofficerer af Flaaden.

Sekondløjtnantskolerne. I disse bestod et Antal af 71 Underofficerer og Underkorporaler, nemlig 49 af Fodfolket, 4 af Rytteriet, 2 af Feltartilleriet, 13 af Fæstningsartilleriet og 3 af Ingeniørkorpset. Heraf ere 51 blevne udnævnte til Sekondløjtnanter, nemlig 38 i Fodfolket, 1 i Rytteriet, 9 i Artilleriet og 3 i Ingeniørkorpset. Desuden bleve i Aarets Løb 26 Underkorporaler, der tidligere havde bestaaet Prøven, udnævnte til Sekondløjtnanter, nemlig 12 i Fodfolket, 3 i Rytteriet, 9 i Artilleriet og 2 i Ingeniørkorpset.

Pioner- og Signalskole. Ved Ingeniørregimentet oprettedes der fra den 16de Maj til den 28de Juni en saadan Skole for at uddanne et Antal Befalingsmænd af Fodfolket og Rytteriet i de Pionerarbejder, som de kunne komme til at lede eller deltage i under Feltforhold, samt i Signaltjenesten.

I denne Skole beordredes der 10 Premierløjtnanter og 11 Underofficerer af Fodfolket, samt 4 Underofficerer af Rytteriet.

O versigt

over

Indkvarteringen

af

de til Kjøbenhavns Garnison hørende Afdelinger p. p. i 1899.

Bortset fra de korte Perioder, i hvilke Udkommando fra Garnisonen har fundet Sted til Vagthold ved de kongelige Slotte, til de større Øvelser, til særlige Skydeøvelser m. v., har Indkvarteringen af Afdelingerne p. p. været følgende:

Livgardens Liniebataillon i Livgardens Kaserne – paa følgende Undtagelser nær:

fra 105 - 11, ....... 75 Mand i Lejr paa Rosenborg Eksercerplads, - 12,—10....... 150 do.

[blocks in formation]

Iste Artilleriregiment i lste Artilleriregiments Kaserne.

2det Artilleriregiment i 2det Artilleriregiments Kaserne – paa følgende Undtagelse nær: fra 17/5—21/12 .... en vekslende Styrke i 2det Artilleriregiments Barakke

lejr.

Trainafdelingen i lste Artilleriregiments Kaserne.

Iste Artilleribataillon paa Kjøbenhavns Søbefæstning.

2den Artilleribataillon
i Strandgadens Kaserne – paa følgende Undtagelser nær:

fra 11-.1977 1 .... Vinterstyrken af Rekrutter i Kasernen ved Frederiks-
- 22/9-31/12) holms Kanal,
- 20/4—138 .... 2 Kompagnier i Artilleriets Lejr paa Amager Fælled,
- 14/—17/10

hele Bataillonen, undtagen Vinterrekrutstyrken, ud..

1 lagt i Kjøbenhavns Landbefæstning.

3die Artilleribataillon Kasernen ved Frederiksholms Kanal — paa følgende Undtagelser nær:

fra 2074 – 13/9 ... 2 Kompagnier i Artilleriets Lejr paa Amager Fælled, - 14/59/10 ...

hele Bataillonen, undtagen Vinterrekrutstyrken, ud

1 lagt i Kjøbenhavns Landbefæstning, - 10/10—18/10 ... 2 Kompagnier i Strandgadens Kaserne, - 14°/4 ogļ.. Befalingsmandselevskolen i Strandgadens Kaserne. - 19/10—31), so

Tøjhusafdelingen i Vildersgadens Kaserne – paa følgende Undtagelse nær:

fra 6/6—15/4 .... Rekrutstyrken i Artilleriets Lejr paa Amager Fælled.

Laboratorieafdelingen i Laboratorieafdelingens Kaserne – paa følgende Undtagelse nær: fra 6%6410 .... en vekslende Styrke i en paa Laboratoriets Grund

etableret Teltlejr.

Militærarbejderdepotet i Vildersgadens Kaserne – paa følgende Undtagelser nær: fra 31/3—29/4 .... 190 Mand af Foraarsrekrutholdet i 2det Artilleri

regiments Barakkelejr, · 9/10—10/10.... 190 Mand af Efteraarsrekrutholdet i Artilleriets Lejr

paa Amager Fælled. - 11/10—31/10 .... 144 Mand af Efteraarsrekrutholdet i 2det Artilleri

regiments Barakkelejr.

Generalstabens Militærarbejdere fra 307–31/10 .... en vekslende Styrke i lste Artilleriregiments Kaserne.

[blocks in formation]
« ForrigeFortsæt »