Billeder på siden
PDF
ePub

Benævnelse.

Portioners
Størrelse og Til Fordel for hvem.

Antal.

Anmærkning.

Generalløjtnanterne Steinmanns 2 Portioner De to førstnævnte Por. Bortgives indtil videre Legat .....

à 100 Kr., tioner for Enker efter af Oberstløjtnant P.F.
4 à 50 Kr. eller Døtre af faste Steinmann.

Officerer; af de 4 sidst.
nævnte Portioner:
2 for Enker efter,
2 for Døtre af faste

Underofficerer.
Justitsraad Holtens Legat

Enker og Døtre efter Legatet, 4000 Kr. stort,
Underofficerer. træder først i Virksom.

hed, naar det ved oplag.
te Renter har naaet en
Størrelse af 8000 Kr.

Frøken Flindts Legat. Portioner, saa Ældre ugifte Døtre af Legatet bortgives af

vidt muligt Officerer, fortrinsvis Krigsministeriet, men paa 200 Kr. af Kavalleriet. træder først fuldstæn.

digt i Virksomhed, naar de i Testamentet ind. satte Rentenydere af

gaa. Ritmester Marchers Legat.... Portioner paa Underbefalingsmænd Legatet staar under en

højst 300 Kr. i Hæren, fortrinsvis særlig Bestyrelse un

Gardehusarregimen. der Tilsyn af Krigstet, og deres Enker ministeriet. Det træ. og uforsørgede Børn. der først i Kraft efter

nogle i Testamentet indsatte Rentenyderes Afgang.

Uddrag

af

den gældende Rangfølge

for

Krigsministeriets og Hærens Vedkommende.

Første klasse. 4. Krigsministeren. 10. Generalløjtnanter.

Anden Klasse. 1. Storkors af Dannebroge. 5. Generalmajorer (Generaler), Direktøren for Krigsministeriet, Chefen for Hs.

Maj. Kongens Adjutantstab, saa længe han i denne Stilling forbliver. 12. Departementschefer i Krigsministeriet, Generalauditøren, Generalintendanten,

Generallægen, Kommandanten i Kjøbenhavn og Citadellet Frederikshavn.

Tredie Klasse. 3. Oberster. 9. Oberstløjtnanter, Stabsintendanter, Stabslæger (Overlæger af ældste Lønnings

klasse), Stabsdyrlægen, Hs. Maj. Kongens tjenstgørende Adjutanter, saa længe de i denne Stilling forblive, Hs. kgl. Højhed Kronprinsens tjenstgørende Adjutant, saa længe han i denne Stilling forbliver, Hs. kgl. Højhed Prins Christians tjenstgørende Adjutant, saa længe han i denne Stilling forbliver.

Fjerde Klasse. 3. Kontorchefer i Krigsministeriet.

Femte Klasse. 3. Kaptajner og Ritmestre af Linien, Overintendanter, de Overlæger, der ikke

henhøre til ældste Lønningsklasse, Rustmesteren. 4. Kaptajner og Ritmestre af Forstærkningen, Auditører, Intendanter af ældste

Lønningsklasse, Korpslæger af ældste Lønningsklasse, Overdyrlæger, Fabrikøren ved den militære Klædefabrik.

Sjette Klasse. 4. Probermesteren ved Artilleriet, Kontroløren og Regnskabsføreren ved den militære Klædefabrik.

Syvende Klasse. 3. Premierløjtnanter, Intendanter, der ikke henhøre til ældste Lønningsklasse, Korpslæger, der ikke henhøre til ældste Lønningsklasse.

Ottende klasse. 3. Korpsdyrlæger, Hærens øvrige Officianter, Maaleren ved den militære Klæde. fabrik.

Anm. Officerer af Forstærkningen rangere efter Officerer af de tilsvarende Grader af Linien.

Stedfundne Udkommandoer af Officerer m. fl. til Udlandet

i Aaret 1900.

Den 22de Marts. Kaptajn af Fodfolket H. A. Hilarius-Kalk au og Premierløjtnant af Fodfolket H. H. Bondo til Norge og Sverrig.

Den 30te Marts. Kaptajn af Ingeniørkorpset H. C. Faber og Premierløjtnant N. F. Møhi i c. 5 Uger til Belgien og Østrig.

Den 18de April. Kaptajn af Artilleriet H. P. Petersen i indtil 6 Uger til Tyskland og Frankrig.

Den 19de April. Nogle Officerer og Officianter ved Artilleriets tekniske Afdelinger til Verdensudstillingen i Paris.

Den 25de April.
Kaptajn af Artilleriet L. J. M. Ernst i 4–6 Uger til Frankrig.

Den 16de Maj.
Oberstløjtnant af Artilleriet C. A. Wagner til Schweiz og Frankrig.

Den 25. Maj. Kaptajn af Ingeniørkorpset T. E. Hemmingsen og Korpslæge G. Norrie i c. 4 Uger til Tyskland, Frankrig, England, Holland og Belgien.

Den 30te Maj. Generalmajor F. A. H. Wagner i 3–4 Uger til Tyskland, Frankrig, Belgien og Holland.

Oberstløjtnant af Fodfolket A. T. Seedorff i 2-3 Maaneder til Holland, Belgien, Frankrig, Schweiz, Østrig-Ungarn og Rusland.

Den 21de Juni. Generallæge, Dr. med. J. C. Møller og Overlæge H. C. von Harten til Frankrig.

Den 30te Juni.
Oberstløjtnant af Fodfolket A. P. Tuxen til Sverrig.

Den 9de August.
Oberst af Generalstaben C. A. Schroll til Frankrig for at overvære større
Øvelser.

Oberstløjtnant A. A. B. Kühnel til Holland for at overvære større Øvelser.
Kaptajn af Artilleriet K, F. Kiær i c. 2 Uger til Østrig.

Den 22de August.
Kaptajn af Artilleriet H. P. Petersen i c. 2 Uger til Tyskland.

De større Øvelser i 1900.

Større, samlede Kantonnementsovelser i Jylland fra den 13de September til den 7de Oktober. I Øvelserne deltoge: 1ste og 2den Jydske Brigade,

4de Regiment,
Livgardens Liniebataillon,
2det og 3die Dragonregiment,

1ste Artilleriafdeling,
samt Ingeniørregimentets 4de og 5te Kompagni, førstnævnte

formeret i 4 Telegrafkolonner og 1 Signalafdeling paa 3 Stationer, sidstnævnte som et kombineret Pionerkompagni paa 2 Pionerdelinger og 1 Brodeling

med 12 Brovogne;fra den 24de September inddroges tillige 5te Dragonregiment og 2den Artilleriafdeling og fra den 30te September 3die Artilleriafdeling i Øvelserne.

Artilleriafdelingerne vare formerede paa 3 Batterier å 4 Kanoner og 2 Ammunitionsvogne.

Den i Øvelserne deltagende Styrke formeredes som en Øvelsesdivision og stilledes ifølge allerhøjeste Bestemmelse under Befaling af den kommanderende General i 2det Generalkommandodistrikt, Generalløjtnant J. F. Lorenzen.

Ved Divisionsstab en vare ansatte:

Oberstløjtnant af Generalstaben H. W. T. Gerstenberg,
Ritmester

C. G. Balle,
Kaptajn

C. A. Hedemann.
ved Ingeniørkorpset A. G. V. Petersen,
Premierløjtnant - Generalstaben J. C. J. Qvist,

E. Paulli,

F. F. Andersen og Intendant C. O. C. V. Nath, Divisionsintendant: Overintendant P. M. Truelsen; ved Divisionsintendanturen

vare ansatte: Overintendant A. L. Sørensen, Overintendant C. C. M.

Kaufmann og Intendant C. E. Petersen. Divisionslæge: Stabslæge H. G. Byberg; til Tjeneste hos Divisionslægen var ansat

Reservelæge E. Ebnbuus. Divisionsdyrlæge: Overdyrlæge S. C. J. L. Friis.

« ForrigeFortsæt »