Billeder på siden
PDF

Direktører i Krigsministeriet.

(Direktørposten oprettedes den V1o 1868, inddroges d. '!7, 1878 og gjpnoprettedes d. »/t1 1880.)

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Generallieutenant v. Sundt s Legat 1

2

Frøken Pfluegs Legat

General Friboes Friboliger i Eiendommen Friboeshvile i Lyngby

Generalmajor v. Oh mes Legat .. Overauditør Skrikes Legat

Generalauditør Scheels Legat.

10 Portioner
å 200 Kr
aarlig.

2 Portioner
a 13") Kr.
aarlig.

2 Portioner
å 80 Kr.
aarlig.

1 Portion
paa 160 Kr.
aarlig.

2 Friboliger.

14 Portioner
a 60 Kr.
aarlig.

1 Portion
paa HO Kr.

1 paa 30 Kr.

1 paa 60 Kr.

2 å 30 Kr.
aarlig.

2 Portioner
å 80 Kr.

aarlig.

Aldrende, trængende, veltjente Officerer af Landmilitæretaten.

Officerer med Hustru og Børn at forsørge, og med Pension 600—1000 Kr.

.Officersdøttre.

Et ubemidlet ugift Fruentimmer af Offieerstanden, over 25 Aar gi.

Officersenker, fortrinsvis af Familien.

Fattige Officersdøttre til deres fyldte 18de Aar.

Opdragelseshjælp for faderløse Off.-Børn, do. Underoff.børn til deres 18de Aar.

For ældre faderløse

Off.-døttre. do. do. UnderofF.døttre.

Officersenker og forældreløse ugifte Officersdøttre over 40 Aar gamle.

Bortgives af Kongen efter Forslag af de 4 ældste Legatarer.

Bortgives af Krigsministeriet. Legatet træder først i Virksomhed efter de af Stifteren indsatte Legatarers Død.

ligeledes.

ligeledes.

Bortgives af Kongen.

Bortgives af Stifteren efter Krigsministeriets Forslag.

Bortgives af Krigsministeriet.

Benævnelse.

Portioners Størrelse og Antal.

Til Fordel for hvem.

Anmærkning.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Værdige, trængende Enker efter, eller ugifte Døttre af en afdød Linieofficer.

Værdige Enker eller forældreløse Børn af begge Militæretaters Kapitains-, Ritmesters og Kapitainlieutenantsklasser.

5 for Officersenker og 1 for en gift Invalid eller gift afskediget Underofficer.

Enker efter Officerer fra Majorer til Premierlieutenanter, helst

af Artilleriet. Værdige, trængende Landofficers Enker

eller Døttre. Værdige, tramgende, afskedigede Underofficerer og Underofficers Enker, fortrinsvis af 7de Batl., derefter af 3die Batl., subsidiært af andre

Afdelinger. Ugifte, værdige, trængende, 40 Aar gamle Døttre af Landofficerer af Armeens Linie

2 af Portionerne tilfalde trængende, værdige Enker efter Landofficerer og 2 af Portionerne trængende, værdige Enker efter Søofficerer.

En Ofticersenke.

En ugift faderløs Datter af en Officer. Vexelvis en Enke

eller ugift Datter af en Underofficer.

Bortgives af Krigsministeriet. Legatet træder først i Virksomhed efter de af Stifteren indsatte Legatarers Død.

Bortgives af Krigsministeren og Marineministeren. Renterne oplægges indtil Videre til Kapitalens Forøgelse.

Bortgives af Krigsministeriet.

Bortgives af Krigsministeriet. 1 af Portionerne oppebæres endnu af en af Stifteren indsat Legatar.

Bortgives at' Krigsministeriet Legatet træder først i Virksomhed efter en af Stifteren indsat Legatars Død.

Bortgives af Krigsministeriet. Legatet træder først i Virksomhed efter de af Stifterinderne indsatte Legatarers Død eller Udtræden af anden Grund.

Bortgives af Krigsministeriet.

Bortgives af Krigsministeriet. Legatet træder først i Virksomhed efter de af Stifteren indsatte Legatarers Død.

Uddrag

af

den gj ældende Rangfølge

for

Krigsministeriets og Hærens Vedkommende.

Første Klasse.

4. Krigsministeren.

10. Generallieutenanter.

Anden Klasse.

1. Storkors af Dannebroge.

5. Generalmajorer (Generaler), Kammerherrer, Direktøren for Krigsministeriet, Chefen for Hs. Maj. Kongens Adjutantstab, saalænge han i denne Stilling forbliver.

12. Departementschefer i Krigsministeriet, Generalauditøren, Generalintendanten, Stabslægen.

Tredie Klasse.

3. Oberster'.

9. Oberstlieutenanter, Stabsintendanter, Overlæger af ældste Lønningsklasse, Stabsdyrlægen, Hs. Maj. Kongens tjenestegjørende Adjutanter, saalænge de i denne Stilling forblive, Hs. kgl. Høihed Kronprindsens tjenestegjørende Adjutant, saalænge han i denne Stilling forbliver.

Fjerde Klasse.

2. Kammerjunkere.

3. Kontorchefer i Krigsministeriet.

'Femte Klasse.

3. Kapitainer og Ritmestre af Linien, Overintendanter, de Overlæger, der ikke henhøre til ældste Lønningsklasse, Rustmesteren.

4. Kapitainer og Ritmestre af Fortærkningen, Auditører, Intendantcr af ældste Lønningsklasse, Korpslæger af ældste Lønningsklasse, Overdyrlæger, Fabrikøren ved den militære Klædefabrik.

Sjette Klasse.

4. Probermesteren ved Artilleriet, Kontroløren og Regnskabsføreren ved den militære Klædefabrik.

Syvende Klasse.

3. Premierlieutenanter, Intendanter, der ikke henhøre til ældste Lønningsklasse. Korpslæger, der ikke henhøre til ældste Lønningsklasse.

Ottende Klasse.

3. Korpsdyrlæger, Hærens øvrige Officianter, Maaleren ved den militære Klædefabrik.

Stedfundne Udkommandoer af Officerer m. FL til
Udlandet i Aaret 1883.

Den 19de April.

Kapitain E. Prytz af Fodfolket, for i et Tidsrum af nogle Maaneder at overvære Øvelserne ved den hollandske Skydeskole i Haag og den belgiske Skydeskole ved Beverloo.

Den 9de Mai..

Kapitain E. J. S ommerf eldt af Ingenieurkorpset, for i et Tidsrum af omtrent 2 Uger at besøge den hygieiniske Udstilling i Berlin.

Den 15de Juni.

Oberst A. S. Nickolin af Fodfolket og Kapitain C. F. F. E. Tuxen af Generalstaben, for at overvære de i Slutningen af Maaneden stedfindende Troppeøvelser i Sverrig i 1ste Militærdistrikt.

Den 25de Juni.

Ritmester V. la Cour af Rytteriet, for at overvære de i Leiren ved Chalons i Frankrig i August Måaned stedfindende Kavallerimanøvrer.

Samme Dato.

Overlæge J. C. Møller af Hærens Lægekorps, for at besøge den hygieiniske Udstilling i Berlin. , .

Den 16de Juli.

Kapitain P. N. Nieuwenhuis af Generalstaben, for i omtrent 2 Uger at besøge den internationale Udstilling i Amsterdam.

Samme Dato.

Kapitain H. Holbøll af Generalstaben, for paa en Reise af indtil 4 Maaneders Varighed til Tydskland, Schweitz, Italien og Frankrig yderligere at uddanne sig og udvide sine Kundskaber i militær Henseende og indhente Oplys

l

« ForrigeFortsæt »