Billeder på siden
PDF
ePub

gyda thi. “Dos, gweithia,' nid | I'r Parch. J. H. fyned i weddi am segura, ond gweithia” i'r gwr, fendith a sel y nefoedd ar yr hyn y gwaith sydd ganddo i'w wneud ; a wnaed. gweithia yn ddyfal, a diwyd iawn; Yn y cyfarfod am 8 o'r gloch, yr gweithia yn ddoeth, heb dynu i ail dydd, Sylwyd ar y ddyledlawr åg un llaw yr hyn y mae y

swydd o weddio. llall yn ei godi i fynu: gweithia I. Am natur gweddi. Mae gyda'th frodyr, cydweithia a'th bod un mewn teimlad o angen, frodyr ; gweithia i Dduw a chyda ac yn ystyriol o'i annheilyngdod, Duw; gweithia yn galed nes by- ac yn canfod cyflawnder gan un ddo ôl gweithio arnat. Ehed fel arall, i'w gyfranu i'r tlawd a'r seraph ynghanol y nef, achub y anghenus; ac yn gofyn yn ostynggwaith yn lle ei adael ar ôl, a'r edig ac yn daer, am yr hyn sydd teulu mawr mewn anghen ymgel- arno ei angen, yn dangos yo egedd. Dos at y gwaith cyhoeddus lur beth yw natur gweddi. a theuluaidd ; nes y byddo yn Y mae hefyd amryw o ymadhawdd esbonio oddiwrth dy ag- roddion ysgrythyrol sy yn dangwedd mai gwaith llafurus yw os beth yw natur gweddi, megis gwaith yr Arglwydd: etto nid i y rhai canlynol,“ syrthio ger bron niweidio iechyd nac i fyrhau yr yr Arglwydd; tywallt y galon oes, ond bod yn ffyddlon i wneud ger ei fron ef; ymaflyd ynddo; yr hyn a allom. Gweithia i'r Ar- trefnu mater ger ei fron ef; llefglwydd ; efe piau 'r gwaith: galw ain arno o'r dyfnder; dyrchafu

Y mae llef arno am gymhorth ynddo, ac er dwylaw atto,” &c. llwyddo trwyot ti. Gochel weith- angen natur yn dangos beth yw io at sect neu blaid ; nac attat natur gweddi; megys, y tlawd dy hun; ond gweithia i Grist ac wedi colli dilledyn ei wely oedd er ei ogoniant, a lles ei eglwys. yn ei gynesu ef, ac yn llefain ar · Heddyw, yn bresennol tra y Ecsod. xxii

, 27. a chywiony

Dduw, ac yntau yn ei wrando, mae hi yn ddydd ; nid gwnaf, ond gwneud hyn neu hyny heddo cigfran yn llefain arno, Ps. cxlvii

. yw yw y diwrnod hyr sydd genyt eu bwyd gan Dduw, Ps. civ. 21.

9, a chenawon y llewod yn ceisio i weithio i'r fath feistr, a chyda'r Mae gofyn yn daer, a cheisio yn fath waith ; mae darn mawr o'r diwrnod wedi mynd heibio eis: ddifrifol, mewn disgwyliad hirdiwrnod wedi myn’d heibio eis, aethlon am dderbyn, yn banfodol

. “Yn fy nghwinllan,” bydd i natur gweddi. Mae dull y dyn gan y gwr ei winllan, a'i waith, a dall yn ceisio ei olwg gan Grist; gweithwyr, pe collid ni. Ie, er colli ein gwell ni etto medr efe Barnwr anghyfiawn; a dammeg

a dammeg y weddw dlawd, a'r gyflogi gweithwyr wrth fodd ei galon. Er i rai ddweud“ nid af,' | wyn gan ei gyfaill, yn dangos na

y gwr yn ceisio tair torth yn echgofala y gwr am fyn’d a'i waith ff. Dangoswyd fod yn ddyledymlaen. Wrth ddiweddu, annog- swydd ar bob dyn i weddio; a wyd pob un oedd wedi ei neill-bod bywyd diweddi yn fywyd duo, am ddwys ystyried pwys y atheistaidd, (di-dduw.) Mae y gwaith o weinyddu y Sacrament- paganiaid yn gweddio ar y pethau au, ac ymofyn yn ddifrifol am

y maent hwy yn tybied eu bod yn gynnorthwyon Ysbryd Duw i dduwiau ; er nad ydynt yn adnahyny, rhag i'r ymarferiad â hwy bod gwir wrthrych gweddi. Mae fyned yn farwaidd, a ffurfiol. Ac y dyn sydd yn byw heb weddio felly y'dybenwyd y cyfarfod trwy yn dywedyd yn ei agwedd nad

oes.

qes un Duw o werth gweddio ar- weddio, nac yn adnabod ffordd no; ac felly mewn effaith yn gweddi at y Tad; nac yn teimlo gwadu y bod o Dduw. Er bod yr angenrheidrwydd o ymostwng gweddi ac ar yr annuwiol yn bech- ger ei fron, heb i'r Ysbryd Glan od, mae yn gymaint dyledswydd ei ddysgu; a'r rhai a ddysgodd arno weddio ag iddo aredig ei dir efe sydd yn dyfod at Grist. Ani gael bara. Mae y tri gorchym. adl y bywyd y mae yr Ysbryd yn yn cyntaf o'r ddeddf foesol yn ei roddi yn yrenaid, yw gweddi; profi yn anwrthwynebol y dylai a bywyd yw hwn sydd a'i gywir pob dyn weddio. Cyfraith Duw ddymyniad at y Duw a'i rhodd. i bob dyn yw y gyfraith foesol. odd : ac y mae yn ymddybynu Ni ddichon neb gymeryd yr Ar-arn.. glwydd i fod yn Dduw iddo; nac Sylwyd, nad addaw yr Ysbryd ymgrymu iddo, na'i addoli; nac i wneud ffurf gweddi a wnaeth yr iawn ddefnyddio ei enw, heb Arglwydd, ond i'n cynorthwyo i weddio arno.

weddio; ac o gael yr Ysbryd y III. Ni ddichon neb iawn wedd. mae cael y petliau a enwyd o'r io heb gynnorthwyon yr Ysbryd blaen, sef dyfod at Dduw; syrthio Glan. Nid yn unig ni ddichon ger ei fron ; ymaflyd ynddo ; a yr annuwiol, ond ni ddichon y thywallt y galon; a threfnu y duwiol chwaith, Rhuf. viii. 26, matter ger ei fron. Nis medrai "ni wyddom ni beth a weddiom Adda, er teimlo ei euogrwydd, megis y dylem," &c. Nyni y rhai ddyfod at yr Arglwydd, nes y nid oes dim damnedigaeth, ac datguddiwyd trefn rasol Duw i'w sydd yn rhodio yn ol yr Ysbryd ; feddwl. y rhai a alwodd, ac a gyfiawn- Sylwyd hefyd, nad oes neb haodd efe, ni wyddom ni beth i'w duwiol heh weddio, er na fedr efe weddio megis ag y dylem: “ hebof weddio yn gymeradwy heb gymfi ni ellwch chwi wneuthur dim, orth. Er y gall y duwiol syrthio Ni fedrwn ni gyfleu ein geiriau gan i dywyllwch fel nas medr, dros dywyllwch, Pegallasem ni wedd. amser, gyfeirio ei -weddi at yr io fel y dylem, ni buasai angen Arglwydd; eto adferir ef gan yr am addaw yr Ysbryd Glan yn ys- hwn sydd yn rhoddi nerth i'r bryd gras a gweddiau; ac i gyn. diffygiol, ac yn amlhau cryfder i'r orthwyo ein gwendid ni.

Mae di rym. pechod wedi ein gwneud yn rhy Ymdrinwyd ymhellach, bod dywyll a gweiniaid i weddio heb amryw ranau mewn gweddi. Yn i'r Ysbryd Glan ein goleuo, a'n gyntaf, Cyfarchiad, megis ein cynorthwyo, trwy roi ffydd i ni i dysgir yn ngweddi'r Arglwydd. gredu bod Duw, a'i fod yn wobr- Ein Tad yr hwn wyt yn y Nefwywr i'r rhai sydd yn ei geisio ef. oedd. Efe sydd yn argyhoeddi o bech- Yr oedd y lleidr ar y groes yn od, ac o gyfiawnder; efe sydd yn cyfarch yr Iesu wrth yr enw Aramlygu Crist a'r iachawdwriaeth glwydd, wrth weddio arno. Moses sydd ynddo, nes ffurfio ocheneid- yn dal gafael ar yr enw mawr iau a dymuniadau yn y galon am wrth weddio am arbed bywyd yr ein cael ynddo ef, ac am gael der- Israeliaid. Felly Hezeciah yn byn o'i gyflawnder ef. Efe sydd ei weddi yn cyfarch yr Arglwydd yn datguddio yr aberth a'r eiriol tan yr enw “Duw Israel,” gan aeth ; ac yn dangos gwrthddrych gyfeirio ei ddeisyfiadau atto yn a ffordd gweddi; ac efe sydd yn yr ystyriaeth o hono yn eistedd ffurfio y weddi yn y galon. Nid rhwng y Cerubiaid. Nid areithio ots neb yn gweled yr angen o llawer am Dduw,

llawer am Dduw, fel pe byddem am ddywedyd iddo pa fath un 4. Gweddi gyhoeddus. Yn yw ; ond ei gyfarch yn fyr ac yn ein gweddiau cyhoeddus, dylem barchus dan un neu ddau neu ofalu am ochelyd geiriau ysgafn. ychwaneg o'r enwau sydd arno aidd, a thywyll, rhodresgar, na yn y gair sanctaidd, y rhai a dadleugar. Onddyrchafu dwyfyddont yn fwyaf perthynol i'n law sanctaidd, heb na digter na hangenion a'n neges âg ef mewn dadl." Gochelyd hefyd arfer gweddi. Yn ail, cyfaddef yn geiriau, na bod mewn agweddau, ostyngedig ein pechodau ger ei a fyddo yn dangos hyfdra rhyfron; megis y gwnaeth Dafydd, fygus ger bron yr uchel Dduw. a Daniel, ac eraill o'r duwiolion. Dylem arfer“ gwylder a pharchYn drydydd, Gofyn pethau gan edig ofn," ger ei fron ef. ddo yn "ol ein langenion; ac Dylid hefyd ochelyd arfer tôn mewn golwg ffyddiog ar ei add-canu wrth weddio, canys nid ewidion, fel y maent yn ïe, ac yn canu yw gweddio. Ystyried pob amen yn Nghrist. Yn bedwerydd, un a fyddo yn gweddio yn gyDiolchgarwch. Nid yw gweddi hoeddus, nad areithio i argy. heb ddiolchgarwch yn weddi hoeddi y gynnulleidfa yw ei gyflawn nac addas. Sylwyd fod orchwyl wrth weddio; ond bod gweddi yr Arglwydd yn gynllun yn negesydd ar achosion pwysig, gyflawn a pherffaith o weddi; dros y gynnulleidfa at Dduw. er na roddwyd mo’ni i'w harfer Dylai fod ein gweddiau yn bwysig fel ffurf, canys nid oes un esiampl a diragrith dros bob graddau o fod yr un o'r Apostolion wedi ei ddynion, “ dros frenhinoedd, a harfer felly. Ac er y dylid phawb sydd mewn goruchafiaeth, gochelyd pob geiriau anaddas &c. Mae dieithrwch y meddwl wrth weddio, etto rhaid caniatau i fawredd y gwrthddrych yr ydis amrywiaeth yn ol gwahanol ddonyn gweddio arno,ac i bwysfawrogian; canys amlwg yw, fod am- rwydd a neges gweddi yn wreidd. rywiaeth yn y gweddiau sydd yn i bob dulliau a geiriau anadd. yn yr ysgrythyrau. Soniwyd as. Pe byddem yn myned ar hefyd am rywiau gweddi; “â phob neges o bwys ger bron brenin neu rhyw weddi a deisyfiad yn yr dywysog, ac wedi ei gyfarch, yn Y spryd," Eph. vi. 18.

lle traethu ein neges, troi i wag 1. Gweddi y meddwl, ac ochen- siarad ag ereill a fyddai yn y lle, eidiau y galon, y rhai ydynt, cyfrifid ni yn ynfydion, ac yn annbraethadwy, Rhuf. viii. Mae euog o roi anmbarch ar fawrhydi yr Arglwydd, yn fynych yn ateb y llywydd yr ymddygem felly o’i y deisyfiadau hyn, cyn gofyn ofaen Ystyriwn pa fath agwedd honom mewn geiriau. Er hyny a weddai fod ar droseddwyr ger y mae gweddiau i fod mewn llais bron y Duw y troseddasant i'w a llef geiriau.

erbyn, wrth ofyn am eu bywyd 2. Gweddi ddirgel. Mae arfer o'i rad drugaredd yn unig, yn geiriau yn y rhyw yma o weddi enw y Cyfryngwr mawr. Etto, yo weddus a buddiol, ond eu wrth ystyried mawredd trugaredd harfer mor ddystaw na allo neb Duw, iawn ac eiriolaeth Crist, y ond Duw eu clywed. Yr oedd mae sail i bechaduriaid i nesau Eli yn gweled gwefusau Hannah yn hyderus at orseddfainge y yn symud wrth weddio, er nad gras ; ond cofiwn mai hyder yw oedd yn clywed ei geiriau, hwu, sydd yn gweddu i'r orsedd,

3. Gweddi deuluaidd. Pan ac i fawredd yr hwn sydd yn fyddom yn anfon eirchion dros eistedd arni. deylu, dylai fod ein geiriau yn

E. G. Meifod, ddeallus, yn bwysig, ac yn weddus.

J. H. Bont.

AM ARFAETH DUW.

Ychydig ystyriaethau am Angar. oes ond ychydig o Ddelliaid ein Hys

golion yn meddiannu y Llyfr rhagorol Gellir galw Angan yn Anghen- hwn a gyfansoddwyd gan Flaenoriaid fil, a genhedlwyd gan bechody Corff. Cymerais ofal mawr rhag Dinystrydd, a ddaeth i'r byd trwy gwneuthur dim cam ag ef; ac wele anufudd-dod Llysieuyn gwen

yn cyflwyno y cynllûn hwn at eich

gwasanaeth, (os bernwch yn addas), i wynig, a dyfodd yn nhir y cwymp roddi yn eich Trysorfa werthfawr. Ac -Ffrwd ddinystriol, a lifodd o i barađu os byddwch yn dewis, trwy ddyfnfor llygredigaeth.

ganiatâad y Gymdeithasfa neu Gyn

J. W. J. Marw sydd amgylchiad pob ddrychiolwyr yr achos, .oes, gwlad, cenedl, sefyllfa, ac

Pen-y-Park. oed. Sicr i bawb, agos at bawb,

Hol-wyddoreg o Gyffes y Ffydd. anhysbys i bawb, effeithiol ar

Gor. Pa fodd yr arfaethodd Duw ? bawb.

ATTEB. Yn os cyngor ei Ewyllys Yr enwau rhyfedd arno yn y ei hun, Ephes. 1. 11. Bibl ydynt, Myned i ffordd yr

G. Pa bryd yr arfaethodd Duw ? holl ddaear-rhodio llwybr ar

A. Er tragywyddoldeb, Act. 15. 18.

G, Pa bethau a arfaethodd Duw? hyd yr hwn ni ddychwelir-ym- A. Efe a arfaethodd bob peth a adael-dattod-huno, &c. Rhod. wnai mewn amser ac i dragywyddolio di droi yn ol ydyw: dattod deb, Esay, 14. 24. 27. hollol, ymadael llwyr, huno hir.

G. A arfaethodd ef bob peth mewn Të, gellir ei alw câs elyn natur

crëadigaeth?

A. Do, Sal. 148. 5. gorthrymwr teimladau-ysgarwr G. A arfaethodd ef bob peth mewn perthynasauấrhwygwr undeb- llywodraethiad ei greaduriaid ? diweddwr amser—a phorth tragy- Dan. 4. 35. Act. 17, 26. Iob 14. 5. Diar.

A. Do, Sal. 148. 6. Iob 38. 10. 11. wyddoldeb. Cerbyd

was y saint, a 8. 29. Ier. 5. 22. Deut. 32. 8. swyddog-carchar y rhai annuwiol.

G. A arfaethodd ef bob peth (yn Angenrheidiol mewn bywyd neilltuol) yn Iachawdwriaeth ei bobl? yw ei gredu, ei gofio, a'i ystyried A. Do, Ephes. 1. 11. Act. 4. 28. -troi pob golygfa, cyflawniad, a Math. 10. 29. 30. mwynhad, yn gymwysiadol at yr lywodraethu pob peth?

G. Pa fodd y mae Duw yn goruwch. amgylchiad olaf hwn.

A, Mae yn llywodraethu pob peth Defnyddio ein bywyd a'i holl yn berffaith, yn y fath fodd fel nad fanteision i ddarparu at ein marw, yw yn awdwr pechod; nac yn treisio a'i ganlyniadau diddiwedd-cym- oi arfaeth, Sal. 146. 17.

ewyllys y creadur, yn y cyflawniad od å Duw, fel y caffom angau yn G, A ydyw arfaeth Duw yn ymddigymwynaswr undeb å Mab bynu ar ddim mewn crëadur ? Duw, cyn ein dattod yn angau- A. Nac ydyw, Math. 11, 26, Es. 46. myned trwodd o farwolaeth i

10. Ier. 18. 4. 16. Rhuf. 9. 19-21. fywyd cyn ein myned trwy bynu ar ei rag-wybodaeth ei hun?

G. A ydyw arfaeth Duw yn ymddiborth tragywyddoldeb-gweithio A. Nac ydyw ; ond yn hytrach yn ddifefl yn ngwinllan Crist y gwyr Duw y bydd y cyfryw bethau, prydnawn byr sydd genym, cynam iddo ef arfaetha eu bod felly, dyfod y nôs hono i'n cludo i'r Ephes. 1. 9. beddau !

G. Pa fath yw arfaeth Duw?

A. (1) Y mae yn arfaeth anfeidrol Ein hymofyniad penaf fyddo, ddoeth, Rhuf. 11, 33. (2) Arfaeth beryr

iachawdwriaeth a fydd ffaith gyfiawn, Ps. 145. 7. (3) Arfaeth byth, a'r cyfiawnder ni dderfydd." dragywyddol, Eph. 3.11. (4) Arfaeth

J. F.

rydd, Rhuf. 9. 15. 16. (5) Arfaeth

ëang, Eph. 1. 11. (6) Arfaeth rasol, soonsboro

2 Tim. 1. 9. (7) Arfaeth ddirgelaidd, Hybarch Olygydd, --Cefais fy nhu- Deut. 29. 29. (8) Arfaeth sanctaidd, eddu i All-eirio Cyftes y Ffydd, yn y Eph. 1.. 4. (9) Arfaeth dda, Rhuf. 8. modd hyn, mewn ffordd o Holiad ac

28. (10) Arfaeth annghyfnewidiol, Ateb, er mwyn bûdd i'r Ysgolion Rhuf. 8. 29, 30. a 9. 11. (11) Arfaeth Sabbothol ein gwlad, o berwydd nad effeithiol, lob 23. 13. 14. Es. 46. 10.

« Am

[merged small][ocr errors]

MOR Y DE.EIMEO.

a’i bedyddiodd ef; ac efe a fu yn aelTalfyriad o Lythyr oddiwrth y Parch.

od gyda ni er pan ddaethum i Gritfin M. Ormond, a ddyddiwyd Griffin Town. Efe a fu farw inewn henaint Town, Ionawr 13, 1830, cyfeiriedig at tego Pryd bynag yr ymwelwn ag ef Olygwyr y Gymdeithas Genhadol,

canfyddwn ei fod yn mwynhau tank

nefedd yr efengyl. Dywedai yn ei Yn y flwyddyn ddiweddaf ychwan- glefyd olaf fod angau wedi tynu ei egwyd at yr eglwys yma agos i ugain golyn. Gofynais iddo ef, a oedd arno o rai a fuont yn fwyaf diffaith o'r rhai ofn marw ? Nac oes, ddim, eb efe ; diffeithiaf yn y lle. Ac pi chawsom mae y llong yn y môr, mae yr hwyliau achos i fwrw allan na cheryddu gym- i fynu, mae pob peth yn barod i gymaint ag un o honynt. Hyd yma ni chwyn i'r fordaith fawr, chafwyd cynnifer ag un wedi ei ddy

MALACCA. rysu å gau athrawiaeth yn ein mysg ; Dechreuwyd y Genhadaeth hon yn a'r rhại a anfonwyd yma o Bunauia a 1814 trwy annogaeth Dr. Morrison, yn Papeete, trwy law yr hyn wyf fi yn benaf i'r dyben o ddwyn ymlaen yr ystyried yn erledigaeth, oherwydd eu amcan ag oedd gan y Gymdeithas hathrawiaeth gyfeiliornus, a ddychwel. Genhadol yn ei anfoniad ef i China. wyd yn ol o gyfeiliorni eu ffyrdd, bob Yma y llafuriodd y diweddar Dr. un, ac a ymunasant â ni fel aelodau. | Milne. Yma y sefydlwyd, trwy Dr. Ychydig o ymresymu, mewn yspryd Morrison, Brif Athrofa Saesoneg a addfwyn, a wna fwy o les na hanner Chinaeg, yn y flwyddyn 1818, yr hun a cant o fygythion a melldithion. Hoff gadarnhawyd yn ddirfawr trwy sefyd. yw genyf fi gyfarfod a'r cyfryw bobl lu Argraffwasg yn y lle. druain dlodion ar eu tir eu hunain, os Yn y Sefydliad Iwa y cyfieithwyd gellir, ac i ennill palmwydd buddugol rhan fawr o'r ysgrythyrau gan

Dr. iaeth yn llaw argyhoeddiad. Ar y Milne, yr hwn a gynnorthwyodd y Dr. cyfan, yr wyf fi yn teimlo calondid Morrison ynghyfieithiad y Bibl; a'r lle wrth adolygu yr hyn a basiodd. hefyd yr argraffwyd yr amrywiol ar

Dygwyd Dyfroedd poethion (Rum) graffiadau o'r Bibl syd yn awr yn mewn barilau at ddrysau tai rhai o'n cael eu taenu ar led yn iaith China. pobl, ond ni phrynent hwy ef. Cyn Oddiyma y cyunorthwywyd trigolion belled ag y gellais i wybod, ni phryn yr India tu draw i'r afon Ganges â odd neh ond dau o aelodau ein heg. Biblau o dro i dro. Ac hefyd, dyma lwys ni ddim o hono ef. Cafodd un lle y cafwyd yr ysgrythyrau i'w taenu bedair costrel, y rhai a werthodd efe ymhlith y Chineaid yn Ynysoedd yr dranoeth am ddillad; y llall a gafodd Archipelago Indiaidd, Siam, a Cochin ddeg, y rhai a ffeiriodd efe am eiddo China, yn gystal ag yn China fawr ei mwyjangenrheidiol.

hun-ynghyd a nifeiri mawr o FânMarwolaeth Maoae.

draethodau y rhai a daenwyd yn ieithNid ffug-chwedl yw efengyl Crist, oedd Chinäeg a Daläeg, ac hefyd yn ddiau. Mae yn gyru anwybodaeth rhanau o'r ysgrythyrau yn Maläeg. o'r meddwl, ac yn goleuo ein mynedfa Ni wyddom ni ddim pa faint o fen. i'r beddrod; yn cyfeirio at ogoniant dith a fu y rhanau o'r Ysgrythyrau a'r diddiwedd, ac yn dangos gan bwy y Traethodau hyn, y rhai a wasgarwyd mae hawl iddo.

ar hyd gwledydd eang yn y dwyrain. Swydd Maoae, cyn ei droedigaeth Mae yn amlwg fod rhaid fod llawer. oedd cyfnerthu rhyfelwyr digalon. oedd o'r trigolion wedi eu darllen Treuliodd nosweithiau cyfain yn cerdd hwynt o dro i dro, ac y mae yn rhaid ed o dŷ i dŷ i galonogi y rhai llwfr, fod peth gwybodaeth am y gwir Dduw, ac i roddi sicrwydd i'r cyfryw fod rhyw ac am yr liwn a anfonodd efe Iesu dduw wedi dweud wrtho ef y llwydd- Grist, wedi myned i'w plith hwyut ent yn ddiamheuol yn y rhyfel ag fydd trwy y moddion hyn, megis gwawr ai y pryd hwnw ar droed. O'r dydd y fechan o flaen codiad haul. derbyniodd efe yr efengyl hyd ei farw- Yo y Brif AtbrofaSaesoveg a(hinäeg, olaeth nid allodd hyd yn nod tafod fe ddygwyd nifer o wyr ieuaingci fynu çentigen ei hun gael un bai camfuch- mewn amrywiol ganghenau dysgeideddol yn ei erbyn. Yr oedd efe yn iaeth a gwybodaeth gyffredinol, yn anrhydedd i grefydd ger bron pawb a'i nghyd a'r grefydd Gristionogol yn ei hadwaenent el. Y brawd Mr. Henry hamrywiol ganghenau v athrawiaeth a

х

« ForrigeFortsæt »