Billeder på siden
PDF

Regiment.
hus.)
(R.*D.M.), (E.M.2.), (R.Stan.2.), (PrB.Ø.2.), (S.
Sv.3.), Chef. 41.
Smith, (R.*), (E.M.2.), Depotkommandør. 180.
Kauffeldt, Adjutant. 450.
28 de Bata i || 0 m. 38te Bataillon.
(Aarhus.) (Aarhus.)
Oberstlieutenant Christian Lütken, (R."), Oberstlieutenant Niels Peter Georg la Cour,
(E.M.2.), Chef. 92. (R."), (E.M.2.), Chef. 110.
Kapitainer. Kapitainer.
"# #{# (1 M# Asmussen (EM2), Chef,
Johan Erik Vilhelm Leerbech, Chef for for 3die Kompagni. 372.
- *** Egmont Kauffmann, (R.*), (E.M.2.), (R.
1ste Kompagni. 193. g - 3
Carl Claus Gustav Brus endorff, Chef St.A.3.), Chef for 4de Kompagni. 383.
for 3die Kompagni. 228. Harald Albrecht Immanuel Baggesen,
• - (E.M.2.), Kammerjunker, Chef for 1ste
Leopold Løvenskjold Tvilstedgaard, Kom - 398
Chef for 2det Kompagni. 316. pagnl. -
Jens Nørregaard, (E.M.2.), Chef for 2det
Kompagni. 406.
Premierlieutenanter.
Johan Frederik Schultz. 454.
Bernhard Ludvig Christian Haase, Adju-
tant. 549. Lieutenanter.
Han Eiler W. Olf. - - - 683. Olaf Rye Levring. 802.
Frederik Johannes Henrik Severin Abra- - Niels Christian Villiam Nielsen. 826.
hams ,, 740. Frederik Otto Christian Bülow. 827.
Karsten Yiborg Tuxen. 747. Andreas Peter Møller. 832.
Gustav Worsaae. 777. Hans Friedrichsen. 856.
Carl Ferdinand Fock. 798. Carl Christian Smidt Fabricius. 864.
Jens Jensen. 886.
Sekondlieutenanter. Magnus Frey Kjeldskov. 888.
Jens Pedersen Andersen. 1141. Jørgen Marius Andersen. 947.
Oscar Viggo Wanscher. 1148. Carl Frederik Dahlerup. 1025.
Lars Christian Sørensen. 1178.
Henrik Rybner Petersen. 1260.
Theodor Valdemar Thrue. I297.
Viggo Johannes Severin Vilhelm Ross. 1303.
Paul Larsen. 1313.
Jes Lauritz Søren Petersen Klindt. 1322.
Simon Jørgen Adolf Matthiessen. 1349.
Ove Christian Obel, Elev ved Officer-
skolen. 1415.
Peter Mikkelsen Schjøt Han sen. 1421.
Auditør.
Intendant.
Reserveintendant.

Thomas Dahlerup, Overlæge.
Korpslæge.

6te Bataillon. (Viborg.) Oberstlieutenant Carl Julius Friederich Theodor Wøris høffer, (R.*D.M.), (E.M.2.), Kammerjunker, Chef. Kapitainer.

Jacob Wilhelm Worm, (R."), (E.M.2.),
Chef for 1ste Kompagni.
Edvard August Johannes Zoëga, (E.M.2.),
Chef for 3die Kompagni.
Frederik Carl Albert Christensen, Chef
for 2det Kompagni.
Lauritz Peter Larsen, Chef for 4de Kom-
pagni.
Premierlieutenanter.
Knud Adolph Emil Nielsen, Lærer ved
Skydeskolen.
Christian Albert Helsing, Adjutant.
Thorvald Villiam Schwarz.
August Albrecht Ludvig Beck, tjeneste-
gjørende ved Ingenieurregimentet.
Emil Paulli.
Sekondlieutenanter.

Christian Voigt, tjenestegjørende.
Julius Vilhelm Gustav Baron Wedell-
Wed ellsborg.
Niels Andreas #enrik Møller Nielsen.
Marinus Kirkegaard.
Peter Daniel Bruun.
Harald Vilhelm Nielsen.
Carl Ferdinand Jacobsen.
Ejnar Valdemar Didrichsen.
Jens Aage B #
Jens Christian Langkilde.
Jens Julius Christian Jespersen, tjene-
stegjørende.

119. 149. 219.

314.

500. 639. 643.

670. 743.

1134.

1146. 1150. 1189. 1332. 1368. 1446. 1455. 1465. 1499.

2den jydske (ViGeneralmajor Johan Frederik Loren

Kapitain Alfred Johannes Emil HaxtPremierlieutenant Holger Theodor Chri

9.de (ViOberst Fritz Godske Hans Olsen GanKapitain Torkel Baden Olrik, Premierlieutenant Regnar Lauritz 8 de Bata i || 0 m. (Viborg.) Oberstlieutenant Charles Frederik Holst, (R.*), (E.M.2.), Chef. 68. Kapitainer. Johannes Müller, (R.*), (E.M.2.), Chef for 3die Kompagni. 160. Niels Marius Jensen, Chef for 1ste Kompagni, til midlertidig Tjeneste ved Generalstaben. 248. Frantz Stiboldt Dodt, Chef for 2det Kompagni. 251. Georg Valdemar Ulmer, Chef for 4de Kompagni. 304. Premierlieutenanter. Axel Edvard Schrader. 484. Georg Alexander Ulrich, indtil videre Adjutant ved 2den Generalkommando. 560. Carl hael Larsen, Adjutant. 570. Erik Edvard Kjærulff. 703. Christian Carl Andreas von IrgensBergh. 737. Hans Christian Hansen. 742. Sekondlieutenanter. Nicolai Frands Frederik Brand t. 1053. Christian Krabbe Termansen. 1096. Niels Christian Schou, Elev ved Officerskolen. 1190.

Carl Christian Lorenz' Kohl, tjenestegjørende. 1358.

Axel Juul Ulrich. 1361. Christian Frederik Vilhelm Carl Møller, tjenestegjørende. 1372.

Thomas Georg Münster, tjenestegjørende. 1452. Alfred Severin Minør Maaløe The sen. 1464. Ole Volmer Nielsen. 1498. Johan Adolf Jørgensen, tjenestegjørende. 1503. Søren Schibsbye, tjenestegjørende. 1556.

Stephan Harald Ankjær, Oskar Johan Frederik Lillie, Hans Valdemar Hvidberg, Johan Frederik Melskens, Ernst Otto Kr en chel, Over

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Christian Adolph Andreas Bosse. 741
Vilhelm Blichfeldt. 769.
Harald Valdemar Arnesen-Kall. 780.
Sekondlieutenanter.
Holger Ege b erg. 1086.
Andreas Nicolai Christensen Winther. 1135.
Edvard Christian Eriksen. 1192.
Jacob Nicolai Christian Han sen. 1232.
Laurids Frederik Moreau Andersen,
tjenestegjørende. 1286.
Peder Pedersen. 1340.
Ludolph Adam Frederik Cæcius West. 1363.
August Julius Alfred Ernst Rosen. 1371.
Albert Charles Valdemar Thalbitzer. 1453.
Aage Stabel, tjenestegjørende. 1462.
Auditør.
Intendant.
Reserveintendant.
Overlæge.
læge.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

Oberst Heinrich Christian Baron HaxtKapitain Julius Sophus Jensenius Møl

[ocr errors]

(Aalborg.)

Oberstlieutenant Frantz Sophus Diech

mann, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef. 53.

Kapitainer.

Jens Peter Nyborg, Chef for 4de Kom

pagni. 244. Frederik Wilhelm Madsen, Chef for

1ste Kompagni. 281. Axel Andreas Larsen, Chef for 2det

Kompagni. 330.

Premierlieutenanter. Heinrich Carl Meinig Hviding. 441. Aage Ørum. 567. Axel Frederik Hansen, Adjutant. 568. Johan Peter Petersen. 602. Carl Christian Poulsen. 735. Wilhelm Heinrich Bentzien. 746. Sekondlieutenanter.

Carl Sennels. 1093. Carl Sophus Wibroe. 1227. Carl Victor Møller. 1238. Niels Christian Frits Voss. 1261.

[blocks in formation]

Premierlieutenant Gustav Hansen, AdI It e Bata i I 10 m. (Aalborg.) Oberstlieutenant Louis Gerlach, (R."), (E.M.2.), Chef. 69. Kapitainer. Heinrich Elfred Theodor Toussieng, Chef for 3die Kompagni. 185. Ejgild Thorvald Jens sen-Tusch, Chef for 1ste Kompagni. 252. Søren Christian August Linde, Chef for 2det Kompagni. 262. Gyde Jørgensen, Chef for 4de Kompagni. 313. Premierlieutenanter. Andreas Frederik Christoffersen, til midlertidig Tjeneste ved Generalstaben. 482. Louis Carl Frederik Lütken, Elev ved Officerskolen. 577 Hans Christian Sørensen, Adjutant. 755 Ernst Peter Würtz. 762. Carl Christian Ludvig Johan Clemmesen. 795. Johan Peter Koch. 797. Sekondlieutenanter. Jørgen Erik Frederik Skeel. 1059. Sigvard Andreas Andersen. 1170. Gerhard Ernst Julius Risom. 1172. Thomas Riise Søren sen. 1185. Viggo Valdemar Larsen. 1355. Jens Henrik Harms, tjenestegjørende. 1459 Lauritz Alexander Christensen. 1484. Axel Theodor Casper Qvistgaard. 1497. Carl Emil Fisch, tjenestegjørende. 1524. Carl Sophus Lund, Elev ved Officerskolen. 1548. Julius Emil Haack Jensen, tjenestegjørende ved 1ste Regiment. 1550,

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Lieutenanter.

Louis Frants Victor Nicolai Andersen. 822. Peter Henrik Koch. 830. Carl Johannes Boye. 834. Niels Christian Christen sen. 857. Alfred Holm. 887. Carl Ferdinand Philip. 908. Christian Flensted. 931. Frederik Thomas Westenholz. 932. Rasmus Christian Schiøler, til Tjeneste

ved Gendarmerikorpset. 940. Jens Christian Lund. 1012. Oscar Møller. 1015.

« ForrigeFortsæt »