Billeder på siden
PDF

14.

44.

Don tekniske Komitė.

(Sp.M.F.2.),(S.Sv.2.'), (N.St.0.3.'), (S.N.3.), (Kjøbenhavn.)

(Br.R.3.), (F.Æ.L.5.), Chef, tillige Ge.

neralinspektør for Ingeniørtropperne 1. Ordinære Medlemmer:

og Chef for Ingeniørkorpsets øvrige Oberst Elisæus Janus Sommerfeldt,

Afdelinger. (K.:D.M.), (E.M.2.), (S.Kr.2.), (Ø.F.J.2.*),

2. Ingeniørdirektions Personale, til Raadighed. (S.Sv.2.'), (N.O.N.3.), (J.H.S.3.), Chef for 1. Ing.-Direkt., Formand.

17. – Theodor Sophus Grüner, (K.ʻD.M.), (E.M.2.), (S.Sv.2.2), Chef for Ing.

Kaptajner af Forstærkningen. Regt.

Jacob Frederik Brandt, (R.*), (E.M.2.). 365. Oberstløjtnant Christian Ditlev Niel. sen Nøkkentved, (R.*D.M.), (E.M.

Frantz Georg Werner Toussieng, (R."), (N.F.4.).

389. 2.), (S.Sv.3."), (F.Æ.L.5.), Chef for

3. Ing.-Direkt. Kaptajn Hjalmar Ulrich, ved 2. Ing.Direkt. og Ing.-Regt., Sekretær.

Officerer uden for Nummer. 2. Ekstraordinære Medlemmer:

Kaptajn Carl Emil Hedemann, (R.*D.M.), a. Af Ingeniørkorpset:

(Gb.E.T.), Guvernør for de dansk-vestKaptajn Anders Gjedde Nyholm,

indiske Øer.

131. ved Ing.-Regt., Lærer ved Officer.

- Anton Levinsen, (R.*),(S.N.3.), (J.S.5.), skolen.

291. | Kontorchef i Krigsministeriet, tillige - Laurits Adolph Madsen ved

Lærer ved Officerskolen.

245. 2. Ing. Direkt., Lærer ved Officer -- af Forstærkningen Anders Borch Reck. 386. skolen.

318. Premierløjtnant Carl Soelberg Billen.
stein.

447. b. Af andre Vaaben og Korps:

-- Carl Frederik Suhr Schouboe, tjenstaf Artilleriet: Oberstløjtnant Val

gørende ved den vestindiske Hærdemar Stephan Julius Raabye,

styrke.

618. (R.*D.M.), (N.St.0.2.), Chef for 1. - Holger Rothe.

646. Art.-Afd., tillige Lærer ved Offi– Jesper Jespersen Bahnson.

673.
cerskolen.
af Fodfolket: Oberstløjtnant Vil-
helm Thorvald Meier, (R.*),
Chef for 23. Bat.

84.
af Rytteriet: Oberstløjtnant Hans
Peter Egede-Lund, (R.*D.M.),
(Pr.Kr.3.), Formand i Remonte.
kommissionen.

91.

Artilleriet. af Lægekorpset: Overlæge Dr. med.

Generalinspektør for Feltartilleriet, Heinrich Christian von Harten, (R.*), (S.N.3.), ved Lægekorpsets Stab, til.

Trainafdelingen og Fæstningsartilleriet lige Medlem af Forplejningskorpsets samt Chef for Artilleriets øvrige Besigtigelseskommission.

Afdelinger.
af Dyrlægekorpset: Overdyrlæge Gu.
stav Frederik Westring, (R.*), ved

(Artillerigeneral).
Ride- og Beslagskolen.

(Kjøbenhavn.) Generalmajor Frederik August Hartvig

Wagner, (K.'D.M.), (E.M.2.), (R.Stan.1.), Fæstningsingeniørkommandoen.

(F.Æ.L.5.).

Oberst Georg Frederik Krogh Harhoff Generalmajor Henrik Christian Aren.

(R.* D.M.), (S. Sv.3.'), (Ø.F.1.3.), (B.F.4.'), drup, (K.'.D.M.), (E.M.2.), (Pr.Kr.2.),

Stabschef,

[ocr errors]

343.

747.

Kaptajn Christian Frederik Gjern Ja Jakob Olavius Vilhelm Schrøder, Chef cobsen, (R.*), (Gb.E.T.), (R.Stan.2.),

for 1ste Batteri, Medlem af Forplej. (S.Sv.3.'), (N.St.0.3.'), (G.F.4.), Kammer.

ningskorpsets Besigtigelseskommission. 254. junker, Adjutant.

218. Addo Løvenørn Bardenfleth, (Gb.E.T.),

(S.Sv.3."), Kammerjunker, Chef for 3die
Batteri.

279. Emil Hammerich Valdemar Søren Bloch, Olaf Jürs, (R.Stan.3.), Chef for 2det Bat

Auditør, tillige ved flere af Artilleriets Af- | delinger og Kbhvns. Garnisonsjurisdiktion,

Batteriohef af Forstærkningen. Dr. med. Johan Andreas Neergaard Kier,

Kaptajn Viktor Alexander Thalbitzer, (R.'), (S.N.3), Korpslæge, tillige ved flere af

(R.*D.M.), (E.M.2.), Chef for 13de Batteri. 372. Artilleriets Afdelinger. Einer Fabricius-Bjerre, Reservelæge, til

Premierløjtnanter. lige ved flere af Artilleriets Afdelinger.

Rolf Kall, Adjutant, tillige Lærer ved
Officerskolen.

489. Iste Artilleriregiment.

Eivind Koefoed, Elev ved Officerskolen. 526.

Edward Christmas.Dirckinck-Holm.
(Kjøbenhavn.)
feld, Kammerjunker.

587. Oberst Frederik Israel Suell, (R.*D.M.),

Svend Otto Gudmann Rohde, Kammer(S.Sv.2.2), (S.Kr.3.), (J.S.4.), (L.Æ.K.4.),

junker.

448. Chef.

40.

Niels Juel Carl Heitmann, Elev ved Premierløjtnant Leopold Wolff, Kam

Officerskolen.

692. merjunker, Adjutant.

530.

Conrad Johan Christian Harhoff, Elev
ved Officerskolen.

701.

Oluf Greve School, Elev ved Officer. Emil Hammerich Valdemar Søren Bloch, Au. skolen. ditør, tillige ved flere af Artilleriets Afde. | Axel Meyer.

768. linger og Kbhvns. Garnisonsjurisdiktion. Georg Frederik Kragh Harhoff. Georg Linde, Overintendant.

Svend August Brandt Møller.

799. Frederik Christian Rosenørn, Intendant, Johan Frederik Hempel, (R."), Overlæge, til

Løjtnanter af Forstærkningen. lige ved flere af Artilleriets Afdelinger, Skyde. Harald Frederiksen.

960. skolen, Forplejningskorpsets Stab og Skole, Poul Christian Taarning Koch.

1069. Hærens Militærarbejderdepot og Sundheds Thorstein Vilhelm Billefeldt Hartmann troppernes Depot.

Bornebusch.

1070. Einar Joseph Salomonsen, Reservelæge, | Jørgen Hansen Dreyer.

1087. tillige ved flere af Artilleriets Afdelinger, || Mouritz Nielsen.

1192. Skydeskolen g Hærens Militærarbejder Christian Brix Kjeldgaard.

1199. depot.

Aage Christian Jensen.

1286. Steffen Christian Julius Langkilde Friis, Einar Schwensen.

1422. Overdyrlæge.

Henrik Hermann Steenbach.

1470. Andreas Christian Christensen, Reservedyr. læge.

Sekondløjtnanter.
Sigurd Hoff.

1643.
18to Artilleriafdeling.
Lauritz Buch Bechgaard.

1661. (Kjøbenhavn.)

Johan Frederik Hilarius-Kalkau. 1902. Oberstløjtnant Valdemar Stephan Julius Sigurd Jensen, tjenstgørende.

1933. Raabye, (R.-D.M.), (N.St.0.2.2), Chef; til. Knud Sinding

1984. lige Lærer ved Officerskolen og Medlem af Ingeniørkorpsets tekniske Komité. 61.

2 den Artilleriafdeling. Kaptajner.

(Kjøbenhavn.) Fritz Eduard Hansen, (R.*), (R.St.A.3), Oberstløjtnant Jens Peter Frederik Dø. til Raadighed.

217. derlein Dahl, (R.*), (S.Sv.2,9), Chef. 96.

[ocr errors]

286.

498.

685.

726.

Kaptajner.

2det Artilleriregiment. Vilhelm Kofoed-Hansen, (R.*), (R.St.

(Kjøbenhavn.) A.2.), (R.Stan.2.), (S.Kr.3.), (S.Sv.31.), (N.St.0.32.), (G.F.4.), Chef for 4de Bat.

Oberst Poder Nicolaas Nieuwenhuis, teri.

(K?.D.M.), (E.M.2.), (S.Sv.3.), (L.E.Kr.5.),

166. Carl Christian Edouard Flemmer, Chef

(F.Æ.L.5.), Chef.

20.

Premierløjtnant Svend Julius Federfor 5to Batteri.

283. Marius Gunder Hoffmann, Chef for 6te

spiel, Adjutant.

466. Batteri. Batterichef af Forstærkningen.

Emil Hammerich Valdemar Søren Bloch, Kaptajn Carl Christian Jens Wilhelm

Auditør, tillige ved flere af Artilleriets Af. Holck, (S.Kr.3.), (S.Jub.M.), Chef for

delinger og Kbhyns. Garnisonsjurisdiktion. 14de Batteri.

406.

Premierløjtnant Johannes Ivar Jørgensen,

Intendant.
Premierløjtnanter.

Dr. med. Johan Andreas Neergaard Kier, *Immanuel Holten, Elev ved Officer.

(R.*), (S.N.3.), Korpslæge, tillige ved flere af skolen.

Artilleriets Afdelinger, Erik Holm Jørgensen, Adjutant. 603. Einer Fabricius-Bjerre, Reservelæge, tilViggo Conrad Christian Falgren:

lige ved flere af Artilleriets Afdelinger. Schäfer

620. Thomas Christian Schultz, Reservelæge, til. August Peter Edvardsen, Elev ved Of

lige ved flere af Artilleriets Afdelinger. ficerskolen.

Werner Ludvig Dons Blædel, Overdyrlæge, Svend Fleron-Christensen, Elev ved

Medlem af Remontekommissionen. Officerskolen.

715.

| Gotfred Gautier, Reservedyrlæge. Frederik Adolf William Schack von Brockdorff, Kammerjunker.

3 die Artilleriafdeling. Gustav Crone.

734.

(Aarhus.) Hans Nicolai Kellermann Rørdam.

| Oberstløjtnant Andreas Sofus Busck, Cay Christoph Bechmann Dreyer.

(R.*), (S.Sv.3."), Kammerjunker, Chef. 99. Thor Ove Arnold Nielsen.

Kaptajner.
Løjtnanter af Forstærkningen.

Jacob Bang Helms, Chef for 9de Batteri. 282. Johan Frederik Voigt Halvorsen. 859. Søren Christian Møller, Chef for 7de Frederik Sporon Fiedler.

865. Batteri. Nicolai Peter Aagesen.

918. Niels Henrik Boje.

Batterichef af Forstærkningen. Wolff Ernst Christian Stamer.

963. Kaptajn Johannes Lipke, Chef for 15de Johannes Bindseil. 1026. Batteri.

407. Anders Andersen.

1047.

Premierløjtnanter. Carl Johannes Holm.

1068. Alexis Michelsen.

1073.

Anton Carl Ludvig Brandt, fører KomPeder Nyegaard Pedersen Boje.

1118.

mandoen over 8de Batteri. Poul Christian Poulsen.

1140.

Axel Ramm, Adjutant. Carl Nicolaus Møller.

608.
Carl Valdemar Funch.
1427.

Carl Otto Rolf Larssen, Elev ved Offi-
Sekondløjtnanter.
cerskolen.

682. Hjalmar Kjær.

1597. Otto Frederik Eggers, Elev ved OffiKnud Staal. 1600. cerskolen.

696. Otto Harald Nikolaj Schjøtz.

1602.

Helge Bruhn, Elev ved Officerskolen. 707 Axel Villiam Mielche.

1649. Hans Viktor Kristian Rasmussen, Elev Einar Johannes Norup. 1748. ved Officerskolen.

718. Frederik Valdemar Olsen.

1749.
Christian Ludvig Jensen-Witt.

722. Albert Andreas Jørgensen, tjenst. Johan Christian Hahn HøeghGuldberg. 765. gørende.

1929. Hans Einer Johnsen. Aage Camillo Ørsted - Matsen, tjenst. Niels Frederik Herholdt Sylow, tjenstgørende. 2008. gørende ved 7. Regiment.

826a.

[ocr errors]

813.

322.

943.

464. 604.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

304.

Emil Hammerich Valdemar Søren Bloch,

Kaptajner. Auditør, tillige ved flere af Artilleriets Af. Peter Martin Knudsen, (R."), Chef for delinger og Kbhyns. Garnisonsjurisdiktion. 8de Fæstningskompagni.

169. Sophus Frederik Stein, Intendant, tillige ved Johan Christian Marinus Rasmussen Laboratorieafdelingen.

Skade, Chef for 5te Fæstningskom. Johan Frederik Hempel, (R."), Overlæge, tillige

pagni.

256. ved flere af Artilleriets Afdelinger, Skyde

Peder Jørgensen, Chef for 7de Fæst. skolen, Forplejningskorpsets Stab og Skole,

ningskompagni. Hærens Militærarbejderdepot og Sundheds

Hans Christian Hertel, Chef for 6te troppernes Depot.

Fæstningskompagni.

341. Einar Joseph Salomonsen, Reservelæge,

tillige ved flere af Artilleriets Afdelinger,
Skydeskolen og Hærens Militærarbejder.
depot.

Kompagnichefer af Forstærkningen.
Kaptajn Ove Emmerik Vilhelm Brasen,

(R.), Chef for 15de Fæstningskompagni. 390. Fæstningsartilleriregimentet.

Løjtnant Lambert Thomsen Lambert(Kjøbenhavn.)

sen, Chef for 16de Fæstningskompagni. 1129. Oberstløjtnant Carl August Wagner,

(R.*D.M.), (S.Sv.2.), (F.Æ.L.5.), Chef, udfører desuden Forretningerne som Chef for Fæstningsartillerikommandoen, til

Premierløjtnanter. lige Lærer ved Officerskolen.

60. Kaptajn Theodor Petersen, (R.*), til Charles Henry Rye, Adjutant.

647. Raadighed.

Kay Hirsch, Elev ved Officerskolen. 678. - Joachim Vilhelm Haase, (R.), til Niels Alexander Lassen, Elev ved Offi. Raadighed. 173. cerskolen.

680. - Oluf Bernt Schouboe, til Raadighed. 288.

Valdemar Erdmann, Elev ved OfficerPremierløjtnant Ludvig Rasmus Emil

skolen.

737. Stub, Adjutant.

497. Ove Halfdan Winkel.

(Conrad Axel Einar Wridt, af Rytteriet,

tjenstgørende.) Emil Hammerich Valdemar Søren Bloch,

Auditør, tillige ved flere af Artilleriets Afdelinger og Kbhvns. Garnisonsjurisdiktion. Friedrich Franz Gustaf Graessler, Inten

Løjtnanter af Forstærkningen. dant, ved 2. Art.-Bat.

Severin Theodorus Due Boje. Johannes Peter Sielle, Intendant, ved 3. Art. I Gotfred Emil Jørgensen.

862. Bat.

Otto Frederik Byskov Strange. 1012. Dr. med. Johan Andreas Neergaard Kier, (R."), || Søren Michael Viggo Brøchner. 1015. (S.N.3.), Korpslæga, tillige ved flere af Ar Them Alfred Hansen.

1300 tilleriets Afdelinger.

Johann Friederich Hector Emanuel Einer Fabricius-Bjerre, Reservelæge, til Boeck, Elev ved Officerskolen. 1302. lige ved flere af Artilleriets Afdelinger. Christian Nicolaj Kjærgaard.

1303. Thomas Christian Schultz, Reservelæge, til Christian Barfoed Fog.

1319. lige ved flere af Artilleriets Afdelinger. Kristen Pauli Carstensen.

1372. Otto Nordentoft, Probermester, ved Tøjhus. Carl Aggerbech Frederik Würtzen Kjeldafdelingen, tjenstgørende.

gaard.

1373,

133.

741.

820.

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »