Billeder på siden
PDF
ePub

R.r.K.
S.A.1.2.3..
S.H.F.1.2.3
S.T.1.2.3.4.
S.Sph.
S.CarlXIII.
S.N.1.2.3..
S.Sv.1.2.3.
S.V.1.2.3..
T.N.I.1.2.3.4.5.
T.M.1.2.3.4.5.
U.St. Steph.1.2.3..
W.Kr.1.2.3...
W.F.1.21 22.31.32

[ocr errors]

Russiske Fortjenesteorden: Det røde Kors.
Sachsiske Albrechts-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Sachsen-Weimarske Hvide Falke-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Serbiske Takowa-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder.
Svenske Seraphimer-Orden.

Carl XIII's Orden.

ordstjerne-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Sværd-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

Vasa-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Tunesiske Nichan-Iftikhar-Orden.
Tyrkiske Medjidie-Orden.
Ungarske St. Stephans-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Würtembergske Krone-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

Frederiks-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den

Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse.
Østerrigske Frantz Josephs-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

Jernkrone-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Leopolds-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

Ø.F.J.1.2.3.
O.J.Kr.1.2.3.
Ø.L.1.2.3..

De ved Officererne m.Fl. i Aldersordenslisterne anførte Tal angive Lønningsklasserne, hvortil de høre.

Forsaavidt der er tillagt Officerer en dobbelt Aldersorden, er den seneste anført øverst, den tidligere nederst.

Hæren.

Hans Majestæt Kongen er Høistbefalende over Hæren.
Hans Kongelige Høihed Kronprindsen er General udenfor Numer i Hæren.
Hans Majestæt Alexander III., Keiser af Rusland, er Æres-Oberst i Livgarden.
Hans Kongelige Høihed Albert Edward, Prinds af Wales, er Æres-Oberst i

Gardehusarregimentet.

Første Afdeling.

I. Krigsministeriet.

Krigsminister.

[ocr errors]

Kommandør u. N. Niels Frederik Ravn, (S.K.*D.M.), (S.Sv.1.), (R.St.A.1.), (G.F.1.), (I.Kr.1.), tillige

Marineminister.

Premierlieutenant af Ingenieurkorpset Carl Emil Hedemann, Adjutant.

435.

Direktør.
Oberst u. N. i Artilleriet Jesper Jespersen Bahnson, (K.ʻD.M.), (S.Sv.2.).

52.

Kapitain af Generalstaben Christian Frederik Frands Elias Tuxen, (R.*), (S.Sv.3.), tjeneste

gjørende under Direktøren, tillige Lærer ved Officerskolen.

151.

Sekretariat.
Justitsraad, Fuldmægtig Christian Jørgensen Westergaard, (R. *D.M.), (S.N.3.), Sekretær.
Kapitain ved Kjøbenhavns Væbning Gustav Johan Ludvig Feilberg, Expedient, Ministeriets

Arkivar.
Holger Christian Valdemar Lund, Expedient.
Ritmester Thorvald Wilhelm Christian Irgens-Bergh, (R.*), (S.V.3.), Expedient.

409.

1ste Departement. Oberstlieutenantu. N. i Fodfolket Frederik Fer

dinand Jacobi, (R.*D.M.), (S.Sv.3.), Chef. 75.

Kapitain Christian Emil Holmer, (R.*), (S.V.3.),

Fuldmægtig.
Krigsassessor Michael Berggreen,

(R.*),
Kapitain Carl Christian Wilhelm
Ferdinand Holck, (R.*),

Expedienter.
Lieutenant ved Kbhyns. Væbn.
Frantz Gerhard Wortziger, 796.

Iste Kontor.

Kapitain

u. N. i Fodfolket Hans Andreas Bache, (R.*), (S.V.3.), (F.A.L.5.), Chef. 245.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

II. De militare Ministeriers Revision og

Decision.

(Ved Kgl. Resolution af 14de Februar 1868 henlagt under Finantsministeriet.)

Etatsraad Jens Jetsmark, (K.'D.M.), Chef.

Iste Revisionskontor. Hans Henrik Thomsen, (R.*), Chef. Carl Jacob Hertel Riise,

FuldJohan Christian Valeur Fritz, mægtige. Frederik Carl Christian Hansen, Sekondlieutenant Christian Her.'

Assistenter. man Dieterichsen,

2det Revisionskontor. Lauritz Christian Bentzen, (R. *), Chef. Christian Frederik Koefoed, 1 FuldDetlev Georg Ludvig Lindberg, mægtige. Lieutenant Waldemar Lannes Arthur Achilles Hatting,

Assistenter. Carl Frederik Lassen,

Cand. pharm. Frantz Johan Anton Hlatky,

militær Medicinalrevisor.

III. Fordeling af Hærens Officerer og Lige

stillede m. Fl.

Hærens Generaler.

[blocks in formation]

3.

4.

General, Hans Kongelige Høihed Kron

prinds Christian Frederik Wilhelm Carl til Danmark,(R.E.S.Kmd. *D.M.), (S.Sph.), (S. Carl XIII.), (N.St.0.1.), (R.St.Andr.), (R. A.N.), (R.H.D.), (R.St.A.1.), (Pr.S.O.), (Pr R.Ø.1.), (F.Æ.L.1.), (A.A.B.1.), (G.F.1.), (G.F.5.), (I.A.)(P.T.&S.1.), (H.D.L.1.),(N.G. L.1.), (B.L.l.), (N.L.1.), (U.St.Steph.1.), (Rum. St.1.), (B.B.1.Z.), (H. Kal. 1.), uden

for Numer. Generallieutenant Wilhelm Frederik Ludvig

Kauffmann, (S.K.* D.M.), (N.St. 0.2.), (S.Sv.3.) (F.Æ.L.4.), kommanderende General i Iste Generalkommandodistrikt.

Christian Ferdinand Bauditz, (S.K.* D.M.), (S.Sv.2.), (N.St.0.2.), (R.Stan.2.*), (Pr.R.O.2.),Kammerherre,kommanderende

Generali2det Generalkommandodistrikt. General Gustav Castenskiold, (K.'D.M.), Generalinspektør for Rytteriet.

Christian Albert Frederik Thomsen, (S.K.* D. M.), (F. Æ. L. 3.), (S. Sv.3.), (N.St.0.3.), (W.Kr.3.), (R. r. K.), udenfor Numer.

Stephan Ankjær (K.'D.M.), (S.Sv.3.),(N. St.0.3.), Chef for 1ste jydske Brigade.

Jacob Frederik Marius Ernst, (K.'D.M.), (S.Sv.1.), (N.St.0.3.), (N.L.3.), Generalinspektør for Ingenieurtropperne og Chef for Ingenieurkorpsets øvrige Afdelinger.

Wilhelm Carl Bernt Stricker, (K.'D.M.), (S.Sv.2.), (F.A.L.3.), Generalinspektør for Fodfolket.

Lorentz August Bie, (K.'D.M.), (N.St. 0.2.), Chef for 1ste sjællandske Brigade.

Ludolph Erasmi Fog, (K.'D.M.), (R.St. A.1.), (N.St.0.2.), Chef for Generalstaben.

Eduard Valentin Schreiber, (K.']). M.), (N.St.0.2.), (S.Sv.3.), Generalinspek

Hans Majestæt Kongens Adjutantstab.

Chef for Adjutantstaben. Oberst Christian Rostgaard v. d. Maase,

(R.*D.M.), (N.St.0.2.), (Pr.R.0.2.), (R. St.A.2.), (S.Sv.3.), (B.L.4.), (R.W.4.). 50.

Tjenestegjørende Adjutanter. Kapitain af Artilleriet Christian Baron

Güldencrone, (R.*D.M.), (S.Sv.2.), (R.St.A.2.), (N.St.0.2.), (Pr.Kr.2.), (S.T.3.), (G.F.3.), (0.J.Kr.3.), (Pr.R.0.3.).

168. Ritmester af Rytteriet Johan Frederik

Hegermann-Lindencrone, (R.*), (B.Z.L.4.).

185. Kapitain af Fodfolket Otto Wilhelm Paul

sen, (R.*), (B.Z.L.2.), (S.Sv.3.), Kammerjunker.

207.

5.

6.

7.

Hans Kongelige Høihed Kronprindsens

Adjutantstab.
Kapitain af Fodfolket Otto Bull, (R.St.A.3),
Kammerjunker, Adjutant.

295.

8.

9.

10.

« ForrigeFortsæt »