Billeder på siden
PDF

Auditorforretningerne besørgedes saaledes:
Af Auditør F. C. C. Zahlmann ved Divisionsstaben, Divisionsintendan-

turen og Divisionstraindepotet samt fra 13de til 22de
September ved 4de Regiment og fra 23de September ved
samtlige Generalmajor C. J. C. F. Kranold underlagte

Afdelinger m. fl. . - C. Brun fra 23de September ved de Generalmajor T. G.

Rohde underlagte Afdelinger m. fl. Divisionstraindepotet var underlagt Kaptajn af Artilleriet C. J. A. Hansen. Divisionens Ordonnansafdeling stod under Befaling af Premierløjtnant af Rytteriet

J. B. Grønbech, der tillige forrettede Tjeneste ved Divisionsstaben. Divisionens Telegrafafdeling dannedes af Ingeniørregimentets 4de Kompagni under

Befaling af Kaptain A. P. Jørgensen).

Særlige Institutioner, oprettede i Anledning af øvelserne. Pladskommandantskaber oprettedes:

i Grenaa fra 19de til 26de September, Pladskommandant: Oberstløjtnant

af Fodfolket E. Brendstrup; i Randers fra 27de September til 4de Oktober, Pladskommandant:

Oberstløjtnant af Fodfolket E. Brendstrup; i Aarhus fra 19. September til 7de Oktober: Pladskommandant: Oberst

løjtnant af Artilleriet 0. P. A. Hoff. Til Tjeneste under de 2 førstnævnte Pladskommandantskaber var ansat

Ritmester L. N. Møller, under det sidstnævnte Premierløjtnant af

Artilleriet J. H. Halling. Et Divisionsmagasin i Aarhus fra 8de September til 16de Oktober. Udleveringen

til Afdelingerne foregik paa forskellige Jernbanestationer, livortil Forplejningsgenstandene førtes frem ved Magasinets Foranstaltning. Dog skete Udlevering til 4de Regiment, der fra 14de til 19de September var indkvarteret med Magasinforplejning nord og nordvest for Aarhus, direkte

fra Magasinet. Et Divisionslazaret i Aarhus (med plads til 200 syge), oprettet fra 23de September

ved Udvidelse af Garnisonssygehuset ved Hjælp af Døckerske Sygetelte.
Det modtog dog allerede i Iste Periode syge fra 4de Regiment og fra
Artilleriafdelingerne paa Mols.
Lazaretchef: Overlæge M. A. V. Andersen..
Der var endvidere foretaget en Udvidelse af Afdelingssygehuset i Ran-

ders ved Hjælp af Døckerske Sygetelte. Ambulance I, Chef: Overlæge C. Friderichsen. Ambulance II, Chef: Overlæge C. 0. Krenchel.

Begge Ambulancer oprettedes den 19de September og ophævedes atter den 4de Oktober.

1) Kompagniet medførte Forposttelefonmateriel, der anvendtes under Detachements. og

Divisionsøvelserne ved 4de Regiment og Livgardens Liniebataillon,

Tidsinddelingen og øvelsernes Anordning. Fra den 13de til den 23de September, i hvilken Periode 4de Regiment indtil den 19de September var udlagt i et Kantonnement nord og nordvest for Aarhus, afholdtes hovedsagelig Øvelser i Underafdeling, Afdeling og Regiment.

1ste og 2den Artilleriafdeling afholdt i denne Periode Skarpskydningøsvelser ved Fuglsø henholdsvis fra den 17de til den 19de og fra den 20de til den 22de September.

Divisionens Afdelinger samledes derhos efterhaanden i Kantonnementer som et Norddetachement og et Syddetachement for i den næste Periode: .

fra den 24de til den 28de September at afholde Detachementsovelser, tildels med skiftende Kantonnementer, saaledes:

Norddetachementet – 2den Jydske Brigade, Livgardens Liniebataillon, 3die

og 5te Dragonregiment, lste Artilleriafdeling, /2 4de Ingeniørkompagni (N), (2 Telegrafkolonner og Signalafdelingen) og Ambulance II — under

Generalmajor T. G. Rohde i Egnen nord for Randers, Syddetachementet – 1ste Jydske Brigade, 4de Regiment, 2det Dragonregi

ment, 2den Artilleriafdeling, 4de Ingeniørkompagni (S) (2 Telegrafkolonner), 2 Pionerdelinger af 5te Ingeniørkompagni og Ambulance I

under Generalmajor C. J. C. F. Kranold i Egnen vest fra Grenaa. Den 26de September var Rastdag.

Den 29de September, 1ste, 2den og 3die Oktober afholdtes Divisionsøvelser i Terrainet mellem Randers og Mørke. Divisionen var delt i et Nordkorps og et Sydkorps under Befaling af henholdsvis Generalmajor T. G. Rohde og General

major C. J. C. F. Kranold.

Under Øvelsen den 29 de September vare de to Korps sammensatte som ovenfor nævnt for de to Detachementer. Dog var Nordkorpset forøget med Brodelingen af 5te Ingeniørkompagni, ligesom 3die og 5te Dragonregiment vare formerede i en Rytterbrigade under Befaling af Oberst J. F. Hegermann-Lindencrone.

Fra den 30te September skete der følgende Forandringer i Korpsernes Sammensætning:

4de Regiment og Livgardens Liniebataillon ombyttedes; 2den Artilleriafde

ling overgik til Nordkorpset, hvorefter Oberst F. I. Suell overtog Kom

mandoen over det samlede 1ste Artilleriregiment; 3die Artilleriafdeling, der havde afholdt Skarpskydningsøvelser ved Fuglsø

fra den 24de til 29de September, henlagdes under Sydkorpset.

Den 4de Oktober afholdtes Revue for Hs. kgl. Højhed Kronprinsen paa Sophie Amaliegaards Marker, vest for Hornslet. Samme Dag tiltraadte enkelte Afdelinger Hjemmarchen til Garnisonerne.

Den 5te, 6te og 7de Oktober anvendtes til Transporter og Marcher til Garnisonerne, til Aflevering af Heste m. m.

Den 7de Oktober opløstes Øvelsesdivisionen.
Den 8de Oktober hjemsendtes det indkaldte Mandskab.

Forplejningsforholdene vare ordnede saaledes, at samtlige Afdelinger under Koncentrationsmarcherne til Øvelserne og paa Hjemmarcherne efter disses Afslutning indkvarteredes med Bespisning. Fra den 23de September til den 4de Oktober udleveredes Naturalforplejning til samtlige Afdelinger, undtagen 4de Ingeniørkompagni og Brodelingen af 5te Ingeniørkompagni, der ogsaa i denne Periode vare indkvarterede med Bespisning.

Til Brug den 2den Oktober udleveredes en Ekstraportion og en Konservesportion.

Sygetransporter foregik fra forskellige af Divisionen angivne Jernbanestationer paa Banelinjerne Hadsund--Randers eller Grenaa-Aarhus til Aarhus. Dog kunde Afdelinger m. fl., der kantonnerede i umiddelbar Nærhed af Randers, sende deres syge til det derværende udvidede Afdelingssygehus.

Kampdommere. Som Overkampdommer ved Divisionsøvelserne fungerede Generalmajor C. A. S. Dalberg, der til sin Assistance havde Kaptajn af Fodfolket H. C. M. Hviding og Kaptajn af Artilleriet C. F. G. Jacobsen. Som Kampdommere fungerede: ved Nordkorpset: Oberst af Artilleriet P. N. Nieuwenhuis, assisteret

af Kaptajn af Fodfolket B. R. H. Fog og Oberst af Fodfolket H. Holbøll, assisteret af Kap

tajn af Generalstaben E. Wolff; ved Sydkorpset: Oberst af Fodfolket C. Søltoft, assisteret af Kap

tajn af Generalstaben B. P. Berthelsen og Oberst af Fodfolket C. Lütken, assisteret af Kap

tajn af Generalstaben A. L. Hansen. Under Detachementsøvelserne fungerede Obersterne Nieuwenhuis og Holbøll yed Norddetachementet, Obersterne Søltoft og Lütken ved Syddetachementet.

Divisionsøvelserne den 1ste, 2den og 3die Oktober overværedes af Hs. kgl. Højhed Kronprinsen, ledsaget af Oberst af Generalstaben C. A. Schroll og af Ritmester E. Boeck.

Divisionsøvelserne og Revuen overværedes af følgende udenlandske Officerer:
Oberst af den svenske Hær C. A. M. Nordenskjöld, Sekondchef ved

det kgl. Livregiment til Fods;
Oberst af den russiske Hær L. de Sirélius, Militærattaché ved det

russiske Gesandtskab; Oberstløjtnant af den hollandske Hær J. de Waal af Generalstaben;

af den norske Hær J. L. Bull, Afdelingschef i Arme

styrelsen; af den nordamerikanske Hær W. R. Liwermore, Mili

tærattaché ved de nordamerikanske forenede Staters

Gesandtskab;
Commandant Bardonnaut af den franske Generalstab, tjenstgørende

i Krigsministeriet, og
Ritmester af den franske Hær Vicomte de la Panouse, Militærattaché

ved det franske Gesandtskab. Kaptajn af Generalstaben M. E. Winge var attacheret de udenlandske Officerer.

Desuden fulgte nedennævnte udenlandske Officerer Kantonnementsøvelserne saaledes:

Kaptajn af den norske Hær J. G. C. Hjort af 1. Akerhusske Infan

teribrigade med 4de Regiment fra den 13de September;
Løjtnant af den svenske Hær C. Baron Blixen-Finecke med 2det

Dragonregiment fra den 18de September;
Kaptajn af den svenske Hær Moberg ved 1ste Svea Artilleriregimentet

med 2. Artilleriafdeling fra den 19de September;
Kaptajn af den norske Hær E. A anesen, Chef for 1ste Søndenfjældske

Trainkompagni, med Divisionsstaben fra den 24de September og Bataillonslæge i den svenske Hær E. Setterbom ved West Götaregi

mentet med Divisionsstaben fra den 25de September.

Beretning

om

Virksomheden ved en Del af Hærens Undervisningsanstalter i Aaret 1900.

Officerskolen.

Ældste Klasse. Undervisningen er i Aarets Løb fortsat med Klassens 35 Elever, 28 af Hæren og 7 af Flaaden.

Den 15de Oktober optoges som Elever 11 Premierløjtnanter af Hæren.

Næstældste Klasse. 17 i 1899 bestaaede Løjtnanter, der ikke tidligere havde opnaaet Forfremmelse, ere blevne udnævnte til Premierløjtnanter.

Af ældste Afdelings Elever afgik 4 fra Skolen efter derom fremsat Ønske. Efter tilendebragt Prøve i Marts Maaned afgik denne Afdelings bestaaede Elever, 17 Sekondløjtnanter og 8 menige, efter at de menige vare blevne udnævnte til Sekondløjtnanter, til 6 Maaneders praktisk Tjeneste ved Troppeafdelingerne. Af

disse Officerer ere siden den 1ste Oktober 16 udnævnte til Premierløjtnanter, nemlig 7 i Fodfolket, 4 i Rytteriet, 3 i Artilleriet og 2 i Ingeniørkorpset.

Den 18de April optoges 1 Sekondløjtnant som Elev.

Den 10de Oktober optoges som Elever 16 Sekondløjtnanter, 1 Korporal og 7 menige.

Yngste klasse. Undervisningen er i Aarets Løb bleven fortsat med Klassens Elever. Af disse fritoges 3 Sekondløjtnanter for at være Elever ved Skolen.

25*

valore delen med Klassens Elere

« ForrigeFortsæt »