Billeder på siden
PDF
[ocr errors][merged small]

Oberster og Oberstlieutenanter.

Oberst Johannes Zeuthen Schroll, (K.3 D.M.), Chef for den taktiske Afdeling. 32.

— He1irik Glahn, (R.*D.M.), (Ø.J.Kr.2.), (S.Sv.2.), Stabschef ved 1ste Generalkommando. 40.

— Carl Christian Zahlmann, (R.*D.M.), Stabschef ved 2den Generalkommanc1o. 53.

Oberstlieutenant Abraham Louis le M a i r e, (R.*D.M.), (S.Sv.3.), (N.St.0.3.), Chef for den topografiske Afdeling, tillige Lærer ved Officerskolen. 83.

Kapitainer eller Ritmestre.

Kapitain Theodor Gudman Rohde, (R.*J, (N.St.0.3.), Souschef ved 1ste Generalkommando. 124.

— Conrad Johan Carl Friedrich K r a n o 1 d, (R*), Souschef ved 2den Generalkommando. 129.

— Christian Frederik Frands Elias Tuxen, (R.*), (S.Sv.3.), til Tjeneste i Krigsministeriet, tillige Lærer ved Officerskolen. 151.

— Harald Holbøll, (R.*), (S.Sv.3.), ved

den taktiske Afdeling. 162.

— Frederik Christian Oluf Rasmus Kragh, (R.*), ved den topografiske Afdeling. 188.

— Christian Waldemar Christensen, ved den topografiske Afdeling, tillige Lærer ved Officerskolen. 198.

— Peter Waldemar Hammer, ved den topografiske Afdeling. 209.

— Peder Nicolaas Nieuwenhuis, (R*), (L.E.Kr.5.), ved den taktiske Afdeling, tillige Lærer ved Officerskolen. 211.

Premierlieutenanter.

Premierlieutenant af Rytteriet Niels Olaus Carl MynsterBlume, ved den taktiske Afdeling. 436.

Gerhard Christoph Muus, Adjutant

ved 2den Generalkommando. 437.

— af Fodfolket Harald Jenssen-Tusch,

Adjutant ved 2den Generalkommando. 438.

Carl Johan Vilhelm Rimestad, ved

den topografiske Afdeling. 453.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][subsumed]

Overlæge Johan Christopher Seehusen Schade, (R.*), indtil videre overordnet Læge.

Stabsintendant, KapitainChristian Maro Gorm, (R.*D.M.),(S.V.2.),Generalkommandointendant.

Overintendant, Premierlieutenant Edvard Otto Mygind, (R*).

Lntendant Edvard Ludvig Hinckeldey Hansen.

Intendant af Forstærkningen Carl Ernst Waldemar Eranck.

Korpslæge J. G. H. Rahlff, (R.*), ved 1ste Regiment besørger Lægetjenesten.

2den Generalkommando.

(Nørrejylland og Fyen.)
(Aarhus.)

Generallieutenant Christian Ferdinand Bau-
ditz, (S.K.*D.M.), (S.Sv.2.), (N.St.0.2.),
(R.Stan.2.*), (Pr.R.0.2.), Kammerherre,
kommanderende General. 3.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Kapitainer.

Blisæus J anus S o m m e r f e 1 d t, (R.*),Chef for
7de Kompagni, tillige Lærer ved Officer-
skolen. 127.

Christian Ditlev Nielsen Nøkkentved,
(R.*), (S.Sv.3.), (F.Æ.L.5.), Chef for 4de
Kompagni. 139.

Adolph Carl Christian Kohl, Chef for
2det Kompagni. 174.

J ohannes Peter Andreas Brennecke, Chef for 8de Kompagni, tillige ved 3die lngenieurdirektion. 182.

Jacob Frederik Brandt, Chef for 5te Kompagni. . 222.

Frederik Nicolai Rasmussen, Chef for 6te Kompagni, tillige til Raadighed for Korpset. 226.

Andreas Frederik Carl Christian Andersen, Chef for 3die Kompagni. 265.

Christian Holger Rørdam. Chef for 1ste Kompagni. 302. Premierlieutenanter.

Einar Falkenberg, (G.F.5.). 485.

Theodor Emil Hemmingsen, Adjutant. 487.

Lauritz Joseph Gottschalk. 540.

Gerhard Ludvig Bjerring. 554.

Hjalmar Ulrich, Elev vedOfhcerskolen. 576.

Anton Levinsen, Elev ved Officerskolen. 582.

Anders Peter Jørgensen, Elev ved Officerskolen. 593.

Johan Henrik Carl Bast. 635.

Anders Gjedde Nyholm. 639.

Harald Christian Faber.. 648. Lieutenanter af Forstærkningen.

Peter Reinholdt Schumacher. 754.

Peter Christian Lauesen. 776.

Jens Christian Rasmussen. 777.

Frantz Dithlev Salmonsen. 811.

Emil Bernhard Petersen. 840.

Oscar Gustav Alexander S tricker. 845.

Adam Carl Frederik Lunn. 861.

Adolf Emil Nyborg Hamburger. 882.

Niels Peter Christian Hansen. 885.

Hans Christian S c h i e r n. 897. Sekondlientenanter.

Hans Louis Hansen. 918.

August Albrecht Ludvig Beck, tjenestegj ørende. 982.

Thorvald Jacobsen, tjenestegjørende. 985.

Villiam Jens Mathias Røgind, Elev ved Officerskolen. 986.

Julius Frederik S truck. 994.

Carl Holger Alfred Madsen. 997.

Jens Peter August Petersen. 1017.

Frederik Christian Mathiesen. 1059.

Christian Frederik Hansen, Elev ved Officerskolen. 1071.

Lauritz Christian Poul Peytz, tjenestegjørende. 1137.

Johannes Ferdinand Nielsen, tjenestegjørende. 1138.

, Auditør.

Otto Johannes Carlsen, (R.*), Overintendant. Jens Vilken Hornemann, Korpslæge.

Den tekniske Komite.

1. Ordinære Medlemmer:

Oberst Ehrenreich Christoffer Ludvig
Koefoed, (R.*D.M.), Formand. 49.

Kapitain Frederik Leopold Johan
Keyper, (R.*D.M.). 115.

— Deodatus Fredericus Sextus Meyer,
(R.*j. 121.

— Frederik Nicolai Rasmussen, Se-
kretær. 226.

2. Extraordinære Medlemmer:

a. Af Ingenieurcorpset:

Kapitain Frederik Peter August
Wilhelm Tobiesen, (R.*). 118.

— Blisæus Janus Sommerfeldt,
(R.*). 127.

b. Af andre Vaaben:

Oberstlieutenant Carl Christian Vibe
Ringsted, (R.*), af Artilleriet. 72.

— Heinrich Adam Werner Moltke,
(R.*D.M.),(N.St.0.3.),(LSt.M.&L.5.),
Kammerjunker, -Chef for Ride- og
Beslagskolen. 79.

— Niels Christian Esmann, (R.*),
Chef for 15de Bataillon. 81.

Officerer til Raadighed for Korpset og til forskjeilig Tjeneste.

Kapitain Frederik Peter August Wilhelm Tobiesen, (R.*), Lærer ved Officerskolen. . 118.

— Elisæus Janus Sommerfeldt, (R.*), Lærer ved Officerskolen. 127.

— Frederik Nicolai Rasmussen. 226. Premierlieutenant Carl Emil Hedemann,

Adjutant hos Krigsministeren. 435.

Officerer af Forstærkningen.

Kapitainer.

Harald Frederik Ferdinand Jastrau,

(R.*), (R.St.A.3.), (G.F.5.). 350. Gustav Frederik Hamann. 418. Officerer udenfor Numer.

Oberst Johan Peter Købke, (K.1D.M.), (N. St.0.2.), Generalintendant og Chef for Hærens Forpleiningskorps. 21.

Oberstlieutenant Christian Axel Nielsen, (R.*D.M.), Departementschef i Krigsministeriet. 80.

— Anton Joseph Christian Key per, (R.*D.M.), tjenestegjørende ved Søværnet. 92.

Kapitain Christian Henrik A rend r up, (R.*D.M.), (Br.R.3.), (S.Sv.3.), (N.St.0.3.), (S.N.3.), (F.Æ.L.4.). 122.

— Theodor Sophus G r ii n e r,(R.*),Kontorehcf

i Krigsministeriet. 132.

— Charles Andreas Julius Juul, (R.*), (G.F.5.), til Tjeneste ved Søværnet. 313.

— Christian Wilhelm Meyer, til Tjeneste

ved den vestindiske Hærstyrke. 314.

Artilleriet.

Generalinspektør for Artilleriregimenterne. Artilleribataillonerne og Trainafdelingen samt Chef for Artilleriets øvrige Afdelinger.

General Eduard Valentin Schreiber, (K.1 D.M.), (N.St.0.2.), (S.Sv.3.). 11.

Artilleristaben.

Oberstlieutenant Otto Emanuel Blom,

'(R.*D.M.), (N.St.0.3.), Stabschef. 64.

Kapitain Carl TheodorMiillertz,(R.*D.M.),

(S.Sv.3.), (N.St.0.3.). 119.

— Theodor Valentin Schou, (R.*), Adjutant. 125.

— .Charles Sophus Frederik Worm. 309. Premierlieutenant Fritz Carl Rantzau. 452.

, Auditør.

Jens Albert Hvidberg Abel, (R.*), Intendant.

Johan ChristopherSeehusen Schade, (R.*), Overlæge.

Oluf Henrik Peter Lassen, Reservelæge. Dr. med. Peter Johannes Liisberg, Reservelæge.

Krigsassessor Terkel Frederik Hansen, (D.M.),

Arkivar.
Johannes Scheller, Tegner.

Iste Artilleriregiment.

(Kjøbenhavn.)

Oberst Johan Linnemann, (R.*D.M.), (S. Sv.3.), (N.St.0.3.), Chef. 43.

Premierlieutenant Johan Christian Nordentoft, Adjutant. 486.

■ —, Auditør.

Sekondlieutenant Thorvald Julius Diderichsen, Overintendant.

Christian Julius Bruhn, Intendant af Forstærkningen.

Johan Christopher Seehusen Schade, (R.*), Over

Oluf Henrik Peter Lassen, Reservelæge. Dr. med. Peter Johannes Liisberg, Reservelæge.

Hans Peter Nielsen, (R.*), Overdyrlæge. Holger Frederik Sylvester Biilmann, Korpsdyrlæge.

lste Artilleriafdeling.

(Kjøbenhavn.) Oberstlieutenant Jens Mathias Lassen, (R.*), (S.Sv.3.), Chef. 68.

Kapitainer.

Victor Georg Johannes Witzke, (R.*),
Chef for 2det Batteri. 135.

Hans Peter Caspersen, (R.*), Chef for
lste Batteri. 206.

Carl August Wagner, (F.Æ.L.5.), Chef for 3die Batteri. 303.

Kapitain af Forstærkningen.

Victor Alexander Thalbitzer, (R.*),Chef for 13de Batteri. 420.

Premierlieutenanter.

Louis Theodor Gustav Fock, Elev ved

Officerskolen. 528.

Joachim Vilhelm Haase, Adjutant. 579.

Martin Nielsen. 631.

Philip Bjørnstjerne Weilbach. 634.

Jacob Olavius Vilhelm Schrøder. 637. J ohan Christian Marinus Rasmussen Skade. 642.

Carl Einer Dahl. 643.

Lieutenanter af Forstærkningen.

Frederik Carl Georg Irminger. 698. Alfred Otto Groth. 791.

Sekondlieutenanter.

Hans Erik Lyngbye, tjenestegjørende. 988.

Hans Christian Johannessen. 1001.

Niels Larsen, Elev ved Officerskolen. 1011.

Johan Vilhelm Emanuel Thomsen, Elev ved Officerskolen. 1035.

Olaf Jiirs, tjenestegjørende. 1051.

Hans Emil Christian Kjærsgaard. 1098.

Peter Andreas Wetche. 1117.

.lohan Frederik Voigt Halvorsen, tjenestegjørende. 1166.

2den Artilleriafdeling.

(Kjøbenhavn.) Oberstlieutenant Christian Theodor Nielsen, (R.*), Chef. 67.

Kapitainer.'

Johan Gustav Frederik Schnack, (R.*),
Chef for 5te Batteri. 213.

Lauritz Christian Lunn, (B.F.41.), Chef for
6te Batteri. 235.

Georg Frederik Krogh Harhoff, (B.F.41.),
Chef for 4de Batteri. 262.

Kapitain af Forstærkningen.

Georg Adolph Rung, Chef for 14deBatteri. 426. Premierlientenanter.

Niels Vilhelm Sophus Holbek, Elev ved Officerskolen. 529.

Peter Martin Knudsen, Adjutant. 578.

Hans Erik Hansen, tillige Adjutant ved Trainafdelingen. 580.

Henrik Lund Nonboe, Elev ved Offieerskolen. 584.

Carl Richard'Maximilian Langhorn. 636.

Constantin"Frisch Kjær. 640.

Lieutenant af Forstærkningen.

Adolff Vilhelm Louis Schlegel. 731.

Sekondlientenanter.

Christian Olaf Vilhelm Graef. 910.

Anders Jensen, Elev ved Officerskolen. 921.

Johannes Vermehren. 934.

Marius Gunner Hoffmann, Elev ved Officerskolen. 1005.

Carl Christian Valdemar Stjernholm. 1062.

Jørgen Casper Castenskiold, - tjenestegjørende. 1094.

Poter Clausen Bayer. 1119.

2det Artilleriregiment.

(Kjøbenhavn.)
Oberst Otto Heinrich Theodor Albert

Frederik August M o 11 k e, (R.*D.M.), Chef. 56. Premierlieutenant Andreas Sophus Busck,

Adjutant. 493.

—, Auditør.

Christoffer Julius Goldschmidt, Intendant.

Carl Friderichsen, Korpslæge.

Peter Munk Rudolf Panum, Reservelæge.

Iver Theodor Hansteen, Overdyrlæge.

Oluf Alfred Nicolai Nielsen, Reservedyrlæge.

3die Artilleriafdeling.

(Aarhus.)

Oberstlieutenant Michael Frederik Liebenberg Bentzon, (R.*D.M.), Chef. 70.

Kapitainer.

Ludvig Schmidt Petersen, Chef for 7de
Batteri. 237,

Johannes Hermann Rohmann, (S.V.3.),
Chef for 9de Batteri. 260.

Alfred Frederik Vilhelm Lund, Chef for
8de Batteri. 323.

Kapitain af Forstærkningen.

Ernst Frederik Kabell, Chef for 15de Batteri. 416.

Premierlientenanter.

Frederik Wolf hag en, Adjutant. 498.

Hans Christian Hammer, Elev ved Officerskolen. 530.

Peter Sophus Henry Petersen, Elev ved Officerskolen. 583.,

Carl Henrik Jacob Hansen, Elev ved Officerskolen. 587.

Niels Winding Dorph. 646.

Carl Frederik Christensen. 653.

Valdemar Frederik Schellerup. 654.

Lientenanter af Forstærkningen.

Just Eiler Bluhme. 706.

Niels Christian Peter Petersen. 841.

Jean Louis Oscar de Seréne d'Acquéria. 868.

Otto Waldemar Bauditz. 891.

Sekondlientenanter.

Christian Frederik Paludan, tjenestegj ørende ved den vestindiske Hærstyrke. 919.

Peter Severin Petersen, tjenestegjørende. 932.

Olaf Emil Waldemar Brandt. 935.

Georg Frederik David Juel. 949.

Harald Victor Eugéne von Meyer en. 951.

Peder Jørgensen, Elev ved Officerskolen. 983.

Johan Peter Christian Johansen, Elev ved Officerskolen. 989.

Peter August Germundsen, Elev ved Officerskolen. 1025.

Lauritz Alfred Jørgensen, tj enestegjørende. 1093.

« ForrigeFortsæt »