Billeder på siden
PDF
ePub

Direktører i Krigsministeriet.

(Direktørposten oprettedes den 1/10 1868, inddroges d. 15/1 1878 og gjenoprettedes d. u 1880.)

Oberst C. A. F. Thomsen Oberst L. E. Fog.... Oberst J. J. Bahnson.

1/10 1868 til 23/12 1872. 17. 1873

1878. 1880

15

1/11

Departementschefer i Krigsministeriet.

10

18

3

1116 11/6

2619

Major C. J. Flensborg...
Oberst C. F. Hansen...
Major L. J. F. Keyper.
Generalkrigskommissær J. Torp
Etatsraad C. F. A. Wachs...
Justitsraad K. Christensen.
Major D. H. Diederichsen
Generalkrigskommissær U. C. v. Schmidten
Major C. C. Lundbye
Kapitain C. E. Reich..
Etatsraad J. Jetsmark
Major S. Ankjær....
Major C. A. F. Thomsen
Kapitain J. P. Købke.
Oberst L. E. Fog..
Kapitain F. C. Good..
Kapitain A. S. Nickolin.
Oberst J. J. Bahnson
Kapitain C. A. Nielsen..
Oberstlieutenant F. F. Jacobi

25/3 1848 til 18

1851. 25/3 1848 16/u 1848. 25/ 1848

1854. 25/3 1848 31/8 1849.

1% 1849 475 1853. 24, 1851

1856. 31/10 1851

1856. 105 1853 1/5 1866. 18/3 1854 25/5 1856. "1/6 1856

1863. 11/6 1856 17, 1868. 267, 1863 27. 1864. 12 1864 1/10 1868. 31/ 1867 1/10 1868. "/10 1868 17, 1873.

10 1868 28/4 1880. 17/2 1873

u 1879. 1/ 1879

1880. 12, 1880 %10 1880

.

11

[ocr errors]

20/10

[blocks in formation]

paa 60 Kr.

Generalmajor v. Ohmes Legat.. | 14 Portioner Fattige Officersdøttre Bortgives af Kongen.

à 60 Kr. til deres fyldte 18de
aarlig.

Aar.
Overauditør Skrikes Legat..... 1 Portion Opdragelseshjælp for Bortgives af Stifteren

faderløse Off.-Børn,

efter Krigsministeriets 1 paa 30 Kr.

do. Underoff. Forslag. børn til deres 18de

Aar. 1 paa 60 Kr.

For ældre faderløse

Off.-døttre. 2 à 30 Kr.

do.

do. Underoff.aarlig.

døttre.

Generalauditør Scheels Legat ..

2 Portioner
à 80 Kr.
aarlig

Officersenker og for- Bortgives af Krigsmini-
ældreløse ugifte Of- steriet.
ficersdøttre over 40

Aar gamle.

:

Benævnelse.

[blocks in formation]

Justitsraad Zingelmanns Legat. 1 Portion Værdige, trængende Bortgives af Krigsmini

paa 120 Kr. Enker efter, eller ugifte steriet. Legatet træ

Døttre af en afdød der først i Virksomhed
Linieofficer.

efter de af Stifteren

indsatte Legatarers Død. Moritz Unna's og Hustru Beate 10 Portioner Værdige Enker eller Bortgives af KrigsminiSalomonsens Legat | nemlig 6 for forældreløse Børn af steren og MarineminiLandetaten, 4 begge Militæretaters steren.

Renterne opfor Søetaten. Kapitains-, Ritmesters lægges indtil Videre

og Kapitainlieute- til Kapitalens Forøgelse.

nantsklasser.

J. W. Heymanns og Hustrus 6 Friboliger.

Stiftelse for Officersenker

Bortgives af Krigsministeriet.

5 for Officersenker og 1 for en gift Invalid eller gift afskediget Underofficer.

en

Præsten Hebers og Hustrus Legat|| 3 Portioner Enker efter Officerer Bortgives af Krigsmini

à 134–40 Kr. fra Majorer til Pre- steriet. 1 af Portionerne aarlig. mierlieutenanter, helst oppebæres endnu af en af

af Artilleriet. Stifteren indsat Legatar. Generalmajor Vogts Legat. 1. .. 4 Portioner

Værdige, trængende
à omtr. 100 Kr. Landofficers Enker
aarlig.

eller Døttre.
2... 5 Portioner Værdige, trængende,

Værdige, trængende, Bortgives af Krigsminià omtr. 80 Kr.

afskedigede Under- steriet Legatet træaarlig officerer og Under

der først i Virksomhed officers Enker, for- efter af Stifteren trinsvis af 7de Batl., | indsat Legatars Død. derefter af 3die Batl., subsidiært af andre

Afdelinger. Oberst v. Hvebergs Legat ..... omtr. 40 Por- Ugifte, værdige, træn- Bortgives af Krigsministe

tioner à 80 gende, 40 Aar gamle riet. Legatet træder først Kr, aarlig. Døttre af Landoffice

i Virksomhed efter de af

Stifterinderne indsatte rer af Armeens Linie Legatarers Død eller Ud

træden af anden Grund. Baron

Maria
og Louise
4

2 af Portionerne til- Bortgives af Krigsminiv. Eggers Legat à 56 Kr.

falde trængende, vær- steriet.
aarlig.

dige Enker efter Land-
officerer og 2 af Por-
tionerne trængende,
værdige Enker efter

Søofficerer.
General Wilsters Legat ......

ine

En Officersenke. Bortgives af Krigsminiomtr. 488 Kr.

steriet. Legatet træder 1 paa omtr. En ugift faderløs Dat- først i Virksomhed efter

244 Kr. ter af en Officer. de af Stifteren indsatte 1 paa omtr.

Vexelvis en Enke Legatarers Død. 244 Kr.

eller ugift Datter af

en Underofficer.

1 Portion paa

Uddrag

af

den gjældende Rangfølge

for

Krigsministeriets og Hærens Vedkommende.

Første klasse. 4. Krigsministeren. 10. Generallieutenanter.

Anden Klasse. 1. Storkors af Dannebroge. 5. Generalmajorer (Generaler), Kammerherrer, Direktøren for Krigsministeriet,

Chefen for Hs. Maj. Kongens Adjutantstab, saalænge han i denne Stilling

forbliver. 12. Departementschefer i Krigsministeriet, Generalauditøren, Generalintendanten, Stabslægen.

Tredie Klasse. 3. Oberster. 9. Oberstlieutenanter, Stabsintendanter, Overlæger af ældste Lønningsklasse,

Stabsdyrlægen, Hs. Maj. Kongens tjenestegjørende Adjutanter, saalænge de i denne Stilling forblive, Hs. kgl. Høihed Kronprindsens tjenestegjørende Adjutant, saalange han i denne Stilling forbliver.

Fjerde Klasse. 2. Kammerjunkere. 3. Kontorchefer i Krigsministeriet.

Femte Klasse. 3. Kapitainer og Ritmestre af Linien, Overintendanter, de Overlæger, der ikke

henhøre til ældste Lønningsklasse, Rustmesteren. 4. Kapitainer og Ritmestre af Fortærkningen, Auditører, Intendanter af ældste

Lønningsklasse, Korpslæger af ældste Lønningsklasse, Overdyrlæger, Fabrikøren ved den militære Klædefabrik.

[ocr errors]

Sjette Klasse. 4. Probermesteren ved Artilleriet, Kontroløren og Regnskabsføreren ved den

militære Klædefabrik.

Syvende Klasse. 3. Premierlieutenanter, Intendanter, der ikke henhøre til ældste Lønningsklasse,

Korpslæger, der ikke henhøre til ældste Lønningsklasse.

Ottende Klasse. 3. Korpsdyrlæger, Hærens øvrige Officianter, Maaleren ved den militære Klæde

fabrik.

Stedfundne Udkommandoer af Officerer m. fl. til

Udlandet i Aaret 1883.

Den 19de April. Kapitain E. Prytz af Fodfolket, for 'i et Tidsrum af nogle Maaneder at overvære Øvelserne ved den hollandske Skydeskole i Haag og den belgiske Skydeskole ved Beverloo.

Den 9de Mai. Kapitain E. J. Sommerfeldt af Ingenieurkorpset, for i et Tidsrum af omtrent 2 Uger at besøge den hygieiniske Udstilling i Berlin.

Den 15de Juni. Oberst A. S. Nickolin af Fodfolket og Kapitain C. F. F. E. Tuxen af Generalstaben, for at overvære ale i Slutningen af Maaneden stedfindende Troppeøvelser i Sverrig i 1ste Militærdistrikt.

Den 25 de Juni. Ritmester V. la Cour af Rytteriet, for at overvære de i Leiren ved Chalons i Frankrig i August Maaned stedfindende Kavallerimanøvrer.

Samme Dato. Overlæge J. C. Møller af Hærens Lægekorps, for at besøge den hygieiniske Udstilling i Berlin.

Den 16de Juli. Kapitain P. N. Nieuwenhuis af Generalstaben, for i omtrent 2 Uger at besøge den internationale Udstilling i Amsterdam.

Samme Dato. Kapitain H. Holbøll af Generalstaben, for paa en Reise af indtil 4 Maaneders Varighed til Tydskland, Schweitz, Italien og Frankrig yderligere at uddanne sig og udvide sine Kundskaber i militær Henseende og indhente Oplys

« ForrigeFortsæt »