Billeder på siden
PDF

III.

Fordeling af Hærens Officerer og lige

stillede m. fl.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

2.

Generalkommandoerne.

Stabsintendant Christian Emil Brasen, (R." Iste Generalkommando.

D.M.), (M.f.D.R.), Generalkommandointendant.

Overintendant Peter Martin Truelsen, (R*). (Sjælland og tilliggende Øer.)

- Frederik Christian Frederiksen. (Kjøbenhavn.)

Intendant af Forstærkningen George Christian Generalløjtnant Johannes Zeuthen Schroll,

Anthon. (S.K.-D.M.), (E.M.1.2.), (R.H.Ø.) (R.St.A.1.), (R.Stan.1.), (F.Æ.L.3.), kommanderende

Stabslæge Hans Georg Byberg, (R. *D.M.), Ge. General.

neralkommandolæge.

Overlæge Martin August Valdemar Andersen, Oberst af Generalstaben Carl Adolph

(R.*), (E.M.2.), (R.Stan.3.), ved 3. Drag.-Regt. Schroll, (R.*D.M.), (E.M.2.), (S.V.3.'), Stabschef, tillige Sekretær i Generalkommissionen.

41. Kaptajn af Generalstaben Andreas Theo.

Ingeniørkorpset. dor Hammelev, (R.), Souschef. 189.

Generalinspektør for Ingeniørtropperne Premierløjtnant ved Generalstaben Holger Marius Hedemann, 491.! Adju

og Chef for Ingeniørkorpsets øvrige - - Otto August Heinrich | tanter.

Afdelinger. Moltke, Kammerjunker, 536.)

(Kjøbenhavn.)

Generalmajor Henrik Christian Aren. Stabsintendant Edvard Ludvig Hincheldey drup, (K.'.D.M.), (E.M.2.), (Pr.Kr.2.),

Hansen, (R.*D.M.), (S.V.2.2), Generalkom. (Sp.M.F.2.), (S.Sv.2.4), (N.St.0.3.'), (S.N.3.), mandointendant.

(Br.R.3.),(F.Æ.L.3), tillige Chef for FæstOverintendant Viggo Harald Larsen, (R."), | ningsingeniørkommandoen.

14. (E.M.2.). - Carl Christian Martin Kaufmann. Intendant Peter Emil Frederik Hansen.

Chefens Stab. - Carl Otto Christian Wilhelm Nath.

(Kjøbenhavn.) - Emil Hermann Frantz Carl Larssen.

Kaptajn Einar Falkenberg, (R.*), (N.St.

0.3.'), (S.Sv.3.?), (Sp.I.K.3.), (Sp.M.F.4.),

(G.F.5.), Kammerjunker, Stabschef. 185. Stabslæge Hieronymus Laub,(R.*D.M.),(E.M.2.),

Premierløjtnant Jørgen Emil Tuxen, (N.St.0.2.2), (G.F.4.), (F. instr. publ.1.), General.

Adjutant. kommandolæge. Korpslæge Frederik Jansen Holten Lützhøft, | Premierløjtnant Richard Niels Andreas ved 1. Regt.

Faber, til Raadighed.

601.

[ocr errors]
[subsumed][subsumed][ocr errors]

235.

2den Ingeniørdirektion.

(Kjøbenhavn.) Oberstløjtnant Valentin Emil Tychsen,

(R.*D.M.), (F.M.),(S.Sv.3.'), (N.St.0.3.'), (R. St.A.3.), (G.F.4.), (Sp.M.F.4.), (F.Æ.L.5.), (B.L.5.), Chef.

57. Kaptajn Hjalmar Ulrich, Chef for 1ste

Bygningsdistrikt (Vestfrontens Byg. ningsdistrikt), tillige Kompagnichef ved Ing.-Regt., Sekretær i Korpsets tek niske Komité.

235. - Axel Georg Valdemar Petersen, Chef for 2det Bygningsdistrikt (Nordfrontens Bygningsdistrikt), tillige Kompagnichef ved Ing.-Regt.

307. - Lauritz Adolph Madsen, tillige Lærer ved Officerskolen og Medlem af Korpsets tekniske Komité.

318. - Torben Grut, Chef for 3die Bygningsdistrikt (Søbefæstningens Bygningsdi. strikt), tillige Lærer ved Officerskolen. 323. - Lauritz Ulrik la Cour. Premierløjtnant Alfred Julius Theodor Carlsen.

600. 1 Direktionens Personale er til Raadighed

for Fæstningsingeniørkommandoen.

Kaptajner.
Charles Andreas Julius Juul, (R.*), (G.

F.5.), Chef for 7de Kompagni, tillige
ved 3. Ing.-Direkt.

117.
Gerhard Ludvig Bjerring, (R*), Chef,
for 2det Kompagni.

202. Hjalmar Ulrich, Chef for 8de Kompagni,

tillige ved 2. Ing.-Direkt., Sekretær

i Korpsets tekniske Komité.
Anders Peter Jørgensen, Chef for 4de
Kompagni.

249. Johan Henrik Carl Bast, Chef for 9de Kompagni.

250.
Anders Gjedde Nyholm, Chef for 5te
Kompagni, tillige Lærer ved Officer-
skolen og Medlem af Korpsets tekniske
Komité.
Harald Christian Faber, Chef for 1ste
Kompagni, tillige Lærer ved Officer.

skolen.
Jens Peter Marius Mathias Christen:

sen, (R."), (S.V.3."), Chef for 3die Kom-
pagni.

296. Axel Georg Valdemar Petersen, Chef

for 6. Kompagni, tillige ved 2. Ing.-
Direkt.

307.

291.

292.

[ocr errors]

757.

Premierløjtnanter.
Hector Jensen.

1376. Poul Christian Mozart Møhl.

1406. Holger Utke Ramsing.

190.
Vilhelm Olaf Nordstrøm.

1407. Nicolai Frederik Møhl, (Sp.M.F.4.), Adju

Ove Brøndsted Hansen.

1408. tant.

560.
Gustav Victor Rohde.

1409. Erik Dalberg, Elev ved Officerskolen.

Jacob Emil Thorup.

1410. Helge Grønvold Wagner, Elev ved Offi. cerskolen.

702. Jeppe Bodolf Marius Poulsen, Elev ved

Sekondløjtnanter.
Officerskolen.

705.
Gunnar Faber.

1526. Axel Constantin Hoff, Elev ved Officerskolen.

730.

Frederik Emil Abraham Leopold Keyper. 1527.
Paulus Nielsen Thoft.

1550. Knud Schat Petersen, Elev ved Offi

Oscar Oxelberg Lindhard.

1551. cerskolen.

731. Mads Nielsen Kildemoes, Elev ved

Helge Bojsen Møller.

1536.

Thorgny Godefred Christian Kauslund. 1565. Officerskolen.

756.
John Martin Rørbye.

1590. Niels Brock Sommerfeldt, Elev ved

Valdemar Crone Faber.

1635. · Officerskolen.

Poul Anton Beck Rasmussen.

1636. Paul Westergaard.

787. Jens Marius Jensen.

1675. Carl Rudolph Emil Cortsen.

790. Hans Peter Edvard Jensen.

Thomas Peter Petersen.

1676. 811. Christian Knauer.

1677. Thomas Johan Helsted.

812.
Holger Rikard Petersen.

1679. Johannes Peter Elias Nielsen.

1681. Sophus Clausen.

1682. Gustav Hansen.

1744. Løjtnanter af Forstærkningen. Valdemar William Berggreen.

1745. Christian Frederik Hansen. 843. Vilhelm Kornbech.

1747. Erik Møller.

894. || Jacob Clausen Jacobsen Møller. 1750. Axel Klem. 895. Aage Schwartzkopf.

1752. Peter Veile Rieffestahl.

898. Knud Oscar Matthiasen Rørbæk. 1753. Johan Emil Charlottus Poulsen. 947. Marinus Dideriksen.

1754. Jørgen Jørgensen. 961. Knud Bendt Seidelin Hey.

1796. Lauritz Carl Henningsen. 965. Carl Viggo Valdemar Madsen.

1797. Alfred Leonhardt Frederik Fischer. 971. Gregers Frederik Hansen.

1832. Jørgen Peter Müller. 972. Rasmus Madsen Rasmussen.

1833. Christian Fritz Theobald Dibbern. 1006. || Einar Niels Jensen.

1837. Carl Albert Mülertz. 1029. Jens Sørensen Jensen.

1881. Hans Peder Berntsen.

1033.

Karl Kristian de Fine Olivarius. 1882. Ole Marius Jørgensen. 1062. Aage Læssøe Brandt Klixb üll.

1932. Valdemar Johannes Nicolaj Gjessing. 1063.

Julius Ansteen Posselt.

1972. Alfred Viggo Johannes Ehlern. 1086.

Kay Emil Dyhr.

1973. Hans Christian Hansen.

1115. Hans Anton Nielsen, tjenstgørende. 2006. Adolph Marius Nicolaj Rancke Madsen. 1125. Skat Grundtvig Borgen, tjenstgørende. 2007. Frederik Hald.

1163.

Otto Christian Johan Charles Rosted Carl Johan Rafn. 1168. Løvgreen, tjenstgørende.

2013. Vilhelm Martin Jensen, Assistent i Krigsministeriet.

1235. Ludvig Nicolai Møller Barfoed.

1240. Niels Peter Theodor Mygind.

1249.

Hans Christian Nikolaj Gjørtz, Auditør, tilAxel Anton Nicolai Viale.

1260.

lige ved Livg., 1. Regt., Gardeh.-Regt. og Carl Vilhelm Edsberg.

1284. 4. Drag.-Regt. Emil Carl Frederik Michaelsen. 1292. Friedrich Carl Christian Caspersohn, (R.*), Oluf Marius Johannes Olsen, tjenst.

(E.M.2.), Overintendant. gørende ved den vestindiske Hærstyrke. 1347. i Dr. med. Peter Joachim Bondesen, (R'), KorpsJohannes Frederik Topsøe-Jensen. 1375. . læge.

« ForrigeFortsæt »