Billeder på siden
PDF

Oscar Hoffgaard. 1110. Rasmus Frederik Jørgensen, tjeneste

gjørende. 1141. Mikkel Buch Christensen Kjær, tjeneste

gjørende. 1144. Poul Theodor Johansen, tjenestegjørende. 1150.

Frederik Johannes Ingerslev, Auditør.
Kapitain ved 38te Bat. P. O. R. Olrik,

(R.*), f. T. Intendant. 417. Michael Carl Christian Juul, Korpslæge. Werner Ludvig Dons Blædel, Reservedyrlæge.

4de Artilleriafdeling.

(Kjøbenhavn.) Oberstlieutenant Gustav Waldemar Emil Crone, (R.*), Chef. 71.

Kapitainer.

Tycho Bræstrup, (R.*), (G.F.4.), Chef for
Ilte Batteri. 156.

FrederiklsraelSuell, Chef for 10de Batteri. 271.

Valdemar Stephan Julius ltaabye, Chef for 12te Batteri. 308.

Kapitain af Forstærkningen.

Hans Golfred Tranberg, Chef for 16de Batteri. 425.

Premierlieutenanter.

Hans LaseniusHermann Tuxen, Blev ved

Officerskolen. 532.

Arthur Valdemar Salto, Adjutant. 543.

Hans Georg Koefoed Bruun, Elev ved

Officerskolen. 571.

Fritz Eduard Hansen, Elev ved Officerskolen. 589.

Christian Frederik Gjern Jacobsen. 591.

Louis Jacob Marius Ernst. 630.

Christian Frederik Lissner. 649.

Addo Løvenørn Bardenfleth. 680.

Lientenanter af Forstærkningen.

Johan Henrik Deuntzer. 730. Carl Johannes Ussing. 896.

Sekondlientenanter.

Peter Frederik Vilhelm Rasch. 911. Frederik Christiansen, tjenestegjørende. 953.

Thyge Christian Rothe. 954.

Christian Anders Wolstrupv 955.

Frederik Vilhelm Verner-Lassen, Elev

ved Officerskolen. 957.

August Friederich G1 an d t, tjenestegjørende. 987. Charles Johan Grønbech, Elev ved

Officerskolen. 998. Jens Peter Nicolai Østergaard. 1078. Peter Christian Theede, tjenestegjørende. 1131.

Trainafdelingen.

(Kjøbenhavn.) Oberst Augustin Julius Christian Emil Madsen, (R*.D.M.), Chef. 57.

Kapitainer.

Sigfred Otto Rudolph Meyer, Chef for 2det Trainkompagni, tillige til Raadighed ved Artilleristaben. 277.

Christian Frederik Holm, Chef for 1ste Trainkompagni. 324.

Premierlientenant.

Hans Erik Hansen ved 2den Artilleriafdeling forretter Tjeneste som Adjutant. 580.

Lientenant af Forstærkningen.

Carl Christian Petersen. 727.

— , Auditør.

Vilhelm Christian Theodor Olsen, Intendant al Forstærkningen, tillige ved Forpleiningskorpsets Stab.

Johan Christopher Seehusen Schade, (R.*), Overlæge.

Oluf Henrik Peter Lassen, Reservelæge. Dr. med. Peter Johannes Liisberg, Reservelæge.

Iste Artilleribataillon.

(Kjøbenhavn.) Oberst Carl August Adelbert Franciscus Johannes Brun, (K."D.M.), (F.Æ.L.4.), Kammerherre, Chef, tillige Chef forKjøbenhavns Søbefæstning. 24.

Kapitainer.

Johan Henrik Theodor Rathsach, (R.*),
Chef for 4de Fæstningskompagni. 172.

Johan Peter Brandt, Chef for 1ste Fæstningskompagni, tillige Lærer ved Officerskolen. 259.

Edouard Georg Harboe, Chef for 2det Fæstningskompagni. 261.

Otto Philip Amandus Hoff, Chef for 3die Fæstningskompagni. 280.

Kapitainer af Forstærkningen.

Frederik Bartholin, (R*.), (F.Æ.L.5.),' Chef for 8de Fæstningskompagni. 352.

Theodor Bernhard Sick, (R.*), Chef for 7de Fæstningskompagni. 353, Premierlieutenanter.

Theodor Pe ter sen, Adjutant. 488.

Vilhelm Kofoed-Hansen. 573.

Fritz Søren F a r r e r. 599.

Lientenanter af Forstærkningen.

Carl Christian Frederik Peter Hyr up. 732.

Christoffer Friedenreich Hage. 775.

Niels Julius Backe. 793.

Anton Christian Tranberg. 816.

Sekondlientenanter.

Lars Henrik Rasmussen. 956.

Charles Oluf Villiam Larsen, tjenestegj ørende. 995.

Christian Emil Petersen, Elev véd Officerskolen. 1013.

Niels Justesen. 1021.

Peter Constantin Holm. 1024

Johan Christian Julius Zahle. 1041.

Johannes Ivar Jørgensen, Elev ved Officerskolen. 1042.

Peter Dirchs, tjenestegjørende. 1043.

Julius Georg Viggo Betzonick, tjenestegjørende'. 1044.

Andreas Ludvig HjØrslev, tjenestegjørende. 1045.

Peter Carl Frederik Langhorn, Elev ved Officerskolon. 1100.

Thorvald Clausen Gad, tjenestegjørende. 1103.

Karsten Viborg Tuxen, Elev ved Officerskolen. 1104.

Axel Christian Theodor Eriksen. 1120.

Gotfred August Brasen. * 1122.

Peter Ludvig Lange. , 1123.

— — —, Auditør.

Carl Vincent Berg, Intendant af Forstærkningen.

Carl Fri deri chsen , Korpslæge.

Peter Munk Rudolf P a n u m, Reservelæge.

2den Artilleribataillon.

(Kjøbenhavn.) Oberst Frederik William Ferdinand Messersohmidt, (R.*D.M.), Chef. 27

Kapitainer.

Peter Gottfried Ramm, (R.*), Chef for 5te Fæstningskompagni. 116.

Christian Peter Bistrup, (F.Æ.L.5.), Chef for 6te Fæstningskompagni. 346.

Kapitain af Forstærkningen.

Carl Rømer Bache, (R.*), Chef for 9de

Fæstningskompagni. 377.

Premierlientenanter.

Hans Christian Salto, Elev ved Officerskolen. 501.

Hans Peter Petersen, Adjutant. 585.

Søren Lauritz Hansen, Elev ved Officerskolen. 595.

Carl Christian Jens Wilhelm Holck. 598.

Fritz Henrik Johannes Rambusch. 644.

Lieutenant af Forstærkningen.

Peter Otto Rosenørn. 733.

Sekondlientenanter.

Fritz Carl Andreas Bang. 1034.

Hans Peter Kraul, tjenestegjørende. 1039.

Poul Kragh. 1040.

Frants Vilhelm Lehrmann, tjenestegjørende. 1101.

Severin Theodoras Due Boje, tjenestegjørende. 1102.

Niels Christian Lauritz Gormsen, tjenestegjørende. 1105.

Nis Gregersen Lind. 1121.

Christian Georg Mathæus Rahlff. 1124.

[ocr errors]

Johan Christopher Seehusen Schade, (R.*), Overlæge.

Oluf Henrik Peter Lassen, Reservelæge. Dr. med. Peter Johannes Liisberg, Reservelæge.

Tøihusafdelingen.

(Kjøbenhavn.) Oberst Niels Peter Carl Theodor Bruus, (K.3D.M.), (N.St.O.2.), Chef. 17.

Kapitainer.

Jacob Hansen, (R.*). 123. Hans Wilhelm Severin E d s b e r g, (R.*), Chef

for Tøihuskompagniet. 153. Constantin Speyer, (S.V.3.). 233. Christian Frederik Jung. 238. Henrik Emil Flindt, tillige indtil videre

Lærer ved Elevskolen. 312.

Premierlieutenant.

Jens Peter Frederik Døderlein Dahl. 490.

a

Sekondlieutenant.

Carl Vilhelm Schram, Elev ved Officerskolen. 1004.

— — —, Auditør.

Jens Albert Hvidberg Abel, (R.*), Intendant.

Johan Christopher Seehusen Schade, (R.*), Overlæge.

Oluf Henrik Peter Lassen, Reservelæge. Dr. med. Peter Johannes Liisberg, Reservelæge.

Rust

Julius Alexander Nicolai Rasmussen mester ved Kjøbenhavns Tøjhus.

Johan Frederik Her fur th, Probermester ved Geværfabrikationen.

Kapitain Peter Christian Jensen, (R.*), Materialforvalter, f. T. Tøihusbestyrer i Nyborg.

— Frederik Wilhelm Hendrichsen, (D.M.R.*), Bogholder ved Kjøbenhavns Tøihus.

Frederik Anton Balduin Grøthan, (D.M.), Materialforvalter.

Johannes Philipsen, Værkmester.

Carl Frederik Severin, (D.M.), Bogholder, f. T. Tøihusbestyrer paa Frederiksværk.

ChristianGeorgConrad Becker, (D.M.),

Ernst Frederik Ferdinand Jensen,
(D.M.),

Lauritz Erik Thuesen, (D.M.),
Sønne Hansen,

Niels Christian Frederik Vinding,
Carl Vilhelm Joachim Fuchs,
Christian Georg Julius Gottorp,
Antonius Thomascellis Preisler,

Laboratorieafdelingen.

(Kjøbenhavn.)
Oberst Carl Theodor Schlegel, (R.*D.M.)
Chef.

Kapitain.

August Christian Alexander Ti lige, (li.*),
Chef for Laboratoriekompagniet. 201

Johan Christopher Seehusen S c h a d e, (R.*), Overlæge. ,

Oluf Henrik Peter Lassen, Reservelæge.

Dr. med. Peter Johannes Liisberg, Reservelæge.

Krigsassessor Johan Hendrik Nielsen, (D.M.),

Materialforvalter.
Christian Edvard Fenger, Maskinmester.
Johau Heinrich Preuss, (D.M.), Bogholder.

38.

[merged small][merged small][ocr errors]

Krudtværket paa Frederiksværk.

Kapitain Peter Jensen Ringsted, (R.*), Bestyrer.

44.

[ocr errors]

119.

Artillerikomiteen.

a. Medlemmer, der deltage i alle Sagers Be handling:

Oberst Geert Marinus Holbek, (R.*

D.M.), (N.St.0.3.), Formand.
Oberstlieutenant Peter Christopher

Bang, (R,*D.M.).
Kapitain Carl Theodor M u 11 e r t z, (R *

D.M.), (S.Sv.3), (N.St.0.3.).
— Wilhelm Hermann Oluf Madsen,

(R.*), (S.V.3.). 218.
Premierlieutenant Fritz Carl R a n t z a u,

Sekretær. 452.

b. Medlemmer, som deltage i Behandling af Sager, der angaa:

1. Hærens Materiel:

Kapitain Hans Wilhelm Severin E d sberg, (R.*). 153.

— Hans Peter Caspersen, (R.*). 206.

— Johan Guslav Frederik Schnack, (R.,). 213.

— Johan Peter Brandt. 259.

2. Flaadens Materiel:

Kapitain, Tøimester Thomy Jessen, (R.*),
(S.Sv.3.), (N.St.0.3.).

— Otto Frederik Henrik Irmingcr,(R.*),
(G.F.5.).

— Undertøimester George Edward Fugl, (R.St.A.3.).

Premierlieutenant Georg Hugh Robert Z achariae.

c. Medlemmer som deltage i enkelte Sagers Behandling:

1. Som angaa Fodfolket:

Kapitain Søren Anton Sørensen,
(R.*), ved 1ste Bataillon. 241.

2. Som angaa Rytteriet:
Ritmester Ebbe Holger Waldemar

Tønder, (R.*),(0. J.Kr.3.), Stabschef
hos Generalinspektøren forRytteriet. 161.

3. Som angaa Haandvaaben:
Kapitain Peder Erhard Marius Ram-
sing, (R.*), (S.Sv.3.), Chef for Skyde-
skolen. 214,

Rustmester Julius Alexander Nicolai Rasmussen.

4. Som angaa Ingenieurkorpset:

Kapitain Christian Ditlev Nielsen
Nøkkentved, (R.*), (S.Sv.3.), (F.
Æ.L.5.), ved Ingenieurregimentet. 139.

Konstruktions- og Forsøgsafdelingen.

Oberst Geert Marinus Holbek, (R.*D.M.), (N.St.0.3.), Chef. 44.

Oberstlieutenant Peter Christopher Bang,
(R.*D.M.). 82.

Søtøimester, Kapitain Thomy Jessen, (R.*),
(N.St.0.3.).

Kapitain af Flaaden Otto Frederik Henrik Ir-
minger, (R.*), (S.Sv.3.), (G.F.5.).

— Johannes Frederik Marius Leisner. 236.

— Sigfred Otto Rudolph Meyer. 277. Premierlieutenant Fritz Carl Rantzau. 452. Tegner Johannes Scheller.

Af ovennævnte Officerer ere i Forsøgsafdelingen:

Oberstlieutenant P. C. Bang, Formand.
Kapitain T. Jessen.

— O. F. H. Irminger.

— J. F. M. Leisner.

— S. O. R. Meyer.

Geværkommissionen.

Kapitain Christian Frederik Jung, Formand. 238.

— Ludvig Bernhard Maximilian Baron \ Schaffalitzky de Muckadell ved I g 15de Bataillon, 244.' Q

Premierlieutenant Lauritz Theodor
Kruse ved 1ste Bataillon,

Probermester Johan Frederik Herfurth,

Medlemmer, der kunne tilkaldes ved enkelte Sagers Behandling:

a. Som angaa Rytteriets Vaaben: Ritmester Peter Frederik Steinman n, Kammerjunker, ved Gardehusarregimentet. 286.

b. Som angaa Brugen og Vedligeholdelsen af Hærens Haandvaaben: Rustmester Julius Alexander Nicolai Rasmussen.

c. Ved Bedømmelse af Prøver for Bøssemagere:

Rustmesteren og

1 Bøssemager af Hæren.

601.1 |

Officerer til Raadighed ved Artilleristaben og til forskjellig Tjeneste.

Oberst August Leonhardt K1 e i n, (K. 'D.M.),
Chef for Offieerskolen. 18.

— Geert Marinus Holbek, (R.*D.M.), (N.St.0.3.). 44.

Oberstlieutenant Carl Christian Vibe Ri n gsted, (R.*). 72.

— Peter Christopher Bang, (R.*D.M). 82. Kapitain Lauritz Abel Ipsen, (R.*), Chef

for Elevskolen. 154.

— Christian Baron Giildencrone, (R.* D.M.), (S.Sv.2.), (R.St.A.2.), (N.St.0.2.), (Pr.Kr.2.), (S.T.3.), (G.F.3.), (Ø.J.Kr.3.), (Pr.R.0.3.), Adjutant hos Hs., Majestæt Kongen. 168.

— Frederik August Hartvig Wagner, (R.*), (F.Æ.L.5.), Skoleofficer og Lærer

ved Offieerskolen. . .205.

— Wilhelm Hermann Oluf Madsen, (R.*), (S.V.3.), Lærer ved Officerskolen.. 218.

— Johannes Frederik Marius Leisner, indtil videre til Raadighed. 236.

— ved Trainafd. Sigfred Otto Rudolph Meyer, tillige til Raadighed. 277.

Udenfor Numer.

Oberst Jesper Jespersen Bahnson, (K.3 D.M.),(S.Sv.2.),Direktør for Krigsministeriet. 52.

Kapitain Nicolai Andreas Meyer, Kontorchef i Krigsministeriet. 234.

— af Forstærkningen Johan Olfert Vilhelm Matthiessen. 376.

Rytteriet. Generalinspektør for Rytteriet.

(Kjøbenhavn.)
General Gustav Castenskiold, (K.1D.M.),

Generalinspektør. 4. Ritmest er Ebbe Holger Waldemar Tønder,

(R.*), (Ø.J.Kr.3.), Stabschef. 161. Premierlieutenant William Carlton Rothe,

Kammerjunker, Adjutant. 526.

Gardehusarregimentet.

(Staben og Eskadronerne i Kjøbenhavn, Skolen

paa Jægersborg.) Oberst André Martinus Borberg, (R.*), (N.St.0.3.), Chef. 60.

Ritmestre.

Walter Edmund Christmas-DirckinckHolmfeld, (R.*), (R.Stan.2.), (S.Sv.3.), (F.Æ.L.5.), Kammerjunker, Chef for 2den Eskadron. 157.

William Rye, Kammerjunker, Chef for 3die Eskadron. 190.

Cai Ludvig Georg de Saint-Aubain,

• (R.*), Skoleforstander. 221.

Peter Frederik Steinmann, Kammerjunker, Chef for 1ste Eskadron. 286.

Premierlieutenanter.

Carl Emil Schønheyder, Adjutant. 459. Carl Gustav Balle, Elev ved Officerskolen. 499. Christian Crone. 510. Ernst Boeck. 518. Christian Benzon, Kammerjunker. 533. Adam Henrich Bruhn. 569. Carl Joachim Teisen. 570.

Sekondlieutenanter.

Johannes Glud Clausen Schlegel. 920.

Victor Lindholm. 933.

Vilhelm Otto Victor Lindhol m. 1046.

Vilhelm Neergaard. 1107.

Uffo Christian Tang, tjenestegjørende. 1171.

Overauditør Peter Frederik Christian Koefoed,

(R.*), Auditør. Johan Frederik Cappé Sivertsen, Intendant. I)r. med. Axel Paulsen, Korpslægc. PeterTheodor Florentzen, (R.*), Overdyrlæge

[blocks in formation]

Ritmestre.

Niels Adolph Frederik Nielsen, Chnf for

1ste Eskadron. 166. Friederich Løven fe ldt, Chef for 3die

Eskadron. 195. Carl Marianus Charles Viale. Pr.Kr.3.),

Skoleforstander. 203. Johannes Conrad Edgar Moe, (G.F.5.),

Chef for 2den Eskadron. 293.

Premierlieutenanter.

Axel Carl Christian Bache. 434.

Jørgen Bang Jungersen, tjenestegjørende i Krigsministeriet. 463.

Ludvig Nicolai Muller. 511.

Ole Rasmussen Carstens, Adjutant. 512.

Thomas Carl August Thomsen. 549.

Hans Christian Dorph. 608.

Robert Anker Aalborg, Elev ved Rideog Beslagskolen. 615.

Anders Jensen. 650.

Sekondlieutenanter.

Hans Adolph Brorson Fogtmann, Elev

ved Officerskolen. 991. Valdemar Emil Richard Nielsen. 996.

[merged small][merged small][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »