Billeder på siden
PDF
ePub

Oscar Hoffgaard.

1110. August Friederich Glandt, tjenestegjørende. 987. Rasmus Frederik Jørgensen, tjeneste- Charles Johan Grønbech, Elev ved gjørende. 1141. Officerskolen.

998. Mikkel Buch Christensen Kjær, tjeneste- Jens Peter Nicolai Østergaard. 1078, gjørende.

1144. Peter Christian Theede, tjenestegjørende. 1131. Poul Theodor Johansen, tjenestegjørende. 1150.

Trainafdelingen.

(Kjøbenhavn.) Frederik Johannes Ingerslev, Auditør.

Oberst Augustin Julius Christian Emil Kapitain ved 38te Bat. P. O. R. Olrik,

Madsen, (R*.D.M.), Chef.

57. (R.*), f. T. Intendant.

417. Michael Carl Christian Juul, Korpslæge.

Kapitainer.
Werner Ludvig Dons Blædel, Reservedyrlæge. Sigfred Otto Rudolph Meyer, Chef for

2det Trainkompagni, tillige til Raadighed
ved Artilleristaben.

277. 4 de Artilleriafdeling.

Christian Frederik Holm, Chef for 1ste
(Kjøbenhavn.)
Trainkompagni.

324. Oberstlieutenant Gustav Waldemar Emil

Premierlieutenant. Crone, (R.*), Chef.

71.

Hans Erik Hansen ved 2den Artilleri-
Kapitainer.

afdeling forretter Tjeneste som Adjutant. 580. Tycho Bræstrup, (R.*), (G.F.4.), Chef' for

Lieutenant af Forstærkningen. 11te Batteri. 156. Carl Christian Petersen.

727. Frederik Israel Suell, Chef for 10de Batteri. 271. Valdemar Stephan Julius Raabye, Chef

Auditør. for 12te Batteri.

308. Vilhelm Christian Theodor Olsen, Intendant af

Forstærkningen, tillige ved ForpleiningskorpKapitain af Forstærkningen.

sets Stab. Hans Gotfred Tranberg, Chef for 16de

Johan Christopher Seehusen Schade, (R.*), Batteri.

425.

Overlæge.

Oluf Henrik Peter Lassen, Reservelæge.
Premierlieutenanter.

Dr. med. Peter Johannes Liisberg, ReserveHans Lasenius Hermann Tuxen, Elev ved

læge. Officerskolen.

532.

Iste Artilleribataillon. Arthur Valdemar Salto, Adjutant. *543.

(Kjøbenhavn.) Hans Georg Koefoed Bruun, Elev ved

Oberst Carl August Adelbert Franciscus JoOfficerskolen.

571.

hannes Brun, (K. D.M.), (F.Æ.L.4.), Fritz Eduard Hansen, Elev ved Officer

Kammerherre, Chef, tillige ChefforKjøbenskolen.

589.
havns Søbefæstning.

24. Christian Frederik Gjern Ja cobsen. 591. Louis Jacob Marius Ernst.

630.

Kapitainer. Christian Frederik Lissner.

649.

Johan Henrik Theodor Rathsach, (R.*), Addo Løvenørn Bardenfleth.

172. 680.

Chef for 4de Fæstningskompagni.

Johan Peter Brandt, Chef for 1ste FæstLieutenanter af Forstærkningen.

ningskompagni, tillige Lærer ved Officerskolen.

259. Johan Henrik Deuntzer.

730. Carl Johannes Ussing.

Edouard Georg Harboe, Chef for 2det
896.
Fæstningskompagni.

261. Sekondlieutenanter.

Otto Philip Amandus Hoff, Chef for 3die
Fæstningskompagni.

280. Peter Frederik Vilhelm Rasch.

911. Frederik Christiansen, tjenestegjørende. 953.

Kapitainer af Forstærkningen. Thyge Christian Rothe.

954. Frederik Bartholin, (R*.), (F.Æ.L.5.), Christian Anders Wolstrupa

955. Chef for 8de Fæstningskompagni. 352. Frederik Vilhelm Verner-Lassen, Elev Theodor Bernhard Sick, (R.*), Chef for ved Officerskolen. 957. 7de Fästningskompagni.

353, 346.

,

Premierlieutenanter. Theodor Peterson, Adjutant. Vilhelm Kofoed-Hansen. Fritz Søren Farrer.

488. 573. 599.

Kapitain af Forstærkningen. Carl Rømer Bache, (R.*), Chef for 9de

Fæstningskompagni.

377.

Lieutenanter af Forstærkningen. Carl Christian Frederik Peter Hyrup. Christoffer Friedenreich Hage. Niels Julius Backe. Anton Christian Tranberg.

Premierlieutenanter. Hans Christian Salto, Elev ved Officer

skolen. Hans Peter Petersen, Adjutant. Søren Lauritz Hansen, Elev ved Officer

skolen. Carl Christian Jens Wilhelm Holck. Fritz Henrik Johannes Rambusch.

732. 775. 793. 816.

501. 585.

595. 598. 644.

[blocks in formation]

Sekondlieutenanter. Lars Henrik Rasmussen.

956. Charles Oluf Villiam Larsen, tjenestegjørende.

995. Christian Emil Petersen, Elev ved Officerskolen.

1013. Niels Justesen.

1021. Peter Constantin Holm.

1024 Johan Christian Julius Zahle.

1041. Johannes Ivar Jørgensen, Elev ved Officerskolen.

1042. Peter Dirchs, tjenestegjørende.

1043. Julius Georg Viggo Betzonick, tjenestegjørende.

1044. Andreas Ludvig Hjørslev, tjenestegjørende.

1045. Peter Carl Frederik Langhorn, Elev ved Officerskolen.

1100. Thorvald Clausen Gad, tjenestegjørende. 1103. Karsten Viborg Tuxen, Elev ved Officerskolen.

1104. Axel Christian Theodor Eriksen.

1120. Gotfred August Brasen.

1122. Peter Ludvig Lange.

1123.

[merged small][ocr errors][merged small]

- Auditør. Carl Vincent Berg, Intendant af Forstærknin

gen. Carl Friderichsen, Korpslæge. Peter Munk Rudolf Panum, Reservelæge.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Kapitainer. Jacob Hansen, (R.*). Hans Wilhelm Severin Edsberg, (R.*), Chef

for Tøihuskompagniet. Constantin Speyer, (S.V.3.). Christian Frederik Jung. Henrik Emil Flindt, tillige indtil videre

Lærer ved Elevskolen.

27.

153. 233. 238.

312.

Kapitainer. Peter Gottfried Ramm, (R.*), Chef for 5te

Fæstningskompagni. Christian Peter Bistrup, (F.Æ.L.5.), Chef

for 6te Fæstningskompagni.

[blocks in formation]

490.

Sekondlieutenant.

| Johan Christopher Seehusen Schade,(R.*), OverCarl Vilhelm Schram, Elev ved Officer

læge. skolen.

1004.

Oluf Henrik Peter Lassen, Reservelæge.
Dr. med. Peter Johannes Liisberg, Reserve-

læge.
-, Auditør,
Jens Albert Hvidberg A bel, (R.*),

Intendant. Johan Christopher Seehusen Schade, (R.*),

Krigsassessor Johan Hendrik Nielsen, (D.M.), Overlæge.

Materialforvalter. Oluf Henrik Peter Lassen, Reservelæge.

Christian Edvard Fenger, Maskinmester. Dr. med. Peter Johannes Liisberg, Reserve

Johan Heinrich Preuss, (D.M.), Bogholder. læge.

Krudtværket paa Frederiksværk. Kapitain Peter Jensen Ringsted, (R.*), Be

styrer.

Artillerikomiteen.

Julius Alexander Nicolai Rasmussen, Rust

mester ved Kjøbenhavns Tøihus. Johan Frederik Herfurth, Probermester ved

Geværfabrikationen.
Kapitain Peter Christian Jensen, (R.*), Mate-
rialforvalter, f. T. Tøihusbestyrer i Nyborg.

Frederik Wilhelm Hendrichsen, (D.M.R.*),
Bogholder ved Kjøbenhavns Tøihus.
Frederik Anton Balduin Grøthan, (D.M.), Ma-

terialforvalter.
Johannes Philipsen, Værkmester.
Carl Frederik Severin, (D.M.), Bogholder, f.

T. Tøihusbestyrer paa Frederiksværk.
Christian Georg Conrad Becker, (D.M.),
Ernst Frederik Ferdinand Jensen,

(D.M.),
Lauritz Erik Thuesen, (D.M.),
Sønne Hansen,
Niels Christian Frederik Vinding,
Carl Vilhelm Joachim Fuchs,
Christian Georg Julius Gottorp,
Antonius Thomascellis Preisler,

Undermestre.

a. Medlemmer, der deltage i alle Sagers Be

handling :
Oberst Geert Marinus Holbek, (R.*
D.M.), (N.St.0.3.), Formand.

44. Oberstlieutenant Peter Christopher Bang, (R.*D.M.).

82. Kapitain Carl Theodor Müllertz, (R.* D.M.), (S.Sv.3), (N.St.0.3.).

119. Wilhelm Hermann Oluf Madsen, (R.*), (S.V.3.).

218. Premierlieutenant Fritz Carl Rantzau, Sekretær.

452. b. Medlemmer, som deltage i Behandling af

Sager, der angaa:
1. Hærens Materiel:
Kapitain Hans Wilhelm Severin Eds-
berg, (R.*).

153. · Hans Peter Caspersen, (R.*).

206. Johan Gustav Frederik Schnack, (R.*).

213. Johan Peter Brandt.

259. 2. Flaadens Materiel: Kapitain, Tøimester Thomy Jessen, (R.*),

(S.Sv.3.), (N.St.0.3.). - Otto Frederik Henrik Irminger,(R.*), (G.F.5.).

Undertøimester George Edward Fugl, (R.St.A.3.). Premierlieutenant Georg Hugh Robert Za

chariae.
c. Medlemmer som deltage i enkelte Sagers

Behandling :
1. Som angaa Fodfolket:

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

Konstruktions- og Forsøgsafdelingen. Oberst Geert Marinus Holbek, (R.*D.M.), (N.St.0.3.), Chef.

44. Oberstlieutenant Peter Christopher Bang, (R.*D.M.).

82. Søtøimester, Kapitain Thomy Jessen, (R.*),

(N.St.0.3.). Kapitain af Flaaden Otto Frederik Henrik Irminger, (R.*), (S.Sv.3.), (G.F.5.).

Johannes Frederik Marius Leisner. 236. - Sigfred Otto Rudolph Meyer.

277. Premierlieutenant Fritz Carl Rantzau. 452. Tegner Johannes Scheller.

Af ovennævnte Officerer ere i Forsøgsafde-
lingen:
Oberstlieutenant P. C. Bang, Formand.
Kapitain T. Jessen.

0. F. H. Irminger.
J. F. M. Leisner.
S. 0. R. Meyer.

Officerer til Raadighed ved Artilleristaben

og til forskjellig Tjeneste. Oberst August Leonhardt Klein, (K.'D.M.), Chef for Officerskolen.

18. Geert Marinus Holbek, (R.*D.M.), (N.St.C.3.).

44. Oberstlieutenant Carl Christian Vibe Ringsted, (R.*).

72. Peter Christopher Bang, (R.*D.M). 82. Kapitain Lauritz Abel Ipsen, (R.*), Chef for Elevskolen.

154. Christian Baron Güldencrone, (R.* D.M.), (S.Sv.2.), (R.St.A.2.), (N.St.0.2.), (Pr.Kr.2.), (S.T.3.), (G.F.3.), (0.J.Kr.3.), (Pr.R.O.3.), Adjutant hos Hs. Majestat Kongen.

168. Frederik August Hartvig Wagner, (R.*), (F.Æ.L.5.), Skoleofficer og Lærer ved Officerskolen.

205. Wilhelm Hermann Oluf Madsen, (R.*), (S.V.3.), Lærer ved Officerskolen..

218. Johannes Frederik Marius Leisner, indtil videre til Raadighed.

236. ved Trainafd. Sigfred Otto Rudolph Meyer, tillige til Raadighed.

277.

[ocr errors][merged small][merged small]

Udenfor Numer.
Oberst Jesper Jespersen Bahnson, (K.?

D.M.),(S.Sv.2.), Direktør for Krigsministeriet. 52. Kapitain Nicolai Andreas Meyer, Kontorchef i Krigsministeriet.

234. af Forstærkningen Johan Olfert Vilhelm Matthiessen.

376. 433.

Medlemmer.

4.

Rytteriet.

2det Dragonregiment.

(Odense.) Generalinspektør for Rytteriet.

Oberstlieutenant Peter Sophus Christian (Kjøbenhavn.) Damm, (R. *), (B.F.4'.), Chef.

86. General Gustav Castenskiold, (K.'D.M.), Generalinspektør.

Ritmestre. Ritmester Ebbe Holger Waldemar Tønder,

Niels Adolph Frederik Nielsen, Chef for (R.*), (0.J.Kr.3.), Stabschef.

161.
1ste Eskadron.

166. Premierlieutenant William Carlton Rothe,

Friederich Løvenfeldt, Chef for 3die Kammerjunker, Adjutant. 526. Eskadron.

195.
Carl Marianus Charles Viale. Pr.Kr.3.),
Gardehusarregimentet.
Skoleforstander.

203.

Johannes Conrad Edgar Moe, (G.F.5.), (Staben og Eskadronerne i Kjøbenhavn, Skolen

Chef for 2den Eskadron.

293. paa Jægersborg.) Oberst André Martinus Borberg, (R.*),

Premierlieutenanter. (N.St.0.3.), Chef.

60.
Axel Carl Christian Bache.

434.
Jørgen Bang Jungersen, tjenestegjø-
Ritmestre.
rende i Krigsministeriet.

463. Walter Edmund Christmas-Dirckinck

Ludvig Nicolai Müller.

511. Holmfeld, (R.*), (R.Stan.2.), (S.Sv.3.), Ole Rasmussen Carstens, Adjutant. 512. (F.Æ.L.5.), Kammerjunker, Chef for 2den

Thomas Carl August Thomsen.

549. Eskadron. 157. Hans Christian Dorph.

608. William Rye, Kammerjunker, Chef for

Robert Anker Aalborg, Elev ved Ride3die Eskadron.

190.
og Beslagskolen.

615. Cai Ludvig Georg de Saint-Aubain, Anders Jensen.

650. (R.*), Skoleforstander.

221. Peter Frederik Steinmann, Kammerjun

Sekondlieutenanter. ker, Chef for 1ste Eskadron.

286.

Hans Adolph Brorson Fogtmann, Elev ved Officerskolen.

991. Premierlieutenanter. Valdemar Emil Richard Nielsen.

996. Carl Emil Schønheyder, Adjutant.

459. Carl Gustav Balle, Elev ved Officerskolen.

499. Just Thiele, Auditør. Christian Crone.

510. Adolph Julius Petersen, (D.M.), Intendant. Ernst Boeck.

518. Christian August Hagen, Korpslæge. Christian Benzon, Kammerjunker.

533. Ludvig Jacob Knudsen, Overdyrlæge. Adam Henrich Bruhn.

569. Carl Joachim Teisen.

570.

3die Dragonregiment.

(Aarhus.) Sekondlieutenanter.

Oberst Sophus Julius Neergaard, (K.” Johannes Glud Clausen Schlegel. 920. D.M.), Chef.

25. Victor Lindholm.

933.

Ritmestre. Vilhelm Otto Victor Lindholm.

1046. Vilhelm Neergaard.

1107. Harald Torp, Chef for 2den Eskadron. 215. Uffo Christian Tang, tjenestegjørende. 1171. Holger Prytz, (F.Æ.L.5.), Chef for 1ste

Eskadron.

263. Lauritz Frederik Lautrup, (G.F.5.), Chef for 3die Eskadron.

264. Overauditør Peter Frederik Christian Koefoed, Hjalmar Edouard Levy, Skoleforstander. 349.

(R.*), Auditør. Johan Frederik Cappé Sivertsen, Intendant.

Premierlieutenanter. Dr. med. Axel Paulsen, Korpslæge.

Johan Vilhelm Valdemar Brinckmann, Peter Theodor Florentzen, (R.*), Overdyrlæge. Adjutant.

« ForrigeFortsæt »