Billeder på siden
PDF

samme Tid er tilgaaet 2 Premierlieutenanter af Rytteriet samt 4 Underofficerer af Rytteriet og 2 do. af Artilleriet som Elever.

Fra 1. Novbr. er en ny Undervisningsplan traadt i Kraft, ifølge hvilken Elevantallet i Rideskolen er forøget fra 12 til 16.

Skydeskolen. Til at gjennemgaae Skolens almindelige Kursus blev der fra 1. Febr. beordret 7 Premierlieutenanter af Fodfolket og 26 Underofficerer af de forskjellige Vaaben samt 2 Underofficerer af Flaaden. I det udvidede Kursus blev der i Midten af Juli optaget 3 Premierlieutenanter og 6 Underofficerer af Fodfolket.

. I et Instruktionskursus for Kapitainer paa 11/2 Maaned fra 1ste Septhr. blev der beordret 9 Kapitainer, v af Fodfolket og 2 af Artilleriet, samt 1 Ritmester.

I et Repetitionskursus for Skydelærere paa 1 Maaned fra 15de Septbr. beordredes 10 Kapitainer og 10 Underofficerer af Fodfolket.

Gymnastikskolen. Af de Elever, der i forrige Aar vare optagne i Skolens Kompagnilærerkursus, optoges ved Udgangen af April 14 Underofficerer af forskjellige Vaaben i Skolens Gymnastiklærerkursus, de øvrige Elever afgik til Tjeneste ved deres Afdelinger.

I Skolens Repetitionskursus fra 8de til 27de Oktbr. optoges 35 Gymnastiklærere.

I Skolens Kompagnilærerkursus optoges den 1ste Novbr. 4 Officerer af Fodfolket og 47 Underofficerer af de forskjellige Vaaben samt 3 Underofficerer af Flaaden.

Sekondlieutenantskolerne. I disse bestode et Antal af 74 Underofficerer og Underkorporaler Prøven Heraf bleve 56, der havde ønsket at antages til frivillig Tjeneste, udnævnte til Sekondlieutenanter, nemlig 41 i Fodfolket, 2 i Rytteriet, 11 i Artilleriet og 2 i Ingenieurkorpset. Desuden bleve i Aarets Løb 20 Underkorporaler, der tidligere havde bestaaet Prøven fra Skolerne, údnævnte til Sekondlieutenanter, 11 i Fodfolket, 1 i Rytteriet og 8 i Artilleriet.

rer

ken

Oversigt

over

Indkvarteringen

af de til Kjøbenhavns Garnison hørende Afdelinger p. p. i 1883.

Bortset fra de korte Perioder, i hvilke Udkommando fra Garnisonen har fundet sted til Vagthold ved kongelige Slotte, til de store Efteraarsmanøvrer, samt til særlige Broslagnings- og Skydeøvelser, har Indkvarteringen af Afdelingerne p. p. været følgende:

Livgardens Liniebataillon
i Livgardens Kaserne - paa følgende Undtagelse nær:

fra 2/5—3/10 gjenindkaldt Mandskab i Leir paa Rosenborg Exercerplads.

2.

Iste Regiment
i Citadellet Frederikshavns Kaserner — paa følgende Undtagelser nær:

fra 31/3—3/10 - . . 15de Bataillon i Fredericiagadens Kaserne,
- 2/53/10 .. 21de .- i Sølvgadens Kaserne.

[ocr errors]

3die Regiment
i Sølvgadens Kaserne -- paa følgende Undtagelser nær:

fra 313–31/3 - .. 13de Bataillon i Fredericiagadens Kaserne,
- 4/53/ ... 13de og 23de Bataillon i Exercer- og Gymnastikhuse,
- 4103/10 ... 13de og 23de Bataillon i Exercer- og Gymnastikhuse.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

4de Regiment
i Sølvgadens Kaserne – paa følgende Undtagelse nær:

fra 31/331/... 17de Bataillon i Fredericiagadens Kaserne.

Gardehusarregimentet
i Gardehusarkasernen i Kjøbenhavn — paa følgende Undtagelser nær:

fra 30/1-_14/6 Rekrutskolen paa Jægersborg,
- 2/53/10 1 Eskadron paa Jægersborg.

Ingenieurregimentet
i Kronprindsessegadens Kaserne – paa følgende Undtagelser nær:

fra 1753/10 ... Rekrutskolen i Fredericiagadens Kaserne,
- 3/63/10 - .. 1 Kompagni i Leir paa Øvelsespladsen.

Iste Artilleriregiment i Ny Artillerikaserne – paa følgende Undtagelser nær:

fra 10—3/10 Feltkonstabelrekruterne i Leir paa Amager,

29—3/10 de gjenindkaldte Feltkonstabler i Leir paa Amager, – 253/10 2 Batteriers Heste med fornødent Mandskab i Kantonne

Amager,

mentos

Batteriers Hesteeltkonstabler i

2det Artilleriregiment i Kasernen ved Frederiksholms Kanal og fra 10%;—3/10 tillige i Barakkeetablisse

mentet paa Amager.

[blocks in formation]

Iste Artilleribataillon i Citadellet Frederikshavns Kaserner og paa Kjøbenhavns Søbefæstning.

2den Artilleribataillon
i Strandgadens Kaserne — paa følgende Undtagelser nær:

fra 466—30% tjenstgjørende Styrke i Leir paa Amager,
- 12/93/10 gjenindkaldt Mandskab i Leir paa Amager.

Tøihusafdelingen i Vildersgadens Kaserne.

Laboratorieafdelingen i Vildersgadens Kaserne – paa følgende Undtagelse nær:

fra 4/6—3/10 Rekruterne i Leir paa Amager.

Militærarbeiderdepotet
i Vildersgadens Kaserne – paa følgende Undtagelser nær:

fra 313—30/4 Foraars-Rekrutholdet i Fredericiagadens Kaserne,
- %10–/11 Efteraars-Rekrutholdet i Fredericiagadens Kaserne.

Generalstabens Militærarbeidere
fra 30/

48/5 ... i Fredericiagadens Kaserne 95 Mand,
- 8156. . i Kronprindsessegadens Kaserne 64 Mand,

- 86-46.. i Vildersgadens Kaserne 31 Mand.

Efter 2den Juni har der til Stadighed været indlagt c. 14 Mand i Vildersgadens Kaserne og efter Hjemkomsten fra Campagnen har der været anvist Plads for indtil 20 Mand i Sølvgadens Kaserne.

Forpleiningskorpsets Skole i Vildersgadens Kaserne – paa følgende Undtagelse nær:

fra 24/10—23/1 Efteraars-Rekrutholdet i Citadellet Frederikshavns Kaserner.

Sundhedstroppernes Skole i Vildersgadens Kaserne — paa følgende Undtagelse nær:

fra 9/11-2/12 et Rekruthold undtagelsesvis i Fredericiagadens Kaserne.

Anmærkning: 1. Belægningstiden er angivet inkl. saavel Indryknings- som

Udrykningsdagen. 2. Samtlige Afdelinger have havt de ved dem oprettede Skoler

anbragte i de dem fast anviste Kasernelokaler, paa føl

gende Undtagelser nær: 1ste Artilleriregiment har havt Sekondlieutenantskolen for 1 i Classenske Legat: Feltartilleriet og sin egen Korporalskole anbragte

skoles Lokaler. 2det Artilleriregiment har havt Sergentskolen for Feltartille- , i Fredericiagadens riet og sin egen Korporalskole anbragte

Kaserne. 2den Artilleribataillon har havt Sergentskolen for Fæstningsartilleriet anbragt i

Classenske Legatskoles Lokaler.

« ForrigeFortsæt »