Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Lieutenanter. Marcus Frederik Falkenskjold.

704. Christian Albert Tram.

705. Adam Vilhelm Kruse.

725. Julius SophusEmanuel Waldemar Feilberg. 743. Viggo Georg Johan Falkenberg.

750. Knud Christian Christensen.

757. Gustav Adolph Groth.

789. Peter Christian Møller.

805, Hans Jacob Petersen Andie.

808. Søren Christian Jensen Ravnkilde.

822. Andreas Christian Aasted.

824. Vilhelm Thomsen.

828. Fritz Iver Verner Christian Baron Rosenkrantz

832. Knud Nielsen Skovgaard.

836. Søren Klausen.

873. Christen Jensen.

880. August Frederiksen.

895. Otto Peter Jørgensen.

898. Heinrich Frantz Louis Amelung, (D.M.), Chef for 4de Kompagni.

901.

6

Auditør.
Intendant.
Reserveintendant.
Overlæge.
læge.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ai

Officerer til Tjeneste udenfor Afdelingerne. || Kapitain af Forstærkningen Marcus Andreas

Ludvig Hertel, (R*).

427. Oberst Otto Frederik Vaupell, (K.ʻD.M.),

(S.Sv.3.), (R.St.A.4.), til Raadighed for 1ste Generalkommando.

19. Ezechias August Stinzing Stricker,

Fæstningsofficerer og Garnisonsaudi(K.?D.M.), Souskommandant i Kjøben

tører m. Fl. havn og Citadellet Frederikshavn.

20.

Kjøbenhavns Fæstning og Citadellet Kapitain Julius Amsinck, (R.*), (S.Sv.3.),

Frederikshavn. Chef for Gymnastikskolen.

117. Christian Frederik Bjerager, (R.*),

Den kommanderende General i 1ste GeneralSkoleofficer og Lærer ved Officerskolen. 160. kommandodistrikt, Generallieutenant W. Sophus Carl Julius Eibe, (R.*), til Tje

F. L. Kauffmann, (S.K.*D.M.), (N.St. neste hos Souskommandanten i Kjøben

0.2.), (S.Sv.3.), (F.Æ.L.4.), Kommandant. havn og Citadellet Frederikshavn. 183.

Oberst af Fodfolket E. A. S. Stricker, Henning Frederik Bilsted, Chef for

(K.°D.M.), Souskommandant.

20. Militærarbeiderdepotet.

189. Kapitain af Fodfolket S. C. J. Eibe, (R.*), Otto Wilhelm Paulsen, (R.*), (B.Z.L.2.),

til Tjeneste hos Souskommandanten. 183. (S.Sv.3.), Kammerjunker, Adjutant hos Hs.

fung. Garnisonsauditør. Majestæt Kongen.

207. Kammerjunker William Conrad OehlenschlæPeder Erhard Marius Ramsing, (R.*),

ger, (R.*), (S.N.3.), Intendant. (S.Sv.3.), Chef for Skydeskolen.

214. Waldemar Christiansen, til Raadig

Kronborg Fæstning. hed for Generalinspektøren for Fodfolket. 231. Chefen for 2det Regiment, Oberst F. S. Emanuel Prytz, midlertidig Lærer ved

Wildenradt, (K?.D.M.). fung. KommanSkydeskolen. 274. dant.

28. - Otto Bull, (R.St.A.3.), Kammerjunker, Auditør H. C. M. Møller, fung. Garnisonsauditør. Adj. hos Hs. Kgl. Høihed Kronprindsen. 295. Eiler Christian Rasmussen, til Raadig

Korsør Søbatteri. hed for Generalstaben.

342.

Oberst Frederik Georg Lützau, (R.*), KammerAlexander Langhoff, til Raadighed for

herre, f. T. Høistbefalende. Generalstaben.

343. Niels Marius Jensen, til Raadighed

Fredericia Fæstning. for Generalstaben.

348.

Chefen for 7de Regiment, Oberst F. F.
Officerer udenfor Numer.

G. Fogh, (R.*D.M.), fung. KommanOberstlieutenant Frederik Ferdinand Ja

dant.

39. cobi, (R.*D.M.), (S.Sv.3.), Departements- Auditør O. F. Ahlmann, fung. Garnisonschef i Krigsministeriet.

75. auditør. af Forstærkningen Rasmus Christian Møller, (R.*D.M.).

112.

Bornholm.
Kapitain Hans Andreas Bache, (R.*), (S. Oberst af Forstærkningen C. L. O. F. Pos-
V.3.), (F.Æ.L.5.), Kontorchef i Krigs-

selt, (R. *D.M.), Kommandant.

103. ministeriet.

245. Johan Erik Vilhelm Leerbech. 292. af Forstærkningen Johan Christian Claudius Madsen.

373.

Hærens Undervisningsanstalter. Joachim Emil Lundbye.

374.
Thies Hans Jørgen Lemb cke,(D.M.). 379.

Officerskolen.
IngvarPhilipp Adolph Boysen,(R.*). 384.
Carl, Vilhelm Carlsen.

386.

(Frederiksberg Slot.) Frederik Ludvig Hermansen.

391.

Offioerer til stadig Tjeneste ved Skolen.
Wilhelm Christian Klingberg Chri-
stensen.

Chef.
Eduard Arnold August Marcussen. 411. Oberst af Artilleriet A. L. Klein, (K."
Jørgen Carl la Cour, (R.*D.M.). 421. D.M.).

399.

18. i Statistik.

Elever.

Skoleofficerer.
Kapitain af Fodfolket C.F. Bjerager, (R.*),

tillige Lærer i Hærordning, Tjenesteregle-
ment og Fodfolkets Exercits.

160. Ritmester af Rytteriet J.Bølck, (R.*), tillige

Lærer i Ridning og Rytteriets Exercits. 179. Kapitain af Artilleriet F. A. H. Wagner,

(R.*),(F.Æ.L.5.), tillige Læreri Artilleriets Exercits, teknisk Mekanik, Teknologi og Maskinlære.

205. Lærere. Kapitain af Ing.-Korpset F. P. A. W. To

biesen, (R.*), i Krigsbygningskunst. 118. --E.J. Sommerfeldt, (R.*), i Civilbygningskunst.

127. af Artilleriet W. H. 0. Madsen, (R.*), (S.V.3.), i Mathematik og Artilleri. 218. Officerer m. Fl., der ikke ere til stadig Tjeneste

ved Skolen, samt andre Lærere. Oberstlieutenant af Generalstaben A. L. le

Maire, (R.*D.M.), (S.Sv.3.), (N.St. 0.3.), i
Tegning.

83.
af Fodfolket G. C. C. Zachariae, (R.
D.M.), (B.F.3.), i Geodäsi.

85. Kapitain af Fodfolket J. Amsinck, (R.*),

(S.Sv.3.), i Gymnastik, Vaabenbrug og
Svømning.

117.
af Generalstaben C.F.F. E. Tuxen, (R.*),
(S.Sv.3.), i Krigskunst.

151.
C. W. Christensen, i Topografi. 198.
P. N. Nieuwenhuis, (R.*), (L.E.
Kr.5.), i Krigskunst.

211. af Artilleriet J.P. Brandt, i Artilleri og Vaabenlære.

259. Auditør C. L. A. Lautrup, i Retslære. Kapitain Lauritz Knudsen, (R.*D.M.), i

beskrivende Geometri og Mathematik.

Anton Carsten Volqvartz, (R.*), i Engelsk. Professor, Dr. phil. Ludvig Valentin Lorenz,

(R.*D.M.), i Fysik og Naturlære. Dr. phil. Niels Kristian Folmer Dyrlund,

(D.M.), i Dansk.
Dr. phil. Haldor Topsøe, (R.*), i Kemi.

Troels Lund, (G.F.5.), i Historie og
Geografi.
Docent Peter Christian Julius Petersen,

i Mathematik. Sproglærer, cand. juris Frederik August Mohr,

i Tydsk. Cand. phil. John Oskar Arlaud, i Fransk. Cand. polit. Otto Aleksis Petersen-Studnitz,

Elever m. Fl.

Ældste Klasse. Premierlieutenant af Søofficerskorpset Carl Theodor Emil Clausen,

Jørgen Frederik Saxild,
Theodor EmilMesserschmidt,

Rørdam Hans Kjølsen,
Premierlieutenant ved 15. Bat. N. P.
A. L. Reffs,

484. ved 17. Bat. M. E. Winge, 496. ved 14. Bat. L. L. Tvilstedgaard, 497. ved Gardeh.-Regt. C. G. Balle, 499. ved 2. Art.-Bat. H. C. Salto, 501. ved 20. Bat. C. J. Jørgensen, 502. ved 3. Bat. A. L. Hansen, 504. ved 7. Bat. S. T. Sørensen, 523. ved 1. Art.-Afd. L. T. G. Fock, 528. ved 2. Art.-Afd. N. V. S. Holbek, 529. ved 3. Art.-Afd. H. C. Hammer, 530. ved 4. Art.-Afd. H. L. H. Tuxen, 532. ved 9. Bat. P. F. Møller,

537. ved 29. Bat. L. P.Lund-Larssen, 539. ved 11. Bat. C. V. Sørensen, 541. ved 28. Bat. E. Nielsen,

545. ved 21. Bat. A. J. C. Hoff, 547. ved 25. Bat. A. P. E. Røen, 562. ved 4. Art.-Afd. H. G. K. Bruun, 571. ved Ing.-Regt. H. Ulrich, 576. A. Levinsen,

582. ved 3. Art.-Afd. P. S. H. Petersen, 583. ved 2. Art.-Afd. H. L. Nonboe, 584. ved 3. Art.-Afd. C. H. J. Hansen, 587. ved 4. Art.-Afd. F. E. Hansen, 589. ved Ing.-Regt. A. P. Jørgensen, 593. ved 2. Art.-Bat. S. L. Hansen, 595. ved 29. Bat. A. E. Schrader, 600. Næstældste Klasse.

A. Sekondlieutenant ved 2. Art.-Afd. A. Jensen,

921. ved Livg. Liniebat. S. Baron Gersdorff,

924. ved 4. Bat. S. Schouby,

943. ved 7. Bat. V. A. B. Pasbjerg, 948.

. ved 25. Bat. H. H. Bondo, 958. ved Tøihusafd. C. V. Schram, 1004. ved 22. Bat. C. E. Grosmann, 1008. ved 1. Art.-Afd. N. Larsen, 1011. ved 5. Bat. F. Frandsen, 1022. ved 13. Bat. C. Hermansen, 1028. ved 1. Bat. H. C. S. Lasson, 1065. ved 2. Bat. C. J. Lagoni, 1066. ved 1. Bat. J. C. E. Baron Haxthausen,

1081.

Elever.

« ForrigeFortsæt »