Billeder på siden
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors]

Læreren i Artilleri ved Søofficerskolen. 2 andre af Flaadens Officerer.

c. Medlemmer som deltage i enkelte Sagers Behandling:

1. Som angaa Fodfolket:

Kapitain Søren Anton Sørensen,
(R.*D.M.), (E.M.2.), Stabschef hos
Generalinspektøren for Fodfolket. 147.
2. Som angaa Rytteriet:
Ritmester Hjalmar Edouard Levy,
Stabschef hos Generalinspektøren
for Rytteriet.

3. Som angaa Haandvaaben:
Kapitain Emanuel Prytz, (R.*),
Chef for Skydeskolen.,
176.
Rustmester Julius Alexander Nicolai Ras-
mussen, (R.*).

4. Som angaa Ingenieurkorpset:
Oberstlieutenant Christian Ditlev
Nielsen Nøkkentved, (R.*D.M.),
(E.M.2.), (S.Sv. 3.), (F.E.L. 5.), til
Raadighed for Ingenieurkorpset.

249.

Konstruktions- og Forsøgsafdelingen.

Oberstlieutenant Peter Christopher Bang, (R.*D.M.), (E.M.2.), Chef.

52.

Hans Peter Caspersen, (R.*), (E.M.2.). 86. Kapitain Johan Peter Brandt, (R.*). 162. 209. 246. 512.

Valdemar Stephan Julius Raabye, (R.*). Christian Peter Bistrup, (F.Æ.L.5.). Premierlieutenant Martin Nielsen.. Tegner Johannes Scheller.

98.

[blocks in formation]
[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »