Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

Kapitain af Fodfolket Eiler Christian Ras-
mussen,
til Raadighed.

342.
Alexander Langhoff, til Raadig-
hed.

343. Niels Marius Jensen, til Raadighed.

348.

124.

129.

Kapitainer eller Ritmestre. Kapitain Theodor Gudman Rohde, (R.*),

(N.St.0.3.), Souschef ved lste Generalkommando.

Conrad Johan Carl Friedrich Kranold, (R.*), Souschef ved 2den Generalkommando.

Christian Frederik Frands Elias Tuxen, (R.*), (S.Sv.3.), til Tjeneste i Krigsministeriet, tillige Lærer ved Officerskolen.

Harald Holbøll, (R.*), (S.Sv.3.), ved den taktiske Afdeling.

Frederik Christian Oluf Rasmus Kragh, (R.*), ved den topografiske Afdeling.

Christian Waldemar Christensen, ved den topografiske Afdeling, tillige Lærer ved Officerskolen. - Peter Waldemar Hammer, ved den

topografiske Afdeling. – Peder Nicolaas Nieuwenhuis, (R.*), (L.E.Kr.5.), ved den taktiske Afdeling, tillige Lærer ved Officerskolen.

Johan Ludvig Carl Julius Thræn, Intendant,

tillige ved Forpleiningskorpsets Skole. Harald Frederik Valdemar Selsted, Depotfor

valter ved den topografiske Afdeling. Overlæge F.C. C.M. Lunding, (R.*), og Reserve

læge, Dr. med. P T. H. Mygind, ved Livgarden besørge Lægetjenesten.

151.

162.

188.

Generalkommandoer.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Premierlieutenanter.
Premierlieutenant af Rytteriet Niels Olaus

Carl Mynster Blume, ved den tak-
tiske Afdeling

436.
Gerhard Christoph Muus, Adjutant
ved 2den Generalkommando.

437. af Fodfolket Harald Jenssen-Tusch,

Adjutant ved 2den Generalkom-
mando.

438. Carl Johan Vilhelm Rimestad, ved den topografiske Afdeling.

453.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

2d en Generalkommando.

Iste Ingenieurdirektion. (Nørrejylland og Fyen.)

(Kjøbenhavn.)

Oberst Ehrenreich Christoffer Ludvig
(Aarhus.)
Koefoed, (R.*D.M.), Chef.

49.
Generallieutenant Christian Ferdinand Bau- Kapitain Frederik Leopold Johan Keyper,
ditz, (S.K.*D.M.), (S.Sv.2.), (N.St.0.2.),

(R.*D.M.).

115. (R.Stan.2.*), (Pr.R.O.2.), Kammerherre,

Peter Hansen.

220. kommanderende General. 3. Axel Thortsen.

294. Eduard Johan Carl Ram busch.

320.

Premierlieutenant Niels Carl Hansen. 451.
Oberst af Generalstaben Carl Christian

Zahlmann, (R.*D.M.), Stabschef. 53.
Kapitain af Generalstaben Conrad Johan
Carl Friedrich Kranold, (R. *), Souschef. 129.

Heinrich Mathias Carl Clement, Material-
Premierlieutenant ved Generalstaben

forvalter. Gerhard Christoph Muus, 437.

tanter. Harald Jenssen-Tusch, 438.

2den Ingenieurdirektion.

(Kjøbenhavn.) Overlæge Christopher Ditlev Hahn, (K. 'D.M.) Kapitain Deodatus Fredericus Sextus Meyer, (S.N.3.), overordnet Læge.

(R.*), Chef.

121.

Adju

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Ingenieurkorpset. Generalinspektør for Ingenieurtropperne og Chef for Ingenieurkorpsets øvrige

Afdelinger.
General Jacob Frederik Marius Ernst,

(K.'D.M.), (S.Sv.l.), (N.St.0.3.), (N.L.3.). 7.

Ingenieurregimentet.

(Kjøbenhavn.)
OberstCarl ThorvaldJørgensen,(K.'D.M.),
(N.St.0.2.), (S.Sv.3.), Chef.

Otto Waldemar Hoskjær, (R.*D.M.),
(Rum. S.4.).

16.

58.

Christian Frederik Hansen, Elev ved
Officerskolen.

1071. Lauritz Christian Poul Peytz, tjenestegjørende.

1137. Johannes Ferdinand Nielsen, tjenestegjørende.

1138.

Auditør. Otto Johannes Carlsen, (R.*), Overintendant. Jens Vilken Hornemann, Korpslæge.

Kapitainer.
Elisæus Janus Sommerfeldt,(R.*),Chef for

7de Kompagni, tillige Lærer ved Officer-
skolen.

127. Christian Ditlev Nielsen Nøkkentved,

(R.*), (S.Sv.3.), (F.Æ.L.5.), Chef for 4de Kompagni.

139. Adolph Carl Christian Kohl, Chef for 2det Kompagni.

174. Johannes Peter Andreas Brennecke, Chef

for 8de Kompagni, tillige ved 3die Ingenieurdirektion.

182. Jacob Frederik Brandt, Chef for 5te Kompagni.

222. Frederik Nicolai Rasmussen, Chef for

6te Kompagni, tillige til Raadighed for Korpset.

226. Andreas Frederik Carl Christian Andersen, Chef for 3die Kompagni.

265. Christian Holger Rørdam, Chef for 1ste Kompagni.

302. Premierlieutenanter. Einar Falkenberg, (G.F.5.).

485. Theodor Emil Hemmingsen, Adjutant. 487. Lauritz Joseph Gottschalk.

540. Gerhard Ludvig Bjerring.

554. Hjalmar Ulrich, Elev ved Officerskolen. 576. Anton Levinsen, Elev ved Officerskolen. 582. Anders Peter Jørgensen, Elev ved Officerskolen.

593. Johan Henrik Carl Bast.

635. Anders Gjedde Nyholm.

639. Harald Christian Faber.

648. Lieutenanter af Forstærkningen. Peter Reinholdt Schumacher.

754. Peter Christian Lauesen.

776. Jens Christian Rasmussen.

777. Frantz Dithley Salmonsen.

811. Emil Bernhard Petersen.

840. Oscar Gustav Alexander Stricker.

845. Adam Carl Frederik Lunn.

861. Adolf Emil Nyborg Hamburger.

882. Niels Peter Christian Hansen.

885. Hans Christian Schiern.

897. Sekondlieutenanter. Hans Louis Hansen.

918. August Albrecht Ludvig Beck, tjenestegjørende.

982. Thorvald Jacobsen, tjenestegjørende. 985. Villiam Jens Mathias Røgind, Elev ved Officerskolen.

986. Julius Frederik Struck.

994. Carl Holger Alfred Madsen.

997. Jens Peter August Petersen.

1017. Frederik Christian Mathiesen.

1059.

Den tekniske Komite. 1. Ordinære Medlemmer:

Oberst Ehrenreich Christoffer Ludvig
Koefoed, (R.*D.M.), Formand.

49. Kapitain Frederik Leopold Johan Keyper, (R.*D.M.).

115. Deodatus Fredericus Sextus Meyer, (R.*).

121. Frederik Nicolai Rasmussen, Sekretær.

226. 2. Extraordinære Medlemmer: a. Af Ingenieurcorpset:

Kapitain Frederik Peter August
Wilhelm Tobiesen, (R.*).

118.
Elisæus Janus Sommerfeldt,
(R.*).

127. b. Af andre Vaaben:

Oberstlieutenant Carl Christian Vibe
Ringsted, (R.*), af Artilleriet. 72.

Heinrich Adam Werner Moltke,
(R. *D.M.), (N.St.0.3.), (I.St.M.&L.5.),
Kammerjunker, Chef for Ride- og
Beslagskolen.

79.
Niels Christian Esmann, (R.*),
Chef for 15de Bataillon.

81.

Officerer til Raadighed for Korpset og

til forskjellig Tjeneste. Kapitain Frederik Peter August Wilhelm

Tobiesen, (R.*), Lærer ved Officer-
skolen.

118. Elisæus Janus Sommerfeldt, (R.*), Lærer ved Officerskolen.

127. Frederik Nicolai Rasmussen.

226. Premierlieutenant Carl Emil Hedemann, Adjutant hos Krigsministeren.

435.

Officerer af Forstærkningen.

Kapitainer. Harald Frederik Ferdinand Jastrau,

(R.*), (R.St.A.3.), (G.F.5.). Gustav Frederik Hamann.

350. 418. 988. 1001. 1011.

[blocks in formation]

Officerer udenfor Numer. Oberst Johan Peter Købke, (K.'D.M.), (N.

St.O.2.), Generalintendant og Chef for

Hærens Forpleiningskorps. Oberstlieutenant Christian Axel Nielsen,

(R.*D.M.), Departementschef i Krigsmini-
steriet.
Anton Joseph Christian Keyper,
(R. D.M.), tjenestegjørende ved Søvær-

net. Kapitain Christian Henrik Arendrup,

(R.*D.M.), (Br.R.3.), (S.Sv.3.), (N.St.0.3.), (S.N.3.), (F.Æ.L.4.). Theodor Sophus Grüner,(R.*), Kontorchef i Krigsministeriet. Charles Andreas Julius Juul, (R.*), (G.F.5.), til Tjeneste ved Søværnet.

Christian Wilhelm Meyer, til Tjeneste ved den vestindiske Hærstyrke.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Krigsassessor Terkel Frederik Hansen, (D.M.),

Arkivar.
Johannes Scheller, Tegner.

Sekondlieutenanter. Hans Erik Lyngbye, tjenestegjørende. Hans Christian Johannessen, Niels Larsen, Elev ved Officerskolen.

[blocks in formation]

Sekondlieutenanter.
Christian Frederik Paludan, tjeneste-

gjørende ved den vestindiske Hærstyrke. 919. Peter Severin Petersen, tjenestegjørende. 932. Olaf Emil Waldemar Brandt.

935. Georg Frederik David Juel.

949. Harald Victor Eugène von Meyeren. 951. Peder Jørgensen, Elev ved Officerskolen. 983. Johan Peter Christian Johansen, Elev ved Officerskolen.

989. Peter August Germundsen, Elev ved Officerskolen.

1025. Lauritz Alfred Jørgensen, tjenestegjørende.

1093.

[ocr errors]

2det Artilleriregiment.

(Kjøbenhavn.)
Oberst Otto Heinrich Theodor Albert

Frederik August Moltke, (R.*D.M.), Chef. 56.
Premierlieutenant Andreas Sophus Busck,
Adjutant.

493.

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »