Billeder på siden
PDF

Slesvigske venstre Flankekorps 1848.

[merged small][ocr errors]

...........

10.

29/

110.

Kommandør: (Oberst) Generalmajor F. A. Schleppegrell....
Stabschef: (Kapitain) Major F. W. C. Caroc .....
Adjutant: (Premierlieutenant) Kapitain J. W. Neergaard.....

Kapitain H. Helgesen.....
Premierlieutenant L. H. L. Muus .......
Premierlieutenant F. R. J. Schack ...
Premierlieutenant P. J. F. Bauditz....
Premierlieutenant W. H. F. Abrahamsen ..

Premierlieutenant T. A. Høhling.
Kommandant i Stabskvarteret:

Kapitain H. E. Holten-Bechtolsheim ........... fra Vognmester: Premierlieutenant F. C. Stjernholm ........... . 3073

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Høire Flankekorps, organiseret den 21/4 1848.

Kommandør: Generalmajor J. G. Baron Wedell- Wedellsborg.
Stabschef: Ritmester N. G. Sauerbrey.
Souschef: Kapitain T. C Faab org.
Adjutant: Premierlieutenant S. C. Barth.
Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant C. E. Hansen.

Høire Flankekorps, organiseret den 28/5 1848.
Kommandør: Oberst H. A. Juel.
Stabschef: Major P. F. Steinmann.
Adjutant: Premierlieutenant F. C. A. Bauditz.

Premierlieutenant J. 0. P. Bentzen.
Kommandant i Stabskvarteret: Premierlieutenant S. C. Barth.

Da dette Korps forstærkedes den 19% 48 formeredes en ny Stab:

Kommandør: Generalmajor F. R. H. Bülow.
Statschef: Kapitain J. W. Neergaard.
Adjutant: Premierlieutenant H. J. Lautrup.

Premierlieutenant H. C. J. Beck.

Premierlieutenant J. 0. P. Bentzen. Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant W. E. A. Bülow.

Sekondlieutenant A. C. D. L. E. Greve af Reventlow. Kommandant i Stabskvarteret: Premierlieutenant S. C. Barth.

Korpset indordnedes den 15/6 i Nørrejydske Armekorps.

:.....

Kommandoen paa Als, organiseret den %5 1848,

(var fra 28/til 1% indordnet i Nørrejydske Armekorps). Kommandør: (Oberst) Generalmajor C. F. Hansen ............ fra Stabschef: Premierlieutenant (). C. S. A. Bülow (fungerende)..

Kapitain H. A. T. Kauffmann ......... Adjutant: Premierlieutenant 0. C. S. A. Bülow..

Premierlieutenant F. G. Hirsch... Personel Adjutant:

(Sekondlieutenant) Premierlieutenant F. F. H. Baller -Ordonnantsofficer: Sekondlieutenant C. L. O. F. Posselt....... Kommandant i Stabskvarteret: Premierlieutenant P. J. F. Bauditz Trainkommandør: Sekondlieutenant C. L. (). F. Posselt ...... Sekretær: Cand. jur. C. Glud.......

[merged small][ocr errors]

B. Armeens Hovedkvarter 27/3?), 1849.

21

19

110

13

Kommanderende General: Generalmajor G. C. Krogh ......... fra

Generalmajor F. R. H. Bülow... Stabschef: Oberstlieutenant W. H. F. A. Læssøe.

Oberstlieutenant C. J. Flensborg ...... Souschef: Major C. E. J. Bülow.............

Kapitain H. A. T. Kauffm a un ....
Adjutant: Kapitain 0. C. S. A. Bülow .....

Kapitain L. H. L. Muus
Norsk Ritmester d. Unker .......
Ritmester C. A. Buchwalat ......
Premierlieutenant F. W. Lund.....

Premierlieutenant 0. F. Vaupell .......
Artilleriofficer: Kapitain H. B. Schau .........
Ingenieurofficer: Premierlieutenant J. P. Købke
Kavalleriofficer: Major W. F. Würtzen .....
Søofficer: Kapitainlieutenant F. C. G. Muxoll....
Til Ledelse af topografiske Arbeider: Major F. W. C. Caroc..

Kapitain J. H. Man sa...
Ordonnantsofficer:

Sekondlieutenant A. C. D. L. E. Greve af Reventlow
Sekondlieutenant W. C. M. Oppenhagen .....

Sekondlieutenant H. J. Haderup....
Expeditionssekretær: Brigadeauditør 0. Lund.............

Premierlieutenant C. J. Westergaard .. Kommandant i Hovedkvarteret og Chef for Ordonnantskorpset:

Ritmester W. P. Pingel... Trainkommandør: Kapitain J. T. Wegener..

(Ritmester) Major W. T. Barner .....

5!!!!!!!!!!!!!!!!i

16

IIIIIIIIIIIIIIIII III III

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Attacherede: Hofjægermester T. G. C. F. de Thygeson(?)... fra 27/3 til

Jægermester N. F. B. Sehested....... . - 27/8
Sekondlieutenant F. R. C. Bülow ........ - 19

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Korps-Auditør: Overauditør Paulsen ..........

..............
Korps-Intendant: Overkrigskominissær U. C. v. Schmidten...
Korps-Stabslæge: Professor J. C. Bendz ......
Korps-Dyrlæge: Regimentsdyrlæge D. G. Ringheim ......

.....

-

[ocr errors]

......

fra 2773 til 16/5

1675 – 29

Høistkommanderende Artilleri-Officer:

Oberstlieutenant A. G. Deichmann.......

Oberst J. S. Fibiger .......
Høistkommanderende Ingenieur-Officer:

Oberstlieutenant N. C. Lunding.......
(Oberstlieutenant) Oberst C. 0. E. Schlegel .......

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Flankekorpset (paa Als) 1849,

(var fra 3/-1% indordnet i Armekorpset). Kommandør: Generalmajor F. R. H. Bülow..........

27/3 til 15/4 (Oberst) Generalmajor C. J. de Meza *).......... Stabschef: Oberstlieutenant C. J. Flensborg...

(Major) Oberstlieutenant C. E. J. Bülow.. Souschef: Kapitain H. A. T. Kauffmann...

(Kapitain) Major J. P. A. Wørish øffer... Adjutant: Kapitain 0. C. S. A. Bülow...........

Kapitain P. J. F. B auditz .

Kapitain J. A. F. Falkenskjold ......
Ordonnantsofficer:

(Premierlieutenant) Ritmester C. A. Schumacher .. -
Sekondlieutenant A. C. D. L. E. Greve af Reventlow --
Lieutenant C. Christiansen | En af disse fratraadte i

Lieutenant A. Christiansen Juni Maaned.
Søofficer: Premierlieutenant F. A. Gandil................... fra 27/2 --
Kommandør for Ordonnants-Afdelingen:
Ritmester F. J. Heramb ..........

.... - 27/3 -
Premierlieutenant A. W. Gerlach...

*) Medens Oberst de Meza var fraværende for at deltage i Slaget ved Fredericia, førte

Oberst 0. Krabbe Kommandoen fra Iste til 11te Juli.

Trainofficer: Kapitain H. C. L. Jenssen-Tusch ............
Sekretær: Hr. Lange ....

fra 27/3 til - -

II.

...................

[ocr errors]

General Ryes Korps,

(fra 28/, kaldet General Flindts Korps). Kommandør: Generalmajor 0. Rye .......

(Oberst) Generalmajor C. L. H. Flindt...... Stabschef: Oberstlieutenant P. F. Steinmann. Souschef: Kapitain H. C. J. Bech.....

(tillige Stabschef ved 6te Brigade). Adjutant: (Premierlieutenant) Kapitain J. D. Høst.

(tillige Adjutant ved 6te Brigade). Ordonnantsofficer: Premierlieutenant F. A. Wede lfeldt

Norsk Lieutenant Rye.... Kommandør for Ordonnants-Afdelingen:

Premierlieutenant T. Freiesleben ...... .. - 27/3 Til Assistance for Oberstlieutenant J. Freiesleben i Tilfælde af Detachering: Kapitain T. C. Faaborg ....

18.,..................... - % Efterretningsvæsen: Politilieutenant J. E. Leerbek........... - 273

1 1

[ocr errors]
[ocr errors]

Kommandantskabet i Fredericia 1849.
Kommandør: (Oberstlieutenant) Oberst N. C. Lunding.
Adjutant: Premierlieutenant H. D. M. Kall.
Ordonnantsofficer: (Sekondlieutenant) Premierlieutenant L. A. Lønborg.
Souskommandant: Major J. C. H. Limmich fra 18/til 2615-

Major A. J. Jacobsen fra 26), til 18/8.
Pladsmajor: Kapitain F. G. Hirsch.
Vagtmesterlieutenant:

Sekondlieutenant af de vestindiske Tropper F. C. A. Castonier.

[ocr errors]

C. Armeens Hovedkvarter 1850.
Kommanderende General:

(Generalmajor) Generallieutenant G. C. Krogh .. fra %
Stabschef: (Oberst) Generalmajor C. J. Flensborg.......
Souschef: Major H. A. T. Kauffmann....
Adjutant: Kapitain J. C. Krieger ...................

(Premierlieutenant) Kapitain F. C. Kaas.....

Premierlieutenant B. F. J. Thorkelin ...... Ordonnantsofficer:

Premierlieutenant à la suite A. C. D. L. E. Greve

[ocr errors]

.

af Reventlow ........................... -- "

50 — 14/g 50.

[ocr errors]
[ocr errors]

10

Ordannantsofficer:

Sekondlieutenant W. C. M. Oppenhagen ...... fra

Sekondlieutenant H. J. Haderup .............. - /. 50 – 1/2 51. Expeditionssekretær: Premierlieutenant C. J. Westergaard Kommandant i Hovedkvarteret og Chef for Ordonnantskorpset:

Ritmester F. M. E. Gulstad. ....... 46 50 – 7, 51. Søofficer i Hovedkvarteret:

Kapitainlieutenant C. N. Wulff (J. P. F.?)......

Kapitain E. R. F. Dirckinck-Holmfeld........ 50 -- 11, 51. Til Ledelse af topografiske Arbeider: Oberstlieutenant F. W. C. Caroc ......

51. Major J. H. Mansa ..........

- la 51. Attacheret: Major D. H. Diederichsen ....

- 1/12 50. Major W. F. Würtzen.

30%, 51. Kapitain F. G. Hirsch......

4, 51. Kapitain L. H. L. Muus fra /50 til 4/, 50 og

1, 51. Trainkommandør: Major W. T. Barner........ Korps-Auditør: Overauditør T. A. F. Paulsen ...........

14/10 51. Overauditør G. B. Bornemann...........

1/2 51. Korps-Intendant: Overkrigskommissær U. C. v. Schmidten - % 50 Korps-Stabslæge: Professor J. C. Bendz ......... . -- 16 50 -- 26/1 51.

[ocr errors]

14/10 50

fra % 50 til 1 51.

Høistkommanderende Artilleri-Officer:
Oberst J. S. Fibiger...

... Høistkommanderende Ingenieur-Officer:

(Kapitain) Major J. C. F. Dreyer....... Høistkommanderende Kavalleri-Officer: Generalmajor C. L. H. Flindt.

...........

[ocr errors]

Iste Arme Divisions Stab 1850--51.

[ocr errors]
[ocr errors]

11, 51.

[ocr errors]

51.

Kommandør: Generalmajor C. F. Moltke ......
Stabschef: Oberstlieutenant P. F. Steinmann..

...cccr.
Souschef: Kapitain H. C. J. Beck .............
Adjutant: Kapitain T. A. Höhling ....

Premierlieutenant W. E. A. Bülow ....... Ordonnants officer: Sekondlieutenant R. S. Hoffmann ..... Kommandør for Ordonnants-Afdelingen:

Premierlieutenant T. Freiesleben............. Attacheret: Oberstlieutenant M. F. Baron Haxthausen...

III III II

[ocr errors]

6 ir

50 - 1, 51.

« ForrigeFortsæt »