Billeder på siden
PDF

S.A.1.2.3.....

Sachsiske Albrechts-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. S.H.F.1.2.3 ...

Sachsen-Weimarske Hvide Falke-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. S.T.1.2.3.4...

Serbiske Takowa-Orden: Storkors, Storofficer, Kommandør, Officer, Ridder. S.Sph..

Svenske Seraphimer-Orden. S.CarlXIII..... ......

Cari XIII's Orden. S.N.1.2.3.. ...........

Nordstjerne-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder. S.Sv.1.2.3. ......

Sværd-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
S.V.1.2.3...

Vasa-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
T.N.I.1.2.3.4.5. .... Tunesiske Nichan-Iftikhar-Orden.
T.M.1.2.3.4.5. ..... Tyrkiske Medjidie-Orden.
U.St. Steph.1.2.3..... Ungarske St. Stephans-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
W.Kr.1.2.3........

Würtembergske Krone-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
W.F.1.21 24.31.32 .......

- Frederiks-Orden: Storkors, Kommandør af 1ste og 2den

Klasse, Ridder af 1ste og 2den Klasse.
Ø.F.J.1.2.3. ........... Østerrigske Frantz Josephs-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Ø.J.Kr.1.2.3. ..........

Jernkrone-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.
Ø.L.1.2.3...

Leopolds-Orden: Storkors, Kommandør, Ridder.

......

De ved Officererne m. Fl. i Aldersordenslisterne anførte Tal angive Lønningsklasserne, hvortil de høre.

Forsaavidt der er tillagt Officerer en dobbelt Aldersorden, er den seneste anført øverst, den tidligere nederst.

Hans Majestæt Kongen er Høistbefalende over Hæren.
Hans Kongelige Høihed Kronprindsen er General udenfor Numer i Hæren.
Hans Majestæt Alexander III., Keiser af Rusland, er Æres-Oberst i Livgarden.
Hans Kongelige Høihed Albert Edward, Prinds af Wales, er Æres-Oberst i

Gardehusarregimentet.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Direktør.
Oberst u. N. i Artilleriet Jesper Jespersen Bahnson, (K.PD.M.), (S.Sv.2.).

Kapitain af Generalstaben Christian Frederik Frands Elias Tuxen, (R.*), (S.Sv.3.), tjeneste

gjørende under Direktøren, tillige Lærer ved Officerskolen.

Sekretariat.
Justitsraad, Fuldmægtig Christian Jørgensen Westergaard, (R.*D.M.), (S.N.3.), Sekretær.
Kapitain ved Kjøbenhavns Væbning Gustav Johan Ludvig Feilberg, Expedient, Ministeriets

Arkivar.
Holger Christian Valdemar Lund, Expedient.
Ritmester Thorvald Wilhelm Christian Irgens-Bergh, (R.*), (S.V.3.), Expedient.

409.

1ste Departement.

Kapitain Christian Emil Holmer, (R.*), (S.V.3.),

Fuldmægtig.
• Oberstlieutenantu. N. i Fodfolket Frederik Fer- Krigsassessor Michael Berggreen, i
dinand Jacobi, (R. *D.M.), (S.Sv.3.), Chef. 75. ||

(R.*),
Kapitain Carl Christian Wilhelm

Expedienter.

Ferdinand Holck, (R.*), 1 Iste Kontor.

Lieutenant ved Kbhvns. Væbn. Kapitain u. N. i Fodfolket Hans Andreas Frantz Gerhard Wortziger, 796.

Bache, (R.*), (S.V.3.), (F.Æ.L.5.), Chef. 245. ||

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

II. De militære Ministeriers Revision og

Decision.

(Ved Kgl. Resolution af 14de Februar 1868 henlagt under Finantsministeriet.)

Etatsraad Jens Jetsmark, (K.'D.M.), Chef.

lste Revisionskontor.
Hans Henrik Thomsen, (R.*), Chef. .
Carl Jacob Hertel Riise, 1 Fuld-
Johan Christian Valeur Fritz, 1 mægtige.
Frederik Carl Christian Hansen,
Sekondlieutenant Christian Hero! Assistenter.

man Dieterichsen,

2det Revisionskontor.
Lauritz Christian Bentzen, (R.*), Chef.
Christian Frederik Koefoed, I fuld-
Detlev Georg Ludvig Lindberg, I mægtige.
Lieutenant Waldemar Lannes Ar-

thur Achilles Hatting, Assistenter. Carl Frederik Lassen,

Cand. pharm. Frantz Johan Anton Hlatky,

militær Medicinalrevisor.

III.

Fordeling af Hærens Officerer og Lige

stillede m. Fl.

Hærens Generaler.

[blocks in formation]

tør for Artilleriregimenterne, Artilleribataillonerne og Trainafdelingen samt

Chef for Artilleriets øvrige Afdelinger. Generalmajor Johan Theodor Ravn, (K."

D.M.), Chef for 2den sjællandske Brigade. - Jørgen Hammer, (K.PD.M.), Chef for

fyenske Brigade. - Georg Theodor Bram helft, (K.PD.M.),

(R.St.A.4.), Chef for 2den jydske Brigade. -- Johan Cornelius Krieger, (K.PD.M.),

(S.Sv.3.), Kammerherre, Chef for Kjøbenhavns Væbning.

[blocks in formation]

1.

15.

2.

3.

[ocr errors]

4.

[ocr errors][subsumed]

6.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
« ForrigeFortsæt »