Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

Lieutenanter.
Peter Low.
Christian Albert Koefoed.
Samuel Christian Prah).
Christian Edvard William Brodersen.
Jørgen Andreas Kure.

694. 695. 729. 772. 858.

Kancelliraad, Prokurator Thomas Erichsen, (R. *),

konst. Auditør og Intendant. Distriktslege Carl Wilhelm Zahrtmann, (R.*),

konst. Overlæge.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Hs. Kongl. Høihed, Landgreve, General Frederik | (G.F.1.), (G.F.5.),(R.St.Andr.), (R.A.N.),(R.H.Ø.),

Wilhelm Georg Adolph til Hessen, (R.E.* (R.St.A.1.).
D.M.), (R.St.Andr. i Brillanter), (R.A.N.), General Wolfgang Haffner,(S.K.*D.M.), (S.Sv.l.),
(R.H.O.), (R.St.A.1.), (Pr.S.D.), (Pr.R.0.1.), (H. (S.V.2.), Kammerherre.
G.L.1.), (H.D.L.1.), (H.Phil.l.), (S.Sph.), (R.St. Heinrich Theodor Wenck, (K.'D.M.), (R.Stan.
G.4.), (G.F.1.), (Pr.J.K.2.), (U.St. Steph.I.), (W. 2.*), (S.V.2.).
F.1.), (S.H.F.1.), (0.H.&F.1.), (M.W.Kr.1.), (A. Oberst Christian Schøller, (K.PD.M.).
A.B.1.), (N.G.L.1.).

Waldemar Haffner, (R.*), Kammerjunker.
Generallieutenant Peter Frederik Steinmann, Oberstlieutenant Frederik Grev Dannemand,

(S.K.*D.M.), (R.St.A.1.), (N.St.0.2.), (S.Sv.3.), (K.'), (N.St.0.2.), (S.Sv.2.), (S.Sv.3. i Brillanter), (H.G.4.), (Pr.R.O.4.), Kammerherre.

(H.G.3.), Kammerherre.
Hs. Høihed, General Prinds Wilhelm til Sles- Major Carl Friederich Brandis.

vig-Holsten-Sønderborg -Glücksborg, (R.E.* Kapitain James Codyise.
S.K.*D.M.), (S.Sph.), (0.J.Kr.2.), (0.L.3.), (R.St. Christian Frederik Falbe, (D.M.K^.), (G.F.1.),
Andr.), (R.A.N.), (R.H.Ø.), (R.St.A.1.), (R.Stan. (P.Chr.1.), (B.L.I.), (Ø.J.Kr.1), (Ø.L.1.), (Rum.S.
1.), (R.St.A.2. i Brillanter), (G.F.1.), (H.G.L.1.!, 1.), (R.St.A.2.), (F.Æ.L.5.), Kammerherre.
(A.A.B.1.).

Ritmester Waldemar Dahl, (R.*).
Generalmajor Johannes Wilhelm Antonius Har- Ludvig Castenskiold, (K.'D.M.), (S.N.1.),

bou, (K.'D.M.), (S.Sv.3.), (F.Æ.L.4.), Kammer- (R.H.O.), (R.St.A.1.), (R.Stan.1.), (Pr.Kr. 1.),
junker.

(G.F.2.), (L.E.Kr.2.), (O.F.J.2.*), (I.St.M.&L.3.), Heinrich August Theodor Kauffmann, (S.K.* (S.Sv.3.), (N.St.0.3.), (N.F.3.), (F.Æ.L.3.), D.M.), (S.Sv.l.), (K.Stan.1.), (R.St.A.1. i Bril- Kammerherre.

lanter), (L.E.Kr.1.), (Pr.R.O.1.), Kammerherre. Adolph Wilhelm Rudolph Oppen-Schilden, Hs.Høihed, Generalmajor Prinds JuliustilSlesvig- (R.*D.M.), Kammerherre, Hofjægermester.

Holsten-Sønderborg-Glücksborg, (R.E.*D.M.), Premierlieutenant Hans Helmuth Lüttichau, (A.A.B.1.), (Br.L.1.).

(R.*), Hofjægermester. Hs.Høihed, Generalmajor Prinds Johantil Slesvig

--PaulLudvig Baron Petersdorff, Kammerjunker. Holsten-Sønderborg-Glücksborg, (R.E.*D.M.), Secondlieutenant Edvard Falkner Murphy, Kam(S.Sph.), (S.CarlXIII.), (N.St.0.1.); (A.A.B.1.), merherre.

V. Afskedigede Officerer, der have Tilladelse

til at bære Uniform som Krigsinvalider.

(Jfr. Kundgjørelse for Hæren Nr. 15—1880, 1. 3. og 7.).

General Carl Wolle, (K.'D.M.).
Oberst Ellef Lind, (R. *D.M.), (R.St.A.3.), (L.E.
Kr.5.), dekoreret med en svensk Guldmedaille.
Julius August Grønlund, (K.’D.M.).
Sophus Julius Wedege, (R.*).
Waldemar Peter Johannes Leopold Hackhe,
(R.*).

Wilhelm Otto Feldtheim Zepelin, (R.*), Kammerjunker.

Waldemar Schøning, (R.*D.M.). Major Hermann Ulrich Hunold Grev Baudissin, (R.*).

Ludvig Alexander Rømeling Stricker, (R.*). Kapitain Frantz Christopher Holger Sehestedt, Kammerjunker. Carl Christian Juell, (R.*). Peter Martin Zimmermann, (R.*).

Anton Carsten Volqvartz, (R.*). - Valdemar Ferdinand Christian Redsted, (R.*).

Frantz Christoffer Bülow Pio, (R.*).

Premierlieutenant Carl Iyar Plenge.

Peter Nicolai Petersen, (R.*). Erik Conrad Frederik Brummerstedt, (R.*) Vilhelm Adolph Top, (R.*). Ludvig Joachim Vilhelm Hartvigsen, (R.*). Peter Christian Frederik Munch. Robert William Crauford Meason de la Laing, (D.M.R.*), (S.Sv.3.), Kammerjunker. Rudolph Norup. Carl Vilhelm Behagen Castenschiold, (R.*).

Georg Leopold Grey Sponneck, (R.*). Sekondlieutenant Søren Peter Jensen Bech,(R.*).

Johannes Christian Valdemar Hansen. Joseph Carl Rubrecht Frandsen. Jacob Moritz Christensen. Edvard Ludvig Bentzon. Titus Frederik Schouw, (D.M.). Vilhelm Fabricius. Sophus Frederik Ferdinand Grev AhlefeldtLaurvig.

Anden Afdeling.

I.

Almindelige Aldersordenslister

over

Hærens Officerer og Ligestillede.

« ForrigeFortsæt »