Billeder på siden
PDF

21.

365.

394.

397.

689.

Officerer til Tjeneste udenfor Afdelingerne.

Officerer udenfor Numer. Oberst Benedictus Frederik Julius Thorke Oberst | Frederik Ferdinand Jacobi, lin, (K.'D.M.), (E.M.1.2.), (Pr.R.O.2.), (S.

(K. 'D.M.), (E.M.1.2.), (Pr.Kr.2.), (N.St.O.
Sv.3.), Kommandant i Kjøbenhavn og
Citadellet Frederikshavn.

2.), (S.Sv.3.), Departementschef i Krigs-
ministeriet.

35. Oberstlieutenant Christian Waldemar Christensen, (R.*), (E.M.2.), til

Oberstlieutenant af Forstærkningen Rasmus Raadighed for 1ste Generalkommando,

Christian Møller, (R. *D.M.), (E.M.1.2.). 105. tillige Lærer ved Officerskolen.

95. || Kapitain Hans Andreas Bache, (R.*D.M.). - Mauritz Leschly, (R.*), (E.M.2.), til (E.M.2.), (S.V.3.), (F.Æ.L.5.), Kontorchef Raadighed for 2den Generalkommando. 99. i Krigsministeriet.

151. Kapitain Jørgen Hansen, (R.*), (E.M.2.),

- af Forstærkningen Frederik Ludvig (G.F.4.), Chef for 1ste Gendarmeriafdeling. 122. Hermansen, (E.M.2.). -- Carl Heinrich Clarus Baggesen, (R.*),

- Gustav Johan Ludvig Feilberg, (E.M.2.), Forstander for Sekondlieutenant

(R.*), (E.M.2.), Fuldmægtig i Krigsskolen for Fodfolket.

137.

ministeriet. Frederik Wilhelm Cajus Dreyer, (R.*),

Eduard Arnold August Marcussen, (E.M.2.), til Tjeneste hos kommandanten

(E.M.2.).

396. i Kjøbenhavn og Citadellet Frederikshavn. 146.

- Frederik Christian Emil Holstein, - Johan Charles Lautrup, (R.*), (E.M.2.),

(E.M.2.). Chef for 4de Gendarmeriafdeling. 155.

-- William Hakon Ammon Børresen, - August Adolf Gerhard Lorentz Ferdi

(E.M.2.).

412. nand Brunckhorst, (R.*), (E.M.2.),

Premierlieutenant Johan Christian BlangSkoleofficer og Lærer ved Officerskolen. 159.

strup, Fuldmægtig i Krigsministeriet. 494. - Ludvig Victor Schleppegrell, (R.*),

- Louis William Thomsen.

522. (E.M.2.), Chef for Gymnastikskolen, 172.

– Diderik Cappelen Schultz. - Emanuel Prytz, (R.*), Chef for Skydeskolen.

176. - Bianco Boeck, (R.*), (R.St.A.3.), (P.S.

B.A.3.), (Pr.R.O.3.), (G.F.4.), Kammerjunker. Adjutant hos Hs. Majestæt Kongen. 191.

Gendarmerikorpset. - Otto Bull, (R.*D.M.), (S.V.22.), (R.St.

(Kjøbenhavn.) A.3.), (B.Z.L.3.), (S.Sv.3.), (Pr.Kr.3.), (Pr.R.0.3.), (G.F.3.), (N.St.O.3.), Kammer

Oberstlieutenant af Rytteriet Victor la junker, Adjutant hos Hs. Kgl. Høihed

Cour, (R.*), (E.M.2.), (F.Æ.L.5.), KamKronprindsen. 196, merjunker, Chef.

78. - Niels Kryssing, (R.*), Chef for 2den Ritmester af Rytteriet Frederik Conrad Gendarmeriafdeling.

207,

Holstein, til Raadighed for Chefen. 208. - Andreas Carl Emerentius Borgersen, Premierlieutenant af Fodfolket Niels Peter Chet for Militærarbeiderdepotet, Komman

Mortensen, Adjutant. dør for Sundhedstropperne.

457. 227. - Jørgen Thomsen, til Raadighed for

Peter Emil Frederik Hansen, Intendant. Generalinspektøren for Fodfolket. - Eiler Christian Rasmussen, til Raadighed for Generalstaben.

242.

Iste Gendarmeriafdeling. -- Vilhelm Thorvald Meier, midlertidig Lærer ved Skydeskolen.

(Kjøbenhavn.) - Carl Emil M o mberg, Lærer ved Officer Kapitain af Fodfolket Jørgen Hansen, skolen. 268. | (R.*), (E.M.2.), (G.F.4.), Chef.

122. Premierlieutenant Jørgen Ja

Premierlieutenanter. cobsen, Kammerjunker, 448.

Peter Valdemar Grønning, af Rytteriet. 462. - Niels Peter Mortensen, - Jørgen Jensen,

Bernhard Reginald Holbøll Fog: (R. Bernhard Reginald Holbøll Gendar Stan.3.), af Fodfolket.

481. Fog, (R.Stan.3.),

meri. Christian Sophus Theilg a ard, af Fodfolket. 486. – Christian Sophus Theil. gaard, 486. korpset

Sekondlieutenant.
- Jens Michael Ludvig Lange, 492.
- Peter Daniel Bruun,

Peter Carl Frederik Langhorn, af Artille-
582.
riet.

1045.

229.

245.

[ocr errors]

ved

[ocr errors]

al

29.

2den Gendarmeriafdeling.

Kronborg Fæstning. (Ringsted.)

Chefen for 2det Regiment, Oberst S. W. Kapitain af Fodfolket Niels Kryssing,

V. Pfaff, (K.-D.M.), (E.M.1.2.), (S.Sv.2..), (R.*), Chef.

207. |

(Pr.R.O.2.), (F.Æ.L.4.), (G.F.4.), fung. Kommandant.

22. Premierlieutenanter.

F. V. Müller, Garnisonsauditør.
Ole Rasmussen Carstens, af Rytteriet. 424.

Korsør Søbatteri.
Jørgen Jacobsen, Kammerjunker, af
Fodfolket.

448. Oberst Frederik Georg Lützau, (R.*D.M.), (E.M. Jørgen Jensen, af Fodfolket.

479.

1.), Kammerherre, f. T. Høistbefalende. Lieutenanter.

Fredericia Fæstning. Frands Adolph Hannibal Thomsen, af Chefen for 7de Regiment, Oberst A. C. Rytteriet.

900. || J. A. V. Moltke, (R.*D.M.), (E.M.1.2.), Carl Sophus Dinesen, (R.Stan.3.), af Fod-. fung. Kommandant. folket.

914. Auditør O. F. Ahlmann, fung. Garnisons

auditør. Harald Henrik Wedel Karby, af Fodfolket.

1002.

Bornholm.

Oberst af Forstærkningen J. C. Blom, 3die Gendarmeriafdeling.

(K.PD.M.), (E.M.1.2.),(F.Æ.L.4.), (S.Sv.3.), (Kolding.) Kommandant.

100. Ritmester af Rytteriets Forstærkning Edvard Waldemar Sass, (R.*), (E.M.2.), Chef. 378. Premierlieutenanter.

Hærens Undervisningsanstalter. Fritz Eduard Hansen, af Artillerie:. 474. Jens Michael Ludvig Lange, af Fodfolket. 492.!

Officerskolen.

(Frederiksberg Slot.) Lieutenant.

Officerer til stadig Tjeneste ved Skolen. Peter Severin Petersen, af Artilleriet. 861.

Chef. 4de Gendarmeriafdeling.

Oberst af Ingenieurkorpset F. P. A. W.

Tobiesen, (R.*D.M.), (E.M.2.), (Rum. (Aarhus.)

Kr.3.). Kapitain af Fodfolket Johan Charles Lau

Skoleofficerer. trup, (R. *), (E.M.2.), Chef.

Ritmester af Rytteriet C. M. C. Viale, Premierlieutenanter.

(R.*), (E.M.2.), (Pr.Kr.3.), tillige Lærer i Marius Emil Thørrestrup, af Rytteriet. 496. Ridning og Rytteriets Exercits.

121. Peter Daniel Bruun, af Fodfolket. 582.

| Kapitain af Fodfolket A. A. G. L. F.

Brunckhorst, (R.*), (E.M.2.), tillige Lieutenanter.

Lærer i Hærordning, Tjenestereglement Rasmus Christian Schiøler, af Fodfolket. 940. og Fodfolkets Exercits. Alex Peter Harald Lund, af Fodfolket. 941. - af Artilleriet G. F. K. Harhoff, (R.”),

(S.Sv.3.), (Ø.F.J.3.), (B.F.4.'), tillige Lærer i Artilleriets Exercits.

165. Fæstningsofficerer og Garnisonsaudi

Lærere.

Kapitain af Fodfolket C. E. Momberg, tører m. Fl.

i Geodäsi, Topografi og Terraintegning. 268. Kjøbenhavns Fæstning og Citadellet

- af Artilleriet L. T. G. Fock, i Artilleri. 297. Frederikshavn. Oberst af Fodfolket B. F. J. Thorkelin,

Officerer m. Fl., der ikke ere til stadig Tjeneste

ved Skolen, samt andre Lærere. (K. D.M.), (E.M.1.2.),(Pr. R.Ø.2.), (S.Sv.3.),

Oberstlieutenant af Artilleriet F. A. H. Kommandant.

21.

Wagner, (R.*D.M.),(E.M.2.),(F.Æ.L.5.), Kapitain af Fodfolket F. W. C. Dreyer,

i teknisk Mekanik, Teknologi og Maskin(R.*), (E.M.2.), til Tjeneste hos Kom

lære. mandanten.

146. - af Artilleriet P. N. Nieuwenhuis, Auditør Villars Hilmar Lunn, Garnisons

(R. *), (E.M.2.), (S.Sv.3.), (L.E.Kr.5.), (F.

Æ.L.5.), i Krigskunst og Krigshistorie. auditør.

- af Artilleriet W. H. 0. Madsen, (R.* Ove Conrad Ludolph Holbøll Fog, Reserve

D.M.), (E.M.2.), (S.V.3.), (N.L.3.), (R. intendant.

St.A.3.), i Mathematik.

45.

153.

159.

[subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Næstældste Klasse.

A. Lieutenant ved 36. Bat. M. Pedersen, 1037. Sekondlieutenant ved 27. Bat. A. P. T. Poulsen,

1169. – ved 1. Art.-Afd. E. ChristmasDirckinck-Holmfeld,

1175. - ved 8. Bat. N. C. Schou, 1190. - ved 7. Bat. J. T. S. Schouboe, 1233. - ved Ing.-Regt. C. G. Heuser, 1243. - ved 2. Art.-Bat. A. Willemoes, 1285. - ved Livg. Liniebat. Hs. Kgl. Høi

hed Prinds Christian til Dan-
mark,

1305. - ved 1. Art.-Afd. H. Hansen, 1316. - ved 24. Bat. A. U. Ramsing, 1409. - ved Livg. Liniebat. C. M. Appeldorn,

1413. - ved 15. Bat. V. Rothe,

1420. - ved 9. Bat. M. N. Rosenqvist, 1426. - ved 25. Bat. C. G. Petersen, 1427. Menig ved 1. Bat. C. M. V. Kam

man, - ved 2. Bat. 0. S. Gad, - ved 4. Bat. E. With, - ved 6. Bat. S. J. Bang, – ved Livg. Liniebat. N. J. Ulrich, -- C. J. N. Nieuwenhuis, - ved 2. Art.-Afd. G. D. Helland, – ved 4. Art.-Afd. H. C. F. Jensen,

Elever.

[ocr errors]

Yngste Klasse. Sekondlieutenant ved 4. Art.-Afd. H. Rohde,

1325. - ved 2. Drag.-Regt. H. C. W. van Wylich-Muxoll,

1327. - ved 18. Bat. N. M. Andersen, 1333. - ved 3. Bat. C. H. Hermansen.* 1337.

ved 30. Bat. J. Sørensen, 1339. - ved 7. Bat. G. M. R. Benzon, 1357. - ved 1. Art.-Bat. F. Cramer, 1381. - ved 1. Bat. S. V. L. Ortved, 1411. – ved 20. Bat. H. W. Bekkevold, 1412. - ved 28. Bat. 0. C. Obel, 1415. - ved 24. Bat. A. H. F. Klixb üll, 1417. | - ved 19. Bat. C. M. D. Schiær, 1422. - ved 14. Bat. M. M. A. Mølbach, 1423.

ved 3. Art.-Afd. C. H. Luja, 1425. - ved 4. Art.-Afd. A. A. J. Larsen, 1433. - ved 7. Bat. 0. A. Torup, 1439. - ved 2. Art.-Afd. 0. C. C. Fahrner, 1447. – ved 2. Art.-Afd. A. Toft,

1532. – ved 11. Bat. C. S. Lund, 1548. Korporal ved 11. Bat. P. V. H. J. Wille

moës,

Elever.

Ferdinand Rottbøll, (R.*), (E.M.2.), In

tendant. Johan Frederik Nielsen, Korpslæge.

Sekondlieutenant ved 14. Bat. N.
Poulsen,

1123. - ved 19. Bat. J. J. Baagøe, 1250. - ved 5. Bat. C. V. Funch, 1472. – ved 15. Bat. H. V. Schjørring, 1511. Menig ved 21. Bat. A. J. T. Carlsen, -- R. V. Forman, -- V. C. Snerding, - ved 22. Bat. E. H. Jørgensen, - ved 23. Bat. S. J. Asmussen, -- V. A. Wilkenschildt, - ved 24. Bat. R. N. A. Faber, -- G. 0. A. von Irgens-Bergh, -- L. F. Rømer, - ved 27. Bat. J. C. Lund, – ved Livg. Liniebat. P. Bahnson, -- I. Carstensen, -- C. H. H. F. Hegermann

Lindencrone.

[merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

172.

Johan Frederik Hempel, Korpslæge.

J. F. Hempel. Korpslæge.
- - - -
Gymnastikskolen.

Iste Generalkommandointendantur. (Kjøbenhavn.)

(se Side 12.) Kapitain af Fodfolket L. V. Schleppe

2den Generalkommandointendantur. grell, (R.*), (E.M.2.), Chef.

(se Side 12.) Premierlieutenant ved 5. Bat. E. F. A. Jacobsen, Lærer.

558. Dr. med. J. A. N. Kier, Korpslæge.

Materielintendanturen. Stabsintendant Frederik Feddersen Jantzen,

(R.*D.M.), (E.M.2.), Chef.

Intendant Carl Theodor Jahnsen, (E.M.2.), Sekondlieutenantskolen for Fodfolket.

Magasinforvalter ved Munderingsdepotet. (Kronborg.)

-- Walther Heinrich Christian Jürgensen. Kapitain af Fodfolket C. H. C. Baggesen, -- Hans Peter Hansen, ved Inventariedepotet. (R.*), (E.M.2.), Forstander.

137. -- Hans Peter Jensen, Bogholder og Kasse

rer ved Munderingsdepotet. Overlæge J. P. Jørgensen, (R.*D.M.), (E.M.2.), ||

ved 2det Regiment, besørger Lægetjenesten. Dr. med. J. A. N. Kier, Korpslæge.

[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »