Billeder på siden
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Oberstlieutenant August Stephan Frederik Christian Kellner, (R."), (E.M.2.), Chef. Kapitainer. Adolph Franck, (R.*), (E.M.2.), Chef for 2det Kompagni. Hans Adam Christian Emil Hohlenberg, (E.M.2.), (P.Chr.3.), Chef for 4de Kompagni. Frantz Gerhard Wortziger, Chef for 3die Kompagni.

Lieutenanter. Arnold Siegfried Thorvald Julian Fraenkel. Harald Sigvald Thomsen.

[merged small][merged small][ocr errors]

Alfred Valdemar Constantin Friderichsen.

Jens Christian Theodor Hans Han sen.
Peter Valdemar Buck.
Carl Peter Rubek Kofoed Schøning
Andreas Gomme Schaarup.
Valdemar Joachim Hermansen.
Frederik Louis Marius Forum.

813.

819.

831.
833.
836.
847.

395.

417.

812. 823.

Niels Martin Nielsen.
Axel Johannes Bergh.
Marcus Andersen.
John William Sørup.
Emil Olsen.
Emil Ney Skovgaard Mortensen.
Gustav Schau, (S. Kr. 4.).
Hans Julius Rasmussen, Chef for 1ste
Kompagni.
Niels Pedersen.
Thor Nicolai Knutzen.
Rudolph Leonhard Jensen.
Carl Vilhelm Behnke.
Alex Peter Harald Lund, til Tjeneste ved
Gendarmerikorpset.
Hans Peter Jensen.
Thorsten Bille Fahlberg.
Axel Carl Rothmann.
Joachim Ludvig Greve Moltke.
Søren Lemvig Fog.
Erik Hermann Bernhard Most.
Mads Nielsen Bjerregaard.
Carl Margarithon Schiøtz.
Andreas Svanholm Frost.
Adam Vilhelm Baron Bille-Brahe.
Theodor Nyholm.
Einar Alexander Foss.

855.
858.
859.
865.
881.
891.
892.

893. 895. 907. 920. 921.

941. 949. 956. 973. 974. 987. 992. 995. 1008. 1009. 1027. 1032. 1033.

Artillerikompagnierne. Lieutenanter.

Niels Peter Hansen. 808.
Anders Christian Nielsen. 829.
Christian Olaf Vilhelm Graef. 843.
Johannes Vermehren. 863.
Frederik Christiansen. 876.
Hans Erik Lyngbye, Chef for 2det Kom-
pagni. 898.
Hans Christian Johannessen. 905.
Niels Justesen. 915.
Peter Constantin Holm. 916.
Julius Georg Viggo Betzonick. 929.
Hans Emil Christian Kjærsgaard. 962.
Axel Christian Theodor Eriksen. 978.
Mikkel Buch Christensen Kjær. 991.
Gustav Carl Louis Garrigues. 1021.
Jens Christian Müller, (D.M.), (E.M.2.),
Chef for 1ste Kompagni. 1030.
Niels Berthelsen. 1038.

Intendant F. C. C. Caspersohn, (E.M.2.), besørger Intendantforretningerne.

Korpslæge J. F. Hempel samt Reservelægerne J. V. Lauritzen og E. C. L. Larsen besørge Lægetjenesten henholdsvis ved Fodfolket og Artilleriet.

[merged small][ocr errors]

Kommandant. 100. Sekondlieutenant af Artilleriet Hans Mathias Nielsen, Adjutant. 1080. F0dfolket. Oberstlieutenant Henrik Frederik Andresen, (R.*), (E.M.1.2.), Bataillonschef. 109. Kapitainer. Jesper Andreas Munch, (R."), Chef for 3die Kompagni. 363, Niels Adolf Koefoed, Chef for 1ste Kompagni. 375. Peter Low, Chef for 2det Kompagni. 414. Christian Albert Koefoed, Chef for 4de Kompagni. 415. Lieutenanter. Olaf Larsen Koefoed. 884. Johan Conrad Kofoed. 896. Hans Holm. 1010. Sekondlieutenanter. Hans Peter Michael Didriksen. 1129. Jens Markus Sonne. 1256. Viggo Henningsen. 1264. Christian Munch Kofoed. 1380.

Rytteriet. Ritmester. Michael Gabriel Koefoed, (F.M.), Eskadronschef. 390. Sekondlieutenant. Herman Kristen Kofoed. 1085. Artilleriet. Kapitainer. | Valerius Mathias Davitzen, (E.M.2.), Chef for 2det Kompagni. 369. Lucianus Hansen Kofod, (R."), (E.M.1.2.), Tøimester. 405. Carl Rantzau Bohn, Chef for 1ste Kompagni. 418.

Sekondlieutenanter.

Hans Mathias Nielsen, tillige Adjutant. 1080.

Harry Martin Larsen. 1364.

Byfoged og Byskriver i Rønne Valdemar Christian Bohn Olivarius, (R.*), konst. Auditør.

Peter Nicolai Jensen, Regnskabsfører.

Peter Dirchs, Læge.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
« ForrigeFortsæt »