Billeder på siden
PDF

727.

Oscar Hoffgaard.

1110. || August Friederich Glandt, tjenestegjørende. 987. Rasmus Frederik Jørgensen, tjeneste Charles Johan Grønbech, Elev ved gjørende. 1141. Officerskolen.

998. Mikkel Buch Christensen Kjær, tjeneste Jens Peter Nicolai Østergaard. 1078, gjørende.

1144. Peter Christian Theede, tjenestegjørende. 1131. Poul Theodor Johansen, tjenestegjørende. 1150.

Trainafdelingen.

(Kjøbenhavn.) Frederik Johannes Ingerslev, Auditør.

Oberst Augustin Julius Christian Emil Kapitain ved 38te Bat. P. O. R. Olrik,

Madsen, (R*.D.M.), Chef. (R.*), f. T. Intendant. 417.

57. Michael Carl Christian Juul, Korpslæge.

Kapitainer.
Werner Ludvig Dons Blædel, Reservedyrlæge. Sigfred Otto Rudolph Meyer, Chef for

2det Trainkompagni, tillige til Raadighed
ved Artilleristaben.

277. 4de Artilleriafdeling.

Christian Frederik Holm, Chef for 1ste
(Kjøbenhavn.)
Trainkompagni.

324. Oberstlieutenant Gustav Waldemar Emil

Premierlieutenant. Crone, (R.*), Chef.

71.

Hans Erik Hansen ved 2den Artilleri-
Kapitainer.

afdeling forretter Tjeneste som Adjutant. 580. Tycho Bræstrup, (R.*), (G.F.4.), Chef for

Lieutenant af Forstærkningen. " 11te Batteri.

156. Carl Christian Petersen. Frederik Israel Suell, Chef for 10de Batteri. 271. Valdemar Stephan Julius Raabye, Chef - --, Auditør. for 12te Batteri.

308.

Vilhelm Christian Theodor Olsen, Intendant af

Forstærkningen, tillige ved ForpleiningskorpKapitain af Forstærkningen.

sets Stab. Hans Gotfred Tranberg, Chef for 16de

Johan Christopher Seehusen Schade, (R.*), Batteri.

425.

Overlæge.

Oluf Henrik Peter Lassen, Reservelæge.
Premierlieutenanter.

Dr. med. Peter Johannes Liisberg, ReserveHans Lasenius Hermann Tuxen, Elev ved

læge. Officerskolen.

Iste Artilleribataillon. Arthur Valdemar Salto, Adjutant. 543.

(Kjøbenhavn.) Hans Georg Koefoed Bruun, Elev ved

Oberst Carl August Adelbert Franciscus JoOfficerskolen.

571.

hannes Brun, (K. D.M.), (F.Æ.L.4.), Fritz Eduard Hansen, Elev ved Officer

Kammerherre, Chef, tillige Chef for Kjøbenskolen.

havns Søbefæstning.

24. Christian Frederik Gjern Jacobsen. 591. Louis Jacob Marius Ernst.

630.

Kapitainer. Christian Frederik Lissner.

649.

Johan Henrik Theodor Rathsach, (R.*), Addo Løvenørn Bardenfleth.

680.

Chef for 4de Fæstningskompagni. 172.

Johan Peter Brandt, Chef for 1ste Fæst-
Lieutenanter af Forstærkningen.

ningskompagni, tillige Lærer ved Officer-
skolen.

259. Johan Henrik Deuntzer. Carl Johannes Ussing.

Edouard Georg Harboe, Chef for 2det
896.
Fæstningskompagni.

261. Sekondlieutenanter.

Otto Philip Amandus Hoff, Chef for 3die
Fæstningskompagni.

280. Peter Frederik Vilhelm Rasch.

911. Frederik Christiansen, tjenestegjørende. 953.

Kapitainer af Forstærkningen. Thyge Christian Rothe.

954. Frederik Bartholin, (R*.), (F.Æ.L.5.), Christian Anders Wolstrup

Chef for 8de Fæstningskompagni. 352. Frederik Vilhelm Verner-Lassen, Elev Theodor Bernhard Sick, (R.*), Chef for ved Officerskolen.

957. | 7de Fæstningskompagni.

532.

589.

730.

955.

[ocr errors]

585.

[ocr errors]

Premierlieutenanter.

Kapitain af Forstærkningen. Theodor Petersen, Adjutant. ,

488. Carl Rømer Bache, (R.*), Chef for 9de Vilhelm Kofoed-Hansen. 573. Fæstningskompagni.

377. Fritz Søren Farrer.

599.

Premierlieutenanter.
Lieutenanter af Forstærkningen.

Hans Christian Salto, Elev ved OfficerCarl Christian Frederik Peter Hyrup. 732.

skolen.

501. Christoffer Friedenreich Hage.

775.

Hans Peter Petersen, Adjutant. Niels Julius Backe.

793.

Søren Lauritz Hansen, Elev ved OfficerAnton Christian Tranberg.

skolen.

595. Carl Christian Jens Wilhelm Holck. 598. Sekondlieutenanter.

Fritz Henrik Johannes Rambusch. 644. Lars Henrik Rasmussen.

956.

Lieutenant af Forstærkningen. Charles Oluf Villiam Larsen, tjeneste

Peter Otto Rosenørn.

733. gjørende.

995. Christian Emil Petersen, Elev ved Offi

Sekondlieutenanter. cerskolen. 1013. Fritz Carl Andreas Bang.

1034. Niels Justesen.

1021. Hans Peter Kraul, tjenestegjørende. 1039. Peter Constantin Holm. 1024 Poul Kragh.

1040. Johan Christian Julius Zahle.

1041. Frants Vilhelm Lehrmann, tjenestegjøJohannes Ivar Jørgensen, Elev ved Offi

rende.

1101. cerskolen.

1042. Severin Theodorus Due Boje, tjenestePeter Dirchs, tjenestegjørende. 1043. gjørende.

1102. Julius Georg Viggo Betzonick, tjeneste Niels Christian Lauritz Gormsen, tjenegjørende. 1044. stegjørende.

1105. Andreas Ludvig Hjørslev, tjenestegjø Nis Gregersen Lind.

1121. rende.

1045. Christian Georg Mathæus Rahlff. 1124. Peter Carl Frederik Langhorn, Elev ved Officerskolen.

1100. Thorvald Clausen Gad, tjenestegjørende. 1103.

- - -, Auditør. Karsten Viborg Tuxen, Elev ved Offi

Lieutenant P. E. F. flansen ved Kbhyns. cerskolen.

1104.

Væbnings 1ste Bat., fung. Intendant. 846. Axel Christian Theodor Eriksen.

1120.

Johan Christopher Seehusen Schade, (R.*), Gotfred August Brasen.

1122.

Overlæge. Peter Ludvig Lange.

1123.

Oluf Henrik Peter Lassen, Reservelæge.
Dr. med. Peter Johannes Liisberg, Reserve-

læge.
- -- - Auditør.
Carl Vincent Berg, Intendant af Forstærknin-

Tøihusafdelingen. gen.

(Kjøbenhavn.) Carl Friderichsen, Korpslæge.

Oberst Niels Peter Carl Theodor Bruus, Peter Munk Rudolf Panum, Reservelæge.

(K.PD.M.), (N.St.0.2.), Chef. , 17.

. Kapitainer.
2den Artilleribataillon.
Jacob Hansen, (R.*).

123. (Kjøbenhavn.)

Hans Wilhelm Severin Edsberg, (R.*), Chef Oberst Frederik William Ferdinand Mes

for Tøihuskompagniet.

153. serschmidt, (R.*D.M.), Chef. 27. Constantin Speyer, (S.V.3.).

233. Christian Frederik Jung.

238. Kapitainer.

Henrik Emil Flindt, tillige indtil videre Peter Gottfried Ramm, (R.*), Chef for 5te

Lærer ved Elevskolen.

312. Fæstningskompagni.

116. · Christian Peter Bistrup, (F.Æ.L.5.), Chef

Premierlieutenant. for 6te Fæstningskompagni.

346. | Jens Peter Frederik Døderlein Dahl.

490.

Sekondlieutenant.

Į Johan Christopher Seehusen Schade, (R.*), OverCarl Vilhelm Schram, Elev ved Officer

læge. skolen.

1004. Oluf Henrik Peter Lassen, Reservelæge.

Dr. med. Peter Johannes Liisberg, Reserve

læge. - -- -, Auditør. Jens Albert Hvidberg Abel, (R.*), Inten

dant. Johan Christopher Seehusen Schade, (R.*),

Krigsassessor Johan Hendrik Nielsen, (D.M.), Overlæge.

Materialforvalter. Oluf Henrik Peter Lassen, Reservelæge.

Christian Edvard Fenger, Maskinmester. Dr. med. Peter Johannes Liisberg, Reserve

Johan Heinrich Preuss, (D.M.), Bogholder. læge.

Krudtværket paa Frederiksværk. Julius Alexander Nicolai Rasmussen, Rust

usta

kap

Kapitain Peter Jensen Ringsted, (R.*), Bemester ved Kjøbenhavns Tøihus.

styrer. Johan Frederik Herfurth, Probermester ved

Geværfabrikationen. Kapitain Peter Christian Jensen, (R.*), Materialforvalter, f. T. Tøihusbestyrer i Nyborg.

Artillerikomiteen. - Frederik Wilhelm Hendrichsen, (D.M.R.*), Bogholder ved Kjøbenhavns Tøihus.

a. Medlemmer, der deltage i alle Sagers Be

handling: Frederik Anton Balduin Grøthan, (D.M.), Materialforvalter.

Oberst Geert Marinus Holbek, (R.* Johannes Philipsen, Værkmester.

D.M.), (N.St.0.3.), Formand.

44. Carl Frederik Severin, (D.M.), Bogholder, f.

Oberstlieutenant Peter Christopher T. Tøihusbestyrer paa Frederiksværk.

Bang, (R.*D.M.). Christian GeorgConrad Becker, (D.M.), )

Kapitain Carl Theodor Müllertz, (R.* Ernst Frederik Ferdinand Jensen,

D.M.), (S.Sv.3), (N.St.0.3.).

119. (D.M.),

- Wilhelm Hermann Oluf Madsen, Lauritz Erik Thuesen, (D.M.),

(R.*), (S.V.3.).

218. Sønne Hansen,

Premierlieutenant Fritz Carl Rantzau, Niels Christian Frederik Vinding,

Sekretær.

452. Carl Vilhelm Joachim Fuchs,

b. Medlemmer, som deltage i Behandling af Christian Georg Julius Gottorp,

Sager, der angaa:
Antonius Thomascellis Preisler,

1. Hærens Materiel:
Kapitain Hans Wilhelm Severin Eds-
berg, (R.*).

153.

-- Hans Peter Caspersen, (R.*). 206. Laboratorieafdelingen.

- Johan Gustav Frederik Schnack, (Kjøbenhavn.)

(R.*).

213. Oberst Carl Theodor Schlegel, (R. *D.M.),

- Johan Peter Brandt. Chef.

2. Fla a dens Materiel: Kapitain.

Kapitain, Tøimester Thomy Jessen, (R.*), August Christian Alexander Tillge, (R.*),

(S.Sv.3.), (N.St.0.3.). Chef for Laboratoriekompagniet.

- Otto Frederik Henrik Irminger, (R.*),

(G.F.5.). Premierlieutenant.

- Undertøimester George Edward Fugl, Carsten Nicolai Axel Pade.

489.

(R.St.A.3.). Premierlieutenant Georg Hugh Robert Za

chariae.

c. Medlemmer som deltage i enkelte Sagers -- -, Auditør.

Behandling:
Jens Albert Hvidberg Abel, (R.*), Intendant. 1 1. Som angaa Fodfolket:

Undermestre.

259.

38.

201.

(R.*), ved 1ste Bataillon.

241. kelte Sagers Behandling: . 2. Som angaa Rytteriet:

a. Som angaa Rytteriets Vaaben: Ritmester Ebbe Holger Waldemar

Ritmester Peter Frederik Steinmann,
Tønder,(R.*),(0.J.Kr.3.), Stabschef

Kammerjunker, ved Gardehusarregi.
hos Generalinspektøren forRytteriet. 161. mentet.

286. 3. Som angaa Haandvaa ben:

b. Som angaa Brugen og VedligeholdelKapitain Peder Erhard Marius Ram

sen af Hærens Haandvaaben: sing, (R.*), (S.Sv.3.), Chef for Skyde

Rustmester Julius Alexander Nicolai Rasskolen.

214. mussen. Rustmester Julius Alexander Nicolai Ras- c. Ved Bedømmelse af Prøver for Bøssemussen.

ma gere: 4. Som angaa Ingenieurkorpset:

Rustmesteren og
Kapitain Christian Ditlev Nielsen

1 Bøssemager af Hæren.
Nøkkentved, (R.*), (S.Sv.3.), (F.
Æ.L.5.), ved Ingenieurregimentet. 139.

18.

Officerer til Raadighed ved Artilleristaben

og til forskjellig Tjeneste. Konstruktions- og Forsøgsafdelingen.

| Oberst August Leonhardt Klein, (K. 'D.M.),

Chef for Officerskolen. Oberst Geert Marinus Holbek, (R.*D.M.), - Geert Marinus Holbek, (R.*D.M.), (N.St.0.3.), Chef.

(N.St.C.3.). Oberstlieutenant Peter Christopher Bang, | Oberstlieutenant Carl Christian Vibe Ring(R.*D.M.).

82. sted, (R.*). Søtøimester, Kapitain Thomy Jessen, (R.*), - Peter Christopher Bang, (R.*D.M). 82. (N.St.0.3.).

Kapitain Lauritz Abel Ipsen, (R.*), Chef Kapitain af Flaaden Otto Frederik Henrik Ir for Elevskolen..

154. minger, (R.*), (S.Sv.3.), (G.F.5.).

- Christian Baron Güldencrone, (R.* - Johannes Frederik Marius Leisner. 236. D.M.), (S.Sv.2.), (R.St.A.2.), (N.St.0.2.), - Sigfred Otto Rudolph Meyer.

277. (Pr.Kr.2.), (S.T.3.), (G.F.3.), (0.J.Kr.3.), Premierlieutenant Fritz Carl Rantzau. 452. (Pr.R.Ø.3.), Adjutant hos Hs., Majestæt Tegner Johannes Scheller.

Kongen.

168. Af ovennævnte Officerer ere i Forsøgsafde - Frederik August Hartvig Wagner, lingen:

(R.*), (F.Æ.L.5.), Skoleofficer og Lærer Oberstlieutenant P. C. Bang, Formand.

ved Officerskolen.

205. Kapitain T. Jessen.

- Wilhelm Hermann Oluf Madsen, (R.*), 0. F. H. Irminger.

(S.V.3.), Lærer ved Officerskolen.. 218. J. F. M. Leisner.

- Johannes Frederik Marius Leisner, S. 0. R. Meyer.

indtil videre til Raadighed.

ved Trainafd. Sigfred Otto Rudolph Meyer, tillige til Raadighed.

277.

236.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

4.

161.

526.

608.

221.

(Odense.) Generalinspektør for Rytteriet.

Oberstlieutenant Peter Sophus Christian (Kjøbenhavn.) Damm, (R.*), (B.F.4'.), Chef.

86. General Gustav Castenskiold, (K.'D.M.), Generalinspektør.

Ritmestre. Ritmester Ebbe Holger Waldemar Tønder,

Niels Adolph Frederik Nielsen, Chef for (R.*), (0.J.Kr.3.), Stabschef.

1ste Eskadron.

166. Premierlieutenant William Carlton Rothe, Friederich Løvenfeldt, Chef for 3die Kammerjunker, Adjutant.

Eskadron.

195.
Carl Marianus Charles Viale. Pr.Kr.3.),
Gardehusarregimentet.
Skoleforstander. .

203.

Johannes Conrad Edgar Moe, (G.F.5.), (Staben og Eskadronerne i Kjøbenhavn, Skolen

Chef for 2den Eskadron.

293. paa Jægersborg.) Oberst André Martinus Borberg, (R.*),

Premierlieutenanter. (N.St.0.3.), Chef.

60.
Axel Carl Christian Bache.

434.
Jørgen Bang Jungersen, tjenestegjø-
. Ritmestre.
rende i Krigsministeriet.

463. Walter Edmund Christmas-Dirckinck Ludvig Nicolai Müller.

511. Holmfeld, (R.*), (R.Stan.2.), (S.Sv.3.), Ole Rasmussen Carstens, Adjutant. 512. (F.Æ.L.5.), Kammerjunker, Chef for 2den Thomas Carl August Thomsen.

549. Eskadron.

157.

Hans Christian Dorph. William Rye, Kammerjunker, Chef for Robert Anker Aalborg, Elev ved Ride3die Eskadron.

190.
og Beslagskolen.

615. Cai Ludvig Georg de Saint-Aubain, Anders Jensen.

650. • (R.*), Skoleforstander. Peter Frederik Steinmann, Kammerjun

Sekondlieutenanter. ker, Chef for 1ste Eskadron.

Hans Adolph Brorson Fogtmann, Elev

ved Officerskolen. - Premierlieutenanter..

| Valdemar Emil Richard Nielsen. 996. Carl Emil Schønheyder, Adjutant. 459. Carl Gustav Balle, Elev ved Officerskolen.

499. | Just Thiele, Auditør. Christian Crone.

510. Adolph Julius Petersen, (D.M.), Intendant. Ernst Boeck.

518.4 Christian August Hagen, Korpslæge. . Christian Benzon, Kammerjunker. 533. Ludvig Jacob Knudsen, Overdyrlæge. Adam Henrich Bruhn.

569. Carl Joachim Teisen.

570.

3die Dragonregiment.

(Aarhus.) Sekondlieutenanter.

Oberst Sophus Julius Neergaard, (K.2 Johannes Glud Clausen Schlegel. 920. D.M.), Chef.

25. Victor Lindholm.

933. Vilhelm Otto Victor Lindholm.

1046.

Ritmestre. Vilhelm Neergaard.

1107. Harald Torp, Chef for 2den Eskadron. 215. Uffo Christian Tang, tjenestegjørende. 1171.

Holger Prytz, (F.Æ.L.5.), Chef for 1ste

Eskadron. Lauritz Frederik Lautrup, (G.F.5.), Chef for 3die Eskadron.

264. Overauditør Peter Frederik Christian Koefoed, || Hjalmar Edouard Levy, Skoleforstander. 349.

(R.*), Auditør. Johan Frederik Cappé Sivertsen, Intendant.

Premierlieutenanter. Dr. med. Axel Paulsen, Korpslæge.

"Johan Vilhelm Valdemar Brinckmann, Peter Theodor Florentzen, (R.*), Overdyrlæge. | Adjutant.

433.

286.

991.

263.

« ForrigeFortsæt »