Billeder på siden
PDF
ePub

Bekjendtgjørelse af 1ste Juni 1881

om

ved hvilke af Hærens Afdelinger m. fl. Straffeattester og andre herhenhørende Oplysninger for Personer, som tiltales ved Domstolene, fremtidig

kunne indhentes.

Til fornøden Efterretning for vedkommende Embedsmænd om, hvor de skulle søge oplyst, hvorvidt Personer, som tiltales for Forbrydelser ved Domstolene, have tjent ved de Troppeafdelinger, som de angive, og ved disse ere blevne tiltalte eller straffede, skal Krigsministeriet herved bekjendtgjøre, som følger:

I. For Personer, der efter den 1ste November 1880 have tjent ved Hæren, maa slige Oplysninger søges ved de nu bestaaende Stabe, Regimenter, Batailloner Afdelinger m. fl., hvis Garnisonssteder for Tiden ere følgende: Generalstaben ...

Kjøbenhavn. 1ste Generalkom mandos Stab

Kjøbenhavn.
2den

Aarhus.
Fodfolket.
Generalinspektøren for Fodfolket.

Kjøbenhavn.
1ste sjællandske Brigades Stab

Kjøbenhavn.
2den

Kjøbenhavn.
Fyenske Brigades Stab

Odense.
1ste jydske

Aarhus. 2den

Viborg 1ste Regiment.

Kjøbenhavn. 2det

Helsingør. 3 die

Kjøbenhavn. 4de

Kjøbenhavn. 5te

Nyborg. 6te

Odense. 7 de

Fredericia. 8de

Aarhus. 9de

Viborg 10de

Aalborg

Livgarden... 1ste Bataillon 2den 3die 4de 5te 6te 7de 8de 9de 10de 11te 12te 13de 14de 15 de 16de 17de 18de 19de 20de 21 de 22de 23de 24de 25de 26de 27 de 28de 29de 30te 31te 32te 33te 34te 35te 36te 37te 38te 39te

40de Rytteriet.

Generalinspektøren for Rytteriet.
Gardehusarregiment..
2det Dragonregiment.
3die
4de
5te

Kjøbenhavn. Kjøbenhavn. Kjøbenhavn. Helsingør. Kjøbenhavn. Odense. Viborg Nyborg. Viborg Aalborg Fredericia. Aalborg Fredericia Kjøbenhavn. Aarhus. Kjøbenhavn. Odense. Kjøbenhavn. Helsingør. Nyborg Aarhus. Kjøbenhavn. Helsingør. Kjøbenhavn. Kjøbenhavn. Nyborg Odense. Fredericia. Aarhus. Viborg Aalborg. Kjøbenhavn. Helsingør. Næstved. Kalundborg. Svendborg Odense. Horsens. Aarhus. Viborg Aalborg

Kjøbenhavn. Kjøbenhavn. Odense. Aarhus. Næstved. Randers.

Artilleriet.
Artilleristaben

Kjøbenhavn.
1ste Artilleriregiment

Kjøbenhavn. 2det

Kjøbenhavn. 1ste Artilleriafdeling

Kjøbenhavn. 2den

Kjøbenhavn. 3die

Aarhus.
4de

Kjøbenhavn.
Trainafdelingen

Kjøbenhavn.
Iste Artilleribataillon ..

Kjøbenhavn.
2den

Kjøbenhavn.
Tøihusafdelingen.

Kjøbenhavn.
Laboratorieafdelingen

Kjøbenhavn.
Ingenieurkorpset.
Ingenieurkorpsets Stab ..

Kjøbenhavn.
1ste Ingenieurdirektion

Kjøbenhavn. 2den

Kjøbenhavn.
3 die

Fredericia.
Ingenieurregimentet

Kjøbenhavn.
Kommandanten (Souskommandanten) i.. Kjøbenhavn.
Officerskolen..

Kjøbenhavn.
Elevskolen....

Kjøbenhavn.
Ride- og Beslagskolen

Kjøbenhavn.
Skydeskolen ...

Kjøbenhavn.
Gymnastikskolen...

Kjøbenhavn.
Hærens Forpleiningskorps

Kjøbenhavn.
Hærens Lægekorps

Kjøbenhavn.
Hærens Dyrlægekorps..

Kjøbenhavn.
Garnisonssygehuset i

Kjøbenhavn.
Hærens Militair arbeiderdepot

Kjøbenhavn
Kjøbenhavns Væbning....

Kjøbenhavn.
Bornholms Væbning......

Rønne.

II. For Personer, der i Tidsrummet fra Iste Juli 1842 til 31te Oktober 1880 have tjent ved Stabe, Regimenter, Batailloner, Afdelinger m. fl. ved Hæren, maa Oplysningerne søges ved de nu bestaaende Stabe, Regimenter, Batailloner, Afdelinger m. Fl. af samme Numer og Navn, uden Hensyn til, at der er foregaaet mindre væsentlige Forandringer i Fodfolksafdelingernes Benævnelse, saasom at endel af de nuværende Batailloner have havt Navn af Linie- eller lette Batailloner eller fra November 1863 til November 1864 af Regimenter; dog ville Oplysninger for Personer, der førend den 1ste Oktober 1867 have tjent ved 21de eller 22de Infanteribataillon, være at indhente henholdsvis ved 27de eller 24de Bataillon.

III. Iøvrigt maa Oplysningerne søges, som følger:

Ved Ingenieurregimentet for Personer af Ingenieurtropperne samt at 1ste og 2den Ingenieurbataillon;

ved Iste Artilleriregiment for Personer af Artilleriets Danske Brigade og Artilleriregimentet;

ved 2det Artilleriregiment for Personer af Artilleriets Holstenske Brigade; ved Tøihusafdelingen for Personer af Tøietaten i Kjøbenhavn;

ved Gardehusarregimentet for Personer af Husarregimentet, Gardehusardivisionen, Ordonnantseskadronen, den Kongelige Livgarde til Hest, den Kongelige Livgardeeskadron, Livregimentet Cuirasserer og 1ste Dragonregiment;

ved 2det Dragonregiment for Personer af Livregimentet lette Dragoner, det Holstenske Dragonregiment og det Holstenske Landsenerregiment;

ved 3die Dragonregiment for Personer af Prinds Frederik Ferdinands Regiment lette Dragoner, Fyenske Regiment lette Dragoner og 6te Dragonregiment;

ved 4de Dragonregiment for Personer af Sjællandske Landsenerregiment;

ved 5te Dragonregiment for Personer af Slesvigske Cuirasserregiment og Jydske Regiment lette Dragoner;

ved Livgardens Liniebataillon for Personer af den Kongelige Livgarde til Fods;
ved 1ste Bataillon for Personer af Iste Livregiment til Fods;
ved 2den Bataillon for Personer af 2det Livregiment til Fods;

ved 4de Bataillon for Personer af Kronens Regiment til Fods, ved allerhøjeste Resolution af 4de December 1839 givet Navn af 3die Livregiment til Fods;

ved 5te Bataillon for Personer af Kongens Regiment til Fods, ved allerhøieste Resolution af 4de December 1839 givet Navn af Kronens Regiment til Fods;

ved 6te Bataillon for Personer af Prinds Christian Frederiks Regiment, ved allerhøieste Resolution af 4de December 1839 givet Navn af Kongens Regiment til Fods;

ved 7de Bataillon for Personer af 1ste Jydske Infanteriregiment;
ved 9de Bataillon for Personer af det Jydske Infanteriregiment;
ved 11te Bataillon for Personer af 3die Jydske Infanteriregiment;
ved 12te Bataillon for Personer af Fyenske Infanteriregiment;
ved 13de Bataillon for Personer af Slesvigske Infanteriregiment;

ved 14de Bataillon for Personer af den Lauenborgske Jægerbataillon og 14de Infanteribataillons Depot;

ved 15de Bataillon for Personer af Holstenske Infanteriregiment og 1ste Holstenske Kontingentbataillon;

ved 16de Bataillon for Personer af Oldenborgske Infanteriregiment og 2den Holstenske Kontingentbataillon;

ved 17de Bataillon for Personer af Dronningens Livregiment til Fods og 3die Holstenske Kontingentbataillon;

ved 18de Bataillon for Personer af Sjællandske Jægerkorps og det Jægerkorps;

ved 19de Bataillon for Personer af Jydske Jægerkorps og 3die Jægerkorps; ved 20de Bataillon for Personer af 1ste Jægerkorps;

ved 24de Bataillon for Personer af Lauenborgske Jægerkorps, 5te Jægerkorps, Holstenske Kontingent-Jægerbataillon og 22de Infanteribataillons Depot;

ved 27de Bataillon for Personer af Slesvigske Jægerkorps, 4de Jægerkorps og 21de Infanteribataillons Depot;

hos Souskommandanten i Kjøbenhavn for Personer af Kjøbenhavns Garnisonsbatailloner og Garnisonskompagniet i Citadellet Frederikshavn;

hos Hærens Generalauditør i Kjøbenhavn for Personer af de i Tidsrummet fra Marts 1848 til Reservens og Forstærkningens Opløsning i Foraaret 1852 bestaaende Reserve-, Forstærknings- og frivillige Afdelinger, Depotkompagnier og Exercerskoler; for Personer af Trainkudskeklassen, der have været til Tjeneste fra Aaret 1848 indtil Udgangen af Aaret 1852, samt for Personer, der under krigen i 1864 have gjort Tjeneste ved nogen af de i Anledning af Krigen oprettede, men kun midlertidig under den bestaaende Afdelinger og Institutioner. Generalauditøren kan imidlertid kun meddele, om de ved de anførte Afdelinger Ansatte have været stillede for Krigsret, men iøvrigt ikke om Nogen virkelig har været ansat ved Afdelingerne.

For Trainkudske og andre Militairarbeidere, der have været til Tjeneste efter den 1ste Januar 1853, ville Oplysninger være at søge ved den Afdeling, ved hvilken de have været til Tjeneste, eller ved Militærarbeiderdepotet i Kjøbenhavn;

for de Trainsoldater (Kudske), der ere mødte i Tidsrummet fra 1ste Juni 1865 til 1ste November 1880, ville Oplysninger dog ikke være at søge ved Militærarbeiderdepotet, men ved det Artilleriregiment, ved hvilket de ere mødte.

For Sygepassere og Hestepassere ville Oplysninger være at søge ved den Afdeling m. Fl., ved hvilken de have været til Tjeneste eller, forsaavidt de ere mødte før Januar 1868, ved Militærarbeiderdepotet, forsaavidt de ere mødte efter sidstnævnte Tidspunkt, henholdsviis ved Garnisonssygehuset i Kjøbenhavn og ved det Rytterregiment, ved hvilket de Paagjældende ere uddannede.

[ocr errors]

Nærværende Bekjendtgjørelse træder i Stedet for Krigsministeriets Bekjendtgjørelse af 29de Februar 1868.

« ForrigeFortsæt »