Billeder på siden
PDF

0 v er sig t
OVer

Indkvarteringen
af

de til Kjøbenhavns Garnison hørende Afdelinger p. p i 1890.

Bortset fra de korte Perioder, i hvilke Udkommando fra Garnisonen har fundet Sted til Vagthold ved de kongelige Slotte, til de store Efteraarsmanøvrer, til særlige Skydeøvelser m. v., har Indkvarteringen af Afdelingerne p. p. været følgende:

Livgardens Liniebataillon i Livgardens Kaserne – paa følgende Undtagelser nær: fra ”/5-/9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Mand i Leir paa Rosenborg Exer- */9="/10 . . . . . . . . . . . . . . . . 105 – cerplads.

lste Regiment i Citadellet Frederikshavns Kaserner,

3die Regiment i Sølvgadens Kaserne.

4de Regiment i Sølvgadens Kaserne – paa følgende Undtagelse nær: fra */9–*/10 4de og 17de Bataillon i Kantonnement ved Kjøbenhavn.

Gardehusarregimentet

i Gardehusarkasernen i Kjøbenhavn – paa følgende Undtagelser nær:
fra */1–*/s . . . . Rekrutskolen paa Jægersborg,
- */6–°/10 . . . . I Eskadron - -

- */9-*/10 . . . . . 53 Mand i Kantonnement ved Jægersborg.

Ingenieurregimentet i Kronprinsessegadens Kaserne – paa følgende Undtagelser nær: fra "5-"/10 . . . . Rekrutskolen i Barakkeleiren paa Citadelsglaciset, - */6-"/10 . . . . I Kompagni i Leir paa Øvelsespladsen sammesteds.

- Iste Artilleriregiment i Ny Artillerikaserne –- paa følgende Undtagelser nær: fra "/5–°/10 Feltkonstabelrekruterne i Barakkeleiren paa Amagerfælled, - */9—°/10 gjenindkaldt Mandskab af 1ste Artilleriafdeling i Teltleir paa Kasernens Grund.

2det Artilleriregiment i Kasernen ved Frederiksholms Kanal og fra " –"/10 tillige i Barakkelejren paa Artilleriets Parkplads, samt fra % –"), endvidere i Teltlejr"sammesteds.

- Trainafdelingen i Ny Artillerikaserne. - - » «, T

Iste Artilleribataillon i Citadellet Frederikshavns Kaserner og paa Kjøbenhavns Søbefæstning. # - - - 2den Artilleribataillon i Strandgadens Kaserne – paa følgende Undtagelse nær: fra 7/-"/, tjenestegjørende Styrke i Barakkelejren paa Amagerfælled. - - - - - - - - Tøjhusafdelingen - - - - # . i Vildersgadens Kaserne — paa følgende Undtagelse nær: fra */s–°/10... Rekruterne i Barakkelejren paa Amagerfælled.

[ocr errors]

i

Laboratorieafdelingen

i Vildersgadens Kaserne – paa følgende, Undtagelse nær:
fra / —"/10 .... Rekruterne i Barakkeleiren paa Amagerfælled.

Militærarbejderdepotet

i Vildersgadens Kaserne – paa følgende Undtagelser nær: . . . . fra °/3—°/4... . af Foraarsrekrutholdet 200 Maud i 2det Artilleriregiments Barakkeleir, - */10–°/10. . . . Efteraarsrekrutholdet. i Sølvgadens Kaserne. - °/10–/11. ... af. Efteraarsrekrutholdet , , . . . . . . . . . 50 Mand i 1ste Artilleriregiments Kaserne og 190 i 2det, "- Barakkeleir.

Generalstabens Militærarbejdere

fra "/4 "/5 . . . Hele Styrken, 95 Mand, i 2det Artilleriregiments Barakkeleir. -

- /5—°/o ... en vexlende Del af Styrken i Barakkeleiren paa Amager- fælled. ... -

[ocr errors]

Forpleiningskorpsets Skole

i Vildersgadens Kaserne – paa følgende Undtagelser nær: fra */4–°/3 ... Foraarsrekrutholdet i Citadellet Frederikshavns Kaserner, – ”/o—°/11 ... Efteraarsrekrutholdet i Sølvgadens Kaserne.

Sundhedstropperne i Vildersgadens Kaserne.

Det militaire Gendarmerikorps i følgende for Korpset oprettede Kaserner, nemlig:

paa Gasværksvei Nr. 15 med Plads for 60 Mand og 20 Heste, til "/ ( paa Amalienborg - 36 – - 36 og Den virkepaa Frederiksberg - 23 – - 10 – . # fra */ ) paa Amalienborg - 36 - - 36 - og ve(lende I paa Frederiksberg - 34 – - 10 – .

Anmærkning: 1. I Belægningstiden er angivet inkl. saavel Indryknings- som Udrykningsdagen. 2. Samtlige Afdelinger have havt de ved dem oprettede Skoler anbragte i de dem fast anviste Kasernelokaler, paa følgende Undtagelser nær: 2det Artilleriregiment har havt Sergentskolen for Feltartilleriet anbragt i Ny Artillerikaserne, og 2den Artilleribataillon har havt Sergentskolen for Fæstningsartilleriet anbragt i Classenske Legatskoles Lokaler, i Strandgadens Kaserne.

T i 11 æg TT

« ForrigeFortsæt »