Billeder på siden
PDF

Bornholms Væbning.

405.

Oberst Carl Ludvig Otto Friederich Posselt,

Rytteriet. (R.*D.M.), Chef, tillige Kommandant. 103. Lieutenant ved Artilleriet Carl Rantzau

Ritmester. Bohn, Adjutant.

842. || Michael Gabriel Koefoed, (F.M.), Eska

dronschef. Fodfolket. Oberst William Poul Jens Johansen, (R.*),

Artilleriet. Bataillonschef.

105.

Kapitainer.

Valerius Mathias Davitzen, Kompagnichet. 394. Andreas Jørgen Engell, Kompagnichef. 370. Lucianus Hansen Kofod, Tøimester. 422. Jens Theodor Koefoed Rømer, Kompagnichef. 375. Jesper Andreas Munch, Kompagnichef. 388. Niels Adolf Koefoed, Kompagnichef. 400.

Lieutenanter.
Peter Low.
Christian Albert Koefoed,
Samuel Christian Prah).
Christian Edvard William Brodersen.
Jørgen Andreas Kure.

694. 695. 729. 772. 858.

Kancelliraad, Prokurator Thomas Erichsen, (R.*),

konst. Auditør og Intendant. Distriktslæge Carl Wilhelm Zahrtmann, (R.*),

konst. Overlæge.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

V. Afskedigede Officerer, der have Tilladelse

til at bære Uniform som Krigsinvalider.

(Jfr. Kundgjørelse for Hæren Nr. 15—1880, 1. 3. og 7.).

General Carl Wolle, (K. 'D.M.).

Premierlieutenant Carl Ivar Plenge.. Oberst Ellef Lind, (R.*D.M.), (R.St.A.3.), (L.E. ! - Peter Nicolai Petersen, (R.*).

Kr.5.), dekoreret med en svensk Guldmedaille. – Erik Conrad Frederik Brummerstedt, (R.*) - Julius August Grønlund, (K.'D.M.).

- Vilhelm Adolph Top, (R.*). - Sophus Julius Wedege, (R.*).

– Ludvig Joachim Vilhelm Hartvigsen, (R. *). – Waldemar Peter Johannes Leopold Hackhe, – Peter Christian Frederik Munch. (R.*).

- Robert William Crauford Meason de la Laing, – Wilhelm Otto Feldtheim Zepelin, (R.*), (D.M.R.*), (S.Sv.3.), Kammerjunker. Kammerjunker.

– Rudolph Norup. - Waldemar Schøning, (R.*D.M.).

- Carl Vilhelm Behagen Castenschiold, (R. *). Major Hermann Ulrich Hunold Grev Baudissin, - Georg Leopold Grev Sponneck, (R.*). (R.*).

Sekondlieutenant Søren Peter Jensen Bech,(R.*). - Ludvig Alexander Rømeling Stricker, (R.*). - Johannes Christian Valdemar Hansen. Kapitain Frantz Christopher Holger Sehestedt, - Joseph Carl Rubrecht Frandsen. Kammerjunker.

– Jacob Moritz Christensen. - Carl Christian Juell, (R.*).

– Edvard Ludvig Bentzon. ' - Peter Martin Zimmermann, (R.*).

– Titus Frederik Schouw, (D.M.). -- Anton Carsten Volqvartz, (R. *).

- Vilhelm Fabricius. - Valdemar Ferdinand Christian Redsted, (R.*). || – Sophus Frederik Ferdinand Grev Ahlefeldt-- Frantz Christoffer Bülow Pio, (R.*).

Laurvig

Anden Afdeling..

.

Almindelige Aldersordenslister

over

Hærens Officerer og Ligestillede.

« ForrigeFortsæt »