Billeder på siden
PDF

Direktører i Krigsministeriet. (Direktørposten oprettedes den %10 1868, inddroges d. 15/, 1878 og gjenoprettedes d. 1 1880.)

Oberst C. A. F. Thomsen ......
Oberst L. E. Fog...
Oberst J. J. Bahnson...

....... /10 1868 til 23/12 1872.

.... 179 1873 – 15), 1878. .......... u 1880 –

Departementschefer i Krigsministeriet.

...

Major C. J. Flensborg......
Oberst C. F. Hansen.........
Major L. J. F. Keyper..............
Generalkrigskommissær J. Torp .....
Etatsraad C. F. A. Wachs
Justitsraad K. Christensen.....
Major D. H. Diederichsen .........
Generalkrigskommissær U. C. v. Schmidten
Major C. C. Lundbye .....
Kapitain C. E. Reich .......
Etatsraad J. Jetsmark ....
Major S. Ankjær.....
Major C. A. F. Thomsen..
Kapitain J. P. Købke....
Oberst L. E. Fog..
Kapitain F. C. Good .......
Kapitain A. S. Nickolin...
Obeist J. J. Bahnson .........
Kapitain C. A. Nielsen........
Oberstlieutenant F. F. Jacobi..

253 1848 til 18/10 1851. 25/3 1848 – 16/1 1848. 25/ą 1848 – 187 1854. 25, 1848 - 31/s 1849. 18 1849 – 4/ 1853. 24/ 1851 - 11/6 1856. 31/10 1851 - 11/6 1856. 1075 1853 – 175 1866. 18/3 1854 — 25/ 1856. 11/6 1856 - 26), 1863. 11. 1856 – 177, 1868. 26), 1863 — 21) 1864. 4/12 1864 – 1/10 1868. 31/5 1867 – 1/10 1868. 1/10 1868 – 17/ 1873. 1/10 1868 - 28/4 1880. 17/2 1873 - 1 1879. 1/1 1879 – 20/10 1880. 12), 1880 – 20/10 1880 –

[ocr errors]

Oversigt

over de under Krigsministeriets Bestyrelse henlagte Legater og Donationer.

Benævnelse.

Portioners
Størrelse og

Antal.

Til Fordel for hvem.

Anmærkning.

Oberst v. Kalckreutz's Legat. | 10 Portioner Aldrende, trængende, Bortgives af Kongen

à 200 Kr. veltjente Officerer af efter Forslag af de 4 aarlig. | Landmilitæretaten. | ældste Legatarer.

Generallieutenant v. Sundts Le-|| 2 Portioner | Officerer med Hustru Bortgives af Krigsminigat 1. ........

1 à 135 Kr. og Børn at forsørge,

og børn at forsørge, steriet. Legatet træaarlig. og med Pension

der først i Virksomhed 600—1000 Kr.

efter de af Stifteren 2. ...

2 Portioner

Officersdøttre. Windsatte Legatarers Død. à 80 Kr.

aarlig. Frøken Pfluegs Legat ........ 1 Portion | Et ubemidlet ugift paa 160 Kr. | Fruentimmer af Of

ligeledes. aarlig.

ficerstanden, over 25

Aar gl.
General Friboes Friboliger i

Eiendommen Friboeshvile i
Lyngby..........
112. Friboliger. / Officersenker, for- I

ligeledes.

ligeledes. trinsvis af Familien.

Generalmajor v. Ohmes Legat .. || 14 Portioner Fattige Officersdøttre! Bortgives af Kongen.

à 60 Kr. til deres fyldte 18de
aarlig

Aar.
Overauditør Skrikes Legat..... 1 Portion Opdragelseshjælp for Bortgives af Stifteren

paa 60 Kr. 1 faderløse Off.-Børn, efter Krigsministeriets 1 paa 30 Kr. do. Underoff. Forslag.

børn til deres 18de

Aar.
1 paa 60 Kr. | For ældre faderløse

Off.-døttre.
2 à 30 Kr. do. do. Underoff.-
aarlig.

døttre. Generalauditør Scheels Legat .. || 2 Portioner Officersenker og for Bortgives af Krigsmini

à 80 Kr. ældreløse ugifte Of steriet.
aarlig ficersdøttre over 40

Aar gamle.

Benævnelse.

Portioners
Størrelse og

Antal

Til Fordel for hvem.

Anmærkning.

Justitsraad Zingelmanns Legat. 1 Portion / Værdige, trængende Bortgives af Krigsmini

paa 120 Kr. Enker efter, eller ugifte steriet. Legatet træ

Døttre af en afdød, der først i Virksomhed
Linieofficer. efter de af Stifteren

indsatte Legatarers Død. Moritz Unna's og Hustru Beate 10 Portioner Værdige Enker eller Bortgives af KrigsminiSalomonsens Legat nemlig 6 for forældreløse Børn af i steren og Marinemini

Landetaten, 4 begge Militæretaters steren. Renterne opfor Søetaten. Kapitains-, Ritmesters! lægges indtil videre

og Kapitainlieute | til Kapitalens Forøgelse.

nantsklasser.

J. W. Heymanns og Hustrus 6 Friboliger.

Stiftelse for Officersenker

5 for Officersenker Bortgives af Krigsminiog 1 for en gift In- i steriet. valid eller gift afskediget Underofficer.

Præsten Hebers og Hustrus Legat 3 Portioner Enker efter Officerer Bortgives af Krigsmini

à 134–40 Kr. fra Majorer til Pre-l steriet. 1 af Portionerne aarlig. mierlieutenanter, helst oppebæres endnu af en af

af Artilleriet. Stifteren indsat Legatar. Generalmajor Vogts Legat. 1. .. 4 Portioner Værdige, trængende

là omtr. 100 Kr. Landofficers Enker

aarlig. I eller Døttre. 2... | 5 Portioner | Värdige, trængende, | Bortgives af Krigsmini

à omtr. 80 Kr. | afskedigede Under- l steriet · Legatet træaarlig. officerer og Under- 1 der først i Virksomhed

officers Enker, for- l efter en af Stifteren trinsvis af 7de Batl., | indsat Legatars Død. derefter af 3die Batl., subsidiært af andre

Afdelinger. Oberst v. Hvebergs Legat ..... omtr. 40 Por- Ugifte, værdige, træn- Bortgives af Krigsministe

tioner å 80 gende, 40 Aar gamle riet. Legatet træder først Kr. aarlig. Døttre af Landoffice

i Virksomhed efter de af

Stifterinderne indsatte rer af Armeens Linie

Legatarers Død eller Ud

træden af anden Grund. Baronesserne Maria og Louise | 4 Portioner 2 af Portionerne til Bortgives af Krigsminiv. Eggers Legat à 56 Kr. falde trængende, vær steriet.

aarlig. dige Enker efter Land

officerer og 2 af Por-
tionerne trængende,
værdige Enker efter

Søofficerer. General Wilsters Legat ..... 1 Portion paa En Officersenke. Bortgives af Krigsminiomtr. 488 Kr.

steriet. Legatet træder 1 paa omtr. En ugift faderløs Dat først i Virksomhed efter

244 Kr. 1 ter af en Officer. de af Stifteren indsatte 1 paa omtr. | Vexelvis en Enke Legatarers Død. 244 Kr. eller ugift Datter af

en Underofficer.

Uddrag

af

den gjældende Rangfølge

Krigsministeriets og Hærens Vedkommende.

Første klasse. 4. Krigsministeren. 10. Generallieutenanter.

Anden Klasse. 1. Storkors af Dannebroge. 5. Generalmajorer (Generaler), Kammerherrer, Direktøren for Krigsministeriet,

Chefen for Hs. Maj. Kongens Adjutantstab, saalænge han i denne Stilling

forbliver.. 12. Departementschefer i Krigsministeriet, Generalauditøren, Generalintendanten, Stabslægen.

Tredie Klasse. 3. Oberster. 9. Oberstlieutenanter, Stabsintendanter, Overlæger af ældste Lønningsklasse,

Stabsdyrlægen, Hs. Maj. Kongens tjenestegjørende Adjutanter, saalænge de i denne Stilling forblive, Hs. kgl. Høihed Kronprindsens tjenestegjørende Adjutant, saalænge han i denne Stilling forbliver.

Fjerde Klasse. 2. Kammerjunkere. 3. Kontorchefer i Krigsministeriet.

Femte Klasse. . 3. Kapitainer og Ritmestre af Linien, Overintendanter, de Overlæger, der ikke

henhøre til ældste Lønningsklasse, Rustmesteren. 4. Kapitainer og Ritmestre af Fortærkningen, Auditører, Intendanter af ældste

Lønningsklasse, Korpslæger af ældste Lønningsklasse, Overdyrlæger, Fabrikøren ved den militære Klædefabrik.

Sjette Klasse. 4. Probermesteren ved Artilleriet, Kontroløren og Regnskabsføreren ved den

militære Klædefabrik.

· Syvende Klasse. 3. Premierlieutenanter, Intendanter, der ikke henhøre til ældste Lønningsklasse, Korpslæger, der ikke henhøre til ældste Lønningsklasse.

Ottende klasse. 3. Korpsdyrlæger, Hærens øvrige Officianter, Maaleren ved den militære Klæde

fabrik.

Stedfundne Udkommandoer af Officerer m. Fl. til

Udlandet i Aaret 1883. i

Den 19de April. Kapitain E. Prytz af Fodfolket, for 'i et Tidsrum af nogle Maaneder at overvære Øvelserne ved den hollandske Skydeskole i Haag og den belgiske Skydeskole ved Beverloo.

Den 9de Mai.. : Kapitain E. J. Sommerfeldt af Ingenieurkorpset, for i et Tidsrum af omtrent 2 Uger at besøge den hygieiniske Udstilling i Berlin.

Den 15de Juni. Oberst A. S. Nickolin af Fodfolket og Kapitain C. F. F. E. Tuxen af Generalstaben, for at overvære de i Slutningen af Maaneden stedfindende Troppeøvelser i Sverrig i 1ste Militærdistrikt.

:. Den 25de Juni. Ritmester V. la Cour af Rytteriet, for at overvære de i Leiren ved Chalons i Frankrig i August Maaned stedfindende Kavallerimanøvrer.

: Samme Dato. Overlæge J. C. Møller af Hærens Lægekorps, for at besøge den hygieiniske Udstilling i Berlin...

Den 16de Juli. Kapitain P. N. Nieuwenhuis af Generalstaben, for i omtrent 2 Uger at besøge den internationale Udstilling i Amsterdam.

Samme Dato. Kapitain H. Holbøll af Generalstaben, for paa en Reise af indtil 4 Maaneders Varighed til Tydskland, Schweitz, Italien og Frankrig yderligere at uddanne sig og udvide sine Kundskaber i militær Henseende og indhente Oplys

« ForrigeFortsæt »