Billeder på siden
PDF
ePub

samme Tid er tilgaaet 2 Premierlieutenanter af Rytteriet samt 4 Underofficerer af Rytteriet og 2 do. af Artilleriet som Elever.

Fra 1. Novbr. er en ny Undervisningsplan traadt i Kraft, ifølge hvilken Elevantallet i Rideskolen er forøget fra 12 til 16.

Skydeskolen. Til at gjennemgaae Skolens almindelige Kursus blev der fra 1. Febr. beordret 7 Premierlieutenanter af Fodfolket og 26 Underofficerer af de forskjellige Vaaben samt 2 Underofficerer af Flaaden. I det udvidede Kursus blev der i Midten af Julioptaget 3 Premierlieutenanter og 6 Underofficerer af Fodfolket.

I et Instruktionskursus for Kapitainer paa 14/2 Maaned fra Iste Septhr. blev der beordret 9 Kapitainer, ✓ af Fodfolket og 2 af Artilleriet, samt 1 Ritmester.

I et Repetitionskursus for Skydelærere paa 1 Maaned fra 15de Septbr. beordredes 10 Kapitainer og 10 Underofficerer af Fodfolket.

Gymnastikskolen. Af de Elever, der i forrige Aar vare optagne i Skolens Kompagnilærerkursus, optoges ved Udgangen af April 14 Underofficerer af forskjellige Vaaben i Skolens Gymnastiklærerkursus, de øvrige Elever afgik til Tjeneste ved deres Afdelinger.

I Skolens Repetitionskursus fra 8de til 27de Oktbr. optoges 35 Gymnastiklærere.

I Skolens Kompagnilærerkursus optoges den 1ste Novbr. 4 Officerer af Fodfolket og 47 Underofficerer af de forskjellige Vaaben samt 3 Underofficerer af Flaaden.

Sekondlieutenantskolerne. I disse bestode et Antal af 74 Underofficerer og Underkorporaler Prøven.. Heraf bleve 56, der havde ønsket at antages til frivillig Tjeneste, udnævnte til Sekondlieutenanter, nemlig 41 i Fodfolket, 2 i Rytteriet, 11 i Artilleriet og 2 i Ingenieurkorpset. Desuden bleve i Aarets Løb 20 Underkorporaler, der tidligere havde bestaaet Prøven fra Skolerne, udnævnte til Sekondlieutenanter, 11 i Fodfolket, 1 i Rytteriet og 8 i Artilleriet.

erer

ken

Oversigt

over

be Llige

er i ket. -thr. t 1

Indkvarteringen

af

de til Kjøbenhavns Garnison hørende Afdelinger p. p. i 1883.

tbr.

Bortset fra de korte Perioder, i hvilke Udkommando fra Garnisonen har fundet Sted til Vagthold ved kongelige Slotte, til de store Efteraarsmanøvrer, samt til særlige Broslagnings- og Skydeøvelser, har Indkvarteringen af Afdelingerne p. p. været følgende:

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

Livgardens Liniebataillon i Livgardens Kaserne

paa følgende Undtagelse nær:
fra 2,—3/10 gjenindkaldt Mandskab i Leir paa Rosenborg Exercerplads.

Iste Regiment
i Citadellet Frederikshavns Kaserner - paa følgende Undtagelser nær:
fra 31/3—3/10

15de Bataillon i Fredericiagadens Kaserne,
2/5—3/10 .. 21de

i Sølvgadens Kaserne.

3die Regiment
i Sølvgadens Kaserne paa følgende Undtagelser nær:
fra 31/3—31/8

13de Bataillon i Fredericiagadens Kaserne,
19- %%

3 13de og 23de Bataillon i Exercer- og Gymnastikhuse, 1/10—3/10

13de og 23de Bataillon i Exercer- og Gymnastikhuse.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

i Sølvgadens Kaserne

fra 313—31/8

4de Regiment
paa følgende Undtagelse nær:

17de Bataillon i Fredericiagadens Kaserne.

[ocr errors]

Gardehusarregimentet
i Gardehusarkasernen i Kjøbenhavn paa følgende Undtagelser nær:

fra 30/1-_146 Rekrutskolen paa Jægersborg,

2/5—3/10 1 Eskadron paa Jægersborg.

Ingenieurregimentet
i Kronprindsessegadens Kaserne – paa følgende Undtagelser nær:

fra 10/5—3/10 Rekrutskolen i Fredericiagadens Kaserne,
3/6—3/10 1 Kompagni i Leir paa Øvelsespladsen.

.

Iste Artilleriregiment i Ny Artillerikaserne paa følgende Undtagelser nær:

fra 10/5—3/10 Feltkonstabelrekruterne i Leir paa Amager,

25—3/10 de gjenindkaldte Feltkonstabler i Leir paa Amager,
2/9—3/10 2 Batteriers Heste med fornødent Mandskab i Kantonne-
ment paa Amager.

2det Artilleriregiment i Kasernen ved Frederiksholms Kanal og fra 175—3/10 tillige i Barakkeetablisse

mentet paa Amager.

[blocks in formation]

Iste Artilleribataillon i Citadellet Frederikshavns Kaserner og paa Kjøbenhavns Søbefæstning.

2den Artilleribataillon i Strandgadens Kaserne - paa følgende Undtagelser nær:

fra 46—30% tjenstgjørende Styrke i Leir paa Amager,

129—3/10 gjenindkaldt Mandskab i Leir paa Amager.

[blocks in formation]

Laboratorieafdelingen i Vildersgadens Kaserne paa følgende Undtagelse nær:

fra 4.-31. Rekruterne i Leir paa Amager.

Militærarbeiderdepotet i Vildersgadens Kaserne paa følgende Undtagelser nær:

fra 31/3—30/4 Foraars-Rekrutholdet i Fredericiagadens Kaserne,

210-1 Efteraars-Rekrutholdet i Fredericiagadens Kaserne.

Generalstabens Militærarbeidere
fra 30/

48/ ... i Fredericiagadens Kaserne 95 Mand,
815—276 i Kronprindsessegadens Kaserne 64 Mand,

i Vildersgadens Kaserne 31 Mand. Efter 2den Juni har der til Stadighed været indlagt c. 14 Mand i Vildersgadens Kaserne og efter Hjemkomsten fra Campagnen har der været anvist Plads for indtil 20 Mand i Sølvgadens Kaserne.

[ocr errors]

Forpleiningskorpsets Skole i Vildersgadens Kaserne paa følgende Undtagelse nær:

fra 24/10—23/11 Efteraars-Rekrutholdet i Citadellet Frederikshavns Kaserner.

Sundhedstroppernes Skole i Vildersgadens Kaserne paa følgende Undtagelse nær:

fra 2/11—212 et Rekruthold undtagelsesvis i Fredericiagadens Kaserne.

Anmærkning: 1. Belægningstiden er angivet inkl. saavel Indryknings- som

Udrykningsdagen. 2. Samtlige Afdelinger have havt de ved dem oprettede Skoler

anbragte i de dem fast anviste Kasernelokaler, paa føl

gende Undtagelser nær: 1ste Artilleriregiment har havt Sekondlieutenantskolen for i Classenske LegatFeltartilleriet og sin egen Korporalskole anbragte

skoles Lokaler. 2det Artilleriregiment har havt Sergentskolen for Feltartille- i Fredericiagadens riet og sin egen Korporalskole anbragte

Kaserne. 2den Artilleribataillon har havt Sergentskolen for Fæstningsartilleriet anbragt i

Classenske Legatskoles Lokaler.

}

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »