Billeder på siden
PDF

Hærens Lægekorps.

| Nyborg. Johan Christian Møller, (R.*D.M.), (E.M.2.),

· Korpslæge J. C. E. Clémensen, (E.M.2.), ved

5te Regiment, Chef. Stabslæge og Chef for Korpset. Korpslæge, Dr. med. Heinrich Christian von

Reservelæge - - - - --, ved – – Regi

ment.. Harten, (R.*).

i Odense. Hærens Dyrlægekorps.

Korpslæge N. Petersen, ved 2det Dragonre

giment, Chef. Christian Lauritz Friis, (R.*D.M.), (E.M.1.2.),

Reservelæge F. C. Kaarsberg, ved samme Stabsdyrlæge og Chef for Korpset.

Regiment.

| Aarhus.

Korpslæge M. C. C. Juul, ved 3die ArtilleriafGarnisonssygehuse.

deling, Chef. | Kjøbenhavn.

Reservelæge J. L. Lunddahl, ved samme AfOverlæge Johan Christopher Seehusen Schade, deling. (R.*D.M.), (E.M.1.2.), Generalkommandolæge,

I Fredericia.
Chef.
Overintendant Adolph Julius Petersen, (D.M.),

Korpslæge H. A. Hildebrandt, ved 7de Regi(E.M.1.2.), Inspektør.

ment, Chef.

Reservelæge, - - - - - - ----, ved Korpslæge Adolph Julius Levy, tillige ved 4de -- Regiment. Regiment.

I Viborg. – Jens Vilken Hornemann, tillige ved In- || genieurkorpset.

Overlæge E. 0. Krenchel, ved 9de Regiment - Frederik Ferdinand Biering.

Chef. - Carl Friderichsen.

i Aalborg. - Dr. med. Sophus Julius Christian Meyer. Korpslæge A.B.J.Schæffer, ved 10de Regiment, Reservelæge Hans Jacob Koefoed.

Chef. - Mads Peter Buhl.

Reservelæge ------. ved - - Regi- Kai Schultz.

ment. - Hans Henrik Sørensen.

Hærens Militærarbeiderdepot. Cand. pharm. Alfred Gleerup, Dispensator.

(Kjøbenhavn.) i Helsingør.

Kapitain af Fodfolket A. C. E. Borgersen, Overlæge J. T. Møller, ved 2det Regiment. Chef, tillige Kommandør for SundhedsChef.

tropperne. Reservelæge S, Hansen, ved samme Regiment. I' J. F. Hempel, Korpslæge.

Kjøbenhavns Væbning.

913.

936.

985.

Generalmajor Johannes Eduard Beissen | Holger William Rudolph Hein.

851. herz, (K.PD.M.), (E.M.1.2.), (R.St.A.2.), Axel Frederik Boje.

860. (R.Stan.2.*), Kammerherre, Chef. 16. Sophus Schouby.

868. Lieutenant Otto Carl Christian Larsen, Andreas Windfeldt Rosenbom.

869. Adjutant. 867. Carl Frederik Hermann Rosen.

894. Jens Bruun.

910.
Niels Christian Damgaard Geleff.
Fodfolket.
Eugen Leon Morange.

918. Iste Bataillon.

Søren Christian Jørgensen.

Hans Carl Christian Wilhelm Hansen. 950. Oberstlieutenant Carl Frederik Theodor

Anton Sinius Peter Low.

961. Zeilau, (D.M.R.*), (E.M.1.), dekoreret

Otto Lindegaard. med en svensk Guldmedaille, Chef. 102.

Vilhelm Adolph Leopold Gyth.

989. Andreas 'Trap Stybe.

993. Kapitainer. Simon Nielsen Pallisgaard.

997. Julius von Jessen, (R.*), (E.M.2.), Chef for

Otto Christian Werner.

1016. 4de Kompagni.

371. Christian August Julius Hansen, (R. *),

2den Bataillon. (E.M.2.), Chef for 2det Kompagni.

Oberstlieutenant August Stephan FredeMarcus Andreas Ludvig Hertel, (R.*),

rik Christian Kellner, (R.*), (E.M.2.), (E.M.2.), Chef for 1ste Kompagni.

Chef.

111. Niels Julius Wulff, Chef for 3die Kompagni.

Kapitainer.

Adolph Franck, (R. *), (E.M.2.), Chef for Lieutenanter. 2det Kompagni.

373 Julius Frederik Jørgensen.

Hans Adam Christian Emil Hohlenberg, Alfred Valdemar Constantin Friderichsen. 813.

(E.M.2.), (P.Chr.3.), Chef for 4de KomJens Christian Theodor Hans Hansen. 819.

pagni.

395. Peter Valdemar Buick.

831.

Frantz Gerhard Wortziger, Chef for 3die Carl Peter Rubek Kofoed Sch gining

Kompagni. 833.

417. Andreas Gomme Schaarup.

836.

Lieutenanter. Valdemar Joachim Hermansen.

847. Arnold Siegfried Thorvald Julian Fraenkel. 812. Frederik Louis Marius Forum. 848. Harald Sigvald Thomsen.

823.

408.

416.

[ocr errors]

859. 865. 881.

[ocr errors]

893.

Artillerikompagnierne.

Lieutenanter. Niels Peter Hansen.

808. Anders Christian Nielsen. Christian Olaf Vilhelm Graef.

843. Johannes Vermehren.

863. Frederik Christiansen.

876. Hans Erik Lyngbye, Chef for 2det Kompagni.

898. Hans Christian Johannessen.

905. Niels Justesen.

915. Peter Constantin Holm. Julius Georg Viggo Betzonick.

929. Hans Emil Christian Kjærsgaard. Axel Christian Theodor Eriksen.

978. Mikkel Buch Christensen Kjær.

991. Gustav Carl Louis Garrigues.

1021. Jens Christian Müller, (D.M.), (E.M.2.), Chef for 1ste Kompagni.

1030. Niels Berthelsen.

1038.

920. 921.

Niels Martin Nielsen.

855. Axel Johannes Bergh.

858. Marcus Andersen. John William Sørup. Emil Olsen. Emil Ney Skovgaard Mortensen. 891. Gustav Schau, (S. Kr. 4.).

892. Hans Julius Rasmussen, Chef for 1ste

Kompagni.
Niels Pedersen.

895. Thor Nicolai Knutzen.

907. Rudolph Leonhard Jensen. Carl Vilhelm Behnke. Alex Peter Harald Lund, til Tjeneste ved

Gendarmerikorpset. Hans Peter Jensen.

949. Thorsten Bille Fahlberg. Axel Carl Rothmann. Joachim Ludvig Greve Moltke.

974. Søren Lemvig Fog.

987. Erik Hermann Bernhard Most.

992. Mads Nielsen Bjerregaard. Carl Margarithon Schiøtz. Andreas Svanholm Frost.

1009. Adam Vilhelm Baron Bille-Brahe.

1027. Theodor Nyholm.

1032. Einar Alexander Foss.

1033.

916.

962.

941.

956. 973.

995.

1008.

Intendant F. C. C. Caspersohn, (E.M.2.), be

sørger Intendantforretningerne. Korpslæge J. F. Hempel samt Reservelægerne.

J. V. Lauritzen og E. C. L. Larsen besørge Lægetjenesten henholdsvis ved Fodfolket og Artilleriet.

Bornholms Væbning.

Oberst Jean Carl Blom, (K.?D.M.), (E.M.

Rytteriet. 1.2.), (F.Æ.L.4.), (S.Sv.3.), Chef, tillige

Ritmester. Kommandant.

100. || Sekondlieutenant af Artilleriet Hans Ma

Michael Gabriel Koefoed, (F.M.), Eskathias Nielsen, Adjutant. 1080. dronschef.

390.

Sekondlieutenant.
Fodfolket.
Herman Kristen Kofoed.

1085. Oberstlieutenant Henrik Frederik Andresen, (R.*), (E.M.1.2.), Bataillonschef. 109.

Artilleriet.
Kapitainer.

Kapitainer.
Jesper Andreas Munch, (R.*), Chef for

Valerius Mathias Davitzen, (E.M.2.), Chef 3die Kompagni.

363.
I for 2det Kompagni.

369. Niels Adolf Koefoed, Chef for Iste Kom

Lucianus Hansen Kofod, (R.*), (E.M.1.2.), pagni.

Tøimester. Peter Low, Chef for 2det Kompagni.

Carl Rantzau Bohn, Chef for 1ste Kom- : Christian Albert Koefoed, Chef for 4de

pagni.

418. Kompagni.

Sekondlieutenanter.
Lieutenanter.
Olaf Larsen Koefoed.

884.

Hans Mathias Nielsen, tillige Adjutant. 1080.
Harry Martin Larsen.

1364. Johan Conrad Kofoed.

896. Hans Holm.

1010. Sekondlieutenanter.

Byfoged og Byskriver i Rønne Vaidemar ChriHans Peter Michael Didriksen. 1129. stian Bohn Olivarius, (R. *), konst. AudiJens Markus Son'ne.

1256. tør. Viggo Henningsen.

1264. Peter Nicolai Jensen, Regnskabsfører. Christian Munch Kofoed.

1380. I Peter Dirchs, Læge.

405.

415.

[merged small][ocr errors]
« ForrigeFortsæt »