Billeder på siden
PDF
[ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

18de Bataillon. (Helsingør.) Oberstlieutenant Johan Georg Emil Hertz og,

(R."), (E.M.2.), Chef. 82. Kapitainer. August Peter Tuxen, Chef for 1ste Kompagni. 273. Laurentius Ludvig Lohff, Chef for 4de Kompagni. 275. Harald Balduin Julius Reinwald, Chef for 3die Kompagni. 279. Emil George Christian Wenck, Chef for 2det l{ompagni. 322. Premierlieutenanter. Jørgen Rasmus Christensen. 434. Louis Henry Krebs, Adjutant. 487. Hans Alexander Martens. 590. Johan Jørgen Gustav Olsen. 613. Aage Kragh. 728. Aage Regnar Holbøll. 732. Lauritz Hausen. 793. Sekondlieutenanter. Oskar Valdemar Gustav Neuhaus. 1051. Hans Peter Hansen. 1162. Johan Jens Steen. 1215. Niels August Petersen. 1239. Carl Peter Ludvig Jürgen sen. 1248. Niels Marius Anderse u, Elev ved Officerskolen. 1333. Lars Cornelius Larsen. 1334. August Theodor Frederik Kolls. 1344. Carl Otto Christian Jensen. 1429. Hans Nicolai Ber f: 1435. Thomas Holger alvorsen, tjenestegjørende. 1544

Frederik Vilhelm Müller, AuCarl Christian Martin Kaufmann, Otto Carl Frederik Blechingberg, Jørgen Peter Jørgensen, (R." Julius Theodor Møller, Overlæge. Søren Han sen, Reservelæge.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

(Helsingør.) Oberstlicutenant Carl Johan Hellemann,

(R."), (E.M.2.), Chef. 80. Kapitainer. Henrik Rudolph Fjeldgaard, (N.St.O.3.), Chef for 2det Kompagni. 232. Johan Andreas Schmidt, Chef for 1ste Kompagni. 278. Jacob David Emil Schierning, Chef for 3die Kompagni. 286. Søren Theodor Søren sen, Chef for 4de Kompagni. 341. Premierlieutenanter. Carl Heinrich Albert Rohr danz, Adjutant. 531. Jens Worsaae Hammerich. 594. Carl Arnoldus Venner vald. 630. Johan Christian Elmerhaus Baron Haxthausen. 642. Georg Holger Vaage Holm. 687. Frederik Christian Gørtz. 731. Niels Peder Johan se n. 784. Sekondlieutenanter. Rasmus Christensen. 1042. Peter Louis Jensen. 1047. Ove Frederik Ludvig Johan Schlichting. 1137. Frederik Christoffer Bülow. 1138. Eberhardt Helmuth Ellbrecht. 1259 Hans Peter Eduard Olufsen. 1336. Johannes Abraham Rasmussen Skade. 1341. Anders Ingemann Andersen. 1431. Henry Joachium Marius Nielsen. 1467. Martin Carl Holger Baggesen, tjenestegjørende. 1541. Hans Ludvig Michael Hørup, tjenestegjørende. - 1551

ditør.

Intendant.
Intendant af Forstærkningen.
D.M.), (E.M.2.), Overlæge.

154. 391. 435.

[ocr errors]

Kapitainer. Anton Frederik Hjalmar Balsløv, (R.*), (E.M.1.2.), Chef for 1ste Kompagni. Hans Peter Petersen, (R.*), (E.M.1.2). Chef for 3die Kompagni. Frederik Graae, (R.*), (E.M.2.), Chef for 4de Kompagni. Arthur Victor Harald Baumann, (R."), (E.M.2.), Chef for 2det Kompagni.

Lieutenanter. Frederik Vilhelm Kjædebye. Frants Oscar Vilhelm Lauritzen. Ludvig Heinrich Hermann Larssen. Olaf Emil Nissen. Julius Edvard Sundorph. Marius Larsen. Ove Villiam Michael Saabye. Isaac Vilhelm Rasmussen. Svenné Niels Jensen. Johan Oluf Valdemar Petersen. Edvard Theodor Kjellerup. Jens Norden toft. Carl Georg Christian Drewsen. Niels Christian Møller Nannestad. August Christian Peter Vogel. Herman Niels Lyders.

107.

354.

362.

364.

421.

817. 839. 870. 871. 882. 885. 934. 943. 957. 960. 969. 971. 998, 1023. 1031. 1035.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

2den sjællandske

(KjøbenGeneralmajor Carl Eduard Meldahl, Kapitain Ehler Nicolai Barfoed, Premierlieutenant Holger Vilhelm Ny

3die

(KjøbenOberst Niels Peter Jensen, (R.* Kapitain Jacob Christian (JohanPremierlieutenant Vilhelm Ole Chri

13 de Bataillon. (Kjøbenhavn.) Oberstlieutenant Hans Erhard Borch, (R."D.M.), (E.M.2.), Chef. 62. 83. Kapitainer. Johan Frederik Weldingh, (R."), (E.M.2.), (G.F.4.), Chef for 4de Kompagni. 125. Johan Christian Waldemar Hirsch, (R."), 267 (E.M.2), Chef for 3die Kompagni. 138. Theodor Alfred Thomsen, Chef for 1ste 296. Kompagni. 240 Carl Johan Vilhelm Rime stad, Chef for 311. 2det Kompagni. 263. 347. Premierlieutenanter. Emil Wedel-Heinen. 584. Peter Vilhelm Hammershøy, Adjutant. 612. 514 Johan Jørgen Jurckmann. 638. 556. Jens Villads Valdemar Herman sen. 667. 597 Axel Herbert Frederic Paulsen. 712. Hakon Hjalmar Alvild Decimus Caston i er. 727. 644. Thorvald Marius Thornberg. 756. # Viggo Ernst Møller. 788. “. Sekondlieutenanter. - Carl Alexander Ole Nielsen. 1062. Victor Georg Schwanenflügel, tjenestegjørende ved den vestindiske Hær1052. styrke. 1074. 1103. Andreas Alfred Marius Sild. 1095. 1119. Niels Oscar Ravn. 1100. 1140. Mads Hansen, Sørensen. 1180. Christen Dall, fung. Intendant ved 10de 1246. Regiment. 1205. 1253. August Balduin Charles Dahl. 1247. 1324. Einar Ernst Greve Holstein. 1265. 1416. Lars Larsen. 1272. Josef Otto Johannes Wulff. 1290. 1514. I Jules Ferdinand Lund. - 1399. 1522. Immanuel August Eliesar Wolf-Jürgen

SC Il- 1401. Jens Peter Andersen, tjenestegjørende. 1500.

Henrik Emil Jacobæus, Georg Linde, Intendant. Sekondlieutenant ved 1. Camillus Müllertz, (R.*), Dr. med. Johan Andreas Herluf Arendrup, Re

« ForrigeFortsæt »